Když bourali staré hradby

 

 

I

Město si těch patnáct trestníků objednalo na zbourání části starých městských hradeb, kde hodlali stavět okresní nemocnici. Naproti v městském příkopě leželi v trávě tři nezaměstnaní příslušníci obce a dívali se hněvivě na trestníky, na které dopadalo ostře slunce a jejichž opálené ruce zdvihaly zuřivě krumpáče, aby je vrazily do staré hradební zdi. Byla v tom ničivém díle neujasněná touha pomsty. V bílých šatech, umazaných prachem a špínou, vykonávali tuto nádenickou práci za zvláštní odměnu 12 haléřů denně, zatím co stát bral od města i korunu 20 haléřů za jednotlivého trestance. Stát vydělával zde denně na těch patnácti lidech 16,20 K. Den za dnem, hodinu za hodinou pracovali v trestu dobrovolně, jak si vyžádali, toužíce po vzduchu, kterého zde bylo dost. Jenže ten vzduch byl prosycen oblaky prachu, jak ztvrdlé zdivo se drolilo a sypalo.

Kus za hradbami voněl sad, hrály si děti a zpívaly. Když trestanci v deset hodin odpočívali na několik minut, aby pojedli chleba a napili se vody, zaléhal k nim šumot vodotrysku, šepot svěžích listí a lidských hlasů a radostné výkřiky.

Po několika minutách dozorce si zapálil nový doutník a poručil, aby pokračovali ve svém ničivém díle. A zase drolily se kameny, údery krumpáčů do tvrdého zdiva zuřivě nesly se městským příkopem.

Pak zaznělo poledne a tu šli s nářadím na ramenou vždy dva a dva přesně tři kroky za sebou, provázeni dozorci přes město do věznice okresního soudu k obědu. O půl druhé objevili se opět na místě a do osmi hodin klepaly jejich krumpáče neúnavně do zdi.

V osm hodin domů do věznice na večeři. Následoval odpočinek, všeobecná zábava, omezující se na povšechné hovory a proklínání osudu. Tu a tam příběh ze života, který osvětloval příchod jednotlivců sem k okresnímu soudu, neboť většina byla sem poslána z přeplněné trestnice zemského vrchního soudu. Pak usínal jeden po druhém ve všech pěti místnostech věznice.

Jeden po druhém toužil před spaním po tabáku, cigaretě nebo alespoň kousku tabáku na žvýkání, od kteréhož požitku je dělilo dosud několik měsíců.

Ráno pak v šest hodin vstávali, aby byli o půl sedmé pod starými hradbami. Asi v osm hodin přicházel tam každodenně městský stavitel, který chvíli pohovořil s dozorcem a nesčíslněkráte opakoval, že tak pevné zdi nenajdou se v celých Cechách.

Před devátou hodinou šel kolem do úřadu městský starosta, který aby nemusel přijít brzo na radnici, chodil přes sad. Starosta dal každého dne dozorci pro trestance na dva balíčky nejhoršího tabáku na cigarety a dozorce, dbalý nařízení, že nesmí trestanci kouřit, kupoval si za ně pro sebe krátké doutníky, aby se těch peněz zbavil, o kterých říkal, že ho pálí, neboť to byl člověk svědomitý.

Po desáté hodině bylo nejpříjemněji naproti, neboť tam v městském příkopu, kudy tekl napolo vyschlý potok, vrhaly stromy stín na nízkou zelenou stráň, jakýsi to velký násep.

Tam rostla vysoká tráva. Do té si lehl v deset hodin dozorce vězňů, zapálil si doutník a bezmyšlenkovitě díval se na bílé obláčky, zářící v modru oblohy a pomalu plující po větru.

Ostré údery krumpáčů do zdi, rachocení kamenů a otřesy způsobené kácením podlomených částí zdí, celý ten ruch práce kolébal tohoto svědomitého člověka k neodvratnému spánku.

Ještě jednou přelétl zrakem po trestancích a počítal s uhasínajícím vědomím povinnosti. Bylo jich patnáct.

Upokojilo ho tou měrou, že slyše to rachocení kamenů, řícení štěrku a rány do zdí, usnul s doutníkem v ústech a spal hodinku.

Pak neklidně se vzchopil, přeběhl rychle několik metrů příkopu a již stál za trestanci a počítal bílé zamazané obleky s úřední tváří.

Tak to bylo den za dnem. Už ani lidé z města nechodili sem jako prvé dny, kdy patnáct lidí v trestaneckých šatech, ničících starověké hradby, poslední památku na slávu města, bylo jim něčím novým, atrakcí prvého řádu, na kterou se sluší podívat, aby se později o tom mohlo vyprávět.

