Jak čerti plundrovali klášter sv. Tomáše

 

Třetího dne měsíce oktobra léta Páně 1564 opat kláštera svatotomášského Nikasius chodil v sandálech nepokojně ambity, utíraje si pot rukávem kutny.

Chvílemi se zastavil a pak kráčel zase dále, nedbaje, že z jednotlivých cel dívají se na něho mniši, kteří se divili, že opat se nepokloní ani před obrazem svého patrona sv. Nikasiuse, kterýžto obraz byl neobyčejně dojemný, neboť znázorňoval poslední chvíle světce předtím, než ho pohané machometánští narazili na kůl.

Opat Nikasius konečně přece zastavil se před tím obrazem a vzdychl: „Svatý patrone můj, ó kéž bych byl na místě tvém. Amen!“ a zase kráčel ambity.

Na konci chodby stanul opět, vyňal z mošny po boku list, kus pergamenu, a pod věčným světlem znovu zběžně přelétl řádky, svěsil smutně hlavu a zašeptal: „Věc nedobrá, miseria maxima...“

V listě četl opat Nikasius už asi po desáté, že tak ustanovil se Maximilián II., král, by otec jeho zemřelý Ferdinand I., 6. října 1564 pochován byl v chrámu sv. Víta na Hradčanech, ale před pohřebním průvodem by po dva dny prozatímně odpočívalo tělo Ferdinanda I. v chrámu svatotomášském.

„Miseria maxima,“ šeptal si poznovu opat, „co kop grošů to bude stát. Pohostit dvůr bude nutno.“ A opat opět zakvílel: „Miseria maxima, miseria maxima.“

Opat Nikasius musil velmi šetřiti. Klášter byl chudý, důchodky klášterní nepatrné a opat vždy s bolestí, bylo-li nutno, otvíral železem pobitou truhlici, ve které leskly se mince dobrého ražení. A teď taková zpráva! Mluvilo se již dříve po Praze o pohřbu Ferdinanda I., ale že by to pro klášter takhle dopadlo, opat se nenadál.

„Tributa, výlohy,“ vzdychal, sestupuje s chodby po dřevěných skřípajících schodech dolů do kuchyně, kde bratr Probus krájel z pecnu chleba barvy nepříliš lákavé tenké placky k večeři mnichům.

,,Slyšel-lis pak, Probe,“ řekl opat ke kuchaři, ,,že Ferdinand I., nebožec, po dva dny u nás bude spočívat v chrámu, prvé než průvod pohřební dále s ním půjde do chrámu sv. Víta?“

A pokračoval opat, usedaje si na stolici u pobitých dveří: „Dvůr musíme pohostit, maxima miseria. Na chudobné mnichy velké břemeno, onus, Probe.“

Bratr Probus, který byl neméně šetrný nežli opat, lekl se tak, že proti svému zvyku ukrojil z pecnu několikrát za sebou tlusté krajíce.

V tmavé klenuté klášterní kuchyni panovalo chvíli ticho, přerušované jenom vzdechy opata Nikasia.

„Něco udělat musíme,“ řekl Probus, „velká čest pro nás, hostit dvůr!“

„Pohostíme dvůr,“ opakoval temně opat. „Ale jak? Stát nás to nesmí příliš.“

„Šetřit a šetřit,“ odvětil Probus.

„Sám řeč promluvím,“ mluvil opat, „že zlé a špatné časy. Klášterní jmění že nepatrné, výlohy nemalé, že s radostí dáme, co máme.“

„Pro celý dvůr aby centýř ryb byl,“ řekl Probus.

