Když člověk spadne v Tatrách

 

 

Bylo to v době největšího boje o Mořské oko, kdy můj ubohý přítel spadl s hory Garačky. Nešťastný přítel zabýval se totiž studováním lišejníků a hodlal zde v Tatrách nalézt tolik nových druhů lišejníků, aby ho to udělalo nesmrtelným a světovým mužem.

Bohužel spadl do hloubky 150 až 200 metrů. Nevím to určitě, ostatně zde nezáleží při takové úctyhodné hloubce na 50 metrech, ale vím určitě, že sletěl se samého vrcholu Garačky, aniž by si mohl vybrat, zdali má sletět do propasti na straně severní, či na jižní. Konstatoval jsem však, poněvadž to bylo za úplného ozáření odpoledního slunce, které svítilo na ledy a sněhy na Lomnickém štítu, že spadl severním směrem.

Co jsem měl v tomto smutném případě dělat? Zvolal jsem dolů, jak bývá zvykem při těchto katastrofách, s naivním rozčilením: „Jste živ?“ Po chvilkovém trapném tichu zvolal jsem: „Jste mrtev?“ Jak vidět, postupoval jsem systematicky. Neobdržev odpovědi, vzdychl jsem a lezl dolů, po hřebenu skalním, abych dostal se na cestu, po které jsme stoupali s nešťastným botanikem, a odtud abych došel někam pro pomocnou výpravu.

Po čtyřhodinovém spouštění se po kamení přišel jsem na cestu do kosodřeviny a odtud na volné prostranství, kde góralský bača pásl v horské zeleni osm ovcí.

Když jsem mu vyložil, co se stalo, filosoficky přejel nos a řekl: „Velmožný pán tedy spadl s Garačky!“

Po této hluboce promyšlené větě se zamlčel a po chvíli dodal: „Spadl tedy s pomocí boží a svaté Panny; i ovce sletí. Loni zabily se mně dvě ovce. Zamečí, ty se pokřižuješ, a ona letí. A jak letí,“ rozohněné pokračoval, „jako kámen letí, až to svistí. Už to tedy jinak nebude, než že velkomožný pán také tak letěl. I medvěd spadne. Zabručí, jak to medvědi dělají, když se rozzlobí, a letí, letí jako orel. I holátko ptáčátko spadne z hnízda a do Zabalovské v Magurských horách spadl před léty s nebe kámen. Tenkrát bylo veliké divení po horách. Toho roku vlci brali po dědinách na polské i uherské straně ovce napořád a do Zabalovské přistěhoval se šilhavý žid. Takové podivné oči měl a umřel za rok. Můj nebožtík otec koupil si ten rok krávu bezrohou a nebožka matka mne porodila, a když mne křtili na jméno Michal, tu, drahý pane, hráli, tančili a opili i šestinedělku a otec prodal svou krávu a zabili tři ovce na. hostinu. Ba, jeden se rodí, druhý hyne, drahý pane, a když doroste, zápasí na košiaru, velkomožný pane, a někdy nemá ani na tabák, ani na gořaličku. Leč Matka boží neopustí člověka, přijde takový pán jako ty a řekne: „Spadl jeden člověk s Garačky,“ a tu já řeknu: „Spadl, jsme lidé smrtelní a velkomožný pán jistě mě podaruje, abych pomodlil se za duši nebožtíka, i Zdrávas Maria, i Otčenáš.“

Obdaroval jsem poctivce, který radostně se počal modlit a pak jsem mluvil o pomocné výpravě.

Poctivý Michal však odporoval: „Přejme tělu nebožtíka pokoje. Zvěře je hojnost, a nežli tři dny minou, velkomožný pane, jako by byl pochován, a pakli se stal zázrak, tu v životě se shledáš s ním, urozený pane. A byla-li to vůle Páně, přidej mně ještě na tabák a já se pomodlím nový Zdrávas Maria i Otčenáš na slavnou shledanou na nebesích.“

Dostal i na ten dobrý úmysl a já šel dál, abych přece někde získal pomoc.

V nejbližší vesnici hlásil jsem to starostovi. Starosta, také jeden z těch poctivých goralů, byl ochoten za mírnou náhradu pomodlit se za nebožtíka, za čtyry deci kořaličky a za tabák, pokud se však týče pomocné výpravy byl plně přesvědčen, že od toho jsou vyšší úřady, ku příkladu četnictvo a městské úřady v Poprádu s královským uherským notářem v čele. On sám nechce přijít do žádné bryndy, aby nebyl do toho zapleten, a nechce se míchat do cizích záležitostí. Ostatně do města Poprádu přijde za tři hodiny a tam už úřady se o všechno postarají.

