Vzpoura trestance Šejby

 

 

Správa trestnice odepřela trestníkovi Šejbovi knedlík, který dostával jako zvláštní odměnu za to, že ministroval.

Bylo třeba šetřit a takový knedlík přišel na čtyři haléře. Stokrát ministroval za rok, to znamená sto knedlíků čili čtyři koruny. A ty čtyři koruny správa trestnice ušetří. Správce trestnice zamnul si ruce.

Jak bude ten Šejba vyvalovat oči, až se dozví po mši, že sloužil pánubohu zadarmo.

Správce navlékl si uniformu a šel do kaple, kde již stáli trestníci. Někteří cestou našli po chodbách oharky doutníků, žvýkali je s rozkoší, radujíce se, že nešli do kostela nadarmo. Jeden trestanec, mající doživotní žalář, pozoroval slunce, jehož paprsky pronikaly okny vězeňské kaple.

Chodí sem již patnáct let a když slunce nesvítí, tu vestoje klímá. Jinak paprsky mají na něho přitažlivou sílu. Dívá se do nich po celé kázání, po celou mši, neslyší, co se děje, mechanicky kleká, křižuje se a jen na ty paprsky hledí. Ony přicházejí zvenku, to byla ta síla v nich, která ho k nim přitahovala.

Jiní trestanci hleděli do stropu na namalovaného anděla strážce. Během času anděl vybledl a místy se zašpinil. Tím se stalo, že vyhlížel jako vousatý vrchní dozorce z truhlářské dílny. Jednu ruku, tlustou jako nohu, natahoval ten nepodařený anděl směrem k prvním řadám, kde stáli mladiství trestanci.

Většina z nich tvářila se poťouchle, poněvadž jejich dozorci po straně vykukovala z kabátu láhev s rumem. Měl noční službu a byl v povznesené náladě. Všichni očekávali najisto, že bude falešně zpívat: „Bože, před tvou velebností...“

Poblíže nich stál kuchař, šedivý trestník. Je zde šestý rok a potěšeně ztloustl. Dozorce, který má dohled v kuchyni, je také tlustý, ale kuchař ho jistě do svých deseti let předhoní. Dozorce z kuchyně stojí vedle trestance kuchaře a oba zívají. Už aby začalo kázání a už aby byl konec mše.

Ten pobyt v kapli je nejtrapnější doba z celého týdne. Člověk každou chvíli kleká a pak je to trapné, když se musí takové břicho zvedat.

Ze zástupu starších trestanců ozval se vzlykot.

Všichni se otočili. Že to zas dělá starý Kutina, že pláče? Okradl poštovní erár o dvacet tisíc a nyní naříká, že ho hryže svědomí a že je mu líto ministra obchodu.

Baví je to, ale tváří se vážně, aby nevyzradili, že Kutina hraje komedii.

Ať je nějaká švanda při kázání, jako předešle, kdy vězeňský kaplan ukazoval rukou na Kutinu zahřímal: „Z toho si vezměte příklad. Ten lituje svých činů. Ten ví, že Bůh peče oplátky a že oplatí hříšníkům, kteří se nekají. Ale on pláče, on ví, že jedině vroucí lítost otvírá brány nebes. A Bůh je milosrdný.“

Na přímluvu kaplana dostal pak Kutina nemocniční stravu. Odvděčuje se novým vzlykotem, poněvadž čeká, že už začne kázání.

Správce se dívá na hodinky. Kaplan se dnes opozdil o deset minut a přece mu včera říkal při kartách: Ne ať začnete pozdě s kázáním, víte dobře, že v deset hodin musím být ve vinárně. Ale řekne mu to, jak drží slovo. Ve vězení má jít všechno jako na drátku, i služby boží.

Konečně vystoupil na kazatelnu kaplan, maje přichystáno stručné, ale jadrné kázání. Byl mrzutý, poněvadž taková kázání musila být na jedno kopyto a správcova manželka si pomyslí, že on ničemu nerozumí a to by ho velmi mrzelo.

A potom se na něho dívá spousta oholených tváří a ostříhaných hlav do jedné linie, což mu připadalo odporným.

