Paměti úctyhodné rodiny

 

[Podle svědectví nár. umělce Josefa Lady, někdejšího redaktora Karikatur, jde o torso ztraceného Haškova protiklerikálního románu Historie moudrého vola - viz ediční poznámka k humoresce "Paměti úctyhodné rodiny" v Sebraných spisech 5 (1958)]

 

I

Jak si manželé Knoblochovi vymodlili na Svaté Hoře syna.

Tichou krajinou do Berouna unášel vlak jednoho jarního dne ku slavnému poutnímu místu na Svaté Hoře u Příbrami 627 poutníků. Velebně nesly se mariánské písně údolími a zmlkaly v brdském pohoří, kde pasáci na stráních práskali biči a modlili se Anděl Páně, když zvuky zvonků z blízkých čistých vísek tklivě hlaholily, jásajíce, že je poledne.

Vysoko nad lesy táhly mraky po bílé obloze. Kozy mečely na stráni a z vlaku dál a dál ozýval se zbožný zpěv. Nelze vypsati, jak povzneseně odrážely se jednotlivé sloky od vápenatých vrchů, aby zanikly v lesích, ve kterých tu a tam malé hříbky vystrkovaly své hlavičky z mechu, jako by chtěly poděkovati Bohu Stvořiteli za slastný požitek.

Zbožní poutníci ve vlaku ničeho nejedli, nepili a nekouřili. V předním voze opatrovali družičky a mládenci sochu Panny Marie, kterou vezla právě nedávno utvořená Jednota paní a dívek posvětiti. Soška ta byla čerstvě natřená a nádherně svítila v záři jarního slunce, které vrhalo své paprsky na pozlacenou korunku.

V témže voze se soškou Panny Marie seděla starší paní se starším pánem se šedivými vlasy. Paní měla na krku stříbrný křížek a pán probíral zbožně růženec. Tato krásná manželská dvojice byli pán a paní Knoblochovi, majitelé hokynářského krámu. Byli bezdětni. Kdo ví, co to za zármutek, neviděti kolem sebe dvanáct capartů, ten dovede si představit, jak bylo hokynáři Knoblochovi, když při vší odvaze nemohl se státi po dobu celých třiceti let otcem ani jednoho dítka. On, starý voják, jenž viděl slavné doby rakouského válečnictví, ani jednoho syna neměl, aby ho mohl věnovati státu.

A hokynářka Knoblochová teprve cítila prázdnotu kolem sebe, která nebyla zahnána ani tehdy, když pořídili si do svého hokynářského krámu mandl, při němž scházely se služky, aby pochválily své paničky.

Mandl a ruch kolem něho nemohl nahraditi zbožné hokynářce mateřství.

Často v noci, probouzejíce se, uvažovali oba manželé o neskonalém milosrdenství božím, které se jim vyhýbá.

Smutek zahnízdil se v hokynářském krámu a třeba i kolem mandlu ozývaly se cudné písně veselého obsahu, zdálo se manželům Knoblochovým celé hokynářství pustým jako márnice. Již pochovali všechny naděje, ale nezoufali. Střídali se na modlitbách, aby Bůh konečně nad nimi se smilovati ráčil a plavovlasého klučinu jim popřál, kterého by vychovali ve zbožnosti a... „odevzdali ouřadům“, končil vždy modlitbu pan Knobloch. To znamenalo, že obětovali by hocha státu.

Až jednoho dne přišel k nim na návštěvu člen druhého dominikánského bratrstva, domovník Hamáček ze Žižkova, který vodíval procesí až do Maria Zellu a prohodil, že se pojede zjara na Svatou Horu. Tato pouť však jest určena jen pro ty, kdo si chtějí vyprositi na Svaté Hoře potomky. Jsou k ní kromě dvou družiček a mládenců připuštěni jen bezdětní manželé.

