Kontuš

 Črta z Haliče

 

Byly to vskutku krásné kontuše. V celém údolí řeky Skawy šil tak pěkné kontuše jen krejčí Jan Kaniňski v Lažeci.

Kontuše z modrého sukna s červenou podšívkou, ze sukna modrého jako nejjasnější obloha na jaře a z červené podšívky, jako když zapadá v zimě rudé slunce.

Tak aspoň se o nich vyjádřil lažecký učitel, který z dlouhé chvíle psal básně.

Knoflíky na kontuších Jana Kaniňského byly veliké jako stříbrný rýnský, ze žlutého plechu, který se leskl, dle vyjádření lažeckého učitele, jako hvězdy na obloze. Těch knoflíků bylo na kabátě šestnáct a právě tolik zlatých stál takový kontuš. Šestnáct rýnských a šestnáct kalíšků jasné matičky vodky.

Nebyly to kontuše bílými pruhy sukna lemované tam, kde se kabát zapíná, takové kontuše to nebyly. Z jednobarevné látky byly provedeny, nic neuráželo oko, pohlédl-li kdo na takový kontuš.

Se zálibou pak díval se na sedláky vykračující si v těch kontuších, tak zvláštních a přece tak pěkných a lahodných zraku pozorovatelovu.

Ať pak sedláci přepásali kontuš jakýmkoliv pasem, pobitým ozdobami z mosazného plechu, nebo jen obyčejným koženým, každý ten pas, který jinde na jiných kontuších přepásaný hrál důležitou roli v harmonii celku, na kontuších Jana Kaniňského úplně se ztrácel, byť by i byl to pas nejhezčí.

Takové to byly kontuše a také nejen z nejbližších vesnic u Lažece chodili sedláci ty kontuše kupovat, ale i zdaleka ze Zwary, Pochlocze, Kdówa, Raszowa, ba i z hor, deset dobrých hodin cesty, jako ze Vsi Nové a z Góbówa...

Andrzej Wilk z Góbówa šel si také koupit do Lažece kontuš. Stalo se to takto.

Chudší sedláci než Andrzej měli již ty krásné kontuše a v neděli v kostele bylo to, jako kdyby člověk díval se na pole, na kterém rostou samé chrpy. Modraly se kontuše, knoflíky se leskly, což byla také největší ozdoba chrámu a mezi těmi krásnými kontuši nepěkně se vyjímal obyčejný kontuš Andrzejův. Tento jeho dlouhý kabát byl už vybledlý, snad byl, když ho nosil otec Andrzejův, kdysi zelený, ale nyní vypadal ošklivě.

Lidé říkali, že to ruší celou pobožnost, když se objevil Andrzej v kostele ve svém starém kontuši.

Jednou dokonce přišel Andrzej do kostela s velkou černou záplatou na pravém rameni svého kontuše. Tenkrát po kostele řekla Andrzejovi Jadwiga Žorowa, když Andrzej přistoupil k ní, aby ji doprovodil přes vesnici do jejího domu:

„Půjdu dnes sama, Andrzeji, celá ves se mně směje. Že chodím s tebou, s takovým lakomcem, který ne aby si koupil kontuš, jako mají jiní, ale stále chodí ve starém.“

Andrzej chopil se Jadwigy za ruku, ale Jadwiga se mu vytrhla:

„Máš černou záplatu na rameni, Andrzeji, hůř vyhlížíš než žebrák.“

„Kup si nový kontuš,“ zaznělo mu ještě do uší a Jadwiga přidala se k děvčatům jdoucím z kostela.

„Ej, Jadwigo,“ volal Andrzej.

„Kup si nový kontuš,“ zazněla stejná odpověď a Andrzej vrátil se smutně do svého statku.

Tak se stalo, že Andrzej Wilk vypravil se do Lažece koupit si krásný modrý kontuš s lesklými knoflíky od krejčího Jana Kaniňského.

