Profesoru Masarykovi !

 

Píši Vám toto, pane profesore, vycházeje ze stanoviska, že revoluce není produktem vědy nebo nějaké filosofické školy a že k uskutečnění cílů revoluční akce v první řadě není třeba diplomatů a státníků.
Revoluce představuje tvůrčí sílu mas. Jest to síla budující ze zřícenin.
Vaše metoda postupování v revoluční akci liší se tak velice, pane profesore, od postupu, který dnes přijala revoluce za svůj program, že prosím Vás snažně bedlivě pročisti tento list.
Jsem přesvědčen, že Vy, který myslíte přesně a píšete stručně a jasně, zachytíte základní body celého rozporu v nazírání na postup české revoluce.
Předně dovolte mně prohlásit, že se pojem revoluce a způsob, jak se ona provádí, nedá se vtěsnat v katechismus. Musíte býti dále pamětliv toho, že dříve, nežli jste se vydal za svým revolučně diplomatickým posláním po Evropě, český lid se již vzbouřil sám myšlenkově i činně.
Dříve nežli se utvořila zahraniční Národní rada, navázavší styk s anglickými a francouzskými státníky, čeští vojáci na srbské a ruské frontě zaházeli ručnice a přešli k těm, které jim nenáviděný despota poručil zabíjet.
To bylo první základní období české revoluce, kdy masy českých vojáků šly do zajetí a proměnily svou revoluční vůli v čin.
Pak přišlo druhé období. Zahraniční Národní rada, jejíž jste předsedou, začala informovati Anglii a Francii, upozorňovala na vzpouru českého lidu.
Vy, dr. Beneš a Dürich pracovali jste na základě hotových fakt. Vy jste s českou revolucí seznámili Západ a zajisté i Vám je nepříjemné, když Vás jmenují extrémní nadšenci vůdcem české revoluce.
Vy sám cítíte, že ani Vy, dr. Beneš nebo Dürich netvořili jste českou revoluci. Ona vznikla z lidu, když světovou válkou uveden byl celý svět v pohyb.
Četli jsme Vaše články v anglických a francouzských listech, pojednávající o zápase českého národa za jeho samostatnost. Četli jsme Vaše prosby k Francii a Anglii o pomoc českému národu, ony přesvědčivé články pro nás, kteří chytali se všeho, co by nás mohlo zbavit nenáviděných Habsburků, od Anglie věševší irské revolucionáře, kteří stejně jako my toužili po samostatnosti, až po ruského cara, za kterým stály oprátky a Sibiř.
Zatím v Rusku spolky ruských Čechů, seskupeny v Svaz, obnovovaly na poradách v ruském ministerstvu zahraničních záležitostí České království a korunu svatováclavskou stavěly na hlavu Romanovců.
Byl to slavný ohňostroj: car, Anglie, Francie, a v dětské radosti jsme tomu tleskali, ale již to nebyla jen revoluce v časopisech, český člověk za hranicemi chopil se zbraně proti Rakousku, a k tomu ozbrojenému povstání opět nedala podnět zahraniční Národní rada.
České vojsko vzniklo zde v Rusku na popud zdejších Čechů, emigrantů i usedlých, a i tu přišla Národní rada k hotovému.
Do Ruska byl vyslán Vámi starý Dürich, politik ze staré školy, poctivý muž, jehož vadou bylo, že byl přílišně důvěřivým slavjanofilem.
Jest Vám zajisté známo, že tohoto poctivého člověka nazvala zahraniční Národní rada darebákem, úplatníkem, místo aby ho nazvala slepým politikem.
Přišla ruská revoluce. Padl car, padl Dürich a carofilský Svaz.
Sjezd vyvolal k životu Odbočku Národní rady. Zdálo se, že nastane reorganizace ve vedení české revoluce. A opravdu se to jen zdálo.
Ruská revoluce odkryla jen slabiny této revoluční instituce. Odbočka Národní rady počala budovat českou armádu na základech z doby samoděržaví, ale ona nebyla tím apoštolem, který přivedl do českého vojska ony veliké řady revolucionářů. Tím apoštolem byla ruská revoluce, která v masách českých zajatců vznítila u nich doposud náležitě nevyhraněný požár vzpoury.
Tím postupně jsem přešel, pane profesore, k nejsmutnějšímu období české revoluce, ku vládě Odbočky Národní rady.
Vláda Odbočky zaměnila formuli královské milosti „plaisir du roi“ slovem „národní disciplína“.
Z Vás udělalo těch několik lidí modlu a pod paprsky Vaší svatozáře zotročili českou revoluci.
Špatnou hru hráli s Vaším jménem, pane profesore. V zemi, kde se začalo tak svobodně dýchat, několik lidí, nafouklých bublin z mýdla, plulo majestátně nad vlnami českého povstání, vyžadovalo pro sebe bezmeznou úctu, prohlašovalo se neomylnými, vynášelo vždy a všude jen své osoby, a nikdy nemluvilo o svých povinnostech.
Jest to období českého revolučně buržoazního liberalismu. Dále jste nedospěli ve vývinu české revoluce, ztotožňujíce se s Miljukovem a kadety.
Vědomě zakrněli a nevzkřísila je revoluce Říjnová. V době, kdy v Rusku ujal se lid vlády, myšlenkoví buržuové v Odbočce Národní rady jevili neobyčejný zájem o to, aby česká revoluce nesplynula s mohutnou revolucí světovou, aby uchránili české revolucionáře od toho proudu, který ničil všechna privilegia a který hrozil silným zadutím do jich bublinové slávy.
A proto Odbočka Národní rady s Vámi prohlašovala neustále pověstnou neutralitu.
A víte, pane profesore, jak my říkáme té neutralitě Odbočky? Jmenujeme to docela obyčejnou radostí zevlujícího publika.
Zamyslete se laskavě, pane profesore, nad událostmi poslední doby. Vzpomeňte na Kornilova, Ukrajinu, Kyjev, bolševiky a vzpomeňte na to, že všeobecná revoluce je názorem světovým, že ona objímá a uvádí do pohybu celý svět s jeho hospodářskými, politickými a mravními problémy, a na druhou stranu napište slovo neutralita.
A co Vám vyplyne z té myšlenkové rovnice? Nic jiného než smutný dojem nad zchátralostí Odbočky Národní rady, nad myšlenkovým měšťáctvím. A jedině z toho mohl vzniknouti zbabělý útěk před ruskou revolucí, útěk před světovou revolucí do Francie.
A k tomu jste Vy, pane profesore, neměl dát dojít. Když za zády Ruska blýskají se vilémovské bodáky, když v Rusku je nouze o každou organizovanou revoluční vojenskou jednotku, tu odjezd našeho vojska z Ruska do Francie je zradou světové revoluce.
Když se v Rakousku a Německu radují nad odjezdem českého vojska do Francie, tu Vaší povinností, pane profesore, je říci: „Zpátky, hoši, já jsem se zmýlil, vás je třeba zde!“
Právě projíždějí Samarou první vlaky první divize. Na zdech jsou nápisy: „Ať žije světová revoluce, ať žije Bedřich Adler, ať žije Karel Liebknecht!“
Pane profesore, zastavte vlaky, dřív než bude pozdě.

Voják z české armády