Je-li lépe býti zamilovaným či nezamilovaným?

 

 

Tuto spornou otázku velkého řeckého spisovatele Platona rozluštil pan Kavina tak, že opravdu je lépe býti zamilovaným, a zamiloval se do slečny Trottové.

Již dlouho sledoval tu vysokou postavu, kdykoliv po osmé hodině večer vycházela z moučného obchodu. Několikráte se k ní přiblížil s otázkou, která nevylučovala jeho důvěru k ní, zdali smí ji doprovodit. Odpověděla vždy hrubě, že s takovým pimprletem nechodí.

Řekla mu ještě více hezkých věcí, ale velice krátkých, takže on byl přinucen morálně velice brzo odejít od té, která byla jeho ideálem.

Pak opakoval velice často svou otázku, zdali ji smí doprovoditi domů.

Čím déle to opakoval, tím více a po delší dobu mu nadávala, takže jednoho dne ocitl se před skutečnou událostí, že mu nadávala a spílala po celou půl hodiny. Celkem to spílání netýkalo se jen jeho. Vynadala současně, poněvadž byla velice praktická osoba, i celému mužskému pokolení. Vynadala mu tak, že se lidi stavěli, ale jeho vítězství bylo úplné. Poslední nadávku vychrlila před domem, kde bydlela. Tak se mu přece vyplnil jeho sen, dlouho toužebně očekávaný, aby ji mohl doprovodit až k domu.

Nevěděl však, že ta ženská nosí pytle s moukou. Řekl jí při rozchodu, že zítra bude opět tak smělý.

Byla to rozhodná smělost, dát si vynadat i podruhé. Neodpověděla, jen podle svého zvyku si odplivla. Zbožně si to setřel s boty. Dobře řekl Platón slovy Sokrata, že zamilovaní neznají nic než onu bytost, do které jsou zamilováni, a že vše, i nepatrné, připomíná jim jejich lásku.

S velkou úctou si pan Kavina druhého dne leštil boty. Hle, zde ono nelesklé místo, kam plivla ona slečna Trottová. Plivl tam také, aby se mu boty lépe leskly, a myslil si, že je to vlastně sloučení obou jich bytostí, ovšem dočasné, poněvadž zítřek opět přinese novou změnu, a jestli mu neplivne na boty, co bude z něho? Seznal by, že s ním nikterak nesympatizuje. Čekal tedy na ni jako obvykle po uzavření krámu a shledal ji velice roztomilou, neboť mu říkala jen »padouchu«. Mluvila s ním o všemožné mužské zradě a řekla mu nakonec zcela otevřeně, že je rošťák.

Věda, že se ženám nesmí odporovat, odpovídal nesměle: „Ano, prosím, to jsem - ale ne, jak vy si to představujete, slečno, to zas nejsem, to ne - “

Vmetla mu do obličeje, že takovým prohnancům, jako je on, nejde o nic jiného než učinit si známost a pak omámenou dívku svést. Křičela: „Já se nedám svést! Já se nedám svést! To si nemyslete! Já vám na lep nepůjdu!“ - To bylo již u domu, kde bydlela. I chytil ji za ruku, aby ji tuto políbil. - „Co chcete, hlupáku?“ vykřikla a dala mu pohlavek, až mu klobouk sletěl na zem: „Rukulíbat,“ zvolal, shýbaje se pro klobouk. Ale to „rukulíbat“ zvolal již k starému pánovi, který se na něho díval velice překvapeně a v zaražení řekl: „Jen nechte, jen nechte.“

Slečna Trottová byla však již doma, a svlékajíc klobouk, bručela: „Takový ohava, to je hrozné!“

Když pan Kavina doma ulehl, cítil ještě na temeni hlavy brnění, které mu způsobila »Ona«. Těšilo ho to a na nočním stolku zřel svůj pomačkaný klobouk, který z piety k té, již miloval, si dosud nenarovnal.

