Klacek

Črta

 

Já vám dám, vy jedna holoto neplavená, pověsit vás všechny!“ Tvář mu zrudla a hůl, kterou držel v ruce, se jenjen třásla, jako by mu chtěla z ruky vyskočit.

„Pane Klacek, daj pozor, ať jim ten klacek neupadne!“ křičeli kluci dále.

To ho rozčililo ještě více, ale on se přemohl, a zabručev cosi o nezdárnosti nynější mládeže, kráčel dále, neohlížeje se na rozpustilce. Ale vřelo v něm. Jakpak by také nevřelo, když na něj pokřikovali den za dnem „pane Klacek“, a on měřil jen tak něco málo přes metr! Není tudíž divu, že přezdívku tu považoval za poněkud ironickou.

Avšak nic není bez příčiny. A také škádlení kluků nečinilo v tom ohledu výjimky. Klacek měl totiž zvláštní zálibu v čepicích a kloboucích. Měl jich doma rozvěšeno na stěnách celou spoustu, nových i stářím sešlých. A vzhlížel na ně tak asi, jako se prohlížejí trofeje válečné, nedbaje nijak láteření ženy, jež bručela, že ty hadry zabírají moc místa.

Proti této zálibě nemohl by konečně nikdo nic namítati, záliba je záliba, jen když nikomu není na újmu. Ano, není na újmu! Ale Klackova záliba byla na újmu, a to právě pánům klukům. Všechny ty čepice a klobouky byly kdysi majetkem x-ské omladiny. Neboť Klacek jakožto sadař, který najímal rozsáhlé ovocné sady a aleje, dobře věděl, co je „svémocné zabavení“. Avšak naprosto nezákonné bylo, že se nespokojil tím, o čemž zase mohly vyprávěti oteklé tváře, ba i někdy vyražené zuby.

Avšak nejen kluci x-ští, nýbrž i psi tamější měli k němu antipatii. Tím byl zase vinen jenom Klacek, neboť nemohl snésti psího štěkotu, a následkem toho hůl i kámen řádily často zhubne v řadách psího pronároda. Však také Klackovy nohavice musily být velmi často zašívány. Zajímavý byl pohled na zápas Klackův se psem. „To je podívaná, člověk skoro ani neví, kerej z těch dvou je člověk a kerej zvíře, tak se oba vztekají,“ vyjádřil se kdysi očitý svědek.

A instinkt Klackův byl oprávněn. Pes by se mu málem byl stal osudným.

Věc zběhla se takto:

Venca Mrázkovic a Tonda Nevšímalovic dostali o jarmarku nové čepice. Bohužel, nejspíše následkem takzvané „závisti bohů“ nechlubili se jimi dlouho. Hned druhého dne visely již smutně na hřebíku v příbytku sadaře Klacka. Jejich majetníci byli postiženi na hruškách . . . Avšak neoddali se tupé rezignaci, nýbrž v mladistvých mozcích jejich zrodila se plamenná touha po pomstě. A to po kruté pomstě! -

„Aby do toho hrom! Ne a nechce pršet! Kdyby tak člověk moh ty mraky přitáhnout ňákým způsobem. Všecko ovoce mi spadá,“ mručel pro sebe Klacek, zalézaje večer do slaměné hlídačské boudy, aby si odpočinul.

Vtom však cosi uvnitř zabručelo.

„Kdo je to tam?“ rozkřikl se sadař.

Nové zabručení.

Rozzloben natáhl ruku dovnitř, aby vetřelce popadl a vyhodil. Ucukl však ihned rukou a vykřikl bolestí. Z ruky řinula se mu krev. Hned nato zazněl z boudy zuřivý štěkot.

„Kde se jen tam ten potvora pes vzal?“ rozčilil se Klacek a jal se metati do boudy hroudy a kamení, aby psa vypudil. Avšak psu se z boudy nějak nechtělo.

„No, nechám ho, moh by mě kousnout tuplem!“ Klacek obvázal si ruku šátkem, a proklínaje všechny psy do devátého kolena, odešel.

Druhého dne potkal ho soused Hájek.

„Jářku, copak se jim to stalo na ruce, že ji maj zafačovanou?“

„Ech, pes mě, bestie, pokousal!“

„Ukážou! - Hm, hm, to je ňáký zlý pes. Stát se to mně, já bych to jen tak lehko nesnesl. Poslouchaj, já jim něco řeknu: V onehda, není tomu dávno, pokousal pes jednoho faráře a von se jim vod toho dočista pominul. V kostele jim chtěl pokousat svíčkovou bábu. Jenže ho chytli a svázali! No a tenhleten pes moh bejt taky ňák zkaženej!“

„Myslej to doopravdy?“ ulekl se Klacek.