Měli by mu zvýšit plat. Dostává tři zlaté za kázání a deset korun za mši. Že nemá jeho kázání velkého účinku na morální nápravu trestanců? Co by chtěli za tři zlaté. Řekněme, že je tři sta trestanců, dostává tedy za nápravu každého trestance krejcar. Pravda, že málo?

Tedy ve jménu Boha Otce, i Syna, i Ducha svatého...

Mluvil o lotrech po levici a pravici páně. Dismas a Kosmas. Najednou se spletl a začal znova. Tedy Kosmas a Dismas. „Ještě dnes budeš se mnou v ráji.“

A pan správce vytahuje hodinky. Aha, má být v deset hodin ve vinárně. Ale co na tom, včera ho správec obehrál o zlatku v kartách, ať tedy sedí dál. Mluvil dál o lotrech, pozoruje nervózní pohyby správcovy. „Vězte tedy, ó hříšní, že ráj není bez opravdové lítosti otevřen.“ Jak se pan správce tváří. Takhle počkáš si na taliány a čtvrtku vína do půl jedenácté. Hrome, pravda. Dnes přijdou taliány. To raději to dříve ukončit.

„Hříšný člověk, jako ten lotr, kaje se a je mu odpuštěno. Ještě dnes budeš se mnou v ráji. Ta slova platí i pro vás. Myslete o nich a pomodleme se za dobrý úmysl. Ve jménu Boha Otce, i Syna, i Ducha svatého. Otčenáš...“

Správce se radostně usmívá. Přece přijde do vinárny, než zbyde po taliánech jen prázdný kotlík. Jen aby mši také rychle odsloužil. Snad bude mít svědomí.

U sakristie ozval se zvonek.

Správce vrhl radostný pohled na Šejbu, který právě kráčí s mešní knihou k oltáři, následován kaplanem. Kdyby jen ten Šejba rychleji dělal. Ale Šejba ministruje s plnou vroucností, aby byl hodným toho knedlíku. Přemýšlí, jak bude mít vlastně dva knedlíky.

Říká zbožně „Konfiteor“. Celé dva knedlíky. Ono to voní, když takový knedlík se rozkrojí. A ta cibulka se sádlem.

Šejba je velký jedlík a svědomitý ministrant. Říká nyní „Kyrie eleison“ a „Christe eleison“. Třikrát Kyrie, třikrát Christe a opět třikrát Kyrie. Vyzývá o smilování pomalu a vroucně. Čím delší doba v kapli, tím kratší doba potom do oběda. Zde v kapli dělá pána a tam trestance. Odpovídá proto pomalu, aby prodloužil mši a zkrátil si dobu k obědu. Neboť on se tolik těší na ten přídavek.

„Et - cum - spiritu - tuo!“ Řekl to vroucně a pomalu. Zas mu jistě kuchař vybere největší knedlík. Správce zakoulel zuřivě očima. Jindy už jsou přece trochu dál a dnes jsou teprve u epištoly.

„Deo gratias,“ odpověděl Šejba slavnostně po přečtení epištoly. Bůh je svědek, jak se dnes těší na tu mastnotu s cibulkou, ve které plave knedlík.

Správce vzadu zívl. Počkej, lumpe Šejbo, ty příště nebudeš tak pomalu odpovídat při ministrování, až se přesvědčíš, že nedostaneš druhý knedlík, jako kdyby ten chlap nemohl říci „Deo gratias“ najednou jako „dgras“, ale on to protahuje na míle. „De-ó-grá-ti-as... A kaplan musí pořád takhle držet ruce, než Šejba to ze sebe vypraví. Ten chlap se bije do prsou tak pomalu, že člověk div nevyskočí z kůže.

Konečně, že je „Agnus dei“ a že se zvoní. Člověk tak jako tak umírá strachem, že taliány budou pryč. Šejbo! Zasloužíš temnou komůrku za to, že říkáš „Amen“ tak pomalu. Ty jsi taková brzda bídná. Už dávno mohlo se říci: „Ite missa est.“ Jak pomalu naléval vodu na mytí. To mělo v důsledcích zpoždění přinejmenším tříminutové a což to ostatní...

