List z památníku městečka Nového Kmínova

 

 

1

„ . . . Pánové! Na vás se dívá celé městečko, na vás se dívá celé siré okolí, na vás se dívá celý národ! Vše, co učiníte pro blaho a zvelebení městečka, pro národ učiníte! Ano, pánové! A proto myslím, že sluchu popřejete návrhu mému, návrhu, aby na našem staroslavném náměstí zřízen byl park, který by sloužil městečku našemu ku cti i ku okrase. A pak pánové, vždyť už máme na náměstí dokonce čtyři stromy! A pak, pánové, ušetříme peněz za dlažbu! Ta by stála mnohem více! Rozhodněte moudře! Buď dlažbu, nebo park! Něco na náměstí být musí, neboť utrhač jeden nectně se vyjádřil, že náměstí naše dláždí nám husy! Rozhodněte tedy moudře!“

Takto mluvil pan Mikulka, purkmistr slavného městečka Nového Kmínová, k shromážděné radě městské.

Avšak návrh jeho se pánům radním valně nelíbil. Tak nějak vraštili tváře a nespokojeně mručeli.

„Ech, na co by nám byl park,“ ozval se první radní, „šak máme v lese stromů dost a dost, a pak by nám tam třeba pásli krávy. Pro to bych nebyl!“

„Ale pánové, považte, jak povznese se naše městečko! Vobříšáci puknou závistí! Mají v tom svém parku jednu lípu a pět oleandrů a myslí, kdovíco nemají. A pak, pánové, my můžeme do toho parku postavit veliký žulový balvan a do toho balvanu zlatým písmem vyryti: Ku cti a slávě městečka založila tento sad slavná městská rada. A zlatým písmem dáme vyryti naše jména, aby hlásala potomkům, jacíže to byli moudří a rozšafní otcové města, kteří vždy jen blaho jeho na paměti měli.“

Pan purkmistr mluvil povzneseným hlasem. Tato řeč jeho měla již větší účinek na přítomné.

„No, ten park je rozhodně pěkná věc, když se to pořádně rozváží. Ano, zřiďme na náměstí park!“ Tak prohlásil první radní.

To rozhodlo. Návrh purkmistrův byl přijat.

Věc dostala se do výboru. Ten, jako vždycky a se vším, souhlasil i s tímto usnesením městské rady. Jen to si vymínil skromně slavný výbor, aby i jména jeho členů uvedena byla na onom památníku.

Netrvalo to dlouho a uprostřed náměstí objevil se balvan, na němž zlatým písmem bylo vyryto: Ku cti a slávě městečka Nového Kmínová založily tento sad slavná městská rada a slavný výbor . . . Pak následovala jména všech členů městské rady i výboru.

Po sadu však nebylo ještě ani památky. Jen čtyři staré kaštany rozkládaly nad památníkem svoje rozložité větve. - Uplynul měsíc, uplynuly dva, ba i tři, a k zřízení sadu nedály se ještě ani přípravy. Když přišel někdo přespolní do městečka, zvědavě prohlédl si památník i nápis, vzhlédl udiveně na čtyři kaštany, pak zase na památník, pak na kostelní střechu, zda tam snad není ten sad, poté pohlédl na radnici a nedůvěřivě potřásl hlavou, přičemž posunul ukazováček pravé ruky k svému čelu. -

A jednoho dne stalo se něco neslýchaného. Na památníku objevila se pojednou, kde se vzala, tu se vzala, bělostná prasečí hlavička, jež měla na rypáčku připevněnou ceduli s lapidárním písmem.

Kolem památníku shrnula se spousta lidí. Dětí i dospělých. Vše se smálo a vtipkovalo. Přiběhl chvatně i pan purkmistr. Avšak užasl, a málem že nepadl do mdlob, když četl na ceduli tato slova:

„V úctě se skláním přede všemi, jichž jména na tomto památníku zlatem jsou vyryta. Já i potomci moji, i potomci mých potomků s vděčností chovati budeme jména ta slavná v srdcích svých. Ó, kéž by i moje jméno bylo mezi nimi.“ „Ten vepřík se chce rovnati našemu purkmistrovi! Je to drzost!“ ozval se nedaleko pana purkmistra jízlivý hlas. Pan purkmistr se zlostně ohlédl, avšak nevěděl, kdo to vlastně řekl. Všecek rozhorlen rychle se vzdálil.