„Jest to pouť specielní, poplatek obnáší kromě jízdného tentokráte tři zlaté, na dobrý úmysl.“

Radostí zachvělo se srdce manželů Knoblochových. Své neteři přenechali obchod na dva dny a se zbožnou myslí vyjeli si na Svatou Horu.

Pan Knobloch po celé cestě modlil se růženec.

Když přijeli do Příbrami, zakoupili si kvůli jistotě šest figurek z vosku, znázorňujících děťátka.

Jednomu dráteníkovi dal pan Knobloch cestou na Svatou Horu šesták.

Na Svaté Hoře koupili si dvě hrubé režné košile po dvou zlatkách, odešli do hospody, kde měli vykázaný nocleh, oblékli na sebe režné košile kajícníků a dlouho do noci setrvali na modlitbách.

Příštího roku narodila se manželům Knoblochovým šesterčata. Ctihodní manželé koupili si totiž, jak známo, šest voskových figur, znázorňujících děťátka.

Pět z nich bylo děvčat a jeden kluk.

II

Jak se strace narodilo tele

Ještě dnes, přijdete-li do Steimaueru, budou váleti se mniši v klášteře smíchy, až vám to budou vypravovat. Jak se tedy ta věc udála?

Hokynář Knobloch měl bratrance, jenž byl člověk bezbožný a dělal u cihlářů. Dokud pracoval v Čechách v cihelnách, plival si do dlaně, když kopal hlínu a klel tak hrozně, že to bylo Bohu líto a tak jednou slyšel jeho rouhání četník, který šel kolem a zatkl ho. Cihlář Tomáš Knobloch dostal za tyto své rouhavé výroky šest měsíců.

Když se o tom dozvěděl hokynář Knobloch, zachvělo se jeho srdce radostí a obětoval na mši svatou.

Cihlář Tomáš Knobloch byl socialistou. Když vyšel z vězení, šel na vandr a dostal se až do Štýrska. Tam zahradničil a střádal, přitom však nevěřil v Boha a tak mu nebyly nastřádané peníze nic platny. Boží posel jednoho dne zapálil mu chaloupku, kterou si postavil a byl by snad zabil také Tomáše, kdyby ten se nebyl opozdil v městysi. Řekl však doma, že přijde v deset hodin a v deset hodin také uhodilo, ale Tomáš se vrátil až ve čtvrt na jedenáct.

Tato příhoda však nenapravila Tomáše. Klel a pracoval dále, až po dalších pěti letech vydělal si tolik, že opravil poloshořelou chalupu a koupil si jalovičku. V zahrádce pěstoval zeleninu, vozil ji na trh a vstávaje lehaje proklínal všechny svaté.

Bylo tedy jisto, že mu opět nebe dá znamení, aby napravil svůj hříšný život.

A to se také stalo, když Knobloch se oženil s jednou Štýrkou. Co Bůh řídí, dobře řídí, neboť ona mu za čtvrt roku utekla s jedním octářem. Tomáš však se nenapravil. Opět vstávaje lehaje klel a přitom pracoval a dřel se.

Šířil také po okolí zlolajné klepy o svatém náboženství, ale ďábel ho ponoukal k tomu, že mluvil tak chytře, že ho nemohli zavříti. Tak žil v hříších až přišla doba, kdy připadl na myšlenku, že se může zabývati chovem dobytka. Aby pak mohl míti a odchovávati tele, věděl, že jest k tomu třeba dvou věcí: jalovice a býka. Z oplzlého poměru mezi oběma tvory že pak vzejde tele.

Kde však vzíti býka k připuštění? V celém kraji měli býka jen páni páteři v klášteře ve Steimaueru. Půjčovali tohoto býka za určitý poplatek okolním sedlákům, zkoumajíce, zdali sedlák, který si k nim přišel pro býka, jest řádný a upřímný katolický křesťan. Byl-li jím, jak v tomto kraji, kde jsou takoví dobří volatí chlapi, ani nebylo jinak možno - pak připustili klášterního býka ku krávě nebo k jalovici žadatelově.

