Kámen života

 

 

Léta páné 1460 opat kláštera ve Štalhausenu, v zemi bavorské, velebil tiše Boha, aby nejvyšší Bůh, majitel všehomíra a dárce rozumu, seslal na něho Ducha svatého, aby on, opat Leonardus, nalezl kámen mudrců a elixír životní.

Před ním plápolal oheň pod baňatou křivulí, ve které vařily se s bubláním lektvary, a vedle čekaly kelímky, aby po náležitém rozpuštění látek vedle přijaly ty do svých prostor a vypálily nad ohněm na tvrdou strusku. Opat Leonardus zbožně vzýval milosrdného Boha, aby ‘shlédl na nejponíženějšího svého sluhu, který beze všech indicií ďábelských na cestě boží milosti, bez vyzývání nečistých sil a ďáblů hledá kámen mudrců a elixír životní.

A vedle z refektáře ozýval se až sem sbor mnichů, kteří příšerným hlasem modlili se pod přísnou klenbou gotickou: „Pater noster, qui est in coelis.“

Vyrážejíce jednotlivé slabiky, snažili se jeden druhého překřičet, hladoví a zuřiví, neboť opat na dobrý úmysl rozkázal všem, kromě sebe, velké újmy na jídle a na pití.

Opat Leonardus otevřel dubové dvéře do refektáře a pravil s tváří oduševnělou: „Modlete se až do slunce západu!“ Pak opět vrátil se do své alchymistické dílny, poklekl pod Ukřižovaného na klekátko a jako u vytržení se modlil: „Bože, Spasiteli, sešli jasný paprsek na tvého sluhu, osvěť mu mysl jeho, aby nalezl elixír životní ku zachování křesťanstva a kámen mudrců. A je-li snad hříchem, když do elixíru hodím nyní prášek z upáleného kacíře, který měl černého kocoura, který chodil po dvou a kterého jsme ku tvé cti a slávě i s jeho pánem, ďáblem posedlým, upálili na

Hod boží před branou Štalhausenu, tu, Bože věčný, má-li to být hříchem, odpověz a já tě poslechnu!“

Bůh nedal znamení. I svařil prášek z upáleného čaroděje a kacíře a jeho kocoura, a modle se otčenáš se řvoucími mnichy vedle v refektáři, vylil obsah křivule do kelímků, dal na trojhran a vypaloval s čistou, nábožnou myslí.

Pak se snesl soumrak a opat Leonardus odešel do refektáře, zanechav oheň ve zděném ohništi, aby vypálil hmotu, škvířící se a bublající.

V refektáři jal se mluvit zvučným otcovským hlasem o milosti boží a poslal spát mnichy na tvrdá lůžka, odporučiv jim vzájemné bohumilé zmrskání hříšného těla. Pokleknuv před věčným světlem, odebral se na dvůr, zapáliv si pochodeň.

Sel na obchůzku po klášterním hospodářství ten milý, neúnavný opat. šel prohlédnout prasátka v prasinci, aby seznal, v jakém stavu se nalézají. Včera je shledal velmi bídná.

Měl totiž starostlivý opat podezření na mnichy, že v době postní, kterou jim nakázal, dávají se do kaše z černé mouky, kterou poručil vařit vepříkům, a sytí svá hříšná těla, rouhajíce se Bohu a okrádajíce vepře. Vepříci totiž poslední dobou hubeněli. Nebyly to již takové roztomilé soudečky, růžové a milé, že opat Leonardus pěl žalmy na jich oslavu a Bohu stvořiteli na poděkování. Bylo těch milých božích stvoření čtyřicet, právě tolik, kolik mnichů. Když tedy snědlo čtyřicet mnichů s rouháním stravu pro čtyřicet vepříků, jak by bylo možno, aby ubožáci vesele chrochtali po klášterním nádvoří, až vnesli ozvěnu svěžího života a mládí do ponurých ambit kláštera.

Pochodeň praskala a v rudé záři viděl opat ubohé vepříky. Poznali svého pěstitele a smutně zachrochtali, až dobrému opatovi bodlo u srdce.