„Probe!“ káravě děl opat, ,,i půl centýře stačí, když by bylo nejhůře, opět promluvím, že zlé a špatné časy, že za těch osm roků, kdy roku 1556 klášter nám byl odevzdán, mnoho jsme k jeho zvelebení učinili, což nás velký náklad stálo.“

„Probe,“ pokračoval opat, vstávaje se země, neboť nohy zpuchřelé stolice povolily, „myslím, že by i čtvrt centýře ryb stačilo. Ano, koupíš čtvrt centýře ryb.“

„A pivo?“ tázal se Probus. „Herež,“ odvětil opat, „pivo u nás doma, jen po džbánech nes. Všichni ať jsou střízliví.“

„A masa pečítá?“ tázal se Probus. „Tři kýtky telat stačí, a nekořeň přespříliš,“ radil opat Nikasius, „vše střízlivě drž!“

„Což husí pečení,“ ptal se Probus, „kolik těch?“

„Pět husí upec,“ pravil opat, ,,o miseria maxima, tributa.. . A zařiď dle svého. Fidem habeo.“

Opat se zvedl a šel nahoru po schodech, podíval se, zda ho nikdo nevidí, a tiše otevřel klíčem ve výklenku chodby zamřížované okénko, za kterým ležela truhlice pobitá, s penězi dobrého ražení. Tu vyňal, podíval se opět opatrně kolem sebe a otevřel. Opatrně něco mincí přepočítal, zastrčil do svého měšce a vše opatrně uzavřel, zámek mistrně upravený zkusil, zda zamčeno, a opět vrátil se do kuchyně a bratru Probu kladl mince, groše stříbrné řádkem na stůl, červotočinou dírkovaný. A pak odešel.
 

*

Bratr Probus se zamyslil po odchodu opata Nikasia nad řádkem mincí a zastrčil dveře na závoru.

„Kuchyně má chudá na koření není,“ řekl, odhaluje opatrně tuniku barvy šedivé, záplatovanou, kterou nosil pro úsporu kuchyní.

Pod tunikou měl kapsář pošívaný a do něho se stolu odpočítal pár grošů.

„Zlé časy,“ šeptal si, „i pro budoucnost šetřit třeba, kdyby bylo ještě hůře.“ Suchý obličej Probův se rozjasňoval. Bratr Probus přemýšlel: „Což čtvrt centýře ryb, tři kýtky telat, koupím dvě prosté, jednoduché.“

A bratr Probus poznovu do své mošničky z řádky mincí několik grošů odpočítal.

„A husí pět k pečení?“ šeptal si: „čtyři dostačí! Rozkrájím na malé kousky, jak bych pět upekl.“

A bratr Probus do své mošničky pod tunikou nové grošíky uschoval.

Pak šel do výklenku, několik kroků od pece, vyňal odtud kutnu, oblékl, přepásal šňůrou již odřenou a zbytek grošů se stolu zastrčil do mošny po svém boku, která se mu při každém kroku semo tamo houpala a bila do kutny již ošumělé, podobné, jaké nosili mniši žebraví.

Bratr Probus vyhledal pak bratra Mansveta, který měl titul cellarius, čili sklepní.

Bratr Mansvet seděl na nízké stolici ve sklepě klášterním, bubnuje prsty na sud. Přihýbal si chvílemi ze džbánu, na němž mistrně provedeno bylo sedmé křížové zastavení v barvách pestrých. Časem též klepal víkem cínovým, do taktu si bruče polohlasně píseň:

Cognovi deum meum, deum meum cognoveram...

Bratra Proba uvítal slovy: „Dobré vaření, dobré, velmi dobré.“ „Innomine domini,“ odvětil Probus, pije ze džbánu mu podaného. „Mansvete, nesu ti zprávu.“

Bratr Probus vyprávěl pak Mansvetovi o Ferdinandu, nebožtíku, o návštěvě dvora v jejich klášteře a dokončil:

„Bůh nás již nemiluje.“

„Vše padniž tedy dvoru v plen,“ pravil zasmušile bratr cellarius, ukazuje na soudky piva, osvětlené čadícím plamenem voskovice.

Bratr Probus přihnul si ještě několikrát ze džbánu a pak opustil prostor sklepní, jda nakoupit a objednat, co k hostině bude potřebí.

