Jubileum služky Anny

 

 

Předsedkyně spolku pro ochranu služek, paní radová Krausová, připravovala si na zítřek slavnostní řeč do spolku.

U jednatelky jejich spolku, komerční radové Tichové, slouží služka Anna, která v rodině jejich padesát let sloužila a která odchovala dvě generace. Zítra bude slavit padesátileté jubileum věrné služby. Je jí pětasedmdesát let, chovala se vždy mravně a nemlsala.

Dostane zítra ve spolku zlatý křížek, zlatou desetikorunu, hrneček čokolády a dva indiány. Ale to není všechno. Ještě poslechne si oslavnou řeč paní radové Krausové a od své paní dostane modlitební knihu.

Jen kdyby už tu řeč paní radová měla napsanou. Musí svůj mozek namáhat kvůli služce. Už popsala spoustu papíru a pořád ještě to není brilantní řeč.

Chodila chvíli po pokoji a přemýšlela. Co tam má v té řeči říct? Že se dnes služky organisují a že chtí mít prázdno a večeři. Na mou duši, dnes aby se člověk s nimi zbláznil. Dřív ještě to šlo, dát služce facku a vyhodit ji na místě. Dnes vás žaluje.

Paní radová sedla si ku psacímu stolu a potřela si čelo migrénovým kolíčkem.

„Jako ta její služka. Ta nezdárná ženská má milence a ten jí půjčuje knihy. Ta ničemnice se chce vzdělávat!“ Bylo to tak hrozné, že paní radová sáhla poznovu ku migrénovému kolíčku.

„Člověk se marně rozčilí, namísto aby psal řeč. Přece už tolik řečí napsala, tolikrát mluvila ve Spolku pro ochranu služek, chce pronést něco nového, ale nezbude než začít s Pánem Bohem. Pán Bůh se vždy pro služky hodí. Modli se a pracuj! Kdyby to věděla latinsky. Zeptá se, až přijde muž domů. Rozhodně tak začne: ,,Modli se a pracuj!“

Paní radová dala se do psaní: Modli se a pracuj! Jaká to krásná věta. Bez modlitby nelze zdárně pracovat, být poctivým, a hle ... Tato pravda ztělesněna jest na naší jubilantce. Padesát let pilně se modlila a Bůh ji dovedl úskalím života k cíli. Dnes slaví padesátileté jubileum neúnavné práce a odměna ji čeká nemalá na nebi i na zemi ...“ (Na nebi království boží a na zemi zlatý křížek, zlatá desetikoruna, modlitební knížka, hrneček čokolády a dva indiány.)

„Modli se a pracuj! Naše jubilantka Anna padesát let pracovala a po padesáti letech vidí ovoce svého snažení (zlatá desetikoruna = pěti stům krejcarů, tedy za rok pilné práce deset krejcarů), ale ona též padesát let se modlila, netancovala, do divadla nechodila, špatných knih nečtla, jedině modlitebních knih, které učily ji úctě a lásce ku svým zaměstnavatelům, které vedly ji neobmezeně k poslušnosti a celému žití jejímu řádný udávaly směr po těch 50 let: .Modli se a pracuj.’ Byla prozřetelná ve svém chování. Nevylila nikdy lžičku do záchodu, varovala se marné naděje a vypínavosti, nepřátelíčkovala se s cizími služkami, varovala se řečí zbytečných, neklepala o svých pánech a modlitba ji sílila, že nemlsala. Pohleďte, ctěné dámy, na tuto stařenku. Ona byla přesvědčena o užitku protivenství, ona potlačovala v sobě zlé žádosti, byla vpravdě nábožná, mlčenlivá, zkroušeného srdce, rozvažovala jistě často o bídnosti lidské, rozjímala v prázdné chvíli o smrti, o dni soudném a o trestech za hříchy. Horlivě napravovala nábožným rozjímáním před spaním celý život svůj. Pokorně poddanou, neodmlouvající viděly ji dvě generace v rodině slovutného pana komerčního rady Tichy. Byla čistého srdce a upřímného úmyslu, byla vděčna za každé sousto darované jí laskavě jejími zaměstnavateli, políbila vždy vděčně a oddaně štědrou ruku pána i paní. Tak činila po padesát let v té rodině, nikdy ničeho neukradla a svěřené jí věci ochraňovala s láskou. Pracovala za pět zlatých měsíčně a z toho si uchránila vždy, kromě večeří, na cestu na Svatou Horu, kam s dovolením svých zaměstnavatelů ročně jezdila. A tu ještě přivezla jim na památku dárky, které mluvily za její čistou duši.“

„Sama říkala, že by ani jídla, ani nápoje nepotřebovala, nýbrž že by mohla bez přestání Boha chválit a pak že by mnohem šťastnější byla nežli nyní, kdy musí také sloužit svému tělu.“

Paní radová chvíli si odpočinula. Jak to bude zítra krásné. Jistě že o její řeči bude zmínka v Katolických novinách. Konečně může dát vytisknout svou řeč jako brožurku pod názvem: „Epištoly ku služkám.“ Snad přestanou pak vylévat lžíce do záchodu, když si vzpomenou na nábožný život jubilantky.

Vtom vstoupila služka a ohlašovala: „Paní radová Tichová.“ Vzápětí přivalila se navoněná paní, která s pláčem vrhla se předsedkyni spolku do náručí:

„Považte si ta blamáž. Naše jubilantka právě nám umřela.“

Přestala slzet a pokračovala zlostně: „Poslala jsem ji včera večer do sklepa pro nůši uhlí. To víte, když je jí sedmdesát pět let, že je člověku líto ji vyhodit, ale když ji živím, tak musí také dělat. A ona vám, ničemnice, spadne i s plnou nůší ve sklepě se schodů a potluče se před naší slavností tak, že dnes ráno umře. Ta blamáž, když tak najednou sejde z naší slavnosti. Já jsem si kvůli tomu pořídila nádhernou róbu ... A pohřeb mne bude stát aspoň třicet zlatých a ve spořitelní knížce má nebožka jen pětadvacet.“

Paní radová Krausová přetřela si čelo migrénovým kolíčkem, a dívajíc se na čtvrtky se svou řečí, povzdychla: „To vypadá, jako by to udělala schválně ...“