Mecenášství pana Pinkera

 

 

Jsou okamžiky v lidském životě, že člověk zčistajasna stane se mecenášem. Podobná věc přihodila se i panu Pinkerovi, který jako rodák města Chroustic zaslal výboru pro krajinskou výstavu v Chrousticích 10 korun. Jak se to stalo, sám si nedovede dodnes řádně vysvětlit. Někomu říká, že ho chytlo nadšení, jinému opět, že byl opilý, třetímu říká, že byl mezek, a čtvrtému říkal něco o uvědomělosti a národní hrdosti.

Výbor poděkoval mu veřejně v Národní politice. Jmenoval ho tam slovutným příznivcem dobré české věci a udal úplnou jeho adresu: Karel Pinker, majitel domu, Praha, Karlova ulice č. 12.

Druhého dne dostal pět dopisů. Pan Pinker žil tak klidně, že nemusil míti rozhodně tajemníka, neboť vždy jednou za delší čas míval v ruce nějaké psaní.

Jak sám říká, pět dopisů najednou ho velice překvapilo, a uznal za vhodné, že přečtení těchto dopisů jest práce vskutku gigantická, ku které potřebuje posilňujícího ovzduší malé vinárny na Staroměstském náměstí.

Když úmysl svůj provedl, počal při druhé čtvrtce vína čisti dopisy. Vzal první, v obálce velmi veliké, obsáhlý dopis, psaný na archu třaslavou rukou.

Vaše Slovůtnosti! Znám Vás již delší dobu jako upřímného přítele české věci, jako vznešeného mecenáše, který podá Vždy a Všude pomocnou Ruku, kde jest třeba a kde jde o zachránění talentovaného Českého Člověka, který by jinak nemohl uplatniti své Vlohy. Obracím se proto na Vaši Slovůtnost, Velectěný Pane, s prosbou, zdali byste nefinancoval můj vynález. Jedná se o patentní kotel parní, který osmělím si dnes dopraviti k páté hodině večerní do Vašeho Bytu, kde užasnete nad jeho výkonem a nad praktickým zařízením, kterým jsou exploze naprosto vyloučeny. Budu Vám demonstrovati bezvadný chod stroje, abyste viděl na Své Vlastní Oči, že nejedná se o věc malichernou, nýbrž o skutečně praktický vynález, který otevře nám cestu k bohatství, ačkoliv Vy neráčíte jistě potřebovat žádných větších příjmů, jsa dosti, ba co dím, velice bohat. Až uvidíte kotel v chodu, jistě se rozhodnete na postavení továrny na mé patentované kotle a poskytnete mi jako vedoucí síle podniku přiměřenou zálohu na předběžné výdaje.

Antonín Langthaler, vynálezce, Praha II, 522.

Pan Pinker vypravuje, že se při čtení tohoto dopisu velice zpotil.

Druhý dopis, psaný ženskou rukou na kusu umaštěného papíru, zněl:

Milostivý pane! V nejtrpčí bídě postavena, pro boha a spasitele našeho Ježíše Krista a matky boží, milostpane, ve jménu otce i syna našeho amen. Jsem vdova po sladovnickém tovaryši, který spadl pro Ježíše Krista Pána našeho do kotle s várkou. Ježíšmarjá, milostpane, jsou tak laskav a milosrdný, vždyť mám tři děti a nemáme už přes rok co dát do úst, Ježíši Kriste, vždyť jsme už půl roku nic neměli v ústech a děti pláčou a volají: Proboha jich prosíme, milostpane, vždyť už jsme nazí, my k nim přijdem některý den, a zatím se nad námi smilujou ve jménu Boha otce i syna, dyť je to hrozný půl roku nejíst a nemít nic na sobě, jak uvidějí, Ježíši Kriste, já jim políbím obě ruce, a teď už musím rukulíbat. Marie Komnarová, Řásnovka 6, druhé poschodí u hrbatého krejčího Šoreyse, milostpane.

Pan Pinker vypravuje, že při čtení tohoto druhého dopisu strčil si v rozpacích doutník zapáleným koncem do úst. - To může být pěkné, až mu nahá ženská s třemi nahými dětmi vleze do bytu.

Třetí dopis. Byl drobounce psán, elegantní formy, něžný, navoněný, dámský, zelený. Barva naděje.

Psala ho dívka, která by se ráda vdala. Během dopisu stával se tón jeho velice roztomilý, ba co dím, i důvěrný. Počala v něm pana Pinkera jmenovat papínkem a nechtěla nic jiného než věno, skromné věno, aby se mohla vdát za pána, kterého miluje. Psala, že žádost tato zdá se snad být příliš smělou, ale že vsadila vše na jednu kartu a že by se v jiném případě, kdyby nebyla oslyšena, již o to postarala, aby víc se nemusila trápit. Ze se kolikrát již chtěla zastřelit, ale myslí, že papínek (tím mínila opět pana Pinkera) nebude ji mít na svědomí.

