„Lásko, ó lásko, ty mocná vládkyně!“

 

 

Zprvu činilo mu to jisté obtíže, později však, když déle se scházel s tím malým naivním děvčátkem, mluvil již zcela rychle slohem velice květnatým a komplikovaným, jak to četl v některých prapodivných článcích v různých revuích mladých talentů, kteří tím začínají nešťastně svou literární činnost, a jak to četl též u Růženy Jesenské, jejíž literární stáří končí právě tak tiše kráčejícími polednicemi po mezi, tedy tím, čím začínají sedmnáctiletí gymnasisté ve svých tajných časopisech.

Jemu bylo také sedmnáct let a byl též gymnasistou. Kdykoliv se s ní setkal, říkal, že je jeho duše naplněna radostí, a vodil ji na Hradčany naslouchat klekání a nahoře u Hradu zvolal: „To jsou zvuky, které zapadají do chrámového ticha komnat, zatímco, ctěná slečno, ironizující vykřičníky plynových hořáků vkládají v oči naše světlo, toužebné světlo, po osvětlení světelném, po oné kráse světla, světla, které svítí, osvětluje, světle plane, září ve svitu hořáků svítících!“ Dál nevěděl a ona s posvátnou úctou dívala se na něho, a poněvadž jí říkal: „Ctěná slečno!“ řekla mu: „Ano, ctěný pane!“, a snažíc se napodobit jeho krásný sloh a mluvu, pravila: „Tato světla svítí, svítějíce ve tmu, neozářenou a pustou jako poušť, na níž projíždějí se smutní.“

A šli domů hradčanskými uličkami a on mluvil o tiché kráse, o intimitách zákoutí pod starými prejzy a táhl ji rychle pryč, poněvadž v jednom úhlu domů stálo: »Každé znečišťování tohoto místa se zapovídá.« A on právě nešťastně tím směrem rozkládal rukou, řka, že duše toužící po tichu uteče do takového mlčícího kouta, do setmělého přítmí, kde oddává se pod starými arkýři přirozené kráse svých tužeb.

A ona, nevinná, tázala se ho, když si všimla nápisu, kdo co znečišťuje.

„I pohledem možno krásu znečistit,“ řekl, „znesvěcující pohledy jako satan vpíjejí se v tichá zákoutí, motyky zkázy dokonávají pak za chroptění úžasu dílo zkázy. Pojďme!“

Ona však stála v úžasu před tím nápisem: »Znečišťování tohoto místa se zakazuje“ a řekla vznícené: „Platí to, ctěný pane, i pro psy?“

Smutně kývl hlavou a u srdce ho bodlo po této otázce, která postavila mu duši té malé dobré dívky v jeho očích do jiného světla.

Chápal náhle, že ona ví již, co je to svět se všemi jeho nepravostmi, a smutně řekl: „Jak milá jest samota, jak milé je ticho a píseň lesů, kde život není ničím zkalen, kde není nadpisů, upomínajících na poslední věci člověka. Život jest, ctěná slečno, stále zápas, stálé zakazování, upozorňování na věci a činy, které bych chtěl, aby uprchly, utekly daleko a daleko do vesmíru pryč.“

Chopil se jí za ruku a seskočil s ní po schodech v ulici, ale tak nešťastně, že skočil právě na svého třídního profesora, který se pomalu vlekl na Vikárku.

Pustil svou nejdražší a nejhodnější a uctivě se třesa stál tu před svým třídním, který volal: „Jen co budu nahoře, tak si to poznamenám a zítra si s vámi promluvím a vy sám, Knoblochu, mně to musíte připomenout; přeji vám dobrou noc, chlapečku!“

Ona nebyla svědkem toho, poněvadž šla napřed, a tu on, když ji dohonil, řekl k ní: „To byl Vrchlický, ptal se mne, co dělám.“ Měl přitom v očích slzy.

