Šuhajové v Brockom

Črta ze Slovenska

 

„Příteli, polituj mne! Víš, kde budu učitelem?“ Tato slova pronesl v jisté prešpurské kavárně mladík, vyznačující se krásným knírem, ke svému příteli, který této ozdoby neměl. „To jsem věru zvědav!“

„V Brockom, na moravských hranicích! Otec sám mi to místo zaopatřil. Považ, takové zastrčené městečko, a já! Já, který jsem studoval v Pešti a v Prešpurku a jsem uvyklý rušnému životu. Ani týden tam nevydržím, raději uteku!“

„Jen se příliš nerozčiluj! Byl jsem v Brockom u patele a znám tamější poměry. Představ si městečko, podobné trochu větší dědině, kolem něhož se prostírá daleko široko samá rovina a na té rovině výborně se daří bramborům. Proto všude vidíš jen bramborovou nať . . .“

„Mlč, umučíš mě!“ zahořekoval preparandista.

„Marcine Cádro, nepřerušuj mne! Jsou tam také veliké, krásné lesy . . .“

„Bohudíky, aspoň lesy!“

„Můžeš tam vésti klidný, idylický život. Kromě lesa a řeky Moravy nebudeš asi mí ti jiné zábavy. V lesích můžeš chytati veliké komáry, kteří tě budou chtít zeštípati do krve, v řece Moravě můžeš zase chytati ryby. Pravá idyla! Skoro ti závidím.“

„Ty jsi nesnesitelný! Ale zapomněl jsi na děvčata! V těch krajinách jsou prý pravé krasavice.“

„Varuji tě, donchuáne, varuji. Brocko není Prešpurk! Gazdové tamější mají krásné dcerušky, ale...“

„Jaké ale . . .!?“

„Ale jsou tam šuhajové, kteří nedopustí, aby někdo jiný než oni chodil k selským děvčatům na besedu. Staly se případy, že . . .“

„Co by mně mohli udělat?“

„Počkej! Bročanští byli odedávna pověstní rváči. Zeptej se na to lidí v sousedních dědinách. Starci i muži mají obličeje plné jizev. A dnešní šuhajové nebudou asi lepší. Ničeho se nelekají, k ničemu nemají úcty. Jablko nepadne daleko od stromu. Dědové vypravují si s pýchou, jak v roce čtyřicátém osmém tahali místního děkana z okna háčkem. Divže ho neutloukli.“

„Proč mi to povídáš? Cožpak jsem nějaký děkan? A to bylo už dávno!“

„Počkej! Před desíti léty jeden učitel chodil v Brockom k děvčeti na besedu. Šuhajové naň řevnili, ježto to byla jedna z nejhezčích dívek. Dali mu výstrahu, aby za ní nechodil. Ale on toho nedbal. Počíhali si naň a hodili ho do hnojůvky. Ani to ho neodstrašilo. Chytili ho tedy v noci, když šel od své znejmilejší, a pověsili ho za nohy ke dvěma kůlům v plotě. Kdyby ho byli cikáni neodvázali, byl by zahynul. Vidíš, že s bročanskými šuhaji nejsou žádné žerty.“

„Tys mě okradl o poslední naději. Nechci tě už déle poslouchat. Musil bych se zbláznit!“ Marcin Cádra se teď opravdu rozmrzel. „Kérem füzetni,“ 1) zvolal na číšníka a zaplativ odcházel.

„Nehněvej se a piš brzy!“ volal za ním přítel.

*

„V Brockom . . . Příteli! - Jsem unuděn od hlavy až k patě. Musím ti dáti zadostučinění, že jsi mluvil pravdu. Že se selskými děvčaty neradno si zahrávat, potvrdil můj spolutrpitel učitel Milko. Tomu před dvěma roky šuhajové řádně natloukli. Jsou to chlapi jako hory, ti šuhajové! Mráz mi přechází po zádech, když si pomyslím, že bych se snad někdy mohl ocitnouti v jejich rukou! Podotýkám ještě, že stále nosí nůž v botách. A každou neděli se perou v krčmě!

Nevím, čím se mám zabývali. Chodím každý večer s Milkem na druhou stranu řeky Moravy do hospody. Říkají tam Na přívoze a mají tam dobré rakouské víno. Vracíme se pozdě v noci ve velmi dobré náladě, avšak celí poštípaní od komárů. Vypotřeboval jsem kvůli těm potvorám skoro litr čpavku.

V neděli sejdou se Na přívoze skoro všichni šuhajové z Brockého se svými frajerkami. Raději tam v neděli nebudu chodit. Ani nevíš, jak je mi těžko u srdce, když vidím ty ladné postavy děvčat a musím míti strach jenom s nimi promluviti. ó, kdyby nebylo těch proklatých šuhajů! O soustrast prosí . . .“

„V Brockom . . . - Příteli! Byl jsem už všecek zoufalý. Pod okny se mi procházela rektorova dcerka, která se vyznačuje velikým špičatým nosem a nesmírnými ústy. Ráno i kvečeru upírala zamilovaně svoje oči na okenní rámy mého bytu. Když jsem šel do lesa, potkal jsem ji tam, když jsem šel k řece vozit se na člunu, poprosila mne, abych ji vzal do loďky. A ty její výmluvné pohledy a řeči. Hrůza!“

„Příteli! Mé utrpení pominulo! Spatřil jsem ohnivé černé oči a nádherné černé vlasy. Pohrdám nebezpečím a chodím na besedu. Jmenuje se Maryša a je dcerou bohatého gazdy. Ani nevíš, jaká je to poezie, když člověk sedí s krásně urostlou selskou dívčinou v polotemné jizbě sám a sám! Kdo nezkusil, nemůže to vystihnouti. A k tomu jsem v bezpečí! Její frajer je na vojně. Šuhajové se na mne dívají, ale to mne nijak nemate. Aspoň trochu světla do té nudy!“

„V Brockom . . . Příteli! Staly se se mnou hrozné věci.

Byla temná noc, když jsem se vyhoupl z okna Kolaříkova stavení. Maryša vtiskla mi na cestu ještě jedno žhavé políbení.

,Stoj!’ zahřmělo za mnou. Několik šuhajů mne obstoupilo. Já jsem Maryšin frajer!’ vykřikl na mne jeden z nich. V rukou šuhajů zableskly se nože.

Chvěl jsem se na celém těle. Však ty víš, že nejsem žádný hrdina. ,Teď mne zabijou,’ problesklo mi hlavou.

,Prosím vás, pánové, já za ní vícekrát nebudu chodit, vícekrát nepůjdu na besedu, a co budete chtít, to vám dám, všecko, co budete chtít!’ vyrážel jsem nesouvisle ze sebe.

Šuhajové sestrčili hlavy k sobě a radili se. Maryšin frajer přistoupil ke mně a řekl docela přívětivě: ,My nejsme žádní pánové, jak nám povídali, pane učiteli, ale neuděláme jim nic, když zaplatějí u žida soudek pálenky. Vrátil jsem se z vojny, chci něco užít. A na besedu můžou chodit, to mně nevadí!“

Chopili mne za ruce a vedli do krčmy.

Tempora mutantur, příteli!“

„V Brockom . . . Příteli! Maryša mi vzkázala, abych za ni nechodil, že prý jsem baba, div prý jsem před šuhaji neklekl na kolena.

Ženy v Brockom se staly muži!

Chodím s rektorovou dcerou. Řekla mi včera, že mne miluje, ó běda!“
 

  1) Prosím, platil!