Domů

Román

По pусски

Povídky a humoresky

Jaroslav Hašek

Genealogie J. Haška

Napsali o Haškovi

Menger o Haškovi

Cesta Josefa Švejka

Co se nikam nevešlo

Hospody

Švejkův zpěvníček

Švejkův slovník

Dokumenty

Kde jsem hledal

 

MAPY

Švejkova cesta 1.část

Švejkova cesta 2.část

Hašek v Praze

Haškovy toulky

Hašek ve válce

Historická mapa Haliče

IR91 v Haliči část 1.

IR91 v Haliči část 2.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

RAKOUSKO - UHERSKÁ ARMÁDA

 

K VOJENSKÝM HODNOSTEM A FUNKCÍM RAKOUSKO-UHERSKÉ ARMÁDY

Podle služebního poměru se osoby vojenské dělily do těchto skupin:

Skupina

 
A

vojáci
B vojenští duchovní
C auditoři, od roku 1917 důstojníci justiční služby
D vojenští lékaři
E účetní důstojníci, od roku 1917 patří tato skupina  domobranekým inženýrům - Landsturmingenieuroffiziere.
F od roku 1917 se sem přesouvají účetní důstojníci
G vojenští úředníci. Sem patřili například vojenští učitelé, úředníci vojenské lesní správy a podobně.
H osoby vojska pobírající gáži, ale bez hodnosti - gážisté. Sem patřili například dozorčí věznic - profousové.
     
     
     
     

Podle hodnosti se osoby vojenské dělily do těchto tříd:

Označení

Třída

Hodnost

    Generálové

I.

polní maršál (Feldmarschall) nevyšší vojenská hodnost

II.

generálplukovník (Generaloberst)

III.

polní zbrojmistr (Feldzeugmeister), Generál jízdy (General der Kavallerie), Generál pěchoty (General der Infanterie)

IV.

polní podmaršálek (Feldmarschalleutnant)

V.

generálmajor (Generalmajor)
    Štábní důstojníci (Stabsoffiziere)

VI.

plukovník (Oberst) lidově óbršt

VII.

podplukovník (Oberstleutnant) lidově óbrštlajtnant
    Vyšší důstojníci (Oberoffiziere)
VIII. major (Major)

IX.

hejtman (Hauptmann), setník, u jízdy rytmistr (Rittmeister), dnes přibližně kapitán
    Důstojníci (Offiziere) lidově oficíři a to bez rozlišení vyšších, nižších, štábních  či generálů. 

X.

nadporučík (Oberleutnant) lidově obrlajtnant

XI.

poručík (Leutnant) lidově lajtnant
    Poddůstojníci (Unteroffiziere)
  praporčík (Fähnrich)
  Kadet - důstojnický zástupce (Kadet - Offiziersstellvertreter)  žák vojenské důstojnické školy, kam nastoupil po absolvování vyššího základního vzdělání (8 let) ne tedy z obecné školy ( 5let). Kadetní škola lidově  Kadetka trvala 4 roky. Po úspěšném ukončení byl vyřazen do poddůstojnické hodnosti kadet - důstojnický zástupce - Kadetstellvertreter. V opačné případě rukoval jako desátník.

 

