Životní pojišťování

Z cyklu "O malíři Kubínovi"

 

Jednoho listopadového dne seděl malíř Kubín se svým přítelem malířem Runnerem ve svém ateliéru na posteli a hovořili o životě, tváříce se jako filosofové.

„Jest podzim,“ pravil vážně Kubín, zapaluje si dýmku.

„A příroda se hněvá na člověka,“ dodal Runner s povzdechem.

„A my na přírodu,“ řekl Kubín, „bude to velkolepé, až namaluji obraz, jak se hněváme na přírodu, sedíce na posteli.

„Ale příroda, když se to tak kolem vezme, vlastně za to nemůže, že jsme utratili všechny peníze,“ namítl Runner.

„Jakpak nemůže, blázne. Není Lobkovická vinárna na Malé Straně dílem přírody? Nejsme my, holomci, také dílem přírody? Nebyly dílem přírody ty tři bifteky, které jsi za sebou snědl?“

„Ty mně vyčítáš?“

„Ani mne nenapadne. Jenom ti vykládám, že příroda je vinna. Pili jsme přírodní víno, já jed přírodní řízek. A šest trabuk, co jsi vykouřil...“

„Ty mně vyčítáš ta trabuka?“

„Nevyčítám. Příroda je vinna. Tabák je přece dílem přírody. Šestkrát devět je padesát čtyři. Trabuka jsou pryč a čtyřiapadesát krejcarů také. Vidíš, kdybychom měli dneska ty peníze. Když si vzpomenu, co jsme včera utratili peněz, tu mně jde hlava kolem. Ještě štěstí, že to nepočítáme v haléřích, tu by mně šla hlava dvakrát kolem. Sto osm haléřů jsi prokouřil v trabukách. Hrom do toho.“

„Tak mne uškrť,“ pronesl bolestně Runner, „ale pamatuj, že život člověka jest nejdrahocennějším kapitálem, na kterém jest závislá jeho existence.“

Ozval se zvonek. „Jdi se podívat, kdo zvoní a vpusť ho sem.“

„Což kdyby to byl nějaký věřitel?“

„Nemám žádného, neboť všichni lidé na světě jsou mými bratry.“

Runner šel otevřít a vrátil se s elegantně oděným pánem.

„Dovoluji si, pánové,“ řekl elegantní pán, „představit, Jsem Bauer, zástupce rakouské pojišťovny Mír.“

„Račte se posadit,“ pravil zdvořile Kubín, „račte odložit svrchník a počínati si jako doma.“

Zástupce spokojen vlídným přijetím posadil se a mluvil: „Ctění pánové. Pojišťování životní jest v novější době jedním z nejdůležitějších činitelů vývoje lidského. Pojišťování životní jest s to svým mravním základem odstraniti nesrovnalosti majetkové.“

„To je dobrá věc, pane Bauere,“ pravil Kubín, „člověk často jest v peněžních nesnázích.“

„Zajisté, pánové, člověk bývá často v tísni a tomu všemu odpomáhá životní pojišťování. U nás největší počet pojištěných osob skládá se z lidí inteligentních...“

„Výborně řečeno,“ pronesl Runner.

„Pojišťování na život, pánové, jest spořením s mravní nuceností.“

„Také hezky řečeno,“ pravil Kubín, „nás to velmi zajímá.“

„Ne každému jest dopřáno dlouhého věku, pánové.“

„To máte úplnou pravdu,“ řekl Runner. „Můj dědeček zemřel ve věku čtyřiceti let.“

„Kdy vám zemřel dědeček, pane Bauere?“ tázal se Kubín.

„V šestasedmdesáti, pánové. Smrt překvapí člověka, kdy se toho nejméně naděje a proto utrpí smrti spořícího i dobrá myšlenka spořivosti.“

„To je též můj náhled,“ pravil Kubín.

„Dobrý náhled, ale jinak děje se u pojišťování životního. Tam ztrátou na jedné straně, kupříkladu úmrtím, přichází pozůstalým hned nový kapitál za ztrátu na straně druhé. Kupříkladu manžel zemře a manželka dostane dva tisíce korun.“

„Čímž se její žal zmírní, pane Bauere, chápete to, Runnere?“

„Pojistiti se jest povinností každého otce rodiny, pánové a proto dovoluji si vám nabídnouti sazbu IIa 1, když umřete, pánové, vaše rodina...“

„To je velmi hezké, pane, že se o nás tak staráte,“ pravil Kubín, „ale jediná věc zde vadí, udělejte nás napřed otci rodiny.“

„Nic nevadí, pánové, máme zde jiné sazby. Třebas sazbu IIa 4 na dožití. Když se dožijete určených let, vyplatí vám naše pojišťovna pojištěnou sumu.“

„Je možno si vzít zálohu?“ tázal se Runner rychle.

„Zálohu nikoliv, nýbrž půjčku, platí-li pojištěnec tři roky. Ale jestli by se pánům ani to nelíbilo, tu něco nového. Naše pojišťovna vyjde vstříc všemožně pánům pojištěncům. Kupříkladu račte se pojistit proti vraždě navzájem, naše pojišťovna je velmi solidní a vyplatí bez dlouhého vyšetřování kapitály...“

„S tou vraždou už se mně to lepší líbí,“ řekl Kubín, „jen pokračujte, pane.“

„Naše společnost, pánové, vyplácí pojistné i sebevrahům,“ řekl ohnivě zástupce, „ba dokonce ani poprava pojištěnce není překážkou, aby kapitál nebyl vyplacen tomu, komu odsouzenec k smrti pojistku věnuje...“

„To se mně ještě víc zamlouvá,“ prohlásil Kubín.

„A což kupříkladu, kdybych dostal doživotní žalář, pane Bauere,“ tázal se Runner, „jak by to dopadlo?“

„Není nic lehčího, milý pane,“ mluvil zástupce, „jste-li odsouzen k doživotnímu žaláři, to máte sazbu IIa 4, sazba na dožití.“

„To je velmi lákavé, pane Bauere,“ prohodil Kubín, „to bych měl sto chutí dát se pojistit na dožití třebas na dvacet tisíc korun. Pane Bauere, vy jste nějaký, jak vidím, šlechetný člověk, pane Bauere, co by dělalo měsíční pojistné na kapitál 20 000 K?“

„To by dělalo,“ řekl radostně zástupce, 47 K měsíčně.“

„Tak mně, pane Bauere,“ pravil Kubín vstávaje, „půjčte těch 47 K... nebo aspoň dvě koruny...“

Malíř Kubín, kdykoliv přijde ve společnosti řeč na životní pojišťování, říká: „Nevěřte tomu, že pojišťování životní jest s to svým mravním základem odstranit nesrovnalosti majetkové, takový agent pojišťovny nepůjčí vám ani na první měsíční splátku pojistného, třebas byste se chtěli pojistit na dvacet tisíc korun... A je to odstraněním nesrovnalosti majetkové, když vám nepůjčí ani koruny, ba ani korunu...?“