Správce zaklel potichu a byl roztrpčen do krajnosti. Uhodil se při přijímání tak silně do prsou, až to zadunělo. Jak se Šejba pomalu šourá.

Šejbovo oko plálo zatím zanícením a on přenášel mešní knihu na levou stranu oltářní krokem tak pomalým, že správce pozbyl úplně naděje, že uvidí taliány.

Zato ale Šejba těšil se čím dál tím více na oběd. Poplave v mastnotě. A cibulka bude na něm, ta hnědá a vonící. Byl-li knedlík pro něho nebem, byla cibulka hvězdami na nebi.

„Íiiíte miiííssa ést,“ Šejba odpověď prodloužil ještě víc. „Deoóó gráatiaááásss,“ zasyčel. Rozkrojí lžící knedlík, posolí, rozmíchá v mastnotě.

Pak dostali trestanci požehnání a čtlo se „poslední evangelium“.

„Na počátku bylo slovo a slovo bylo u Boha a Bůh byl slovo.“

Správce si zoufal, že svatý Jan udělal ten počátek evangelia tak dlouhý.

„Pak ještě otčenáš a Zdrávas, Maria,“ myslí si správce, „a pak dám si zavolat Šejbu.“

Konečně se dočkal posledního „amen“. Vyšel na chodbu a čekal, až Šejba půjde ze sakristie ku své cele.

„Šejbo,“ řekl. „Správa věznice usnesla se, že nebude dávat za ministrování přilepšenou knedlík. Kdo chce sloužit bohu, slouží mu zadarmo a ne za knedlík. Rozumíte!“

Tak se stalo, že Šejba stávkoval. Byl to velký duševní boj, nežli se odhodlal k tomuto kroku. Na jedné straně stály služby boží a na druhé knedlík. Měl volit mezi duševní potravou, mezi mystickým chlebem a mezi hmatatelným a poživatelným předmětem. Volil poslední, po velkém rozjímání a hádce s ostatními trestníky v jeho cele číslo 18. Těch pět spoluvězňů bylo pro rychlé rozuzlení tohoto sporu. Říci prostě: Dobrá! Když ne knedlík, tak ne ministrant.

Ale Šejba měl strach, že pohněvá pánaboha. To seděl té nešťastné neděle po obědě na lavici u stolu. Byl nasycen, ne sice jako jiné neděle, ale hladu neměl.

„Pánbůh by se hněval,“ opakoval neustále.

A zahloubal se do slabikování nějaké knihy náboženského obsahu, ze kterých jedině se skládala zábavná část knihovny trestnice.

„Tak, braši, tak je to,“ řekl, odkládaje knihu, „pěkné vypsání, jak ten sedlák hromoval a sakroval, když oral na Velký pátek. Najednou blesk zčistajasna a zabije sedlákovi oba voly.“

Tato pitomost rozesmála ostatní, což pobouřilo Šejbu. „My dole, pánbůh nahoře, rozumíte,“ rozhorloval se, „a já už jsem takový, že bych pánubohu sloužil třebas jen za porci polévky, ani knedlík by mně nemusili dát. A když nedostanu nic, také budu spokojen a řeknu: Pánbůh dal, pánbůh vzal, budiž jméno Páně pochváleno.“

K večeru dostal hlad. Obyčejně nechával si v neděli k večeři, maje dva knedlíky, půl masa, dnes ale, maje jen jeden, snědl maso a nenechal si nic.

Dal se do uvažování, že by mu měli dát aspoň polévku. Byla to očividně tak hříšná myšlenka, že chodil po cele a modlil se otčenáš.

Zdálo se, že modlitba měla ještě větší vliv na jeho vytrávení, než hříšná myšlenka na porci polévky. Čím více a vroucněji se modlil, tím větší dostával hlad. Ať dělal co dělal, zbožnost podléhala hladu. Byla menší než knedlík, mizela čím dál tím víc a namísto ní opanoval pole ten velký a chutný s cibulkou.

Tři roky žil zde v trestnici každou neděli v hojnosti a ty dva roky ještě má sloužit pánubohu zadarmo? Proč ho bůh takovou metlou navštěvuje? Snad ještě pro tu loupež? Což není dost, uloupí-li člověk těch pár krejcarů, že sedí pět let?