Krejčí Kaniňski vybral mu ze svých zásob jeden nejkrásnější. Andrzej Wilk, když z Lažece šel domů večer, hodlaje někde ve Zware přespat, kráčel cestou podél řeky Skawy. A když se podíval na lesknoucí se hladinu řeky, nemohl se poznat.

Novým kontušem stal se z něho nový Andrzej Wilk. Modrá barva sukna, třpytivé knoflíky, odrážející se od hladiny řeky jako od zrcadla, uváděly ho v nadšení. Připadal si jako boží anděl.

„Škoda, že už dnes nemohu být doma,“ vzdychl si, „to by se Jadwiga divila, holka vystrojená, já vystrojený, to bude z nás párek. Ej, Andrzeji, kdybys sám se nedíval do vody, ani bys nevěřil, že jsi to ty. Škoda, že domů mám deset hodin, dobrých deset hodin cesty.“

„Dnes přespím v krčmě ve Zware,“ uvažoval, „a zítra někdy odpoledne budu už doma v Góbówě. Jadwiga až mne uvidí, řekne: Nu, Andrzeji, ani velkomožný pán se ti nevyrovná. Jak ti ten kontuš, Andrzeji, sluší!“

Schýlil se večer, když Andrzej ocitl se před krčmou žida Barocha ve Zware. Vešel a poručil si půlčík obyčejné „mocnéj“.

„Ó ne, pane,“ usmál se krčmář, „na nový kontuš patří kontušovka.“

„Nu, dones, žide, tedy kontušovku,“ rozkazoval Andrzej, „což, líbí se ti ten kontuš?“

„Jak velkomožný pán vypadáš, pane,“ pochvaloval krčmář, „už jsem dlouho neviděl kontuš tak pěkný a aby tak hezky na tělo padl.“

„Jako pan plebán vypadáš,“ chválil dále krčmář, když přinesl kontušovku. „Jen pij na šťastný nákup.“

„Pěkný kontuš,“ prohodil jeden ze zdejších sedláků, kteří seděli kolem stolu a popíjeli mocnou. „Sluší ti dobře. A takovou věc třeba dobře zapít. Ne každý šťastně koupí. Tu je příliš veliký, tu zas malý a na tvou postavu ne a ne najít. Všechny oblečeš a žádný ti nepadne. Až ten, myslíš. Oblečeš, a rukávy dlouhé! Ale tobě dobře padne. Všechno v pořádku, jako by ho na tobě šil. A proto třeba takovou věc zapít.“

„Když má člověk ponejprv kabát na sobě,“ ozval se jiný, „a v něm pije, tu ho štěstí neopustí. Kup něco šťastně a nepopij si - nejsi chlap!“

„Jsi-li ženat,“ pravil vysoký sedlák, „žena radostí nebude vědět, co dělat, až tě uvidí. A nejsi-li, tu děvče tě obejme a řekne: Ej, jaký jsi pán, chlapče!“

„Ještě půlčík kontušovky vypiješ,“ řekl krčmář, když Andrzej rozradostnělý všeobecnou chválou a obdivováním dopil, „tak třeba po chlapsku pít. Na sebe pěkně dát a dovnitř pěkně dát. Kabát navrchu a kontušovka uvnitř hřeje. Vždy si sousedka má sednout k sousedovi.“

Když Andrzej zahřál se druhým půlčíkem kontušovky a vypil na radost třetí, dopil na šťastný nákup čtvrtý a usmyslil si, že bude nejlépe, když za noci vydá se na cestu domů, ráno přijde do Góbówa, zaklepá na okno Jadwigy, Jadwiga otevře a ještě za ranního šera objeví se před ní v celé kráse nového kontuše.

Vypil tedy pátý půlčík na posilněnou a vydal se do tmavého večera na cestu.

První zastávku udělal v úvoze, kam spadl ze stráně, když se opět na stráň vyškrábal a otřel si bláto z rukou o kontuš, vrávoral dále, veden kupředu myšlenkou, aby ještě ráno Jadwiga uviděla jeho nový kontuš.

