Klínový nápis

 

 

Nedaleko srázných skal, pod kterými báňská společnost Wilhelm & Cie dolovala, seděl inženýr této společnosti v prvém poschodí budovy ředitelstva ve svém pokoji. V obličeji byl bledý a celý se třásl.

Občas hladil si záda. Inženýr Pavel Webreich byl neobyčejně divně rozladěn.

Pavel Webreich přišel sem na východ již před delší dobou a jest to velmi zajímavé, že zde na severovýchodě Malé Asie, kde jeho společnost dolovala, záhy uplatnil své zásady, které si z Evropy přivezl, totiž že strhoval horníkům, kteří byli různých národností, jako Arabům, Gruzínům, Peršanům a Arméncům, stejně klidně ze mzdy, jako kdyby to bylo někde ve střední Evropě.

Kromě toho však prováděl zde prakticky různá studia, a to hleděl dosáhnouti toho, aby horníkům vůbec nic nemusel dávat, a druhou jeho zábavou, zcela odlišnou, bylo, že pátral v okolí po starých klínových nápisech, které od vymřelých praobyvatelů této země byly vtesány do skal.

Inženýr Pavel Webreich dosáhl i v tomto oboru neobyčejného výsledku. Nebylo učené dějepisné společnosti v Evropě, která by ve svých časopisech čas od času neuveřejňovala jeho výzkumy, kolik našel desek s tímto starým klínovým písmem a co vlastně písmo to znamená.

Zkrátka Pavel Webreich byl proslulým luštitelem klínových nápisů starých Asyřanů, kteří kolik tisíciletí před naší dobou obývali tyto kraje od řek Eufratu a Tigrisu až sem na severovýchod Malé Asie, kde dolovala nyní společnost Wilhelm & Cie.

Osmahlý Arab, sluha inženýrův, díval se klíčovou dírkou na podivné chování svého pána, který stále si hladil záda a vrtěl sebou na židli, skloněn jsa před papíry, na nichž bylo vidět otisky klínových nápisů.

Pavel Webreich luštil nový, velmi rozsáhlý klínový nápis, nalezený před několika týdny ve skalách nedaleko odtud, jehož otisk na papíru ležel právě nyní před ním.

Čím více zraky Pavla Webreicha byly na tento otisk obráceny, tím více třel si inženýr záda a kroutil sebou tak podivně, že jeho sluha Arab, napodobující svého pána, počal sebou kroutiti a tříti svou halenu tak divně, že to vyhlíželo, jako kdyby se bránil proti bití.

Tato podivná zábava trvala tak dlouho, dokud nepřišel ředitel podniku Wilhelm navštívit Pavla Webreicha.

,,Vítám vás, pane řiditeli,“ řekl bledý Webreich.

„Jdu se podívat, jak pokračujete v luštění nově objeveného klínového nápisu,“ pravil řiditel.

„Již jsem ho rozluštil,“ řekl třesoucím se hlasem inženýr.

„Jest vidět na vás, že jste neobyčejně se namáhal při luštění,“ děl Wilhelm. „Prosím vás, co se vám stalo, proč sebou kroutíte?“

„Kroutím se, s vaším dovolením, pane řiditeli,“ odpověděl bledý inženýr, „musím se trochu kroutit, poněvadž mně mráz běží po zádech.

Pane řiditeli, jest to strašné, co jsem se dočetl,“ pokračoval Webreich, „v tomto nově objeveném klínovém nápisu.“

Inženýra poznovu chytil záchvat a počal si tříti záda o roh skříně.

Když se trochu upokojil, řekl: „Račte odpustit, že mne dnes vidíte v tak podivné náladě, ale nebudete se divit, když vám přečtu, co jsem přeložil z tohoto klínového nápisu. Jest to neobyčejně zajímavý nápis. Staří Asyřané, jak jsem se dozvěděl z jejich klínového nápisu, měli před šesti tisíci lety zde své doly. Nastal převrat ...“

Řiditel Wilhelm, jakmile slyšel slovo převrat, počal nervosně kousat svůj černý vous.

„Nastal převrat,“ pokračoval Webreich, „vlastně staří Asyřané, kteří zde pracovali jako otroci v dolech, udělali jej prostě sami. Hrozné věci ... Staří Asyřané znásilnili své představené.“

Řiditel byl nucen si usednout, neboť počaly se mu chvět nohy.

„Ano,“ mluvil dále inženýr, „oni znásilnili své představené a pak na památku vyryli do skal tyto nápisy, které vyličují tuto událost.“

Pavel Webreich sklonil se nad papíry a počal překládat otisky klínových nápisů, vykládaje chvílemi různé nesrozumitelné věty řiditeli.

Překládal:

„Bylo nás Asyřanů mnoho v dolech ... A jich bylo málo ... A přece nás bičovali a poháněli do práce. A mzdu malou otroků nám neplatili celou.

A bylo těch adsubarů, kolik prstů u ruky ...“

„Adsubar bylo něco, asi jako nyní inženýr,“ vysvětloval Webreich a překládal dále.

„Těchto adsubarů pohledy hrozné a slova hroznější pohledů a smrdutý dech ...“

„Drzé,“ poznamenal řiditel, „čtěte dál.“

Webreich četl.

„Adsubarů slova dobytčí a my mlčeli, jak v rákosinách Eufratu tygr, unavený šípy lučištníků.

A pak ale řekli jsme si, že jich je málo, tolik jen, co prstů u ruky, a nás že tolik, co hvězd nad pohořím Iránu ...

A pak řekli jsme si, že konec adsubarů se blíží.

A večer jednoho dne, když oni vycházeli z nagašů ...

Nagaš znamená tolik jako důl na stříbro,“ vysvětlil a četl dále:

„Když oni vycházeli z nagašů, chytili jsme jednoho po druhém a ...“

Inženýr počal sebou kroutit a stísněným hlasem četl dále: ... „a holemi z býčích ohonů jsme jim alvarašukbu, to znamená namlátili a je marušukba, což znamená zkrvavili ...“

Webreich dočetl a Arab, sluha, dívající se do pokoje klíčovou dírkou, uzřel neobyčejně podivnou scénu. O skříň v pokoji třel na jedné její hraně svá záda Webreich, na druhé řiditel.

A oba byli bledí.

Když se oba upokojili, řekl řiditel: „Přitom mne jedině těší to, že ti staří Asyřané už vymřeli ...“

Což když nevymřeli?