A jak si dal ještě dnes na ministrování záležet. Jak říkal hezky: „Kyrie eleison“, „et cum spiritu tuo“. „Sakra,“ řekl si, „co z toho mám?“

Kdosi mu z kouta neslušně odpověděl.

„To se samo sebou rozumí,“ ozval se jiný, „Šejba je vůl, mně se to stát, tak řeknu: Má úcta, mějte se hezky a příště si ministrujte sami.“

„To se ti nic nemůže, Šejbo, stát, ty dáváš do obřadů svůj rozum, tak ti musí také za to něco dát. Já vím, u nás ministrant na vsi. Ten dostal jídla z fary, peníze, když zabíjeli, tak dostal jitrnice, jelita, škvarky a jaké. Tak mít zde tu mísu škvarků!“

Dali se do hovoru o škvarkách, o té nedosažitelné pochoutce a zanechali Šejbu sobě samotnému a jeho bezbožným úvahám. S těmi i ulehl na postel. Zabalen do deky, dospíval pomalu k rozuzlení otázky, na kterou stranu se přidá.

Zamhouřil oči a viděl knedlík. Usnul. Zdálo se mu, že seděl v kostele. U oltáře posluhoval ministrant v bílé komži a ten ministrant měl místo hlavy knedlík. Při obětování měl už dva knedlíky a před posledním evangeliem tři. Najednou se začly ty knedlíkové hlavy kutálet a kutálet, až se zakutálely k němu. Vedle něho seděl správce trestnice, maje okovy na nohou i rukou. Prosil proboha o jeden knedlík. Šejba mu plivl do obličeje a snědl před ním všechny tři. Zbylým omastkem namazal si vlasy, klekl si, děkoval bohu a správce věznice počal mu vlasy olizovat.

Probudilo ho rachocení klíčů a volání dozorce: „Vstávejte, jdeme do dílny. Ať jste připraveni, než se zazvoní. Kdopak z vás měl takový strašný sen, že byl zavřen?“ Byl to jeho obvyklý ranní vtip a odcházel k další cele, kde ho znovu užil, kuckaje se smíchem.

„Tak,“ pravil Šejba, oblékaje se, ku svým druhům, „už jsem rozhodnut, když nedostanu knedlík, nebudu ministrovat. Ani kuře zadarmo nehrabe.“

A celý týden Šejba, když viděl správce, musil se usmát. Že ho bude správce prosit a nabízet knedlík. Ale Šejba řekne: Ne! Dva knedlíky, a pak teprv ministrování.

*

V neděli o půl osmé přišel dozorce pro Šejbu, aby šel připravit v kapli na mši. Nalezl ho, jak hraje ovčinec s kostkami, udělanými z chleba.

„Nejdu, pane dozorče,“ odpověděl klidně a obraceje se na hráče, řekl nedbale: „Takhle do ovčince všech devět nedostanu.“

Dozorce nevěděl, co si má myslit. Řekl tedy ještě jednou, aby šel do kaple.

„Nejdu,“ byla odpověď, „knedlík mně strhli a teď, když mě potřebují, to bych jim byl dobrý. Neministruji.“

„Šejbo, pamatujte, co mluvíte. To je vzpoura.“

„Jakápak vzpoura,“ zastal se ho jeden, „řekne se: Slouží pánubohu. Ale jíst se chce také. To je můj rozum.“

Přišel vrchní dozorce: „Šejbo, mějte rozum a jděte do kaple.“

„Nejdu.“

„Pak půjdete k raportu.“

„To jdu k raportu.“

Zpráva o vzpouře trestance Šejby rozlétla se rychle mezi dozorci.

„Ta cela číslo 18 byla mně už dlouho podezřelá,“ říkali dozorci.

„Trestanec Šejba nevěří v pánaboha,“ rozletělo se rychle trestnicí, „už ho volají proto k raportu.“

Zatím Šejba již stál před správcem. Byl si vědom své důležitosti a tvářil se vážně.