Tomáš Knobloch se ve své bezmezné drzosti vypravil se svou vyspělou jalovicí jednoho dne do kláštera. Po cestě klel, že je horko, když sprchlo, zase nadával, že se mu zkazí klobouk a hřešil tak po celé cestě až do kláštera.

Jakmile se objevil na dvoře kláštera, běžel mnich šafář nahoru do refektáře, jako když mu hlavu zapálí, neboť Tomáš byl znám pro svou bezbožnost dobře v celém okolí i v klášteře.

Věc byla příliš vážná a opat svolal ihned shromáždění v refektáři, kde se radili, mají-li klášterního býka připustit ku strace nevěřícího chlapa a bezbožného rouhače. Po horlivé debatě vyhledali církevní Otce, kde nenalezli ničeho, co by se mohlo vztahovati na tento případ.

Konečně pravil opat: „Kristus řekl: ‚Odpouštějte nepřátelům svým!‘ My mu toho býka odpustíme.“

Věc byla jasná, neobyčejně jasná. Když někdo řekne: „Odpustím si dnes sklenici piva,“ tu si nedá nalít, a tak také jednoduše vyšel páter Arnold ven a přistoupil k bezbožnému Tomáši a řekl mu: „Hříchové tvoji jsou velcí, náš býk není pro jalovice bezbožníka, odejdi domů, přání tvé se nesplní.“

Nevěřící Tomáš neodpověděl však též biblickou formou jako páter Arnold, nýbrž zcela sprostě a surově, takže když jeden z mnichů otázal se pátera Arnolda, zdali mu Tomáš nepolíbil ruku, odpověděl, že Tomáš chtěl, aby on ho sám políbil...!

A reverendissimus pravil: „On špatně skončí i s tou jalovicí.“

Rozzuřen odešel Tomáš domů a jak tu stál tak sám vedle jalovice, tu zahrozil směrem ke klášteru pravou rukou a od té doby dostal do ní revmatismus.

Když přišel domů, zašel k Mayerovi, který ačkoliv byl dosti zbožný, ještě jakžtakž se přátelil s darebným Tomášem.

A tu vykládal Mayerovi, jak pochodil špatně v klášteře a navrhl Mayerovi, zda by si nechtěl vydělati tři zlaté.

„Nic nečestného,“ pravil, „půjdeš s mou jalovicí do kláštera a řekneš, že se udělalo sedláku Faitovi z Mürzburgu velmi špatně a že tě poprosil, abys mu tuhletu straku přivedl k připuštění do kláštera. Zde máš tři zlaté pro sebe a zde na připuštění. Tady máš ještě padesát krejcarů na svíčku, aby hořela na spásu mé hříšné duše.“

Tři zlaté, a k tomu se ještě hříšný Tomáš obrací na víru - kdož by chtěl ničit dobré předsevzetí hříšníka?

Mayer vzal jalovici a vedl ji do kláštera, kde ku strace ochotně připustili klášterního býka, neboť Mayer byl znám jako zbožný muž, sedlák Fait z Mürzburgu také a padesát krejcarů za spásu duše neznámého hříšníka není také k zahození.

Jalovice byla tedy připuštěna a Mayer odvedl ji k Tomáši, který se lstivě usmíval, neboť ničema se radoval, jak podvedl klášterního býka i ctihodné otce v klášteře.

Tak se stalo, že čekal, až otelená straka vrhne tele, ale klel přitom stále, hromoval, sakroval a vstávaje lehaje nadával na všechny svaté.

Mezitím roznemohl se těžce Mayer a na smrtelné posteli vyzpovídal se a veřejně vyznal, jak podvedl ctihodné otce v klášteře i klášterního býka. Ihned se mu ulehčilo a třetího dne byl opět zdráv jako ryba.

Hřích Mayerův donesl se i do kláštera, kde vzbudil hrůzu.

