Jak vstoupili v obci Cikánově bordeláři do křesťanskosociální organisace

 

 

Prosím čtenáře za prominutí, že se musím zabývat v těchto řádcích takovým druhem lidí, jako jsou bordeláři. A pak zvláště se musím omluvit veledůstojnému duchovenstvu a členům tiskové ligy katolické, kterým tyto mé řádky připraví veliké a bolestné zklamání. Tito páni se totiž vrhnou na „Kopřivy“, jakmile vyjdou, jako posedlí a říkají, že prý hledají, co je tam bezbožného a nemravného psáno. Možná, že to je pravda, ale jisto je, že věci bezbožné nečtou s takovou rozkoší jako nemravné. A jakmile si přečtou titul této povídky, zalusknou vesele prsty a řeknou: ,,No, tohle bude něco.“

A budou se těšit, jak se budou moci mravně rozhořčovat nad popisem nejhrůznějších orgií. Jak mi je líto, že mé vypravování je zklame! Neboť: upozorňuji předem, že mé vypravování bude příkladně mravné.

Tedy ve městě Cikánově byly bordely dva, konkurenční. Na pohled kavárny a vinárny, ve skutečnosti... nu, vždyť mi již čtenář rozumí. Obchod obou kvetl; každý z nich si kupoval jeden dům za druhým. Ale oběma se přece jen zdálo, že by to mohlo jít rychleji.

A když majitel kavárny a vinárny pan Faterhous četl v novinách zprávy a články o drahotě masa, vždycky zvážněl a řekl sám k sobě:

„Jenom lidské maso se nezdražuje. Jaké by to byly obchody. A člověk by mohl, kdyby nebylo té proklaté konkurence. Zatracený Čočovička!“

Čočovička byl totiž majitelem druhé „kavárny a vinárny“ a Faterhous ho měl v podezření, že by se ke zvýšení cen nedal pohnout.

Tak se stalo, že oba majitele vinárny a kavárny se počali nenávidět, poněvadž se navzájem měli v podezření, že si kazí obchody.

Jednoho dne vyšel Faterhous ráno ze svého domu na procházku a několik domů dále spatřil na zdi nový štít. To ho ihned zaujalo. Přečetl si ho. Zněl:

SEKRETARIÁT ODBOČKY STRANY KRESŤANSKOSOCIÁLNÍ V CIKÁNOVĚ

Úřední hodiny 9-12, 3-5

Jsou okamžiky, kdy v každém člověku se náhle zjeví něco jako záblesk genia. Není jich mnoho, ale jsou to chvíle pamětihodné. Tvrdí se, že v takových okamžicích i národní sociál může mít rozumný nápad. Jisto to není, ale kdo ví ?...

Takový okamžik měl nyní Faterhous. Najednou mu napadlo, že zde konečně nalezne, co tak dlouho hledal. Příčinu nebo záminku ku zvýšení cen. Jak? To mu prozatím nebylo jasno. Ale řekl si, že nějak to půjde.

Odpoledne vzal na sebe černý šat a ubíral se do sekretariátu odbočky křesťanskosociální strany. Měl trochu strachu, že ho nepřijmou, poněvadž asi budou na mravnost jako posedlí. Ale pro ten případ již si rozvrhl celý plán.

Zaklepal na dveře, a když se zevnitř ozvalo dále, vstoupil.

U stolu sedělo jakési ošumělé individuum, které Faterhous podle zvyku ze své „vinárny a kavárny“ ihned odhadl, zasyknuv mezi zuby krátké, ale významné slůvko:

„Švec!“

Pak se hluboce poklonil, sklopil oči a řekl pomalu: „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!“ „Až na věky,“ odpověděl tajemník důstojně a šel mu vstříc. „Račte si přát?“-

„Rád bych vstoupil do organisace naší strany křesťanskosociální.“

„Gratuluji vám k tomuto rozhodnutí. Nahlíží se již, že jedině u nás je pravá záruka úspěchů národních i hospodářských. Prosím, posaďte se, vysoce ctěný pane!“

Faterhous se posadil, tajemník vzal kus papíru a ptal se:

„Jak se ráčíte jmenovat?“

„Vilém Faterhous.“

„A vaše povolání, prosím?“

„Myslím, že mi nebude překážkou při vstupu do strany: jsem majitelem kavárny a vinárny.“

V očích tajemníkových se chtivě zablesklo.

„Takové... noční?“

Faterhous přikývl hlavou.

„A se ženskou obsluhou? Fešnou?“

„Doufám, že budete spokojen, pane tajemníku,“ řekl Faterhous.

„Podívám se tam, podívám. Ale víte, tohle povolání... Nechtěl byste se ho vzdát? Víte, aspoň tak na veřejnost. Je pravda, že za světské vlády papežů nejeden z nich sám byl majitelem... Ale to nepatří k věci. Ostatně vzdát se toho ani by nebylo třeba. Ale musil byste něco vykonat, z čeho by bylo vidět eminentně umravňující vliv naší křesťanskosociální strany, přinést našemu hnutí nějakou oběť.“

„Pomýšlel jsem již na to, pane tajemníku,“ zněla odpověď, „a doufám, že budete se mnou spokojen. Živnosti se vzdát nemohu, ale zato chci podniknout něco jiného. Víte sám, že člověka zkaženého napraviti je skoro nemožno, zato však že má nesmírnou cenu zachraňovat před pohromou mládež. Jak? To je těžko pouze pro toho, kdo nezná poměry. Mládež nemá nikdy příliš mnoho peněz na rozhazování. A podržím-li jí žlab lásky trochu výš, je všecko v pořádku. Jinými slovy v zájmu veřejné mravnosti a ve prospěch naší křesťanskosociální strany byl bych ochoten ve svém podniku - zdvojnásobit ceny.“

„Výborně,“ zvolal tajemník. „Pak bude nezkažený lid místo k vám chodit na kázání a do kostela. Zdvojnásobit ceny! Výborně! Ale,“ dodal šeptem, „pro příslušníky strany...“

„Zůstanou ceny dosavadní v platnosti,“ řekl rovněž šeptem Faterhous. „Ale musím vám říci, že to všecko mohu provést pouze pod jednou podmínkou.“

„A taje?“ tázal se tajemník bez dechu.

„Že k organisaci a zvýšení cen přistoupí také můj konkurent pan Čočovička.“

„Myslím, že to učiní, jakmile pozná, jak strana křesťanskosociální svou umravňovací akcí povznese výnos jeho obchodu.“

Nepotřebuji říkat, že Čočovička přistoupil ke straně i k ostatnímu. Ale když se sešli, řekl Faterhousovi: „Kdybychom se byli dorozuměli, mohli jsme ušetřit organisační příspěvky.“

„Pah,“ řekl Faterhous, „zato nám již faráři a kaplani z okolí nebudou jezdit do Prahy.“