Domů

Román

По pусски

Povídky a humoresky

Jaroslav Hašek

Genealogie J. Haška

Napsali o Haškovi

Menger o Haškovi

Toulavé house

Cesta Josefa Švejka

Co se nikam nevešlo

Hospody

Švejkův zpěvníček

Švejkův slovník

Fotogalerie 1. část

Fotogalerie 2. část

Dokumenty

C. a k. armáda

Kde jsem hledal

 

MAPY

Švejkova cesta 1.část

Švejkova cesta 2.část

Hašek v Praze

Haškovy toulky

Hašek ve válce

Historická mapa Haliče

IR91 v Haliči část 1.

IR91 v Haliči část 2.

 

 

 
 
 
    Tisíckrát pozdravujeme Tebe
 
 
A také to dál neumím,“ vzdychl Švejk. „Znám ještě první sloku z ,Kde domov můj’ a potom ,Jenerál Windischgrätz a vojenští páni od východu slunce vojnu započali’ a ještě pár takových národních písniček jako ,Zachovej nám, Hospodine’ a ,Když jsme táhli k Jaroměři’ a ,Tisíckrát pozdravujeme Tebe’...“
Melodii hraje od 8 do 18 hodin, každou celou hodinu zvonkohra poutního místa na Loretánském náměstí v Praze.
Zvonkohra      Je tohle možný?  wav  

1.

Tisíckrát pozdravujeme Tebe,

ó Matičko Krista Ježíše!

Ty jsi okrasou celého nebe,

tobě klaní se celá říše,

ty jsi po Bohu ta nejprvnější,

tobě čest a chválu nejpřednější,

andělé a svatí vzdávají,

Královnou Tebe nazývají.

 

2.

 Přispěj nám také, ó Matko naše,

všichni vroucím srdcem žádáme,

tys jediné útočiště naše,

po Bohu nad tebe nemáme,

ať ti můžem chvály prozpěvovat,

a tvé svaté jméno zvelebovat,

tak jak Tobě patří po Bohu,

chceme Tě chválit v každou dobu.

 

3.

 Neboť Stvořitel nebe i země

za svůj stánek Tebe vyvolil,

když přijal člověčenství na sebe,

v tvůj panenský život se vložil.

Ježíš Kristus, Syn Boha živého,

moudrost tajemství převelikého,

přehořkou smrt kříže podstoupil,

nás od věčné smrti vykoupil.

 

4.

Ty jsi Sionu utvrzena,

přebýváš v městě posvěceném.

Dřív než bylas na svět narozena,

poctěna jsi v slovu prorockém.

Již požíváš věčné blaženosti,

která připravena od věčnosti

byla ti od Boha věčného,

Otce, Syna, Ducha svatého.

 

5.

 Ó překrásná Paní na Libanu,

jako cedr jsi vyvýšená,

jako cypřiš nahoře Sionu,

v Kadeš jsi palma povýšená,

jako růže v Jerichu jsi krásná,

jako jarní děnice jsi jasná,

jak oliva krásná na poli

a jak javor uvod v údolí.

 

6.

 Ty jsi též lilie nejkrásnejší,

jež líbeznou vůni vydáváš,

nad všecky byliny nejvonnejší,

nám vždy občerstvení podáváš.

Ty jsi nad slunce, měsíc jasnější,

Paní a Královna nejskvělejší,

Ty jsi jistá brána nebeská,

mocná Královna archandělská.

 

 7.

 Zdráva buď, královno nejsvětější,

ty jsi Matka neporušená

a Chrám Trojice nejdůstojnější,

již od věčnosti vyvolená!

Moudrá Panno, schránko Boha vzácná,

duho na obloze velmi krásná,

vznešený trůne Šalamouna,

i slavné rouno Gedeona!

 

8.

 Kdo by mohl všecku slávu tvoji

zde na světě ústy vyznati,

kterou syn tvůj jen pro lásku svoji

ráčil tobě na nebi dáti?

Byť celého světa jazykové

chtěli chválu mluviti o tobě,

to by vše ještě nic nebylo,

co by k tvé chvále postačilo.

 

9.

Před tvým obrazem, ó Matko Páně,

chceme prosby svoje skládati,

zachovej nás vždycky v své ochraně!

Začkoli tě budem žádati

v nouzi, zármutku, v kříži, trápení,

vyžádej u Boha potěšení!

Ó, ráčiž nám svojí přímluvou

vždy štědře býti nápomocnou!

 

10.

Vypros víru, naději a lásku

v ctnostném životě setrvání,

odvrať od nás hlad, mor, též i válku,

dej šťastné života skonání!

Když přísnost Soudce spravedlivého

odtud, z tohto světa bídného,

ráči nás k soudu povolati,

tu nás,Matko, ráč se zastati!

 

11.

A vypros nám všem tu Boží milost,

Ať my v ruce rozhněvaného

Soudce neupadneme na věčnost,

nýbrž proměň v milosrdného,

by nám Bůh dal zde v časném životě,

dokud živi jsme na tomto světě,

ze svých hříchů se zpovídati a jich

zkroušeně litovati.

 

12.

Všichni svatí a světice Boží,

i vy přimlouvejte se za nás,

ať se od nás Boží chvála množí,

a nezapomínejte na nás,

dejte nám se tam s vámi shledati,

Bohu a Marii čest vzdávati,

bychom po tom životě časném

dosáhli radost věčnou! Ámen.