Bylo zde příliš mnoho prachu, který se vznášel v okolí, a konečně něco tísnivého, což pánům z města způsobovalo rozpaky, když slyšeli tiché a tajemné z těch úst: Milostpane, dejte mně doutník!

Odcházeli v rozpacích, sledováni důvěřivými zraky vězňů, aby se už nevrátili v tato místa.

A přece měli vězňové své obecenstvo. Byli to oni tři nezaměstnaní příslušníci obce Korčák, Hrudokol a Straba, které město nepřijalo do práce, poněvadž mělo dost laciných trestaneckých sil.

Nebylo ještě práce v polích, poněvadž bylo přede žněmi, aby vypomáhali malým měšťanům na obvodu města, kteří měli kousky polí. Nikde nebylo práce a čekali, až obec dá bourat hradby. A když započali s bouráním, odbyli je na městském úřadě, že mají již dost sil. Dopáleni šli se podívat na dělníky.

A od té doby měřili nenáviděnými pohledy vězně, kteří jim vzali práci.

Leželi naproti nim a vykřikovali na ně. Mluvili o krádeži, zlodějích a darmošlapech. Posmívali se jim v bezmocné zlosti, plni odporu proti nim. Povalovali se v trávě v rozbitých šatech, spílali a nadávali.

II

Mezi vězni, kteří bourali staré hradby, byl mladý člověk jménem Hromek. Tento byl zde již čtrnáct dní a dopraven sem přímo z věznice zemského trestního soudu, poněvadž nedal si líbit jakési týrání od vrchního dozorce na oddělení.

Byl to člověk, který z nenadálé bujnosti rozbil kamenem dva porcelánové isolátory telegrafního vedení na silnici za bílého dne. Poněvadž ho viděl četník, nemohlo z toho vyvinout se nic jiného, než že byl zatčen, přičemž utrhl četníkovi knoflík. Takové veřejné násilí trestá se přísně. Poněvadž však byl doposud bezúhonný, dostal jen čtyři měsíce, a když pak nechtěl snést týrání dozorce, byl navržen do seznamu těch, kteří spoutáni řetízkem a provázeni četníkem s bajonetem jdou na „transport“ do věznic okresních soudů.

Hromek viděl přitom lidi, kteří zlomyslně na něho pohlíželi, slyšel narážky na své spoutání. Tak pracoval zde v plátěném stejnokroji v žáru slunce mechanicky jako stroj po celých čtrnáct dnů, lhostejný zprvu k okolí, až pak najednou mu napadlo, že uteče.

Uteče kamkoliv. Nemyslel při tom na domov. Toužil jen po tom, aby přestal na okamžik, na nějaký čas tento nudný život. Poběhne daleko, přes pole, přes lesy, do březového háje, který je odtud z hradeb viditelný, a pak až tam, kde temný pruh vrchů uzavírá krajinu. A přes vrchy dál a dál beze všeho praktického smyslu.

Daleko poběží. Dozorce usne dopoledne v trávě, přidá se k těm, kteří pracují na konci hradeb, odskočí a uběhne. Zítra to udělá.

Když svítalo, mluvili v cele právě o tom, jaký by to byl nesmysl utéci. Poněvadž máš takové trestanecké šaty, nemůžeš nikam se ztratit, aby tě hned nepoznali, kdežto když vydržíš, vyjdeš přece jednou, těch pár neděl není ničím. Pak tě odvedou zase k zemskému trestnímu soudu, nebudeš mít už řetízky na rukou a tam ti dají tvůj civilní oblek.

Hromek neříkal na to nic. „Jsou hloupí,“ pomyslil si, „taková příležitost a nepoužijí ji, neutekou, těší se na zdejší polévku.“

Šli k hradbám. Hromek byl veselý a hvízdal si do pochodu. „Kdo to hvízdá,“ zařval dozorce, „mlčte a jděte hezky tři kroky za sebou!“

Bylo pěkné ráno, kdy ptáci zpívají o překot a sluneční paprsky počínají vybavovat vůni z květin.

Neurvalý hlas dozorce hrubě rozlehl se sadem, kterým kráčeli ku hradbám, a Hromek tím jasněji vyciťoval dobrodiní útěku. Sestupovali pod hradby, šťouchajíce se, a smáli se dozorci, který namáhavě s otlačenou nohou od boty slézal za nimi.