Byla už noc, když jsem přišel do Poprádu na královské uherské četnické velitelství.

Rozespalý četnický strážmistr ve slušně špinavých podvlékačkách přijal mé výpovědi s jistou nedůvěrou.

„Víte určitě,“ otázal se zívaje, „že váš přítel spadl dolů?“ Vylíčil jsem mu to poznovu. „Pakli se věci tak mají, jak vy udáváte,“ řekl po chvíli rozmýšlení, „jde rozhodně o neštěstí. Napíšeme tedy do protokolu, že určitě spadl. Věc jest samozřejmá. Vylezl nahoru a sletěl dolů. Opak je vyloučen. Ostatně jest to zcela jednoduché odněkud padnout. Já sám nedávno spadl se žebříku. Tomu zcela dobře rozumím. Člověk někam vyleze a než se naděje, je dole, tomu, myslím, také vy rozumíte. A je-li někde propast, jak vy říkáte, obyčejně spadne do té propasti. Chápu, že není nic lehčího. Vylezete a sletíte. Již jsem vám řekl, že já sám spadl se žebříku. Lezl jsem pro holuby, mám jich dvanáct párů. Vy jste též mluvil něco o pomoci. Samo sebou se rozumí, že budeme jednat rychle. Každé otálení je nebezpečné. Povinností naší je, podat rychle a bezodkladně pomocnou ruku každému nešťastníku, ale to nejde tak zčerstva, jak vy se domníváte. O celé věci musí být podle předpisu zpraven náš četnický rytmistr. Ten se vrátí zítra dopoledne, a já vás upozorňuji, abyste mu vše stručně a krátce vyložil, neboť on nemá rád dlouhé průtahy a řeči. Vy mu řeknete: ‚Vylezl a spadl,’ a tu on buď vám řekne: ,Běžte svou cestou a nechte mne na pokoji!’, anebo vám řekne: ,Celou věc si náležitě rozmyslím’ a počne uvažovat, jak lze rychle a bezodkladně pomoct, aby to odpovídalo nařízením a celému úřednímu jednání. Počne vás vyslýchat a pak řekne: ,Budu o tom uvažovat!’ Uvidíte ho chodit po kanceláři se zkříženýma rukama sem a tam, bude si pohvizdovat a najednou třebas vás chytí za rukáv a vykřikne: ,Ven, hleďte, ať jste venku!’ Rozzlobí se, všechno přehází, sedne na koně a pojede do Levoče, z Levoče do Košice a všude mu bude muset cikánská hudba hrát a my ho třebas týden neuvidíme. Anebo řekne: .Uvažujme spolu,’ dá si přinést mapy a ukázat, kde spadl ten pán, kudy tam šel a všechno si dobře promyslí a vám poradí, co dělat. A teď si lehnu!“

Ráno se ukázalo, že přísný rytmistr měl ten šťastný den, kdy byl v růžové náladě.

Přijal mé sdělení takřka usměvavě: „Tak on tedy byl rychleji dole než nahoře?“ - „Prosím!“ - „A jaká byla jeho poslední slova?“ - „Žádná.“ - „Ku podivu, nemýlíte se, tedy nic neříkal, to je zajímavé, to si poznamenám, možná, že nám to pomůže v pátrání. Mohl byste mně udat, kolikrát se otočil ve vzduchu při pádu? Ze nemůžete? Vždyť říkáte, že to byl váš přítel, a tu bych si již z přátelství toho všiml. Ale nevadí, budeme uvažovat o celé věci zcela střízlivě. Hora Garačka se výborně hodí, aby lidé odtamtud padali. To je první podmínkou našeho úředního řízení. Můžete mně dle této jenerální mapy udat, na kterou stranu spadl váš přítel?“

„Na sever.“

Rytmistr se zachmuřil: „Můžete to odpřisáhnout? Že ano? Pak, milý pane, je vaše námaha zde marná. Hřebenem hory táhnou se hranice uherského království a váš přítel spadl do Polska. Jest to ošklivá náhoda. Kdyby byl spadl do jižní propasti, byl by sletěl na královskou uherskou půdu. Z uherské strany vylezl, tak měl spadnout ve svém vlastním zájmu na uherskou stranu, a ne do toho zatraceného Polska. Uherské úřady nejsou již kompetentní pro to, co se děje v Haliči, milý pane, a v době sporu o Mořské oko teprve nemůžeme v té věci něco dělat. Když spadl do Polska, ať si ho hledají tamější úřady, to si měl napřed rozmyslit, než to dělal, to byla od něho nepředloženost, abych tak řekl, bezhlavost. Solgája!“

Tím jsem byl propuštěn. Pán ten měl úplně pravdu. V té době, kdy Uhry a Halič vedly boj o to, které zemi vlastně Patří jezírko „Mořské oko“ vysoko v Tatrách, jednal velice rozšafně, aby nepobouřil lid, kdyby byl podnikl nějakou pomocnou akci pro člověka, který, maje tak krásnou příležitost sletět na půdu uherskou, spadne do Haliče s uherské strany.