To se přece dosud nestalo, aby tak byl klášter zhanoben a dobrá pověst klášterního býka zlehčena. Opat však nezoufal a v refektáři pronesl tato mužná slova: „Pamatujte, že Pán Bůh peče oplatky.“

A byla to pravda. Strace bezbožného Tomáše narodilo se tele bez hlavy a on byl blízek zoufání.

To se stalo zrovna v tu hodinu, kdy hokynáři Knoblochovi narodil se syn.

Hle, jak podivná znamení dála se na zemi, po které se ještě dnes válí smíchy ctihodní otcové v klášteře ve Steimaueru, když vypravují, jak se strace bezbožného Tomáše narodilo bezhlavé tele.

III

Co se přihodilo nešlechetnému bratranci poctivého pana Knoblocha na cestě ze Štýrska do Prahy.

Kapitola tato budiž na poučenou všem volnomyšlenkářům. Budiž jim výstrahou, aby nikdy nepouštěli se do polemiky s osobami duchovního stavu, neboť z toho případu jest viděti, jak nevěrce Bůh nechá blamovat při podobné příležitosti.

Se zpustlým bratrancem pana Knoblocha seznámili jsme se již v kapitole druhé a každý jistě byl potěšen, když se mu narodilo tele bez hlavy.

Ze zlosti nad nezdarem prodal všechen svůj majetek a umínil si, že odjede do Prahy, předsevzav si ve své zlomyslnosti, že bude na obtíž svému dokonalému poctivému bratranci, hokynáři Knoblochovi na Žižkově.

Čtenář jistě již ví, že vstávaje lehaje nadával ničemný ten muž všem svatým a proto jistě nikoho nepřekvapí, že když probudil se ráno před Vídní ve vlaku, nechválil Boha, ač líbezné jitro smálo se na cestující.

Měl dle všeho těžkou hlavu po včerejší noci, kdy utrácel zbytečně peníze ve Štýrském Hradci a nyní, probudiv se, zaklel hrubě, načež vytáhl z kapsy nějakou knihu, četl a usmíval se. Kniha ta byla opravdu všelijaká, proto nebudeme se rozhodně zabývati jejím obsahem.

Ve Vídni přestoupil do jiného vlaku, darovav knihu dvěma mladým štýrským selkám, maje v úmyslu je mravně zkaziti. Ony mu však knihu vrátily, poněvadž Bůh je zachránil před hříšnou vzdělaností a nedovolil, aby se naučily čísti.

Když vsedl do vlaku ku Praze, nemyslel již na nic. Seděl tupě, neuvažuje jízdou ani, jak by as bylo, kdyby se vlak někde srazil. Nemyslel na to, že vyšinutí vlaku mohlo by mu přinésti vstupenku do pekla.

Tak seděl sám v kupé až do Znojma, kde vstoupila stará jeptiška s růžencem v ruce.

Mějte nyní dobrý pozor, vy nevěrci a bezbožníci!

Nešlechetný bratranec Knoblochův drze se na ni podíval, načež vytáhl z kapsy doutník, zapálil si a kdykoliv jeli kolem nějakého kříže a jeptiška se přežehnala, tu se on pohrdavě usmál.

Pak si považte, že byl pátek a tu on na stanici přinesl z nádražní restaurace kus vepřové pečeně a hltavě jal se jej polykat, nabízeje též tlustý kousek důstojné jeptišce: „Jen si račte vzíti tento krásný prorostlý kousek, je pátek a to je můj největší svátek!“

V Pardubicích přisedli k němu dva cestující, kteří měli velkou legraci z jeptišky a říkali: „Vida, ten trefně mluví, ani mu neumí odpověděti.“

A ničemný bratranec pana Knoblocha zapíral Boha, mluvil rouhavé hříšné věci až do Prahy a myslel si též: „Neumí mně odpověděti, bojí se, že bych jí trefněji odpověděl.“

Neustal tedy na ni dorážeti za velké veselosti obou cestujících a když měli vystupovati v Praze z vagónu, tu statečná jeptiška vytáhla z kabelky tabulku, již podala třem zlotřilcům a na níž oni zahanbené četli: „Jsem hluchoněmá“ a po druhé straně: „Ich bin taubstumm“.

