Jak upekl pan doktor Pekař ve vážné chvíli náboženskou katolickou housku

 

 

Pan dr. Pekař vzal Českou kuchařku od Rettigové a Dějiny českého národa a šel na návštěvu k arcibiskupovi Kordačovi.

„Jest to tam,“ řekl k arcibiskupovi, „chvěji se o budoucnost českého národa. Já jim dokáži, že kdyby byl dnes živ M. Jan Hus, že by se přihlásil do sčítacích listin jako římskokatolického vyznání. Já jim dokáži, že by se dnes i Martin Luther i Zwingli zapsali jako katolíci. Ale prosím jedině, abych byl vyznamenán papežem Řádem Sv. inkvizice. Prosím též, by i činitelé Národní politiky byli taktéž vyznamenáni Jeho Svatostí, neboť Národní politika jest jediný katolický list ...“

„Pane doktore,“ pravil arcibiskup Kordač, „nezapomeňte, že já vydávám Pražský večerník.“

Dr. Pekař se ponejprv ve svém životě zarděl, vzpamatoval se a odvětil:

„Zajisté, Pražský večerník jest neobyčejně zajímavý a pravdu hájící ilustrovaný časopis. My však v Národní politice nepřinášíme žádných ilustrací.“

„Dobře,“ řekl arcibiskup Kordač. „Upečte to, pane doktore.“

A tak pan dr. Pekař vzal pod paždí Českou kuchařku a Dějiny českého národa, vyšel z arcibiskupského paláce a doma ve své pracovně začal péci náboženskou katolickou housku, dívaje se občas do České kuchařky i listuje Dějinami českého národa.

Těsto se mu lepilo na prsty a nechtělo nijak dohromady.

Přidal tedy trochu vody:

„Čekal jsem, že promluví jiní vůdcové národa, národní rady, organizace národně kulturní. Jde zajisté o neobyčejně důležitou otázku naší budoucnosti a našeho postavení mezi národy.“

Podíval se na to těsto, zamíchal a otázal se sám sebe: „Jsem vůdce národa?“ Pohlédl do zrcadla a řekl důrazně: „Jsem!“

Pak se podíval do České kuchařky a četl: „Těsto na housky dobře propracuj, čím déle mícháš, tím jest vláčnější a chutnější.“

Proto půl hodiny míchal: „Kdo má radost z agitace pro vystupování z církve.“ Na koho tu radost svést. Rozhodně jen na Němce a Maďary i po nich ihned na rozhodující vrstvy Francie, Anglie, Ameriky, Argentiny, Chile, Peru, Guatemaly.

„A socialisty do toho nedám,“ řekl k sobě, „ti beztoho neodbírají Národní politiku. Ale dám. Potom bych mohl napsat, že z toho vystupování z katolické církve budou mít největší radost ruští bolševici. A Slováky také musím dát do toho těsta.“

Pot se lil dr. Pekařovi z čela od horlivého míchání, ale těsto pořád nešlo k sobě. I přidal opět trochu svěcené vody: „Vstup na hřbitov venkovského kostelíka, kde pochováni tvoji předkové, otcové a dědové, vzpomeň prvého radostného dojmu písně ‚Narodil se Kristus pán’ ve tvém mládí o veliké mši vánoční, vzpomeň pohnutí, jímž naplnila duši tvou píseň Vesničko má pod Šumavou’, pak si rozmyslíš vystupovat z církve se svou rodinou, poněvadž pak nesmíš být pochován na hřbitově venkovského kostelíka, nesmíš zpívat ‚Narodil se Kristus pán’ ani ‚Vesničko má pod Šumavou’, kde ve škole pan učitel učil nás boha znát, atd.“

„Přidávej mouky tolik, aby těsto houstlo,“ četl pan dr. Pekař v kuchařce.

I přidal vatikánskou černou mouku z papežova pytlíku: „Byl Řím největším nepřítelem českého národa?“ Během půlhodinného míchání zjistil dr. Pekař i dokázal sobě samému, že Řím i papežové byli vždy nejupřímnějšími přáteli husitů, přičemž v úvodu jmenuje sebe na slovo vzatým historikem. Všichni papežové mysleli to vždy dobře. Husité zůstali katolíky. Nebylo žádné bitvy na Bílé hoře. Chelčický, čeští bratří, Komenský byli katolíky. Hus i Jeroným nebyli nikdy upáleni a zdržovali se naopak u papežů v Avignone, kteří o ně pečovali až do jich smrti. Tenkrát, co stala se nehoda s těmi pány rytíři, které vyhodili z oken královského hradu, nejednalo se o katolické pány, ale o protestanty. Slavata z Martinic byl zástupce německého luterství. Ferdinand I. byl protestant jako všichni Habsburkové. Císař František Josef byl bez vyznání.

Těsto ze strachu před novými historickými objevy počalo houstnouti a ztuhlo, když dr. Pekař přidal, že velicí znatelé našich dějin Palacký i Arnošt Denis varují před vystoupením církve katolické.

Dr. Pekař vysoukal si rukávy a počal válet těsto a dělat náboženskou katolickou housku.

Pak to všechno pokropil svěcenou vodou a dal do pece.

Houska vyšla neslaná, nemastná, taková, o jaké se říká „mrzáček“.