*

Na Menším Městě pražském, pod mostem Karlovým, seděl u rozbitého domku Martin Špatina a díval se na Vltavu, jejíž vlny předbíhaly jedna druhou a bily do tří kamenů, které pod domkem sloužily pradlenám za schody k vodě.

Martin Špatina byl nedobrý chlap, hodný svého jména. Ryby prodával lacino, velmi lacino, poněvadž k nim přicházel nehodným způsobem.

Ze sádek a vršů za noci, kdy měsíc nesvítil, ukrádal počestným rybářům na obou březích vltavských. Bral malé, velké, na které přišel, a ráno našli počestní rybáři vrše převrácené, sádky u břehu vybrané, zplundrované.

A k tomuto muži, který neměl pravého ucha, ztratil jej při podobné výpravě, zaměřil bratr Probus. Oba znali se dobře již z častých styků obchodních.

Několik roztrhaných dětí pokřikovalo za mnichem a házely na něho kusy bláta, kaménky a polena dříví. Byla v té době mládež rozpustilá.

Důstojný bratr Probus dal se do klusu, aby ušel těm nezbedníkům. Přiklusal ku břehu a našel Martina Špatinu v náladě nepříliš růžové.

Vida mnicha Martin, zamumlal cosi na pozdrav a zároveň zaklel.

„Koupím čtvrt centýře ryb,“ beze všeho úvodu spustil Probus.

„Nemám tolik,“ řekl Špatina. „A lacino neprodám,“ doložil, „neb je nouze o ryby. Co táhne seshora, už u Zbraslavi pochytají, a co zdola, u Troje.“

„Potřebujeme. Když nemáš, u poctivých koupím,“ děl na to bratr Probus, „nám mnichům každý rád prodá.“

Martin Špatina zabručel cosi nechvalného o mniších a o čertech červených a pravil nato: „Pojď!“

Šli do rozbitého domku. Ve dvou kádích u sklepení, pokrytých zelenavým slizem, plýskaly a šplouchaly ryby, malé i velké. Mohlo jich být přes tři centýře. Z toho vidět, že Martin Špatina i rád lhal.

„Jaké chceš? Kapry či menší,“ tázal se. „Pomíchané,“ odvětil Probus, „zvaž a přines večer do kláštera.“

Na znamení smlouvy podali si ruce a kalíškem páleného vína kontrakt zpečetili.

A bratr Probus, když dopili, vysázel mince a pravil: „Martine Špatino, což kulhavý Šimon neměl by pro mne dvě kýtky telat a čtyři husy? Večer chtěl bych je mít.“

„Zeptáme se,“ odvětil Martin. Zvedli se, opustili chatrné obydlí a kráčeli po břehu. Nedaleko, kde do Vltavy vtékal potok, který tekl hradním příkopem, podél černé věže, tam bydlel v domku polo z bláta, polo ze dřeva zbudovaném kulhavý Šimon, který kradl vše, co se dalo a co jeho zákazníci přáli si mít.

Teplé odpoledne vylákalo ho z jizby na kládu u břehu. Tam seděl. Byl mysli neveselé, neb jeho tovaryš, s kterým konal své obchodní cesty, včera u Tejnky byl chycen, právě když vepříka sedlákovi z chlívku odváděl a právu útrpnému byl dodán.

Uslyšev účel návštěvy, zachmuřil se ještě víc a posteskl si, že neví, jak věc s ním dopadne, zda tovaryš jeho při trápení neřekne soudcům, že on, Šimon, s ním na zájezdech tovaryšil.

„Nic více nechci,“ vábil bratr Probus, „jen čtyři husy a dvě kýtky telecí. Do večera je sehnat lehká práce pro tebe. Dnes plno lidu v Praze z venkova. Ztratíš se lehce v zástupu.“

Šimon máchl malomyslně rukou. „To nic,“ pravil, „nouze o kýty, větší ale nouze o husy.“ Svěsil hlavu v přemítání.