„Jakpak by ne, s tím není žádnej špás, jen jdou s tím honem k panu doktorovi!“

Celý bez sebe běžel Klacek k doktorovi.

Cestou šlápl několika husám na nohu, až bolestí zakejhaly, a málem by byl porazil klidně se promenující krávu.

Doktor prohlédl ránu, vypálil ji a nařídil Klackovi, kdyby pozoroval na sobě nějaké příznaky, například hučení v hlavě, závrať atd., aby se k němu ihned dostavil nebo pro něho poslal.

„Ženo, já jsem nešťastnej člověk!“ Klacek klesl bez vlády na lavici.

„Co se ti stalo?“ zděsila se žena. „Já jsem pominutej!“ vyrazil ze sebe nebožák.

„Muži, prokristapána, co to povídáš?“

„Kous mě vzteklej pes! Prosím tě, vodestel mi, pode mnou se třesou nohy!“

Ustrašená žena uposlechla a Klacek se svalil, sténaje, do postele.

Kvečeru přišel soused Hájek.

„Nono, ležet zrovna nemusej, to není nic platný, ale daj si pozor na devátej den, to se ukáže, jestli jsou jako načisto pominutej.“ Podobným způsobem těšil Klacka dále.

Avšak ten se z postele ani nehnul. Rána ho pálila. Zrak jeho bloudil po stěnách světnice, nejevil se v něm však žádný zájem pro rozvěšenou kolem dokola kořist, jež byla dříve pro něho tučnou pastvou. S úzkostí očekával devátého dne.

A co zaslechl mluvit devátého dne ráno zrovna pod svými okny?!

„Tak už přijel pohodnej?“

„Už je tady ten kavčickej. Je tu pro něj s vozem. No, škoda je ho, škoda. Jak to jen na něj mohlo přijít!“ Hovor umlkl.

„Ježíšmarjájosef!“ Klacek vyskočil prudce, až postel zasténala. „Snad to nemluvili o mně! Vzteklina - pohodnej - s vozem - je ho škoda! Co budu dělat, co jen budu dělat!“ Klacek se chytil za hlavu.

„Musím utéct, musím utéct!“ Tak jak byl, vyrazil úprkem dveřmi, přelétl mžikem dvorek, přeskočil plot a už byl za humny. Běžel směrem k lesu.

„Už se vopravdu pominul! Já to povídal. Zrovna devátej den! Honem za ním, chyťte ho, ať se nestane větší neštěstí!“ vyrážel za sebe přerývaným hlasem soused Hájek. Sám však za ním neběžel.

Několik srdnatějších rozběhlo se za Klackem a dopadli ho konečně zrovna na pokraji lesa. Bránil se jim, ba i kousat je chtěl. Svázali mu ruce i nohy řemenem a odnášeli ho domů.

„Jen mě pro živýho boha nedávejte pohodnýmu!“ prosil je úpěnlivě. -

Věc se ovšem vysvětlila. Pohodný byl u souseda s vozem pro bulíka, který mu zdechl, přežrav se jetele. A konečně pan doktor upokojil Klacka sdělením, že pohodný nemá s lidmi co dělat, a posléze řekl mu, že on vlastně ani pominutý není.

Událost ta měla však přece své následky.

Předně Klackova sbírka přestala se rozmnožovat. Klacek doslechl se totiž, že jacísi dva kluci přivázali mu neblahého toho psa do boudy, a právem tušil za skutkem tím pomstu. Stával se tudíž ku přestupkům omladiny milosrdnějším. Sbírku čepic a klobouků věnoval posléze Klacek místním chudým, což však nijak nevadilo, aby pan starosta neuzurpoval nejlepší exempláře pro své vlastní potomstvo.

Mimoto měl Klackův případ za následek, že v městečku i okolí byla prohlášena kontumace na psy. Nešťastná zvířata, která smutně věšela hlavy spoutané nezvyklými ohlávkami, vyčítavým zrakem zírala na Klacka, kdykoli kráčel městečkem. A štěkala na něj ještě zuřivěji než dříve. Snad tušili chudáci psi, že jen on zavinil jejich nynější strasti. V očích Klackových však zářila škodolibá radost...