  štábní šikovatel (Stabsfeldwebel) od r. 1913
  důstojnický zástupce (Offiziersstellvertreter) od r.1915
  šikovatel (Feldwebel) slangově felák. Štábsfeldvébl je slangově štábní šikovatel. Od r. 1805 byli systemizováni pro setninu 2 šikovatelé pro dobu války. Původní šikovatel byl označován jako službuvedoucí (Dienstführender Feldwebel), druhý jako manipulační (Manipulierender Feldwebel) a měl v referátu kancelářské a finanční záležitosti. Rechnungsfeldwebel - účetní šikovatel, znamená asi to co staršina či výkonný praporčík v československé armádě, nebo jeho zástupce - děvečka pro všechno. Poznal jsem na vlastní kůži. Na webových stránkách píše L. Uhlíř v recenzi na knihu Hodíka a Landy : ....Na s. 204 je pak dále uváděna hodnost účetního šikovatele v souvislosti se známou románovou postavou drogisty Vaňka. Je pozoruhodné, jak dlouho procházel tento Haškův blud bez povšimnutí. Účetní šikovatel sice v minulosti existoval, leč toto označení bylo zrušeno ještě v době, kdy byl Hašek tak říkajíc „na houbách“. Původně byla tato hodnost na šikovatelské úrovni označována jako manipulační šikovatel (Manipulierender Feldwebel), od roku 1868 jako účetní šikovatel (Rechnungs-Feldwebel) a konečně od roku 1882 jako účetní poddůstojník I. třídy (Rechnungs-Unterofficier I. Cl.) - účetní poddůstojníci II. třídy byli na úrovni četaře. Asi to bude pravda. Ostatní prameny týkající se tématiky rakousko - uherské armády v době 1. sv. války uvádějí již jen hodnost Rechnungs-Unteroffizier. Jako příklad viz [124] Proč však ta silná slova o Haškových bludech. Hašek psal román a ne encyklopedii. Přesto je to záhada, že člověk, který jako bývalý anarchista, antimilitarista, který před válkou neměl o armádě takřka žádné znalosti, najednou použil označení, jehož užívání zaniklo ještě před jeho narozením. Nehledě k tomu, že se Hašek se skutečným Vaňkem určitě znal. Inu je to Hašek s jeho obrovskou fantazií , pamětí i darem mystifikace, nikoli bludařením. Spíše by mne zajímalo, proč používá pan Uhlíř c ve slově  Unterofficier . Zatím v každém německém slovníku se používá správně výraz Unteroffizier. Výraz officier , se stejným významem užívá jen  francouzský jazyk.  
 

četař (Zuksführer) lidově cuksfíra

  desátník (Korporal) lidově kaprál
  svobodník (Gefreiter) lidově frajtr

Páska na rukávu vojenského sluhy

 

Vojíni (Soldaten) do r. 1896 Gemeine [obyčejný, prostý, obecný lidově kmán ] obecné označení příslušníků armády bez jakékoli hodnosti: pěšák (Infanterist), myslivec (Jäger), dragoun (Dragoner)[příslušník lehké jízdy v německy a česky mluvící části monarchie], husar (huszár) [příslušník lehké jízdy v uherské části monarchie], hulán (Uhlane) [příslušník lehké jízdy v polské části monarchie -Haliči], dělostřelec (Kanonier), zdravotník (Sanitätssoldat), pionér (Pionnier)  zákopníci, sapér (Sapeur) [obojí dnes zastává ženijní  a železniční vojsko], zeměbranec (Landwehrsoldat) lidově landvérák (v uherské části mocnářství Honvéd),     domobranec (Landsturmsoldat) lidově ladšturmák. (Voják, který si odsloužil vojenskou službu, byl ve věku kolem čtyřiceti let převelen k domobraně), důstojnický sluha (Offiziersdiener) lidově burš, pucflek, fajfka. Mezi mužstvem neoblíbený tvor (mimo Švejka). Buršové měli na rukávech našitou červenou pásku - viz obrázek.

     
   

Vojenské duchovenstvo patřilo do skupiny B. Hodnostní označení však neměli na límcích ale rukávovými páskami na klerice, nebo taláru. V jiných náboženstvích sloužili i duchovní těchto vyznání  jen se někdy jinak nazývali.

V.

Apoštolský polní vikář (Apostolischer Feldvikar) byl na úrovni hodnosti generálmajora.

VI.

Ředitel polní konsistoře (Feldkonsistorial­direktor) byl na úrovni hodnosti plukovníka.
VII. Polní superior (Feldsuperior) byl na úrovni hodnosti podplukovníka.

V řeckokatolickém Felderzpriester,  v protestanském Feldsenior, v muslimském Militärmufti 1 Klasse

VIII. 