„V klášterní zahradě u benediktinů není zed vysoká,“ radil Probus.

„Včera jsem tam byl,“ řekl smutně šimon, „půjdu někam za hladovou zeď do vsí,“ rozhodl se, „večer zaklepám v klášteře. Hlavu na to položím, že přinesu.“ A důstojný bratr Probus podal ruku kulhavému Šimonu a hned peníze vyplatil.

Probus znal lacino kupovat.

A večer téhož dne byli bratři klášterní zaměstnáni úpravou ryb, husí a telecího masa. Opat Nikasius odpustil jim večerní nešpory.

*


Čtvrtého dne měsíce oktobra vonělo v klášteře příjemně po rybí, husí a telecí pečeni a peklo se a vařilo dál k pohoštění dvora.

Opat Nikasius ochutnával brzy to, brzy ono a vzdychal stále, že jsou velké výlohy. Dával přitom pozor, by bratří zaměstnaní v kuchyni neujídali z připravených jídel. Toho dne nařídil též újmu v jídle, počítaje, že přece pár grošů tím ušetří.

Bratr cellarius Mansvet zpíval si ve sklepě klášterním žalmy, upravuje pivo dle nařízení opatova, zatím co jedni upravená již jídla nosili za dozoru bratra Proba do komnaty, vedle domicilium pauperum, jizby chudých.

V temné jizbě chudých, kam z chodby pronikalo světlo jen malým okénkem, seděli před polednem, kdy v kuchyni panoval největší spěch, u dlouhého, nehrubě čistého stolu, tři mužové vzezření nepříliš lákavého.

Byli to potulní žebráci. Přišli ráno do kláštera a čekali na oběd.

Kláštery byly vždy otevřeny potulným žebrákům, třebas tři dny mohl pocestný potřebný v nich přebývat, ale v klášteře svatotomášském bylo jich pořídku vidět. Vyhýbali se žebráci klášteru u sv. Tomáše a v době poslední za opatství Nikasia pověst o jeho lakomství odpuzovala i neotrlejší potulné žebráky.

Až teď přišli tito tři. Byli z daleka. Dle špičatých střevíců bylo vidět, že jsou Němčíci.

Ošumělé šaty, kabátce lemované, nohavice úzké měli na sobě a klobouky, polo birety, polo klobouky nehodily se ani pro ně. Zřejmo bylo, že k nim přišli buď žebrotou, či dokonce loupežným nápadem.

Hemžilo se v té době dosti nebezpečných lidí po cestách a silnicích království Českého.

Mluvili mezi sebou tiše, vyhazujíce na stůl kostky. Hráli si tak pro ukrácení chvíle již dobrých pět hodin.

Někdy přestali hrát a nejstarší jim něco vypravoval, šermoval rukama. Mluvil německy, hrdelnými zvuky po bavorsku.

„Máme hlad,“ řekl jeden z nich, „visel bych radši na šibenici, než zde v té díře čekat.“

„Mlč,“ konejšili ho druzí, „cítíš tu vůni. Zde v klášteře dobře vaří a chudým poutníkům rádi z nadbytku popřejí.“

Vůně pečení vycházející z jídel, které mniši kolem nesli k uschování do komnaty, tím více dráždila jich hlad. - ‘

Větší proud světla ozářil vtom jizbu.

Bratr Probus vcházel do jizby chudých, nesa Bavorákům oběd. Mísu polévky chlebové „vodové“.

„Dáme, co máme,“ pravil, odcházeje z tmavé jizby, „časy špatné.“

Bavoráci pustili se do jídla. „Ani vepřům by nesloužilo ku zdraví,“ řekl jeden, odhazuje dřevěnou lžíci.

„Počkáme na večeři,“ radil nejstarší, „večeře bude jistě lepší. Cítíte tu vůni?“

A na stole opět točily se kostky a míhaly jejich plochy se šesti tečkami.