A za chvíli prodral se zástupem obecní policajt a sňal vepřovou hlavu z památníku. Sledován křičící mládeží nesl ji zbožně na radnici.

Byla hned svolána mimořádná schůze městské rady. Byla velice bouřlivá.

Za dva dny poté zmizel z náměstí památník. Leží nyní povalen před radnicí právě pod zamřížovaným oknem městské šatlavy. Sedává na něm starý městský policajt dumaje, co by měl dělali, aby neměl dlouhou chvíli. A sedí právě, bohužel, na onom zlatém nápisu, jenž čím dále tím více otírá se a mizí . . . Panuje proto vážná obava, že jména oněch slavných a zasloužilých o město mužů nebudou zachována vděčnému potomstvu. Sic transit gloria mundi!

2

Městečko Nový Kmínov má zvláštního purkmistra, zvláštní pivo a - zvláštní osvětlování ulic.

Osvětlování dělo se tam vždy obyčejnými petrolejovými svítilnami, jako v malých městech vůbec je v obyčeji, avšak něco přitom bylo zvláštního. Cylindry svítilen čistily se dokonce dvakráte za rok a pak že svítilny se nikdy nerozsvěcely v době úplňku měsíce.

„Ech darmo - jest škoda peněz! Když svítí měsíc, nebudeme svítit my!“ prohlásil jednou pan purkmistr rezolutně v zasedání městské rady.

Jen o posvícení hořely svítilny celou noc, ať už v tu dobu byl úplněk, nebo ne. A bylo toho světla také svrchovaně zapotřebí. Neboť obyvatelé znamenitého městečka onoho, zmožení vytrvalým tancem i vytrvalým pitím piva, ještě by se potloukali na cestě k domovu v kamenitých a neschůdných uličkách.

Tento zákon osvětlovací trval až do nedávné doby. Až jednoho dne, či lépe večera, se přihodila podivuhodná událost.

Pan purkmistr zdržel se v sousední vesnici za jakousi záležitostí až do pozdního večera. Byla tma, že by ji mohl krájet. Pan purkmistr, ačkoliv cestu dobře znal, přece vrazil nemilosrdně do několika ovocných stromů u cesty.

„Potvorná cesta,“ mručel si pro sebe, „člověk Se hnedle může přerazit! No, za chvilku budu už v městě, tam mně posvítěj ty naše lucerny.“

Skutečně za chvilku byl pan purkmistr v městě. Poznal to určitě, neboť vrazil hlavou do nějaké zdi.

„Hrome! V těchhle místech je přece lucerna! Copak nesvítí? Je tohle pořádek! No počkej, ponocnej, duši nosem ti vytáhnu!“

V oknech domků bylo temno. Vše již spalo.

Pan purkmistr kráčel velmi opatrně, ale vzdor tomu co chvíli kobrtal o kameny. Stále láteřil na nedbalého ponocného.

Náhle však se zastavil. Hlavou mu probleskla myšlénka. „A není on dneska úplněk? Ba ba, dneska je úplněk. - Dneska svítí měsíc, a nesvítíme my. - Co povídám, svítí! - Má svítit, ale nesvítí! - Proč nesvítí?! - Nene, tohle je rozhodně nepořádek. Ponocný si to vypije!“

Pan purkmistr všecek rozhorlen vykročil poněkud rychleji kupředu. Avšak pojednou ztratil rovnováhu a padl - ne snad do příkopu, ani do strouhy - ale pouze nosem se dotekl země rodného svého městečka. A z nosu páně purkmistrova vytryskla krev . . . Ano krev! . . .

*

Druhý den byla svolána městská rada k poradě. Pan purkmistr se dostavil se zavázaným nosem.

„Pánové! Měsíc, jak jsem se na vlastní oči přesvědčil, nekoná svou povinnost. Má osvětlovat město naše v době svého úplňku, a nečiní tak. Navrhuji tedy, abychom nereflektovali více na jeho služby a osvětlovali si město své sami, a každý den, ať je úplněk, nebo ne!“

Hlučné „Výborně!“ bylo odpovědí na jeho výmluvná slova.

A v protokole bylo toho dne poznamenáno: Ježto měsíc nekoná svou povinnost, vyslovuje se mu jednohlasně nelibost, a usnáší se slavná městská rada, aby atd. Svítilny se teď rozsvěcují v Novém Kmínově každý den.