Druhého dne v sobotu čekal opět na ni, odhodlán, že jí řekne, zdali by nemohli jít spolu zítra na výlet třebas do Chuchle, do Zátiší, či jinam do okolí. Měl na hlavě měkký plstěný klobouk, poněvadž věděl, že by druhá rána jeho tvrdý klobouk úplně rozbila. Pro všechen případ vzal si s sebou anglickou náplasť. Toho dne však nebylo potřebí činit právě takových opatření, poněvadž ona byla v jakémsi růžovém rozmaru a řekla mu zcela vlídně, když se jí tázal, zdali ji smí doprovodit domů: „Tak pojďte, člověče!“ Odpověděl vítězoslavně: „Děkuji vám, slečno!“ Šel tedy vedle ní a ona si hvízdala nějakou odrhovačku, kterou on doprovázel dvě tři ulice, stále přemýšleje, jak jí řekne, zdali by nedovolila, aby zítra mohl se s ní někde sejít, aby šli na výlet do Zátiší, do Chuchle nebo jinam. Ona ale si hvízdala a on hvízdal vedle ní a jich hvizdot splýval v netušenou hudbu souhlasu dvou duší, které by se nikdy neměly rozejít. Tak hvízdali až k domu, kde bydlela. Souhlasně umlkli a on chvějícím se hlasem se ozval: „Slečno - slečno - “ přerušila ho slovy: „Tak kam půjdeme zítra, člověče?“ A jako proud vyřítilo se z jeho úst všech 112 polodenních výletů do okolí Prahy. - „Tak víte co, člověče,“ řekla, „půjdeme do Chuchle.“ Smluvil s ní hodinu a místo, kde se mají sejiti, a odešel, neodvažuje se po takovém štěstí ani pokusit políbit jí ruku.

Když přišel domů, opakoval si před zrcadlem: „člověče, člověče“ - a to slovo zdálo se mu být nejněžnějším, nejkrásnějším, nejzamilovanějším slovem plným naděje, takže usnul, maje sám před sebou úctu.

Našli se druhého dne na udaném místě a ona přivedla s sebou na výlet starou, poloslepou tetu. To nijak neodradilo pana Kavinu, aby neměl radost, takovou čistou radost z toho krásného dne, ve kterém brázdil parník, vezoucí je všechny tři k Chuchli, řeku Vltavu. Bohužel neměl příležitost po celé cestě promluviti s tou bytostí tak, jak si přál, neboť stará paní mluvila stále o své zácpě. Již od rána přemýšlel, jak odpůldne řekne slečně Trottové někde na parníku, kde mu nemůže dát facku, aby neudělala skandál: „Moje zlatíčko!“ Ale zatím musel stále těšit starou paní, že ta zácpa nic není, tu že měl už také - při čemž láskyplně díval se na slečnu Trottovou. To bylo vše, co mohl pro ni učinit. Když vystoupili z parníku, oznámila stará teta, že již nemá zácpu. Nastala nyní sháňka po místě, kde by potvrdila, že už jí přestala ta vleklá choroba.

Slečna Trottová pravila, aby se tetička nic nežinýrovala, a tu stará paní pomohla si na hrázi od všeho, co tížilo její tělo.

Než došli k restauraci, objevilo se, že zácpa proměnila se v jiný chorobný stav, patrně způsobený tím, že ubohá stará teta pomáhala si ráno hojným požitím švestek, zapíjeným sbíraným mlékem. - Byl krásný den, kdy proudy výletníků chodily kolem skupiny těch tří, jimž všem ležel tolik osud tety na srdci a nejvíce té třetí, která občas usedávala na zem, řekněme na bobeček, zakrytá jako hradbou před zraky zvědavců panem Kavinou a slečnou Trottovou. A tu stalo se, že v jednom takovém okamžiku podařilo se panu Kavinovi, že vzal jemně za ruku tu, kterou miloval, a ona stiskla mu jeho ruku a řekla: „Dejte sem ještě kus papíru!“ On ale už neměl žádný. - „Ó vy zlý člověče!“ zvolala, „táhněte svou cestou.“

„Trávu,“ ozval se pan Kavina, „trávu“ - ale tu ona ho kopla tak, až vyletěl na hráz, kde zůstal v bezvědomí tak dlouho, dokud ho uděšení výletníci nevzkřísili, neomyli a jeden milosrdný samaritán, jenž si tím zkazil výlet, nedovezl a neodvedl domů. Přivolaný lékař zjistil u něho silné otřesení mozku, kterému za tři dny podlehl, šeptaje v blouznění: „Trávu, trávu!“