„Vy pláčete, ctěný pane?“

„Když on tak špatně vypadá, ctěná slečno.“

V tichém zármutku kráčel s ní ulicemi a mluvil o zanícených, podebraných smutcích. Koupil jí pomeranč a ona řekla, že ho jíst nebude, že ho usuší a vloží na památku do památníku. Pak se ho ptala, zdali pomeranč přináší štěstí, a on řekl, že pomeranč je symbol ustálených povah, poněvadž je to koule a koule je nejdokonalejší tvar.

Jaksi ho opustila jeho básnická nálada a on se ptal, zdali ví, jak se vypočítává obsah koule.

To byli již za mostem a musili se tam rozejít, aby ji nikdo neviděl, že mluví s pánem.

Ujednali si schůzku na příští den a ona, podávajíc mu malou ručku, řekla: „Spěte sladce, ctěný pane!“

A zatím on spal tak sladce jako dojmutý loupežný vrah, který zabil aspoň tři lidi, a jsou mu na stopě.

Zdálo se mu, že ho sbor profesorský na základě nařízení zemské školní rady vede na Hradčany. Všichni páni profesoři mají nabité pušky a na nich bajonety a pan řiditel ho vede na provazu. Za celým průvodem jde školník Vaněk a na ručním vozíku veze velký kříž. Když přijdou na Radeckého náměstí, sejme Vaněk kříž z vozíku a za přispění strážníka dají mu, Knoblochovi, kříž na rameno a on teď nese svůj kříž na Hradčany. A kolem všude dělají špalír žáci středních škol, mávají šátky a na dané znamení profesory v uniformách křičí: „Ukřižujte ho, ukřižujte ho!“ K noze mu přivázali nějakého malého primána, který bude s ním ukřižován, poněvadž napsal v české úloze: »Balón podobá se vejceti.« Hošík pláče, spíná ruce a po cestě se modlí hlasitě: „Vejce, vejce, vejci, vejce, o vejci, vejcem.“ Přitom prosebně se kouká na pana řiditele, který k němu říká: „Je všechno marné, nemohu vám pomoci, zemská školní rada o vás rozhodla, že budete ukřižován vedle Knoblocha ...“ Vtom se probudil a měl halucinaci, že mu v nohou postele sedí třídní profesor. Vykřikl tak strašně, že se probudila jeho bytná.

„Když on tak strašně vypadal,“ koktal bytné, „seděl tu, vousy se mu ježily a z úst mu šlehal plamen.“

Dala mu na hlavu obklady, ale on už do rána neusnul a s velkou úzkostí plížil se k osmé hodině do gymnasia.

Třáslo se mu tak srdce, že i žaludek mu nedělal dobrotu a on ve Štěpánské ulici učinil velké dobrodiní uschlému akátu, rozděliv se s ním o svou snídani.

Když přišel třídní profesor a zapsal do třídní knihy, ihned zvolal: „Knoblochu, k tabuli!“

Bledý a rozechvělý ocitl se Knobloch u tabule a třídní profesor, mna si výsměšně ruce, tázal se ho: „Nemáte mně co říci, zapomněl jste snad na nějaký vzkaz, máte doopravdy tak slabou paměť, nemáte mně snad něco připomenout?“

Třesoucím se hlasem pronesl Knobloch: „Prosím, mám vám připomenout, že jsem včera k večeru na vás skočil na Zámeckých schodech.“

Celou třídou ozval se ohromný smích.

„A to je všechno, Knoblochu, nemáte snad odvahu zmínit se o bližších podrobnostech? S kýmpak jste to, hošíku, šel?“

„Se svou sestřenicí, prosím.“

„Tak pak jste, Knoblochu, můj dlouho hledaný synovec, poněvadž to byla moje dcera, hošíčku, a aby věděli všichni ve třídě, že jsem Brutus, trhám tímto všechny příbuzenské svazky s vámi a píši vám tady do třídní knihy krásně zákonné mravy.“

Zdrceně odcházel Knobloch domů, a když šel kolem rohu, gramofon právě v přízemí spustil: „Lásko, ó lásko, ty mocná vládkyně!“. . . .

Knobloch v tom okamžiku vypadal tak smutně, že nějaký potulný pes, který běžel kolem a podíval se na něho, ze samého soucitu běžel vedle něho až k jeho bytu.