Kázání faráře Douděry při jeho nastolení na novém působišti

 

 

Nesnadný jest úkol duchovního správce a jest, moji drazí, ku jeho zdárnému konání potřeba zvláštních milostí. To všechno přemůžu, a kdo by mně bránit chtěl v konání mých povinností, tu obtěžkán pevnou vírou sv. Petra, plamennou horlivostí sv. Pavla a naplněn vroucí láskou sv. Jana, bez milosti ho udám, drazí osadníci, a proto vy jako Eleazar vystřihejtež se všichni stínu zlého, abyste nedali bližnímu pohoršení a v této době nevěry skvěli jste se spravedlností jako hvězdy na věčné věky, abyste neměli oplétání s úřady.

Říká se: Dobrá vůle, díla půle! A vy pak jako oběť přinesete kromě jiného i svému pastýři oběť nábožné modlitby, neboť jste tak šťastni, že máte nablízku svého vlastního duchovního správce. V Severní Americe je tisíce Indiánů, kteří kněze nemají, a v Africe a v Asii jest někdy jeden kněz jen na takové prostoře, jako je celé české království, tam sotva jednou za rok málokterému černochu nebo Číňanu popřáno jest spatřiti milou tvář svého duchovního správce.

Jak velice máte si vy tedy vážiti té milosti, že máte kněze nablízku a nebýti lakomí a skoupí, ať při pohřbu, či při krtinách, či při svatbě a jiné příležitosti, neboť kdo zbavuje vás od hříchu, nežli váš duchovní pastýř?

Kristus, lékař duší lidských, ukázal cestu k uzdravení od hříchu slovy: „Ukaž se knězi a obětuj dar!“ Lékař zajisté jen toho může vyléčit, kdo se mu ukáže, vždyť i s dobytkem jdete k zvěrolékaři, pakli kráva nežere, zavoláte zvěrolékaře, zlomíte-li si nohu, zavoláte lékaře a ukážete se mu a zaplatíte mu, co požaduje. Tak i kněz, pastýř duchovní jen tomu prospěti může, kdo se jemu ukáže a dary dle předpisu Kristova obětuje.

Neboť vy musíte svého duchovního pastýře milovat láskou horoucí, žhoucí a nehynoucí, co platí nejen o vás mužích, nýbrž i o ženách, neboť praví sv. Jan Zlatoústý: Láska a důvěra oveček jest mocný balzám, který duchovního pastýře sílí, občerstvuje a na mnohá léta zachovává. Pohlížejte tedy na něho s tváří vlídnou, okem jasným a s pevnou důvěrou otvírejte mu svá srdce o všelijakých věcech, týkajících se vašeho spasení, zejména svěřte mu vše, co se mezi vlažnými k víře o něm mluví. Ukažte se, zástupci Ježíše Krista nejvyššího kněze, svému duchovnímu správci v den nedělní a sváteční v kostele a ukažte se mu také ve dnech své největší radosti a pozvete ho k hodům, když zabíjíte a děláte i jitrnice, či o posvícení a svatbách, neboť tím osvědčíte svému pastýři lásku, neboť v něm naleznete nejmocnější zbraň k vítěznému boji proti nepřátelům spásy své, a vše, co poskytnete svému duchovnímu správci, toť závdavek budoucího slavného vzkříšení.

Pamětlivi toho buďte, že správce duchovní potřebuje, abyste i vy jemu nápomocni byli. Kristus a církev žádá, abyste i skutkem pomáhali tomu, jemuž svěřena jest správa duší vašich, a proto, kdybyste slyšeli něco, že někdo naše svaté náboženství tupí nebo rozšiřuje nevěrecké časopisy a knihy, okamžitě mně to oznamte, abych mohl na příslušných místech zakročit, neboť kdo se zřízení božímu protiví, odsouzení sobě dobývá. Jsou zajisté lidi, kteří chtějí zatlačit náboženství z veřejného života, totiž mne, a chtějí mít vědu bez Boha, politiku bez Boha a tato bohaprázdná společnost zarazila i zde své hnízdo a i v tomto místě provozuje své reje. Jest to zdejší představený, který místo aby svým vlivem podporoval pastýře duchovního, nedal při mém příjezdu ani postaviti slavobránu, což by jistě bylo na místě, neboť i když Spasitel vjížděl do Jeruzaléma, provolávali mu ‚hosana’ a postavili mu slavobránu.