Pak se rozestavili, plivli si do dlaní a naráz zaryly se jejich krumpáče do pevného zdiva. Tak počínal jeden z těch nekonečných dnů, jehož dojem nezlepší ani jasné slunce na modré obloze, vůně květin, ani zpěv ptáků. Hromek boural hradby u samého konce, kde pohlížel dolů městským příkopem, obklopeným zelení.

Nedávno je tudy vedli, když v sadech byla jakási slavnost. Přijde se dolů na silnici, vedoucí do kopců, na nichž vidět z hradeb březové háje s jemnými tečkami zeleně na bílých tyčkách.

Tam poběhne a pak dál a dál. Pomyslil si, zdali ho nebudou ostatní trestanci chytat. Přistoupil vedle k vězni a při práci dal se s ním do hovoru, vykládaje mu, jak slyšel od jednoho u zemského trestního soudu, že když trestanci vidí utíkat nějakého svého soudruha a nechytí ho, že jsou zavřeni. Byl to starý, zkušený člověk.

Máchl rukou: „Blázne,“ řekl, „žádný trestník druhého nechytá. Když utíká takový hlupák, tak jako tak ho brzy chytí. A máš potom vidět, jak se s ním naloží. Dozorci vezmou klíče, hodí na něho deku a řežou, bijí ho s klíči, zpolíčkujou, pokopají, dostane tmavou komůrku, tvrdé lůžko, půst, na nohy železa. Ale trestník, jak říkám, trestníka nechytá.

Kdyby ho chytal, tak by třeba mysleli, že utíká s ním, že chce také utéct, a přijde třebas četník náhodou k tomu, vykřikne ,stůj!’ a střelí po tom, co chce toho druhého chytat. Tak je to. Kdo chce utéct, ať uteče, ale těch ran potom! Dozorce půjde do vyšetřování a splatí to stonásobně. A kdyby takového po druhé zavřeli, už pohlížejí na něho s nedůvěrou, a mohl by být anděl, vozí se na něm celý soud.“

Hromek neřekl na to ani slova. Upokojilo ho, že ho ne-nebudou spoluvězňové chytat. Tím směrem, kudy bude utíkat, chodí také málo lidí a pak už jinak bude.

Už šel kolem starosta. Za hodinu po přestávce usne dozorce v trávě naproti nad příkopem, jeho tělo zapadne do trávy, až na hodinách zámeckých dunivě odbije hodina desátá, a jen kouř z uhasínajícího doutníku zakrouží nad spokojeným člověkem. A pak uteče.

Pomalu ubíhala hodina, než dozorce odešel naproti si lehnout do trávy, spočítav starostlivě, zdali žádný trestanec neschází.

Krátce po desáté hodině odhodil Hromek krumpáč a ubíhal dolů příkopem na silnici. Trestanci vykřikli.

Dozorce spal klidně dál, poněvadž nepřišel dosud jeho čas, kdy se probudil.

Hromek byl již na silnici. Znepokojeně a úzkostlivě rozhlédl se kolem. Za ním dosud neběžel nikdo. Obrátil se stranou a pádil bez čepice, která mu spadla s hlavy, nahoru k březovým hájům.

Vtom na oblé silnici z křovin vyskočily tři rozezlené postavy. Byli to nezaměstnaní Korčák, Hrudokol a Straba, hladoví a roztrhaní.

Leželi jako vždy naproti v trávě a dívali se na nenáviděné trestance. Pozorovali vše a zuřivě drali se nyní křovinami, aby utíkajícímu nadeběhli.

„Stůj, lumpe,“ křičel Straba. Hromek letěl kupředu, krev se mu hnala do hlavy, neviděl překážek, neběžel již po silnici, ale přímo přes pole jako vyplašený zajíc.

Hrudokol chytil kámen a hodil po něm. Netrefil ho. V běhu nabrali na silnici kamení a seskočili do pole. V těžkých botách zapadával Hromek do měkké půdy, zatím co bosá trojice mu dobíhala.

A pak mrštil po něm kamenem Korčák. Kámen rozbil zezadu Hromkovi hlavu. Chvíli se motal a pak padl obličejem do ječmene.

Hrudokol se vrhl se Strabou na něho s náhle probuzenou zvířeckostí a ostrým kamenem mrštil po ležícím těle, jako lidé kamenují kočky.

A již sem pádil dav lidu a dozorce řval: „Chyťte ho!“, mávaje tasenou poboční zbraní.

A než sem přiběhli, utloukli zatím oni tři Hromka, aniž by o tom věděli.