Vrchní polní kurát (Feldoberkurat) byl na úrovni hodnosti majora a nazýval se tak v řeckokatolickém i protestanském náboženství. Muslimové ho nazývali Militärmufti 2 Klasse.

IX.

 Polní kurát (Feldkurat) byl na úrovni hodnosti hejtmana.Tak se nazývla i v ostatních náboženstvích. Pouze židovský duchovní byl Feldrabbiner a muslimský Militärimam.

     
 

Jednoroční dobrovolník (Einjährig Freiwilliger) lidově jednoročák, ajnjérigr,  jednoroční služba byla úleva pro ty, kteří se věnovali vyššímu studiu včetně gymnázia a reálky !! Je to obdoba služby vysokoškoláků před (aspiranti) i po 2. sv. válce (absolventi) a jejich příprava na důstojnickou hodnost důstojníka v záloze. Na rukávech měli našitou žlutou pásku s černým pruhem.

 

Kapitulant označení vojáka, který dobrovolně vykonává vojenskou službu nad rámec povinné vojenské služby, nebo voják sloužící za jiného zámožného synka, který mu za to vyplatí odměnu.  Kapitulant je odvozen od slova kapitulace, které zde znamená presenční službu. Hanlivě Supák, Zupák, Furťák

Profous  vojenský gážista, zaměstnaný jako dozorčí vojenské věznice.Štábsprofous dozorčí vojenské věznice při štábu pluku, posádky. [z něm. der Profos]

Vojenský gážista nebyl to voják v pravém smyslu. Byl zaměstnán u armády jako  civilní zaměstnanci, kteří tvořili např. správu lesů vojenských újezdů, správci budov, skladů apod. ale i civilní administrativní pracovníci vojenské správy, soudní auditoři vojenských soudů apod.

Ostrostřelec člen dobrovolných c. k. vojenských jednotek asi od poloviny 18. století. Jednotky domobrany do bojů světové války nezasáhly. Byly zrušeny krátce po vzniku ČSR.

Supák či Zupák nemá s vojenskými hodnostmi a funkcemi co společného. Je to jen slangové označení pro dobrovolně délesloužící vojáky nad rámec presenční služby.  Tento nešťastník byl též označován jako Furťák. Od čeho vznikl tento název? V rozkaze o pokračování služby měl určitě napsáno [něm.] führt fort [pokračujete] z toho zkomoleně furt - tedy furťák. Supák asi sloužil za polévku [něm.  die Suppe ] Viz tež Kapitulant. Na rukávech měl našité zlaté pásky. Ty široké přibývaly s odslouženými léty.

 

 

JEDNOTKY RAKOUSKO-UHERSKÉ ARMÁDY DOPLŇOVANÉ Z ČECH

 

Řadové pěší pluky  k.u.k. Infanterieregiment
Číslo Název do r. 1918 Dnešní název Číslo Název do r. 1918 Dnešní název

1

Troppau

Opava

74

Jicin

Jičín

3

Kremsier

Kroměříž

75

Neuhaus

Jindřichův Hradec

8

Brünn

Brno

81

Iglau

Jihlava

11

Pisek

Písek

88

Beraun

Beroun

18

Königgratz

Hradec Králové

91

Budweis

České Budějovice

21

Caslau

Čáslav

92

Komotau

Chomutov

28

Prag

Praha

93

Mähr. Schönberg

Šumperk

35

Pilsen

Plzeň

94

Turnau

Turnov

36

Jungbunzlau

Mladá Boleslav

98

Hohenmauth

Vysoké Mýto

42

Theresienstadt

Terezín

99

Znaim

Znojmo

54

Olmütz

Olomouc

100

Teschen

Český Těšín

73

Eger

Cheb

102

Beneschau

Benešov

Prapory polních myslivců  k.u.k. Feldjägerbataillon

1

Theresienstadt

Terezín

12

Jungbunzlau

Mladá Boleslav

2

Königgratz

Hradec Králové

22

Eger

Cheb

6

Pilsen

Plzeň

 

 

 

