Heslo:

medaile Za statečnost;  Tapferkeitsmedaille

Výklad:

Byla udělována za statečnost v boji, založena v roce 1789. Podle projevené statečnosti byla udělována: Velká zlatá medaile za statečnost, Velká stříbrná medaile za statečnost I. třídy, Stříbrná medaile za statečnost II. třídy a Bronzová medaile za statečnost. Avers zobrazuje portrét Franze Josefa I. Na reversu je nápis DER TAPFERKEIT. "Malou stříbrnou" byl dekorován i Jaroslav Hašek. Není však pravdou, jak je často uváděno, že sám zajal větší skupinu Rusů a za to, že obdržel velkou stříbrnou medaili za statečnost. Pravdu nám upřesňuje návrh na vyznamenání, kde je uvedeno: Přenášel v bojích u Poturzyce 25.7. na rojnici (na švarmlinii) neúnavně a s nasazením života důležité rozkazy a odtud hlašení o stavu, přičemž obveselováním a nadšeným voláním povzbuzoval mužstvo, sám dobrovolně prováděl průzkumy a posílal malé skupiny do odpovidajících postavení. Stojí od 30.6 t.r. v poli. Návrh: Stříbr. med. za statečnost, II. tř, Posádka, 2. srpna 1915. Dekorován byl dne 18.8. 1915 v dnes již neexistující vesnici Ždžary [1], kde byl IR91 v rezervě po bitvě o Sokal.  V tento den byl stejnou medailí dekorován i kadet Biegler [2] a František Strašlipka [3]. Karel Vaněk byl rovněž dekorován, ale "jen" bronzovou medailí [4].

I-14-02

Bývají však příklady, že pucflek vyšine se na favorita, a tu stává se hrůzou roty, batalionu. Všechny šarže snaží se ho podplácet. On rozhoduje o dovolené, on se může přimluvit, aby to u raportu dopadlo dobře.
Tito favoriti bývali za války odměňováni
velkými i malými stříbrnými medaliemi za statečnost a chrabrost.
U 91. pluku znal jsem jich několik. Jeden pucflek dostal
velkou stříbrnou proto, že uměl báječně péct husy, které kradl. Druhý dostal malou stříbrnou, poněvadž z domova dostával nádherné zásilky aprovisace, takže jeho pán v době největšího hladu přecpal se tak, že nemohl chodit.
A návrh na jeho odměnění medaliemi stylisoval jeho pán takto:
Za to, že v bojích, projevuje neobyčejnou statečnost a chrabrost, opovrhoval životem a neopouštěl svého důstojníka ani na krok pod silnou palbou nastupujícího nepřítele.
A on zatím někde v týlu plundroval kurníky.

I-14-03
Šel spat a Švejk v kuchyni lehl si na pohovku a četl ještě noviny, které nadporučík s sebou přinesl z kasáren.
„Tak vida,“ řekl pro sebe Švejk, sleduje se zájmem přehled denních událostí, „sultán vyznamenal císaře Viléma válečnou medalií, a já nemám dosud ani
malou stříbrnou.“
II-01

Bylo by ho škoda, pomyslil jsem si. Nemáme nazbyt takových věcí,“ omlouval se statečný vojín, odjížděje k obvazišti, kde se teprve hlásil jako raněný. Jeho rytmistr ozdobil později prsa jeho stříbrnou medailí za statečnost..

....Možná, že kdyby ho nakonec přece jen nevoddělali, že by byl taky dostal stříbrnou medaili za statečnost. Když mu to urazilo hlavu,tak,jak se kutálela, ještě vykřikla: ,Vždy povinnosti věrné spěch, byť vůkol vanul smrti dech!’“

II-02

A po smrti dostanete signum laudis nebo velkou stříbrnou medaili....

...„O velkej stříbrnej medalii za udatnost, kterou dostal jeden truhlář z Vávrovy ulice na Král. Vinohradech, nějakej Mlíčko, poněvadž byl první, kterému u jeho regimentu utrh na začátku války granát nohu.

"...Celých čtrnáct dní byl nahoře na stromě, a aby nezemřel hlady, ohlodal celý vršek a živil se větvičkami a jehličím. A když naši přišli, byl tak zesláblý, že se už nemohl na stromě udržet, spadl dolů a zabil se. Byl po smrti vyznamenán zlatou záslužnou medailí za chrabrost.“

II-05

Dostal velkou stříbrnou medaili, přišili mu dvě hvězdičky, a kdyby ho byli později nepověsili pod Duklou, byl by už dávno cuksfírou. Ale pověsit ho museli, poněvadž po jednom gefechtu přihlásil se na rekognoscírung a nějaká druhá patrola od jiného regimentu ho našla, jak šacoval mrtvoly..

III-01

,Přes čtyřicet let, pane maršálku! U Ošper dobyl jsem zlaté medalie...

III-02

Obraceje se k poručíkovi Dubovi řekl, šťouchaje prstem Švejka do břicha: „Poznamenejte si: tohoto muže při přibytí na front neprodleně befedrovat a při nejbližší příležitosti navrhnout k bronzové medalii za přesné konání služby a znalost..

 

Velká zlatá; Velká stříbrná I. třídy; Stříbrná medaile II. třídy ("Malá stříbrná") a Bronzová medaile za statečnost.