Správce trestnice byl zrudlý hněvem v obličeji a nadával. „Jak se, pse, můžeš odvážit tak mluvit: Nebudu ministrovat zadarmo. Budeš ministrovat a dostaneš tmavou komůrku.“

„Nebudu!“

Správce byl zoufalý a vykřikl zoufale: „Budeš ministrovat?“

„Nebudu!“

„Tak ho odveďte do tmavé komůrky,“ poručil dozorci.

Šejba šel hrdě. Teď mu nešlo jen o knedlík, ale o zásadu. Ani taková brána pekelná, jako byla tmavá komůrka, ho nepřemohla. Usedl ve tmě na pryčnu a radoval se, že ho nikdo nedonutí, aby ministroval.

V té době správce lítal v kanceláři a lomil rukama. Za čtvrt hodiny přijde kaplan a oni nemají ministranta. Ta ostuda.

Kaplan se opozdil o pět minut. Šel pomalu do kanceláře správy trestnice a přemýšlel o tom, že odměna za kázání a za mši je přece jen tuze malá. Za dnešní kázání měl by dostat alespoň deset korun a ne ty mizerné tři zlaté. Ano, tak by to bylo správné. Za kázání tolik co za mši. Kázání má blahodárný vliv na trestance, zejména dnešní, že o každého tvora se stará nebe.

Kaplan se usmál a vstoupil do kanceláře správy trestnice, kde uviděl správce, sedícího schlíple u kamen.

Když uviděl kaplana, vstal a zasalutoval: „Dobré jitro, velebný pane.“ Posadil se opět a zničeně díval se na kamna, přičemž pronášel: „Uvažte, prosím, laskavě, že Šejba stávkuje.“

Kaplan pln podivu podíval se na správce. Opilý snad není. „Ale, pane správče...“

„Šejba se vzbouřil, velebný pane,“ mluvil dál správce, „nechce ministrovat, poněvadž jsem mu strhl knedlík za ministrování. Dal jsem toho darebáka zavřít do tmavé komory.“

„Musím s ním mluvit,“ rozhodl se kaplan, „dám si otevřít tmavou komůrku.“

Správce máchl rukou. Když Šejba neposlechl sluhu státu, který ho zavřel, jak poslechne sluhu Páně, proti kterému se vzbouřil. „Myslím, velebný pane, že to nebude mnoho platné,“ prohodil malomyslně.

Kaplan odešel s dozorcem a správce osamotněl. Díval se na hodiny a myslil si: Teď mu asi hrozí peklem.

Kaplan v tu dobu stál mezi otevřenými dveřmi tmavé komůrky a díval se na Šejbu. Otevřenými dveřmi padalo na tohoto denní světlo. Byl v jakémsi pološeru a na jeho tváři byl zřít vzdor. Stál neoblomně a hrdě díval se na kaplana. Vida, posílají k němu deputaci. Připadal si v té chvíli velmi důležitým a odpovídal pevným hlasem: „Nikoliv, vašnostpane, nikoliv, nebudu ministrovat.“

Kaplan uchýlil se k Tomáši Kempenskému. Vystřelil na Šejbu několik vět z tohoto církevního otce: „Bože, nenech tohoto muže poslouchati nepravosti, nýbrž dej mu pravé poznání sebe samého. Ať nedůvěřuje v sebe, nýbrž jedině v tebe, ó předobrotivý. Nekonečný, řiď ho, aby ochotně tobě sloužil. Šejbo, budete tedy ministrovat?“

„Nebudu, vašnostpane.“

Nyní nastal boj, urputný boj mezi Šejbou a kaplanem. Boj teologa proti stávkujícímu ministrantu.

Vzadu za kaplanem hrozil dozorce Šejbovi klíči. Ale Šejba odmítal. I kdyby ho tloukli dozorci klíči, jak to dovedou, když to nikdo nevidí z trestanců, neposlechne. On není již takovým obyčejným trestancem, on je něco vyššího...

Kaplan dostal se až k peklu, jak nahoře správce předpokládal.

Dozorce uznal za dobré se do toho vložit a poznamenal, na co kaplan zapomněl ve vypočítávání pekelných útrap: „Čerti vás budou plamennými jazyky olizovat, Šejbo,“ řekl kouleje očima.

