K bosensko-hercegovským událostem

Tel. tisk. kanc.

 

Ve Vídni 8. prosince


Aby se předešlo všem poplašným zprávám, které by mohly vzbudit nejasné představy o nynějším právním pořádku v Bosně a Hercegovině, vydává zemská vláda za souhlasu ministerstva obchodu, vnitra, zeměbrany, financí a vojenství následující platná ustanovení a předpisy pro Bosnu a Hercegovinu.

1. Se zřetelem na nynější poměry, které vyžadují, aby železnice byly střeženy vojskem, viděla se zemská vláda nucenou zakázati slavnostní střelbu při křtu a při svatbách.

2. Všechny zprávy o nynějších poměrech, které by vyžadovaly, aby železnice byly střeženy vojskem, pokládá zemská vláda za vymyšlené. Obsazení jednotlivých tratí vojenskými oddíly stalo se po dohodě s lesní správou zemskou, jejíž lesy bývají v krajích, kudy železnice prochází, zachvacovány lesními požáry.

3. Zprávy o povstaleckých četách skrývajících se v lesích jsou nesprávné, neboť lesy byly již dávno vykáceny, a proto zemská vláda, aby předešla všem pověstem, dala obsadit vykácená místa vojenskými hlídkami.

4. Vzhledem na pověsti o mobilisaci, které se znovu objevují, budiž konstatováno následující: Bylo sice pozorováno na stanicích, že tudy projíždějí četné vojenské transporty, ale okolnost ta nijak neznamená sesilování tamějších posádek na jihovýchodě říše. Projíždění transportů má ráz naprosto přátelský a bylo k tomu prostředku sáhnuto jedině na přání domorodého obyvatelstva Bosny a Hercegoviny.

5. Vzhledem k poplašným zprávám, že byly mobilisovány armádní sbory s převahou mužstva české národnosti, je zemská správa zmocněna vyvrátit onu okolnost s poukazem, že se jedná jen o dočasné, praobyčejné změny u jednotlivých pluků s mužstvem národnosti české, což stalo se jedině za tím účelem, aby se na jih vyslané mužstvo mohlo dorozumět lépe s obyvatelstvem srbsko-chorvátským.

6. Na žádost vojenských odborníků viděla se zemská vláda nucenou zakázat obyvatelstvu nošení zbraní. Z tohoto opatření vyjmuti jsou státní úředníci konající službu. Naprosto však tímto nařízením není zastaveno vydávání zbrojních pasů osobám spolehlivým a bezúhonným.

7. Všechny pověsti o obsazení průsmyků a horských soutěsek nově přibylými pluky ukázaly se úplně bezpodstatnými. Je sice pravdou, že byl zvýšen dozor nad jednotlivými pohraničními přechody, ale stalo se tak jedině z důvodů, aby za nastalé zimy bylo zabráněno pašování tureckého tabáku do země.

8. Za tímto účelem byl počet mužstva u jednotlivých setnin zvýšen na válečnou míru.

9. Naprosto nesprávnou je zpráva kolportovaná několika zahraničními listy, jako by horská děla byla obrácena proti srbským a černohorským hranicím a jako by počet těchto děl zvýšen o několik baterií.
Poněvadž tato opatření mohla by vzbudit falešný poplach, je zemská vláda zmocněna prohlásit, že nelze zde mluvit o zvýšení počtu baterií, nýbrž jen o dočasné změny v pohorském dělostřelectvu, na jehož praktický výcvik pomýšlelo se již minulého roku.

10. Pokud se týče falešných zpráv o deserci vojáků na hranicích, vydalo již ministerstvo vojenství příslušné rozkazy jednotlivým velitelům pluků, aby postarali se, by podobné případy nebyly falešně překrucovány.

11. Podobně nepravdivou jest zpráva o potyčkách na hranicích srbských a černohorských. V obou případech jednalo se jen o zdokonalení nováčků dislokovaných praporů ve střelbě do pohyblivých terčů a zemská vláda vidí se nucena zakročiti s veškerou přísností proti rozšiřování podobných zpráv.

12. Se zřetelem na nynější falešně překrucované zprávy o nespokojenosti domorodého obyvatelstva se zajišťováním bezpečnosti v zemích nově připojených, poukazuje zemská vláda na mírumilovné snahy, čelící proti nespokojeným živlům, složeným z mohamedánských kněží kolem časopisu „Musavet“.

13. Význačnou okolností svědčící o spokojenosti domorodého obyvatelstva s novými poměry jest četné přihlašování se dobrovolníků pro případ války se Srbskem.

14. Ve všech případech však poukazuje zemská vláda na zprávy zasílané c. k. tiskovou kanceláří ve Vídni jako na jedině spolehlivé a vybízí časopisy, aby nevěřily klamným zprávám o válečných přípravách na jihovýchodě říše.