Manifestační schůze v sále obchodního učiliště v Kijevě.

 

 

Měsíc březen znamená obrození českého politického života. Jsou to přímé důsledky vítězné ruské revoluce. Český člověk probouzí se z tísně a dělá pořádek ve svých řadách. Úkol uspořádání českých politických poměrů jest těžký, ale vděčný — on ukládá nám velké povinnosti sebezapření, odstranění politiky osobni na obou stranách. 26. března manifestovali čeští zajatci na veřejné schůzi v sále obchodního učiliště v Kijevě za naprostou jednotu ve věci národní. Bude třeba ještě probrati mnohé otázky,aby jednota byla pevně utvrzena. Z práce ve prospěch národa nesmí býti vyloučen nikdo, jinak podobné manifestace byly by pouhou snůškou pěkných řečí.

O desáté hodině byl velký sál obchodního učiliště naplněn úplně posluchači a ještě přicházely nové a nové řady, které tísnily se na schodištích a přilehlých chodbách. Ve čtvrt na 11. schůze, svolaná oficiálními delegáty československé brigády Lužou a Housku byla zahájena a akklamací zvoleni do předsednictva inž.Šeba a Bartoň.

Inž. Šeba uvítal přítomné krátkou řečí, ve které zdůraznil, že třeba nyní tím houževnatěji pracovati.

První řečník dr. Кudela objasňuje naše revoluční stanovisko. Mluví o státním převratu v Rusku a nabádá přítomné, aby si vzali poučení z disciplinovanosti ruských revolucionářů a přičinili se ze všech svých sil o vítězství našeho boje za samostatnost. Jeho řeč stejně jako řeč redaktora Špačкa z Petrohradu nese se výzvou ku společné práci.

Redaktor Špaček mluví jako člen Národní Rady v Praze. Během své řeči poukazuje na činnost posl. Dyricha, o kterém praví, že nelze jej odsuzovati příkře. Měl dobrou vůli; ale byl slabý politik. Appeluje na shromážděné, aby uznali všichni za jediného representanta českého národa Národní Radu v Paříži v čele s profesorem Masarykem. Jeho řeč provázená jest projevy souhlasu.

Předseda uděluje slovo dobrovolníku československé brigády, spisovateli Jaroslavu Haškovi, který v krátké, rázné řečí vyzývá shromážděné; aby všichni seřadili se v jeden mocný blok, velkou českou stranu republikánsko-demokratickou, pro kterou mluví již celá naše historie. (Bouřlivý souhlas.) „V nejbližších dnech", praví spisovatel Hašek, „budou již zahájeny práce к utvoření české republikánsko-demokratické strany, jež bude podporovati Národní Radu pařížskou. Strana bude trvati na principu volby do všech odboček Rady a naším heslem je, že víra a nadšení dobudou
každé Bastilly." Na to navrhuje shromáždění, aby se usneslo jednomyslně na odeslání tohoto telegramu prozatímní ruské vládě: „Čeští revolucionáři-republikáni v Kijevě prosí svobodné Rusko, které povalilo dynastii Romanových o osvobození zajatých Cechů revolucionářů, aby mohli se súčastniti činné práce na povalení dynastie Habsburgů.“ Návrh Haškův jest jednomyslně přijat. Řečník končí provoláním slávy českému revolučnímu vojsku první československé republiky.

Pan Кleсanda, člen redakce „Čechoslováka", mluvě o oposici, snažil se objasniti celoroční činnost oposice v jejím boji proti Správě Svazu vůbec, a proti poslanci Dyrichovi zvláště. Odsoudiv celé vystupování p. Dyrichovo co nejpřísněji, zdůrazňuje to, co on nazýval „policejní činností" Národní Rady, okolo poslance Dyricha shromážděné.

Pan J. Koutňák, důstojník-dobrovolec ujal se posl. Dyricha s větší odvahou než úspěchem.

Pan Вláha, důvěrník skupiny důstojníků dobrovolců v Bělgorodě, vzal si za úkol vyložiti stanovisko svých soudruhů. Mluvil o neutěšeném postavení, o strádání a odříkání se těchto důstojnických kandidátů, kteří, jak známo, stojí za p. generálem Červinkou.

Ohražoval se proti nařčeni, že zaujímají odmítavé stanovisko vůči trvajícímu českému vojsku.

Za všeobecného napětí vystoupil teď p. dr. V. Vondrák, předseda Svazu s referátem o svém posledním pobytu v Petrohradě. Pokud to bylo možno za 10ti minutové doby, každému řečníku povolené, podal dr. Vondráк obraz nálady, která se jeví vůči české věci u jednotlivých osob nynější vlády. Celkový dojem byl plně uspokojující.

Pan Kadlec, spolupracovník Svazu, též vrátivší se právě z Petohradu, poukázal na nutnost pro zajatce, teď, kdy se přikročuje k utvoření nové odbočky Národní Rady pařížské na Rusi, nahlédnouti do genese Rady posl. Dyricha. Jal se též korrigovati některá, zřejmě jednostranná hlediska v této oblasti, opíraje se o bohatý materiál získaný, respektive vyžádaný v dlouhé rozmluvě s poslancem Dyrichem, vůči kterému p. Kadlec stál na tom, že třeba vůči české veřejnosti ospravedlniti a odůvodniti celý politický postup.