Druhá zastávka byla na silnici do Pochlocze, kde Andrzej padl na štěrk silnice a zvolal: „Svatý Andrzeji, nos je pryč!“

Třetí zastávka byla před samou vsí Pochloczem, kde vnikl zvláštním způsobem do hustého trní u silnice a hezky dlouho trvalo, nežli se z něho vymotal.

Jak se z trní dral, polekaly ho velmi zvuky: rup, rup, rup! „Nějaké zvíře je v trní,“ lekl se a vydrav se z houštiny, pokřižoval se a dal se do běhu, který skončil tím, že Andrzej náhle počal sjíždět ze stráně do neznámého mokra.

„Bůh budiž se mnou,“ vzdychl si, když se z mokřiny vydrápal na silnici, „už abych byl doma a Jadwiga uviděla můj nový kontuš.“

Posilněn tou myšlenkou kráčel statně a kdykoliv upadl, znovu statně se zvedl a spěchal přes Pochlocz do Kdówa. Tam je cesta velmi špatná. Jde z kopce a jest rozježděná, plná bláta.

Andrzej zrychlil si cestu tím, že se kutálel v blátě až ke Kdówu, odkud opět statně kráčel lesem do Raszowa, kde je cesta lepší, až na to trní, jako maliny, ostružiny a jiné, do kterých co chvíli zapadal a lekal se zvuků: rup, rup.

„Bože jediný,“ vzdychal, „ještě mne něco roztrhá a pak Jadwiga neuvidí ani Andrzeje, ani můj nový krásný kontuš.“

Zastávek bylo hojně. Andrzej padal, zvedl se, klopýtal dále, padal do trní, bláta, na kamení a za Raszowem vrážel do lesních stromů u cesty.

Tam bylo zle. Andrzej šlápl si na kontuš, ozvalo se tajemné: rup, rup, které ho uvedlo opět do strachu před dravou zvěří.

Uskočil stranou a narazil na strom. Ozvalo se opět to strašné: rup! Ulekaný Andrzej sebral všechnu sílu, aby se od stromu odtrhl, neboť nebylo pochyby, že ho něco zezadu drží a běžel, pokud mohl, po cestě dolů, kterou si zkrátil kutálením se, jako od Pochlocze do Kdówa.

Pak se dole zvedl a statně bral se dále, jen aby již co nejdřív Jadwiga uviděla jeho nový krásný kontuš.

„Na przód! Kupředu, Andrzeji!“ křičel do noci, dodávaje si tak síly k další cestě.

Byl to hrozný pochod, kde celé okolí proměňovalo se na jeho nepřítele, ať to bylo trní, či příkop, či štěrk, stráň, stromy...

Ale všechno to šťastně překonal s pilností mravence, když ho lezoucího na strom vítr shodí, opět leze bez ustání nahoru.

O páté hodině ranní octl se Andrzej po hrozných svízelích v Góbówě před stavením Jadwigy.

Ves se ještě neprobudila v ranním šeru. Jen kohouti hlučně kokrhali, když Andrzej stanul před oknem, za kterým spala jeho Jadwiga.

„Až za chvíli zaklepám,“ řekl si Andrzej, „zatím si trochu odpočinu a naberu dech, aby nebylo znát, že jsem víc pil.“

Andrzej posadil se na lavici pod oknem, kde sedával s Jadwigou, únava večera a celé noci ho přemohla, Andrzej natáhl nohy, sklonil hlavu a pak ozvalo se do kohoutího kokrhání jeho chrápání. Andrzej spal…

A když Jadwiga za hodinu vyšla ven před stavení, spatřila v záblescích vycházejícího slunce truchlivý obraz:

Andrzej Wilk chrápal na lavičce, oděn jsa ve zvláštní směs špinavě modrých, zablácených cárů, jako kdyby myši pustily se do pohozeného někde šatu a jen u krku veliký žlutý knoflík znamenal, že to vlastně byl původně kontuš od krejčího Jana Kaniňského z Lažece...

A s ranní rosou objevila se i rosa v očích Jadwigy a Andrzej právě slavnostně počal pískat nosem.