Kult génia čili Neshromažďujte pokladů
 

 

 

Slavnému řiditelství spolku Panteon

v Mydlovicích

V úctě podepsaný dovoluje si slavné řiditelství spolku Panteon upozorniti slušně, že za propůjčeni místa pro hrob miláčka národa našeho, Bohem nadaného básníka Svatomíra Dobráka dlužno zapraviti stanovený poplatek 8000 korun (osm tisíc korun), kterýžto obnos budiž co nejdříve sem poukázán. Poroučeje spolek Váš do ochrany Pána Boha všemohoucího a blahoslavené matky jeho,

znamenám v nejhlubší úctě

Msgr. Rarach

Veledůstojnému pánu, panu Msgr. Rarachovi

v Mydlovicích

Veledůstojný pane!

Když jsme přečetli ve výboru Váš ctěný dopis, padlo několik členů do mdlob a ostatní prohlásili jednomyslně, že ten kousek země je dražší než ten, kde stojí pověstný mydlovický reprezentační dům. Pokládajíce tudíž věc tu za omyl nebo nedorozumění, žádáme Vaši Veledůstojnost za sdělení, zdali na požadavku tom trvati ráčíte.

Za spolek Panteon

dr. Vzletný, předseda

Slavnému řiditelství spolku Panteon, k rukoum

p. dr. Vzletného v Mydlovicích

S podivením vzal jsem na vědomí dopis Váš a spěchám sděliti, že poplatek onen vzhledem ku královskému pohřbu, jehož našemu Bohem posvěcenému pěvci se dostalo, byl stanoven co nejmírněji a sám vsdp. Kejhák, s nímž jsem o věci té konferoval, rovněž označil poplatek ten za bezpříkladně nízký. Neboť račte uvážiti, vysocectění pánové, jaké jsou teď zlé časy pro nás, neboť nestačíme míti již ruku v kapse, a to jenom pro náš tisk. Dokud jsme měli svoje bančičky, tak to ještě ušlo, tu nebylo třeba ve prospěch nábožného tisku koukat na nějakou tu stovku, ale teď? Pánové, račte povážiti, jaké ohromné sumy jsme na místo ono posvěcené staletými tradicemi vynaložiti musili, a seznáte, že zde může se jednati nejvýše o jednoprocentní zúročení investovaného kapitálu. Je zajisté věcí národní cti, by zvěčnělý génius pochován byl právě na tomto místě staletými tradicemi posvěceném, neboť jinak by si jej mohl přisvojiti kdekterý pohan a nevěrec. Lituji živě, že právě proskočily zprávy, které staví smýšlení nebožtíkovo do světla velmi podivného, ba vyjádřil prý se dokonce, že nechápe, jak člověk opravdu inteligentní může se vydávati za věřícího katolíka. Pánové, když jsem se to dověděl, musil jsem se přemáhati, bych nedopsal našemu důstojnému kolegovi P. Břinkalovi, aby tak vyloženého nevěrce a rouhače, kterého beztak jenom židovská reklama vynesla, ve svém listě slavnostně neproklel, jako již učinil s jiným pseudogéniem a nikoli Bohem, nýbrž ďáblem nadaným básníkem Hrudou. Ale společná věc národní káže nám, bychom se mírnili a odpouštěli nepřátelům svým, zvláště bude-li nám za to slušně zaplaceno.

V očekávání, že důvody tyto dobrotivě uznati ráčíte, trvám s výrazem povinné úcty

Msgr. Rarach

Velectěný pán, pan F. Světlouš, nakladatel

v Mydlovicích

Vaše Blahorodí!

Jelikož na spolku našem žádán je kromobyčejně vysoký poplatek za propůjčení hrobu nezapomenutelného génia našeho Svatomíra Dobráka, obracíme se na Vaše Blahorodí, byste žádaný poplatek per 8000 K k rukoum veledůstojného pána Msgra Raracha z výtěžku spisů zesnulého pěvce uhraditi ráčil.

Za spolek Panteon

dr. Vzletný, předseda

Veledůstojný pán, pan Msgr. Rarach

v Mydlovicích

Vaše Veledůstojnosti!

K přípisu vysoce váženého předsedy spolku Panteon pana dr. Vzletného, bych k rukoum Vaší Veledůstojnosti uhradil poplatek per 8000 K za hrob našeho národního velikána Svatomíra Dobráka, lituji živě, že vyzvání tomu vyhověti nemohu, jelikož spisy tohoto našeho prvního Bohem nadaného pěvce bohužel nenašly v kruzích Vaší Veledůstojnosti blízkých žádné přízně. Měli jsme, jak administrace naše sděluje, na spisy tohoto národního velikána našeho z kruhů těchto pouze jediného odběratele, a i ten je už z církve vystouplý.

S veškerou úctou se Vaší Veledůstojnosti poroučí

J. Světlouš, nakladatelství

Pan Jiří Zasněný, spisovatel

v Mydlovicích

Milý Jiříku! Tady to máš! Blouzníš o krásných hrobech našich velikánů na místě posvátném, zastíněných lípami a posetých květy, a zatím, když se na to blíže podíváš, odplivneš si nad tou kramařinou. Hotový hyenism! Takhle obchodovat s mrtvolami, jako se obchoduje s mrtvolou dobrého Svatomíra! Já si nad tím také odplivl a dal se hned do spolku pro spalování mrtvol. To je to nejrozumnější, zvláště u básníků. Chápu dobře, že mnohý poeta nemá zaživa kuráže spálit leckterý plod ducha svého, ale nechat se spálit po smrti, k tomu už není pražádné kuráže zapotřebí.

Tvůj

Stáňa Nepokojný

Zasláno z Prvních mydlovických vlasteneckých novin.

Národe Mydlovický!

Hrob našeho básnického velikána, krále našeho Parnasu, Svatomíra Dobráka, nachází se bohužel v stavu politováníhodném. Dosud není tam postaven pomník důstojný jména toho, který národu našemu daroval poklad vznešených, ušlechtilých zásad, jehož díla jsou daleko sálající výhní vlasteneckého citu a snažení, křišťálovým proudem čisté lidskosti a velebásní našeho národa - ale bohužel ani ta hrst posvátné hlíny, kryjící tělesné pozůstatky génia titánské velkosti, není vdp. monsignoru Rarachovi zaplacena, nýbrž vázne dosud jistý nedoplatek, jejž nezbývá než uhraditi sbírkami v celém národě pořádanými, nemá-li utrpěti svatá památka nesmrtelného pěvce našeho.

Kdos dobrým Mydlovičanem, v čí hrudi bije srdce pro ideály nadšené, přispěj k tomuto účelu šlechetnému svojí hřivnou. Dary a příspěvky přijímá a kvituje administrace Prvních mydlovických vlasteneckých novin.

Jménem komitétu pro vykoupení a upravení hrobu našeho

velikána Svatomíra Dobráka

dr. Krotký, předseda