Na městském úřadě v Poprádě, kam jsem se ihned obrátil, mně to také v tom smyslu vyložili.

Bylo to samozřejmě poškození zájmů uherského království a stáli úplně na půdě zákona, který nezná slitování s takovým odpadlíkem.

Poskytnout pomoc byly tedy jedině kompetentní haličské úřady za Tatrami v Zakopaném a v Novém Targu.

Tak jsem musel přelézt Tatry. Za Tatrami byla má akce korunována úplným úspěchem.

Četníci v Zakopaném přijali mne s otevřenou náručí, to bylo již třetí den od nešťastného případu, že mne však poslali do Nového Targu, to nebyla ani jejich, ani má vina. Viny tím byly nesprávné údaje, týkající se generálních map vojenského štábu-. Neměli totiž po ruce nejnovější vydání těchto generálních map a k disposici byly tu jen mapy dle vydání z roku 1869 a 1877. Udání výšky hory Garačky lišila se od sebe o 27 m. Dle úředního řízení, které předpokládalo, že pronesu v takovém vážném případě úplnou pravdu, vymykaly se mé údaje stran výše, s které spadl můj přítel, oběma ověřeným úředním dokumentům, jakými byly ony od sebe se lišící mapy generálního štábu. Dle toho udal jsem totiž nesprávně výšku oné hory, kterou jsem konstatoval dle nejnovějšího vydání map generálního štábu před nešťastnou návštěvou Garačky, ale které si můj ubohý přítel vzal s sebou v torbě do propasti.

Četnictvo v Zakopaném řeklo mi tedy, že se musí rychle jednati, bezodkladně jednati a dle průvodního řízení že je třeba zkoumat pravdivost mých údajů o výšce oné hory, s které spadl můj přítel, následkem čehož bylo vyžádáno dobrozdání c. k. četnické stanice v Novém Targu, kde mohou si spíše zaopatřit nejnovější vydání map generálního štábu, které by jistě byly potvrdily mé údaje.

Poněvadž však ani v Novém Targu na četnické stanici podobných map neměli, málem by byla celá má záchranná akce se rozbila o rozdíl 36 m ve výšce nad mořem. Bohudíky však jednal velitel tamější četnické stanice proti předpisům, a nedbaje tohoto rozdílu v několika metrech, telefonoval okamžitě do Myšlenic u řeky Ráby, aby si vyžádal svolení tamějšího vrchního četnického velitele nad okresem Myslenice - Nový Targ.

Za dvě hodiny přišla odtamtud telegrafická odpověď:

„Jednejte rychle a bezohledně. Tři muže s sebou. Svědka s sebou. Na cestě učinit prohlídku v Balatově mlýně pod Tomanovým přechodem. Tři ovce ztraceny.“

A jak zněl telegram, takovým způsobem se též rychle pokračovalo. Na Tomanův přechod až na místo, kam dle mého domnění spadl přítel botanik, jest zacházka 36hodinová. Nicméně ovce jsme našli a po malém čtyřhodinovém spánku, poněvadž bylo třeba rychle a bezohledně zjednati pomoc, vrátili jsme se do Zakopaného, poněvadž nikdo ze tří četníků neznal cestu, kudy by bylo možno vniknout přes lesy a vrchy pod Garačku.

Věc sama nestrpěla odkladu, a tak průběhem 24 hodin byli zjednáni przewodnici v počtu osmi osob, kteří nás za 8 hodin dovedli do propasti pod Garačkou, kam spadl neprozřetelný přítel botanik.

Tam jsem přísežně potvrdil, že ona jediná bota, kterou jsme tam našli, patří, třebas by byla rozkousána medvědy, skutečně mému ubohému botanikovi. Kousek dál nalezli jsme jeho botanickou torbu, strašně chrupem medvěda poškozenou, kde jsem ku své radosti našel ještě nedotknutou novou mapu generálního štábu, která potvrdila mé údaje, pronesené u četnictva v Zakopaném.

Lišejníky, kterými chtěl stát se ubohý přítel botanik nesmrtelným, medvěd také sežral.