Zeměbranecké pěší pluky k. k. Landwehr Infanterieregiment

6

Eger

Cheb

11

Jicin

Jičín

7

Pilsen

Plzeň

12

Caslau

Čáslav

8

Prag

Praha

28

Pisek

Písek

9

Leitmeritz

Litoměřice

29

Budweis

České Budějovice

10

Jungbunzlau

Mladá Boleslav

30

Hohenmauth

Vysoké Mýto

Domobranecké pěší pluky k. k. Landsturm Infanterieregiment

6

Eger

Cheb

11

Jicin

Jičín

7

Pilsen

Plzeň

12

Caslau

Čáslav

8

Prag

Praha

28

Pisek

Písek

9

Leitmeritz

Litoměřice

29

Budweis

České Budějovice

10

Jungbunzlau

Mladá Boleslav

30

Hohenmauth

Vysoké Mýto

Jezdecké a hulánské  pluky k. u. k. Dragonerregiment u. Ulanenregiment

1

Leitmeritz

Litoměřice

10

Prag

Praha

2

Prag

Praha

11

Leitmeritz

Litoměřice

7

Prag

Praha

13

Leitmeritz

Litoměřice

8

Leitmeritz

Litoměřice

14

Prag

Praha

Zeměbranecké hulánské pluky k. k. Landwehr Ulanenregiment

2

Leitmeritz

Litoměřice

6

Prag

Praha

Vyznamenání C. a K rakouské armády

       
Název   Román, poznámka
Válečná medaile Kriegsmedaille FJI  

„Tak vida,“ řekl pro sebe Švejk, sleduje se zájmem přehled denních událostí, „sultán vyznamenal císaře Viléma válečnou medailí, a já nemám dosud ani malou stříbrnou.“ pokračování

Císař  Vilém dostal imtiazskou válečnou medaili od sultána dne 9. 3. 1915, jak píše Národní politika 10.3. 1915. Válečnou medaili Františka Josefa I. zde umísťuji pro ilustraci.

Turecké válečné medaile. Ta spodní je ta imtiazská.

 
Militär-Verdienstmedaille

Vojenská záslužná medaile

Signum Laudis "znamení chvály, úcty, cti"

A po smrti dostanete signum laudis nebo velkou stříbrnou medaili....pokračování

Sen kadeta Bieglera před Budapeští. Měl signum laudis, železný kříž a byl majorem a jel na obhlídku účastku brigády, která mu byla přidělena.....pokračování

....pan hejtman Ságner sám dostal handšús, potom v nemocnici ještě úplavici, a zase se objevil v Budějovicích u regimentu a včera prý večer vypravoval v kasině, jak se těší na front, že tam nechá celý maršbatalion, ale že něco dokáže a dostane signum laudis, za Srbsko že dostal nos, ale teď že buď padne s celým maršbatalionem, nebo bude jmenován obrstlajtnantem, ale maršbaťák že musí zařvat....pokračování
 

 
Zlatá medaile za chrabrost

"...Celých čtrnáct dní byl nahoře na stromě, a aby nezemřel hlady, ohlodal celý vršek a živil se větvičkami a jehličím. A když naši přišli, byl tak zesláblý, že se už nemohl na stromě udržet, spadl dolů a zabil se. Byl po smrti vyznamenán zlatou záslužnou medailí za chrabrost.“ pokračování

,Přes čtyřicet let, pane maršálku! U Ošper dobyl jsem zlaté medalie...’ pokračování

 
Velká stříbrná medaile za chrabrost U 91. pluku znal jsem jich několik. Jeden pucflek dostal velkou stříbrnou proto, že uměl báječně péct husy, které kradl. Druhý dostal malou stříbrnou, poněvadž z domova dostával nádherné zásilky aprovisace, takže jeho pán v době největšího hladu přecpal se tak, že nemohl chodit.pokračování  

„Tak vida,“ řekl pro sebe Švejk, sleduje se zájmem přehled denních událostí, „sultán vyznamenal císaře Viléma válečnou medalií, a já nemám dosud ani malou stříbrnou.“ pokračování