Tak zvítězila církev nad ničemným nevěrcem.

IV

Jak málem byl by arcibiskup kmotrem malému Františkovi.

U Knoblochů měly být křtiny jediného malého pohana, jenž přečkal pět svých sourozenců, kteří do 24 hodin zahynuli jako kuřata perliček, když zavane studený vítr. Zachován byl naživu jedině tento červíček s hlavou zmáčknutou, prací to pomocnice ku porodu paní Holfelové, aby jméno Knoblochovic rodiny zůstalo zachováno.

Lékař, který nemluvně prohlédl, pravil, že dle všeho bude sice slaboduché, ale že vydrží.

Pan Knobloch hledal tedy kmotra, jsa hrdým na to, že jest otcem. Předně si řekl, že kmotrem jeho syna musí být nějaká vznešená osobnost.

Kostelník Ticháček mu poradil, aby požádal za kmotrovství pražského arcibiskupa.

Hokynář Knobloch oblékl si černé šaty, vyzpovídal se, přijal tělo Páně a ubíral se vážně a důstojně na Hradčany. Cestou stavěl se u Křížovníků v hospodě, kde na něho čekal kostelník Ticháček a oba šli za tichého podzimního dopoledne přes Karlův most.

U Glaubiců zastavili se rychle ještě na jednu sklenici a kostelník Ticháček se v Ostruhové ulici rozpovídal o tom, že potřebuje pět zlatých. Také si je před Hradem od pana Knoblocha vypůjčil. Zanedlouho octli se před palácem arcibiskupa a vešli do průjezdu. Pan Knobloch políbil vrátnému v komediantské uniformě ruku a kostelník Ticháček zmizel z paláce.

Pan Knobloch byl sám s přísným vrátným. „Vaše Milosti,“ řekl, „mohl bych mluviti s Jeho Eminencí, nejdůstojnějším panem arcibiskupem, knížetem země české?“

Vrátný zavrtěl mlčky hlavou.

Otce Knoblocha polévalo brzo horko, brzy zima. „Milostpane,“ prosil úpěnlivě, „jdu kvůli křtu, prosil bych nejponíženěji.“

Vrátný opět zavrtěl mlčky hlavou.

„Prosím nejuctivěji, Vaše Blahorodí, kvůli křtu přicházím, aby ráčil se smilovati kníže země české, nejdůstojnější arcibiskup a Jeho Eminence nad pohanem.“

V průjezdě zastavili se již čtyři lokajové a naslouchali:

„Pohan zahyne, slovutný pane,“ mluvil rozčileně pan Knobloch, „zatřepetá nožičkama a frr, jeho duše pluje k zatracení, milostpane... Pluje, pluje a nevidí konce, není nebožátko pokřtěno!“

Vzadu si šeptali lokajové, že se ubožák zbláznil. Vrátný stál před panem Knoblochem v hrůzné kráse. Jeho tatrmanská livrej zářila v podjezdu paláce.

Pan Knobloch cítil, že je blíže nebi, že stojí na posvátné půdě a jeho mozek rychle vyhledával vhodné obraty: „Nebylo by jistě vaše srdce zatvrzelé, milostpane, kdybyste věděl, jaký zázrak se stal. Promluvilo nebe a Matka boží, vašnosti. Žádný pozemský tvor není hoden pokřtít pohana, leč Jeho Eminence, nejdůstojnější pan arcibiskup a kníže země české.“

„Z vás je cítit pivo,“ řekl přísně vrátný, „neobtěžujte mne, nebo vás dám sebrat!“

Pan Knobloch zoufale klesl na kolena a štkal: „Prosím nejuctivěji, Vaše Blahorodí, kvůli křtu přicházím, aby ráčil se smilovat kníže země české, nejdůstojnější arcibiskup a Jeho Eminence nad pohanem!“

Zvedli ho a vyváděli ven. Vrátný promluvil s vojákem, který chodil odměřeně podél vchodu na stráži a ten na pana Knoblocha vykřikl, aby neobtěžoval a šel svou cestou.