Pan Houska, dobrovolec a svolavatel schůze, mluví jménem českého vojska, důstojníků-kandidátů v Bělgorodě, sboru spolupracovníků Svazu a kijevských zajatců, kritisoval činnost správy Svazu a posl. Dyricha a odkazoval na očekávanou blahodárnější činnost nové projektované odbočky Národní Rady.

Poslední řečník, předseda schůze p. Šeba resumoval přednesené řeči v tom smyslu, že iniciativa nápravy politických poměrů na Rusi může vyjiti příště jen od zajatců, kteří vezmou vedení revoluční akce do svých rukou. Řečník vyjádřil požadavek, by příští sjezd byl pracovním, tudíž by na něm nebylo ani obžalovaných, ani hájících se a končil výzvou každého zbraně schopného vstoupiti do řad našich borců, což vyvolalo bouřlivý souhlas.

Dojemně a neočekávaně končila schůze tím, že starousedlý letitý Čech, vystoupiv na tribunu, položil lOOrublovku na stůl, řekl prostě, že narodil se na Rusi, Čechy nikdy neviděl a odolal přání podívati se do země svých rodičů, nechtěje ji viděti porobenou Habsburgy, je již neschopen nositi zbraň, ale chce bojovati aspoň tímto způsobem, by konečně mohl před svou smrtí
uviděti osvobozené Čechy.

Po schůzi byly zaslány tyto telegramy:

Ministru zahraničních záležitosti P. N. Miljukovu.

„My, shromáždivší se v Kijevě zástupcové desetitisíc československých dělníků ze zajatců a vojenští delegáti československé dobrovolnické brigády, na základě jednomyslného usnesení žádáme Vás, abyste uznal za jediného a hlavního politického zástupce československého národa československou Národní Radu s Masarykem v čele, potvrdil v Rusku zřízený odbor Československé Národní Rady dle návrhu, podaného členem Rady Štefanikem a definitivně odstranil Národní Radu Dyrichovu."

Předseda schůze Šeba.

Petrohradské a moskevské Radě dělnických a vojenských delegátů.

„My, shromáždivší se v Kijevě zástupcové desetitisíc československých dělníků ze zajatců a vojenští delegáti československé dobrovolnické brigády blahopřejem Vám, soudruzi, k zavedení demokratického řádu v Rusku. Jako členové nejdemokratičtějšího slovanského národa, ježto více než třetinu jeho poslanců v parlamentě tvoří socialisté, projevujeme upřímné přání, aby zničení německého militarismu a absolutismu, tohoto prototypu nyní Vámi odstraněného režimu, upevnila se v Rusku forma správy, dávající mu možnost kulturního i hospodářského rozkvětu ke blahu ruské demokracie. Jsme plni naděje, že organisovanému ruskému proletariátu a lidové ruské armádě se podaří dovésti válku do takového konce, jenž umožní provedení ohlášené Vámi zásady o právu národně politického sebeurčení národů. Organisovaný proletariát desetimilionového československého národa od samého počátku války vstoupil na dráhu aktivního revolučního boje s odvěkou porobitelkou našeho národa, rakousko-uherskou monarchií, vidě jen v jejím pádu a vítězství spojenců záruku uskutečnění Vámi prohlášeného ideálu a utvoření podmínek, za nichž je možný plánovitý třídní boj proletariátu. Naše práce pro vítězství Ruska a jeho spojenců k úspěchu naší lidové republiky bude nyní konána se zdvojnásobenou energií, ježto nyní to bude nejen práce pro politickou nezávislost naší země, ale zároveň pro vítězství demokracie a přiblížení velkých ideálů socialismu."

Předsednictvo schůze:
Předseda Šeba, místopředseda Bartoň, sekretář Zavadil,

Anglickému velevyslanci Bucanonovi, francouzskému velevyslanci Paleologueovi, italskému velevysianci Carlottimu a severoamerickému velevyslanci Francisovi.

„My, shromáždivší se v Kijevě zástupcové desetitisíc československých dělníků ze zajatců a vojenští delegáti československé dobrovolnické brigády žádáme Vaši Excellenci předati dělníkům Vaší ušlechtilé země tento náš pozdrav:

Organizovaný proletariát desetimilionového československého národa od samého počátku války vstoupil na dráhu aktivního revolučního boje s odvěkou porobitelkou našeho národa, rakousko-uherskou monarchií, vidě jen v jejím pádu a vítězství spojenců záruku uskutečnění všesvětovou demokracií uznávané zásady o právu národně politického sebeurčení národů i utvoření lepších podmínek pro plánovitý třídní boj proletariátu. Vítězství ruské revoluce umožnilo družnou práci proletariátu všech spojeneckých zemí ke zničení žandarma všeevropské demokracie, německého militarismu a imperialismu dalo i nám možnost organisovaného účastenství na frontě i v týlu, při práci к vítězství koalice svobodných národů. Ať žije všesvětová organisace proletářů svobodných národů."

Předseda schůze: Šeba.