Bylo by ho škoda, pomyslil jsem si. Nemáme nazbyt takových věcí,“ omlouval se statečný vojín, odjížděje k obvazišti, kde se teprve hlásil jako raněný. Jeho rytmistr ozdobil později prsa jeho stříbrnou medailí za statečnost...pokračování

Možná, že kdyby ho nakonec přece jen nevoddělali, že by byl taky dostal stříbrnou medaili za statečnost. Když mu to urazilo hlavu,tak,jak se kutálela, ještě vykřikla: ,Vždy povinnosti věrné spěch, byť vůkol vanul smrti dech!’“ ...pokračování

A po smrti dostanete signum laudis nebo velkou stříbrnou medaili.....pokračování

„O velkej stříbrnej medalii za udatnost, kterou dostal jeden truhlář z Vávrovy ulice na Král. Vinohradech, nějakej Mlíčko, poněvadž byl první, kterému u jeho regimentu utrh na začátku války granát nohu. pokračování

Dostal velkou stříbrnou medaili, přišili mu dvě hvězdičky, a kdyby ho byli později nepověsili pod Duklou, byl by už dávno cuksfírou. Ale pověsit ho museli, poněvadž po jednom gefechtu přihlásil se na rekognoscírung a nějaká druhá patrola od jiného regimentu ho našla, jak šacoval mrtvoly...pokračování  

Při ústupu se těmto pastevcům lépe utíkalo, když se vyšvihli na své kravky jako na koně. Tato kavalkáda narazila na skupinu Rusů a byla ochotna se dát zajmout. Ale Rusové přinutili vyhrůžkami jezdce na skotu, aby zajali oni je. Chtěj nechtěj přivedl tedy Hašek zajatce a za svou "statečnost" před nepřítelem dostal velkou stříbrnou medaili. pokračování  Ve skutečnosti pak 18. srpna 1915 dostal Hašek jen  „Stříbrnou medaili za statečnost II. třídy“, tedy „Malou stříbrnou“ Stejnou medailí byl dekorován také Hans Biegler

Malá stříbrná za chrabrost
 
Velká bronzová medaile za chrabrost. Obraceje se k poručíkovi Dubovi řekl, šťouchaje prstem Švejka do břicha: „Poznamenejte si: tohoto muže při přibytí na front neprodleně befedrovat a při nejbližší příležitosti navrhnout k bronzové medalii za přesné konání služby a znalost...pokračování

František  Strašlipka se zúčastnil bojů o Sokal dne 25. 7. 1915. Tady si vysloužil bronzovou medaili za statečnost jak to i dokazuje poznámka nadporučíka Lukase....pokračování

Tutéž medaili obdržel i Jan Vaněk

 
Bronzový dělový kříž, Kanonenkreuz  ,Přes čtyřicet let, pane maršálku! U Ošper dobyl jsem zlaté medalie. Také u Lipska jsem byl, dělový kříž mám rovněž, pětkrát jsem byl smrtelně raněn, ale teď je se mnou dočista konec.pokračování

Vydán císařem Františkem I. v roce 1814 k ocenění vojáků za účast v tažení 1813-1814. Ve skutečnosti byly první řády uděleny až v roce 1815. Řád se obvykle nazývá "Dělovým křížem", neboť jeho exempláře byly vyrobeny z ukořistěných francouzských děl. Někdy je možné se setkat také s chybným názvem "Lipský kříž" podle rozhodující bitvy roku 1813.
 

 
Železný  záslužný kříž Sen kadeta Bieglera před Budapeští. Měl signum laudis, železný kříž a byl majorem a jel na obhlídku účastku brigády, která mu byla přidělena.....pokračování

Dne 1. září 1916 byl z rozhodnutí císaře  zřízen doplněk : Železný záslužný kříž s korunkou a bez ní. Tady si Hašek při psaní asi neuvědomil, že v roce 1915 tento železný kříž nemohl ještě  Biegler nosit. Nebo si jeho návrh Biegler vysnil ve své bojovém snu na cestě přes Uhry?