„Nesnědli,“ hlásil bratr Probus opatovi, „dáme jim to k večeři. A prosil jeden z nich, zdali by nemohli zůstati přes noc, že jsou unaveni dlouhou cestou a nohy že jim dobře neslouží.“

„Ať spí v jizbě chudých na zemi,“ odvětil opat, „a za večeři ať mají, co při obědě nesnědli. Podej sem maso zadělávané, ať okusím.“

„Probe,“ káral bratra kuchaře, „kořeníš příliš. Dvůr bude žížniv a piva v hrdlo proleje mnoho. Ó toho neštěstí!“

*


Tu noc měl v klášteře hlídku bratr Mansvet cellarius. O hodině dvaadvacáté, nynějšího počítání desáté, již klímal. Nesmíme se divit, neboť celý den upravoval pro dvůr ve sklepě pivo. O hodině dvacáté třetí chrápal již na klekátku pod obrazem sv. Jana Křtitele, několik kroků, kde spali potulní Bavoráci v jizbě chudých, vedle komory, kde na mísách byla připravena jídla pro dvůr.

Kde spali? Ne, žebravý trojlístek nespal hlady. Leželi na otepi slámy, kterou jim na noc bratr Probus donesl do jizby, a tiše hovořili. Radili se.

Nejstarší, trudovatý v obličeji, zvedl se se země a tiše otevřel dveře jizby.

Měsíc lámal své paprsky o věž kostelní a tmavé stíny vrhal do ambitů.

Bratr cellarius chrápal na klekátku. Bavorák se usmál a luskl prsty.

Dveřmi jizby chudých protáhli se i ostatní dva a všichni tři tiše kráčeli kolem bratra cellaria ke komnatě, odkud bylo cítit vůni dobrých, chutných jídel.

Bratr cellarius chrápal dále a v jeho chrapot ozývalo se mlaskání a pochvalné bručení tří Bavoráků, kteří v komnatě zle řádili mezi mísami s jídlem, připraveným pro dvůr.

*

Po páté hodině ranní, kdy na žádost Bavoráků propustil je rozespalý bratr cellarius z fortny klášterní a jim na další cestu požehnal, šel uklidit do jizby chudých. Vynesl slámu a našel mísu s vodovou chlebovou polévkou úplně netknutou.

Nalezl však, když jizbu vymetl, mnoho rybích kůstek a kostí jiných plno, které mohly pocházet i od husí.

„Bodejť by naši polévku jedli,“ usmál se, vymetaje vše do truhlíku, „vyžebrají si maso na cestě a v klidu pojedí, ale naši polévku...“

Sluneční hodiny na zdi u zahrady klášterní ukazovaly hodinu osmou, když mniši vrátili se z pobožnosti ranní. „Probe,“ řekl v kuchyni opat Nikasius, přines mně kousíček husího pečení z komory... „ Probus poslušně odešel.

Opat Nikasius zatím těšil se na chutnou pečínku, ale Probus se nevracel. I šel opat za ním...

Nanosili se tehda mniši klášterní vody, nežli vzkřísili opata Nikasia a bratra Proba, které nalezl Mansvet natažené na zemi v komoře pod vyprázdněnými misami.

„Čerti nám vše zjedli,“ byla jejich slova, když se probrali ze mdlob, „čerti nás plundrovali.“ A dali se do pláče.

„Kdo ví, co by se bylo nestalo,“ poznamenal bratr Mansvet, „kdybych byl při hlídce noční u klekátka potichounku si žalmy nezpíval.“

Bratr Mansvet šel pro kadidlo, by se komnata vykouřila, a při tom se usmíval. Věděl on sám, kdo byl čertem.

Opata Nikasia sice potěšila trochu zpráva, že pohřeb Ferdinanda I. nebude se odbývati ani po zasedání sněmu zemského, že byl na neurčito odložen, ale zle naříkal dlouhou dobu, jak čerti klášter zplundrovali a pochutnali si na jídlech, pro dvůr uchystaných. Tím končí tato historie.