Pan Pinker vypravuje, že se potom celá vinárna na něho otočila, poněvadž praštil dopisem na stůl a zvolal: „Holka, to se raděj zastřel hned!“

Pustil se do čtvrtého dopisu. Ruce se mu nervózně třásly, když četl:

Vaše Blahorodí! Usnesli jsme se na velice významném podniku, který zajisté bude Vaše Blahorodí ze všech sil podporovat. Jedná se o důležitou věc českou. Jsme spolek velice chudý, takže naše ochotnické jeviště postrádá opony. Obracíme se proto na Vaše Blahorodí s uctivou žádostí o větší podporu, aby stánek umění v našem hostinci byl doplněn a naše obecenstvo vidělo, že vzájemnou podporou překonají se i největší obtíže. Jistě by bylo však spojeno s menšími obtížemi, kdyby Vaše Blahorodí v Praze, v středisku umění, nám dalo oponu zhotovit, ku které dovolujeme si podati následující návrhy, které jsme propracovali na schůzi našeho ochotnického spolku. Myslíme tak, aby to znázorňovalo hold Čechie umění ochotnickému. Kupříkladu anděl s vavřínovým věncem a malé dítě hrající na loutnu a ještě jedno dítě s deskou, na níž stojí psáno: ,Uměním k srdci národa.’ A v pozadí česká koruna na napovědově budce. Račte však, Vaše Blahorodí, po úřadě s předními umělci třebas tyto návrhy změniti kupříkladu tak, že velká ženská postava v bílé říze a se slovanskou trikolórou bude ukazovat na varhany nebo podobně a v jedné ruce držet masku a v druhé baculatého klučinu, v třetí lyru, ve čtvrté kytaru a podobně. Ponecháváme Vašemu Blahorodí úplnou vůli, jak se to má provést, a doufáme, že nám náčrtky opony již v nejbližších dnech zašlete, které my prohlédneme, schválíme, případně i pozměníme dle vkusu zdejšího obecenstva. Oponu račte nám pak zaslat nevyplaceně, abychom Vám uspořili i další výdaje.

V hluboké úctě

Karel Laun

řídící učitel a předseda ochotnického spolku Lumír ve Velkém Padařově.

Pan Pinker vypravuje, že i tímto dopisem praštil o stůl a křičel: „Já jim dám anděla a jednu ruku, druhou ruku, třetí ruku a čtvrtou ruku!“

Nesměle sáhl k pátému dopisu. Ten byl psán velice střízlivě a promyšleně. Psal ho filosof v prvém ročníku, sám na sebe odkázaný, trpící tou velkou nouzí, že nemá peněz a vůbec prostředků, aby mohl si koupit Leskinovu gramatiku staroslověnského jazyka. Nabízel se, že zůstane vděčným za dobrodiní jemu prokázané, a žádal o půjčku 20 korun, kterou by si odpracoval tím, že by vyučoval případnou dcerušku či případného syna neb i otce latině a češtině.

Dopis končil uctivou otázkou, kdy si má přijít pro oněch 20 korun, aby „. . . Vaše Blahorodí seznalo, že jest mu činiti s poctivým, nezkaženým českým studentem, jehož čisté srdce ...“ Pak byla kaňka a podpis: Bedřich Tůma, studující filosofie, Malá Strana, Na Kampě 6.

„Tak latinu mě chceš učit, darebáku,“ vykřikl pan Pinker, „to jsi se každopádně zmýlil, holomku!“

Velký den byl to pro pana Pinkera. Kdykoliv se podíval na těch pět dopisů, ležících před ním na stole, zmocňoval se ho pocit neurčité hrůzy před sebou samým.

Přišlo mu na mysl, že vyvedl velkou koninu, a to je to nejhroznější překvapení pro člověka, když zčistajasna objeví, že je mezek.

Celé dopoledne se potloukal po Praze s pěti dopisy v kapse, které ho tížily jako svědomí útlocitného vraha.

Zničeně zasedl v restauraci k předplacenému obědu a po obědě nešel ani do kavárny, nýbrž úzkostlivě plížil se k domovu.

Ve schránce na dveřích našel dva dopisy.

Roztrhl je jako rozzuřený dravec lovce, který ho postřelil, a četl. Hlasitě si četl:

Velectěný pane! Jsem vysloužilý poddůstojník a rád bych si zařídil obchod se zbožím střižním. Obracím se proto na Vás s důvěrou, že mně poskytnete přiměřenou půjčku. Přikládám známku na odpověď. V úctě Jan Veselý, t. č. Malešice u Prahy.

Na tento dopis plivl. Druhý byl obsáhlejší. Vypravuje, že nedočetl ani nadpis, když někdo zaklepal. Otevřel a přišli dva posluhové nesoucí velký model parního kotle.

Za nimi vážně vstupoval vynálezce pan Langthaler. Přívětivě a přátelsky kynul panu Pinkerovi, který před ním utekl do pokoje.

„Nevadí, nevadí,“ řekl pan Langthaler, „my to složíme v kuchyni a já pod kotlem zatopím.“

Byl to nejhroznější den v životě pana Pinkera. Slyšel zprvu praskot, pak hukot, pak pan Langthaler pouštěl v kuchyni parní píšťalu stroje a asi za čtvrt hodiny, když slyšel, jak vynálezce volá „Jde to, jde to, to je patent nad patenty!“, strašlivá rána ozvala se v kuchyni, vyraženými dveřmi pokoje vlítla na pohovku utržená hlava pana Langthalera, zdi se sesouvaly a pohřbily ve svých troskách ctihodného mecenáše pana Pinkera.

Když se uzdravil, musil si vzíti vdovu po panu Langthalerovi a živí dodnes zmrzačenou chudou ženu, její zmrzačené tři dítky a zmrzačeného studenta, kteří šli se přeptat, jak to dopadá s jich uctivými žádostmi, a v okamžiku výbuchu vstupovali právě do kuchyně.

Ona slečna bez věna, která ho prosila o věno, svou hrozbu skutečně vyplnila a zastřelila se, když leže půl roku v bezvědomí v nemocnici, dlouho jí neodpovídal.

Kromě toho má na svědomí řídícího učitele z Velkého Padařova, který, když mu dlouho pan Pinker neposílal vyžadovanou oponu, namaloval si tuto sám a při pohledu na ni se dočista zbláznil.