Zdrceně posadil se ubožák na nejbližší lavičce na Loretánském náměstí.

Bylo ticho kolem dokola. Naproti sochy u vchodu do královského hradu, klášter barnabitek, vše dívalo se na něho velebně a vážně.

Pak zahrčela kola a přihnala se uzavřená ekvipáž.

Pan Knobloch poznal arcibiskupský kočár, vyskočil a běžel v šíleném klusu za vozem, který vjel do vrat paláce, vnikl s ním dovnitř několika skoky a ocitl se u dvířek.

Vrátný ho chytil za límec a z kočáru vystupoval pomalu muž v livreji, nějaký komorník, který volal na lokaje, spěchajícího přes dvůr: „Sie Karl, holen Sie die Aprikosen.“

A vskutku: koš překrásných meruněk byl uvnitř vozu, meruněk, pro které rychle jeli do města, poněvadž je Jeho Eminence měla tolik ráda.

Zatímco vyndávali meruňky, drželi dva lokajové pana Knoblocha, který se kroutil a volal udýchaně: „Proboha vás prosím, já musím mluvit s Jeho Eminencí, nejdůstojnějším arcibiskupem a knížetem země české, kvůli pohanovi, prosím poníženě.“

Vypadal přitom tak vyjeveně, že ho svírali pevněji a jeden z lokajů mu říkal: „Takhle se k Jeho Eminenci nechodí.“

Pak přišli dva strážníci, vzali pana Knoblocha za rameno a vedli ho, provázeni jedním lokajem, na hradčanské policejní komisařství. Za nimi šel zástup dětí, několik babiček, jichž se na Hradčanech vždy dosti potlouká a když pan Knobloch zmizel ve skleněných dveřích komisařství, zapískala jedna babka:

„Prej chtěl zabít pana arcibiskupa!“

Mezitím byl podroben pan Knobloch důkladnému výslechu.

Mluvil široce a dlouze o křtu svatém, o pohanech, o sobě, o panu arcibiskupovi. Vykládal, jak si přál, aby byla Jeho Eminence na křtu jeho synovi.

Telefonovali tedy na policejní komisařství na Žižkov, aby vyšetřili v bytě pana Knoblocha, zda jeho údaje jsou pravdivy. Zatím seděl pan Knobloch na lavici a poslouchal, jak lokaj vykládá, že se Knobloch choval pomateně.

Za tři hodiny došla zpráva, že zjištěno bylo, že pan Knobloch vydal se ráno na Hradčany, aby požádal arcibiskupa, by byl kmotrem jeho dítku.

Pana Knoblocha tedy pustili a poradili mu, že takové věci se dějí prostřednictvím konzistoře.

Jaké bylo překvapení vážného vrátného v arcibiskupském paláci, když po půlčtvrté hodině opět uzřel pana Knoblocha, který k němu uctivě promluvil: „Prosím, milostpane, kdepak je zde nejdůstojnější konzistoř?“

Pan Knobloch podal druhého dne písemnou žádost ke konzistoři. Žádost byla zamítnuta z důvodu, že pan arcibiskup odjel do Kladska.

Kmotrem nemluvňátka stal se kostelník František Ticháček, který dal do vínku oněch pět zlatých, jež si vypůjčil od otce kmotřencova, když ho vedl na Hrad k panu arcibiskupovi.

A tak byl přece někdo z duchovenstva kmotrem malému Františkovi.

 
V ediční poznámce k humoresce "Paměti úctyhodné rodiny" v Sebraných spisech 5 (1958) je uvedeno: Podle svědectví nár. umělce Josefa Lady, někdejšího redaktora Karikatur, jde o torso ztraceného Haškova protiklerikálního románu Historie moudrého vola, o kterém se Hašek zmiňuje v korespondenci s Jarmilou Mayerovou.