Klub za očistu Prahy

 

 

O posledních obecních volbách ustavil se Klub za očistu Prahy. Členy jeho stali se pánové Černohorský, Schiller, Červený, Pinkas, Šretr a správce obecního dvora Riedl a Doubrava.

Ustavující valná hromada měla klidný a důstojný průběh.

První ujal se slova dr. Černohorský, který v břitké a vtipné řeči odsoudil korupci.

Pravil, že sice nedají se ihned staré zvyklosti naráz převrátit. Nemístné jest však v novinách rozhlašovat, že korupce je na všech stranách. Stačí, je-li na jedné straně prozatím dobrá vůle korupci pokud možná omezit, a tím právě bude se zabývati nově ustavený Klub za očistu Prahy. Chtít zvrátit obvyklé zvyklosti najednou je smutným úkazem rozháranosti poměrů. Obecní starší tápají ve tmách a nevybaví se potud, pokud všichni nepůjdou společně proti oněm masám, které považují zástupce obce za lidi stavící si současně při stavbě Reprezentačního domu vily pro své rodiny.

Takové řeči jistě nevzbudí vážnost, stejně jako jeho rourová aféra, na které nebylo ani zbla pravdy. Veřejnost se domnívala, že snad ustoupí z veřejného života. Veřejnost je ale na omylu. Úkolem Klubu za očistu Prahy bude tedy také šířit zásady, že on jistě pracoval pro obec úplně nezištně.

Dalším úkolem Klubu za očistu Prahy bude veřejně prohlásit, že korupce není celkem nic nečestného a že Praha nesmí, v tom ohledu zůstat za anglickým městem Birminghamem, kde bylo za pět let uděláno přes 180,000.000 liber sterlingů dluhů.

Obecní starší Červený přál si vysvětlení, neboť neví, co jsou to libry sterlingů.

Po vysvětlení pravil, že se přičiní, aby jeho voličům bylo poukázáno na obtíž, s jakou se dlahy dělají.

Obyvatelstvo královského hlavního města nedovede si představit, co je to dělat dluhy. Úkolem Klubu za očistu Prahy bude tedy také vydat brožuru, kde by vše bylo náležitě vysvětleno.

Po tomto intermezzu ujal se slova správce obecního dvora Riedl, který si stěžoval na nespravedlivý volební řád do městského zastupitelstva, který zakazuje, aby obecní úředníci byli voleni do městské rady.

Úkolem Klubu za očistu Prahy bude tedy také pracovat v tom směru, aby i správcové obecních dvorů mohli býti voleni. Pak neodváží se snad někdo mluvit o tom, kolik sena se zkrmilo pro jeho soukromou potřebu.

Věc samotnou třeba blíže vysvětlit. Jak známo, on sám jistě toho sena tolik nespotřeboval a ostatně je smutným úkazem, že vůbec se dělá tolik rámusu pro trochu sena, když na jedné straně se vyhazují milióny. Ono seno bylo dokonce špatné jakosti, zapařené, a není také pravda, že senem krmil slepice na útraty města. Jest to horizontální nesmysl. Slepice krmil ovsem, a nikoliv senem. Podobnou věc může tvrdit jen člověk, který nerozezná slepice od koně.

Když pak blíže vysvětlil rozdíly mezi drůbeží a kopytníky, pravil, že úkolem Klubu za očistu Prahy bude i v tom směru podat obyvatelstvu Prahy náležitého vysvětlení.

Nato promluvil o posledních volbách obecní starší Schiller.

Řeč tato vzbudila živý zájem všech přítomných. Probrán byl případ krejčího Vendelína Smiřičky, kterého po volbách odvezli do blázince.

Povstáním byla vzdána čest ubohému muži. Jak známo, krejčí Vendelín Smiřička z Nového Města stal se obětí volebních prohlášení. Dostával denně přípisy od všech volebních klubů a nakonec na něm žádal klub voličů úředníků, aby volil jejich kandidáta, poněvadž se vypátralo, že kdyby byl krejčí Smiřička studoval kupříkladu práva, dostal by se jistě ke konceptnímu oddělení na pražské poště.

Když mu to řekli, krejčí Smiřička se příšerně Zasmál a druhého dne odvezli ho do blázince.

Toto stručné vysvětlení tragického případu zanechalo v přítomných hluboký dojem.

Obecní starší dr. Pinkas poznamenal, že krejčí Vendelín Smiřička byl muž zlatého charakteru, který do poslední chvíle stál pevně při radniční klice.

Úkolem Klubu za očistu Prahy bude, aby jedna z ulic pražských byla pojmenována ulicí Vendelína Smiřičky, nešťastné oběti obecních voleb.

Po doktoru Pinkasovi pronesl řeč obecní starší Červený. Mluvil o zprostředkování nabídek na stavbu železné konstrukce při obecních stavbách. Přijdou-li nějaká procenta do kapsy, ať přijdou do kapes těch, kteří si toho dovedou vážit. Mluvil poté o jatkách a o hovězím dobytku.

Ohrazuje se proti tomu, že by na radnici rozhodovali o obecních záležitostech přežvýkavci.

Jatky jsou střeženy ve dine i v noci, a když i některý přivezený kus uteče, nedostane se dál než k mostu Svatopluka Čecha. Nedávno utekl také jeden vůl siemenského plemene, ale na Staroměstské náměstí se nedostal.

Pokud se týče nepořádků na jatkách, sluší podotknouti jen tolik, že čistým vše čisté.

Nepořádky jsou všude a úkolem Klubu za očistu Prahy bude třeba i v tom ohledu učinit vážný projev.

K poslední poznámce přihlásil se nato obecní starší Filip. V Reprezentačním domě bude čepovati vždy řízné pivo plzeňské vedle piva z měšťanského pivovaru a jeho specialitou bude prasečí ucho na kmíne.

Tímto doslovem skončena valná hromada Klubu za očistu Prahy.