„Ať,“ odvětil vážně Šejba. Kaplan pozbýval trpělivosti.

Vedle na chodbě bouchali trestanci, kteří doufali na cestě ke kapli najít baga, na dvéře a volali: „Chceme do kostela, do kostela!“

„Slyšíte, Šejbo, tam vaši druhové přejí si občerstvit svou duši přítomností v kapli a vy jim zabraňujete. Chápete ten smrtelný hřích?“

„Já chci jít také do kaple, vašnostpane, jsem dobrý katolík, v té víře umřu, v jaké mne matka vychovala, ale zadarmo ministrovat nebudu.“

„Snad byste mohl po mši vyžádat si odpuštění pana správce a on by vám zas dával knedlík.“

Šejba pokrčil rameny. Cítil v tom úskok. Až po mši! Aha! Ne! Tak hloupý není. Pak by nedostal nic, leda půst a tmavou komůrku.

„Vašnostpane,“ řekl dobrácky, „kdopak koupí zajíce v pytli? Sliby jsou chyby. Říkáte, vašnostpane, že pánbůh by mne vyškrtl z řady svých synů. Pánbůh, vašnostpane, jistě o takového trestance nestojí, jako jsem já. Ale já bez toho knedlíku ministrovat nebudu.“

„Věříte v Pánaboha, Šejbo?“

„Věřím.“

„Věříte, že vás Pánbůh za vaši vzpouru potrestá?“

„Věřím.“

Tato odpověď popletla kaplana. Kdyby byl řekl: „Nevěřím,“ byl by dokázal, tolik aspoň doufal, že bude od boha za to potrestán. Co mu jen říci? Ministranta musí mít, jinak by nemohl sloužit mši a přišel by o deset korun.

„Šejbo, prosím vás, pojďte ministrovat.“

Vida! Kaplan ho prosí. Cítil se ještě víc důležitým. Věděl, že je to proti domácímu řádu, když si sedne, ale posadil se. Kdo pán, myslí si Šejba, já pán.

„Dostanete železa,“ doplnil dozorce prosbu kaplanovu, chtěje mu zachránit vážnost.

„Vašnostpane, když mi slíbíte, že dostanu knedlík a že se mně nic nestane, půjdu. Jinak nejdu, i kdyby mne zavřeli, až bych zčernal.“

„Slibuji vám to,“ řekl kaplan.

Šejba vstal a šel ke kaplanovi: „Vašnostpane, pak bych prosil, abyste mně podal ruku.“

Popletený kaplan domníval se, že mu Šejba chce na znamení vděčnosti ruku políbit, nastavil ji a Šejba mu ji bodře potřásal, dodávaje dobrácky: „Tak tedy platí!“

Kaplanovi přecházely smysly. Lekl se. Což jestli Šejba je bývalý vrah? Nikdy se ho neptal, proč sedí. Ulekaně se optal na cestě ku kapli, kam Šejba šel nyní jako člověk, který vyhrál napolo ztracenou při: „Nu, a pročpak vlastně sedíte?“

„Loupež, vašnostpane, malá loupež…“

Kaplan si oddychl. Tedy zaplaťpánbůh, jen loupež a šel oznámit správci, že na základě učiněné dohody je konec vzpoury trestníka Šejby.

Správce zaklel. Jakáž pomoc, ale podání ruky kaplanovy stojí stát sto knedlíků ročně.

Služby boží odbyly se v pořádku. Šejba ministroval dnes ještě vroucněji než jindy...

*

Po odbytých bohoslužbách šel kaplan se správcem na víno.

„Hleďte, pane správče,“ řekl ve vinárně kaplan, „tři zlaté za kázání je přece jen trochu málo. Přičiňte se, abych dostal deset korun, jinak budu příště stávkovat já...“

A v tu dobu pochutnával si trestanec Šejba na těžce vydobytém knedlíku, vykládaje plnými ústy: „Ba, braši, pánbůh o mne nestojí, ale bez knedlíku nemohl bych ministrovat.“

A od té chvíle Šejba získal si neobmezené úcty na cele číslo 18.

(Z knihy: "Trestanec Šejba")