„Bratři,“ řekl k ním opat teskně, když viděl zhubenělá těla, „takhle se s vámi shledávám?“ A dobrý opat zaslzel a vzdychl. Pak uviděl suchá koryta, proklel mnichy a šel zazvonit na klášterní zvon.

V refektáři poznovu se shromáždili mniši a tu k nim řekl: „Mrskejte bídná svá těla, okrádáte vepře, nedržíte půstu. Bůh vás potrestá. Na kolena, bídníci!“ Byl v tom okamžiku vznešený. Světlo věčné lampy osvítilo jeho tvář a tu on vykřikl: „Modlete se za odpuštění! Ubozí vepři!“

Pak zatím co zpívali: Misericordia, milosrdenství, milosrdenství, odešel opat do sklepa a tam vypil nádobu vína, skřípaje zuby.

Když se vrátil do refektáře, tu mluvil, že je pošle pěšky do Říma k papeži Innocencovi III., aby odprosili hlavu křesťanstva, a poslal je spat.

Sám vešel do tmavé komůrky, kde konal pokusy, a zastrčiv pochodeň do krbu, prohlížel vypálenou hmotu. Byla těžká, kovového lesku.

Opat Leonardus zbledl. To nebyl kámen mudrců, který dle staré knihy nedávno upáleného čaroděje nemá míti vůbec žádné váhy a má býti průsvitný. A přece našel zeminu, ze které vařil a pálil kámen mudrců na kopci u Štalhausenu, kde lámali kolem a kde objevuje se na Velký pátek světla záře, jak říkají lidé.

Klesl na kolena a plakal. Pak obrátil se k Ukřižovanému, bije se pokorně v prsa: „Bože spasiteli, neuznal jsi mne za hodna tvé milosti.“

Vzal hmotu z kelímků, drobnou, zrnitou a odnesl na dvůr, kde ji vysypal.

*

Opět kolik dní mniši se postili a hubeněli, poněvadž starostlivý opat o jich věčný prospěch dbal, aby neujídali kaše vepřům.

Vepříci podivuhodně tloustli. Nebylo možno, aby tak rychle na sebe přibírali po tak dlouhé době strádání. A čím více mniši hubeněli, tím více se spravovali vepříci. Ten rozdíl byl příliš patrný.

A jednoho dne zpozoroval opat Leonardus, že vepříci cosi chroupají a hledají po dvoře. Jde blíže a vidí, že olizují vyhozené strusky z kelímků po výrobě kamene mudrců.

V kapli klesl na kolena. Bylo mu náhle jasno, že Bůh se nad ním slitoval a že on objevil kámen života, ne elixír, ani kámen mudrců, nýbrž prostředek výživný, extrakt životní a sílící.

Ještě téhož dne odebral se s mnohými mnichy na šibeniční vršek u Štalhausenu, aby tam dobyli ze země zeminu nutnou k výrobě kamene života, aby vyrobil jej touž cestou, jak jej již dříve pálil a svařil.

A byla hotova zásoba kamene a opatovi Leonardovi zželelo se jeho ubohých hubených mnichů, i chtěje, aby též ztloustli jako jeho vepříci, nechal hodit kámen života roztlučený na prášek do černé kaše, určené pro mnichy, a pochutnávaje si na selátku, radostně se díval, jak jeho mnichům chutná.

Do rána zemřelo ve velkých bolestech všech čtyřicet mnichů a opat Leonardus osaměl.

Kámen života nebyl nic jiného nežli kov antimon, který roku 1460 objevil opat Leonardus ve Štalhausenu v zemi bavorské, nazvav ho žertovně latinsky ,,antimonium“ (proti mnichům).

*

Opat Leonardus pěstoval pak po celý svůj život prasata, kterým antimon neškodil a kteří po něm tloustli, takže byli vyhlášeni daleko široko po celém kraji, až tehdejší císař německý se přičinil, že byl opat Leonardus povýšen do stavu hraběcího.