Další má stížnost týká se zdejšího učitelstva, které neuznalo za vhodné poslati mně při vjezdu do obce družičky, ačkoliv je sám k tomu vyzýval Kristus Pán, jenž pravil: „Nechte maličkých přijít ke mně a nebraňte jim, nebo takových jest království nebeské.“

Pak ovšem se nikdo divit nebude, když toto učitelstvo, které se nepostaralo ani o hmoždíře při mém vjezdu do Jeruzaléma, chci říct do této obce, vychová mládež, která místo chodit do kostela bude hrát čáru za vsí o krejcary, které doma ukradne, místo aby její útlé srdéčko zachováno bylo v nevinnosti. A tu jest na vás, zbožné matky, abyste hojně své dítky řezaly a tak jejich mysl zasvěcovaly od samé kolébky Pánu Ježíši.

Dle napomenutí sv. Řehoře budu k vám osadníkům přísným otcem, ale spolu také dobrotivou matkou, ale tisíckrát běda tomu, kdo by proti mně veřejně odvážil se vystoupit, neboť praví sv. Ambrož: „Kdo proti knězi vystupuje, budiž koňmi uchvácen, šmejkán, trhán a mučen.“ A kůň, toť drazí v Kristu, světská spravedlnost, která trestá ty, kteří kněžím zlořečí. A jsem-li vám otcem dle sv. Řehoře a dobrotivou matkou, tu pamatujte, žeť zajisté stojí psáno: „Oko, které se posmívá otci a pohrdá matkou, ať vyklvou je krkavci potoční a snědí mláďata orlice.“

A proto buďte všichni do jednoho zapsáni v Jednotě orlů katolických, abyste mohli poučit Sokoly, drazí v Kristu, zač je toho loket, zachovají-li se oni volnomyšlenkářští neznabozi ke mně jako prokletý Cham k otci svému, který vínem opojeného otce obnažoval.

Máte své pěstě, drazí v Kristu, kterými s pomocí boží pomlátíte všechny nepřátele církve, kteří by projevili ke mně nestydatou neuctivost, a věřte, že pravím vám, že pro vaši statečnost, dětskou uctivost ke mně a svatou stydlivost Bůh popřeje vám hojného požehnání, takže jako v zaslíbené zemi Kanaan budou vám krávy dojit tisíceronásobně a obilí se vám urodí stonásobně, zatím co dobrotivý Bůh na nevěrce dštít bude síru a oheň a kroupy jim do země zatlukou obilí a krávy jim pochcípají, aby snad přece se napravili a včas ještě od věčné zkázy své duše vytrhli.

A vy, majíce všeho hojnost, nezapomenete zajisté svého duchovního pastýře. „Hle, dům můj přístupen každému, kdo s čistým úmyslem do něho vchází,“ dí Hospodin. A já pak pravím vám, že stejně jako Hospodin těšiti se budu z návštěv vašich a obětí vašich, které přinesete na oltář blahobytu svého duchovního pastýře. Můj dvůr jest doposud chudý a žádám lásky vaše, abyste své hřivny skládali na oltář obětní a může ta hřivna běhat i kokrhat, i jiným hlasem chválit obětavost vaši, kterou se obohacujete pro věčnost, a já pak modliti se budu za blaho osadníků svých, jakmile se octnu na dvoře. Jste zajisté, vy osadníci, povinni správci svému oběti přinášeti, neboť já jsem pastýř dobrý, Amen!