Pražská aviatika

 

 

Jaké názory může mítí okresní hejtman o aviatice?

O tom se dá velice těžko rozhodnouti. Nám všem, kteří konečně jsme rádi, že máme svého člověka, jenž nás nadarmo nevylákal k aviatické produkci, jest jen tolik jasno, že úřady doposud nezakázaly aviatické produkce.

Když roku 1893 zakázalo okresní hejtmanství hráti kopanou v celém okresu, projevilo jistě vzácný důkaz toho, že ministerského nařízení ze dne 30. září 1857, čís. 198 ř. z. dá se velice dobře užíti proti lidem, kteří si něco usmyslí, co nejde slavným úřadům do hlavy.

Letošního roku bylo to opět okresní hejtmanství, které málem bylo by zakázalo inženýru Kašparovi, aby v Lysé nad Labem lítal.

A je to úplně správné. Kdo lítá, ten vykonává cosi, co roku 1857, kdy pod číslem výše zmíněným 198 ř. z. byl vydán zákon o dopravě, nebylo myslitelno. Tím prohřešuje se proti dopravě sub littera a), a to z těchto důvodů: Jedná se o pohyb v mezích nemyslitelných, pohyb, dopravu pomocí neobvyklých vozidel, stojících mimo dosah schopnosti pohybovati se po silnicích ve vykázaných mezích.

Zde tedy záleží prostě na dobrozdání: Uznají-li tedy slavné úřady, že není možno, aby člověk lítal, nemůže nikdo proti tomu nic dělat. V dopravním řádě platném pro země rakouské nic o létání nestojí.

Případ jest analogický s oním, když roku 1812 objevil se v Londýně nějaký ztřeštěnec, který tvrdil, že lze svítiti plynem. Úřady ho zavřely, poněvadž tenkrát v osvětlovacím řádu pro Londýn nebylo o osvětlování svítiplynem ani zmínky.

Kdyby byl Farman přišel se svým vynálezem, byly by ho úřady stíhaly pro klamání úřadů. A opět správně, neboť co jest klamáním úřadů?

Klamáním úřadů jest, jedná-li někdo tak, aby uvedl úřady v omyl. V omyl může pak úřady uvést každý, kdo jedná proti dobrozdání úřadů.

Když by tedy úřady uznaly, že není možno, aby někdo se vznesl pomocí důmyslně sestaveného přístroje do vzduchu, jest to klamáním úřadů vyššího stupně. A když by okresní hejtman prohlásil: „Není možno, ať si říká kdo chce co chce, já vůbec tomu nevěřím, že by člověk mohl lítat,“ jest to rozhodně směrodatné i pro další jednání aviatiků.

K této věci jest třeba zvláštní komise, která by, porokovavši s okresním hejtmanem, uznala, je-li možno létati či nikoliv. Jsou to velmi důležité nálezy těchto komisí, které povolují aviatické produkce.

Ale člověk se nediví. V okolí Staré Boleslavi žily úřady v naprostém klidu. Od okresního hejtmana nemůže nikdo žádat, aby sestrojil si sám aeroplán. A to také nikdo nechce. Nikdo také nežádá od poctivých státních úředníků, zešedivělých ve službě po řadu let, kdy ještě aeroplánů nebylo, aby pořádali nějaké aviatické produkce a udrželi se alespoň ve výši třiceti metrů po celých pět minut ve vzduchu. Myslím také, že žádnému z těchto státních úředníků nikdy nenapadlo, aby před tisíci a tisíci diváky stoupal na podivuhodném stroji do výše, opisoval křivky a vracel se ze vzdušných výšin opět na místo vzletu. Myslím, že by to pro ně znamenalo alespoň v Čechách konec kariéry.

U nás úřady ani nesmí podporovat aviatiků, poněvadž v Čechách by mohly propelery rozvířit politické ovzduší.

Ovšemže úřední komise, které zkoumají, je-li možno létati, nemyslí prozatím na politiku při svých zkušebních výkonech. Komise ty řídí se jen dle nejnovějších úředních nařízení, která zní:

§1. Kdo chce létati, musí se vykázati doklady, že jest bezúhonný, přihlásiti mateřskou řeč, vykázati se očkovacím vysvědčením a znalostí němčiny.

§2. Letiště musí být široké, aby mohlo být obstoupeno četnictvem z celého okresu.

§3. Pokud se týče vlastního aviatického výkonu, jest třeba dobrozdání okresního hejtmana, do jaké výše smí aviatik vzletěti.

§4. Pokud se týče obecenstva, musí toto na vyzvání úřadů ochotně pomoci sundati aviatika ze vzduchu, kdyby tento překročil výši, povolenou mu okresním hejtmanstvím.

§5. Aviatik musí rukoudáním slíbiti při zkoušce zástupcům úřadu, že na úřední vyzvání ihned sestoupí. Pakli by tak neučinil, budiž stíhán pro křivou přísahu.

§6. Uzná-li okresní hejtmanství za dobré, může povoliti pouze pozemní aviatické produkce.

Ubohý aviatik inženýr Kašpar! Takový milý, skromný člověk, který beze vší reklamy dostojí slíbenému a uchvacuje svými mistrnými výkony diváky. Jak jest smutné, když úřady mu přistřihují křídla! A tak mu přejeme na jeho aviatické pouti lepší okresní hejtmany a lepší komise, než měl v Lysé nad Labem.