Jak Tövöl vrátil zlatník

Povídka sikulská

 

Zágyamorošský starosta Hunyíló byl vždy toho názoru, že má-li být tabák dobrý, musí se kvasit. Tím omlouval vždy své skutky a vše, co provedl. Když sem do sikulských hor pronikla první kohoutí péra četnická a Zágyamorošští pozorovali dole v údolí Maharádu, jak si četníci staví stanici tam dole, jak vozy přivážejí kameny a cihly, tu jedné noci sešli do Maharádu z hor a tři dny nato bylo zpraveno četnické velitelství v Nagy-Bányi, že zpola hotová stavba stanice je roznesena po korytu potoka.

Hlídač, kterého tam postavili četníci, aby dával pozor na jejich stavbu, tvrdil, že se na nic nepamatuje, že spal a když se probudil, že ze stavby nezbyly než základy. Ostatně že se probudil také v korytu potoka, jako ostatní zbytky stavby.

Hlídač byl Sikul odshora z vrchů, věděli, že s ním nic po dobrém nepořídí, dali mu tedy želízka a odvedli ho do Nagy-Bányi, kde mu ukázali na svazek lískových prutů máčených v kádi u dveří strážnice. „Bude lépe, řekneš-li, co víš, Tövöle,“ pravil četnický rytmistr, „jinak se podívej na těch dvacet spasitelů u dveří, jak pijou z kádě, aby se posilnili na práci.“

Tövöl odpověděl na to, aby mu sňali želízka, poněvadž chce svléknout kalhoty. „Teprve před měsícem koupil jsem je od žida z Bukoviny,“ usmál se, „a vy byste mně je snadno rozsekali na těle. Co je pod kalhotami, to se uzdraví, ale kalhot by bylo škoda.“

Četnický rytmistr rozkázal, aby ho položili na lavici a bili pruty tak dlouho, dokud se nepřizná.

Zatímco svištěly pruty, Tövöl si zpíval: „Na medvěda sekyru a na vlka kámen...“

„Dvacet spasitelů se rozlámalo,“ hlásil za půl hodiny četnický strážmistr rytmistrovi, „poroučíte mu šlapat na břicho?“

Rytmistr se zamyslil. Měl již jedno vyšetřování kvůli rumunskému cikánovi, který pálil u Tisy zásoby kukuřice a kterého když chytili, dal bít provazy přes břicho. Umřel jim pod rukou. „Jako by se to samo sebou rozumělo,“ povzdychl si tenkrát rytmistr, „takoví jsou cikáni smělí. Jak ho chytíš, umře ti na strážnici. Málo ten národ snese.“

„Nejlíp uděláme, když ho pustíme,“ pravil odhodlaně, přiveďte ho sem.“

„Vidíš, psí synu,“ pravil k němu, „nač ti bylo zapírání. Při posledním prutu už jsi přestal zpívat.“

„Nemohl jsem si vzpomenout, jak je to dál,“ řekl klidně Tövöl, „jen když to kalhoty vydržely.“

Rytmistr se usmál a sáhl do kapsy. „Zde máš zlatku,“ pravil, „a hleď, ať zmizíš a pamatuj na jednu věc. Potkají-li tě četníci u těch rozvalin, že mají rozkaz po tobě střílet. Vyřiď totéž i na těch vašich zatracených horách. Ať si dají ti sikulští psi pozor.“

Pak ho vykopli ze strážnice a Tövöl šel k Tise do krčmy, kde se scházejí lidé, kteří plaví dříví ze sikulských hor. Viděl oknem plout po řece kmeny, tak jak je odvalili z horských hvozdů. Dlouhý mech, nyní namočený, černal se na plujícím dříví, které poskakovalo v řece před krčmou. Tövölovi připadalo, že ho pozdravují zágyamorošské lesy.

Vypil litr vína a dal se podél Tisy do sikulských hvozdů. Na velkém kamenu, odkud bylo vidět do rovin za Nagy-Bányou, nad nimiž zdvihaly se páry, nabrousil si dlouhý nůž a zastrčil za opasek. Kdyby se ho byl někdo optal, proč si nůž brousí, byl by odpověděl, že půjde nocí hvozdy přes hory, kudy chodí medvědi pít k potokům.

Ale pravda je, že ráno přišli četníci Karám a Polgár do Nagy-Bányi směrem od Maharádu a jednomu scházelo pravé, druhému levé ucho. Ve spisech stojí, že usnuli v jedné opuštěné boudě dřevorubců pod Maharádem a že si nedovedou vysvětlit, jak se to stalo. „Probudila mne palčivá bolest,“ udal do protokolu Karám. „Palčivou bolestí jsem byl probuzen,“ sděluje Polgár. Oba též podepsali, že pachatele nebylo jim možná pro tmu zjistiti.

Když se o tom dověděl od Tövöla starosta zágyamorošský Hunyíló, poklepal si na kolena a řekl: „Bůh je svědek, má-li být tabák dobrý, musí se kvasit.“ Čertví jak to myslil. Snad považoval máčení prutů v Nagy-Bányi na četnickém velitelství za kvašení tabáku. Řekl také Tövölovi, že mu radí, aby šel do Rumunska, než se na to zapomene. Mohli by četníci přijít sem do hor.

Na to mu odpověděl Tövöl, že se, pravda, leze na strom, ale také zase dolů z něho a nahoře že nikdo nezůstane, leda by ho pověsili. Četníci se také z vrchů vrátí, ledaže by zůstali někde pod mechem. Ostatně přejít do Rumunska se svými osmi ovcemi, na to je vždy dost času. Také řekl, že to bude dobrý lov, když přijdou četníci.

Četníci však nešli dlouho. Tam ve svazích a úžlabinách, kde tekly potoky, již se tvořila ledová kůra. Vlci z rovin táhli do hor a potloukali se kolem ohrad s ovcemi. Zágyamorošští našli stopy medvěda až u obce a šli za stopou na Maharád. Bylo po tichých nocích ve hvozdech. Ozývalo se po zasněžených horách vytí vlků nebo mručení černých medvědů. Mezi zvířaty bylo mnoho hladu.

Hazárovi ze Zágyamoroše, který nejlépe znal udit ovčí sýr, skočil hladový rys na kraji lesa z jednoho stromu na krk a zakousl se mu do kožichu z medvědí kůže, trojnásobně obšitého. Byl tak zuřivý, že ho Hazár tak zakousnutého do límce kožichu přinesl domů, kde ho utloukli Hazárovi přímo na zádech obušky. Nedopatřením uhodil syn Hazárův starého přitom přes hlavu a byli by tak málem zabili dvě mouchy jednou ranou, čili jak trochu nezpůsobně říkají Sikulové: Jednou palicí dvě svině. O zoufalém rysu hovořilo se v obci hezky dlouho.

Sikul se nebojí potkat medvěda, pěti vlků se nebojí a řekne jim dobrácky: „Kdepak máte šestého?“, ale potkat rysa nagyon roszul, velmi špatné znamení.

Rys také nekřičí jak ostatní zvířata. Když útočí, chrčí jako umírající kupec po úderu sekyrkou v sikulských horách.

Tak vykládal starý Hazár, který měl ty zkušenosti, že se tak stávalo. Ty časy jsou již ovšem ztraceny a neobnoví se víc. Kupci již nechodí po bídné cestě přes Sikuly do Bukoviny. Nová silnice vyhýbá se na čtyřicet kilometrů sikulským horám. Je po staré slávě hajdamácké. Stará cesta zarostla travou a tu a tam vidět malý kopeček u cesty a na dubu nebo na buku u něho vyřezaný zarostlý kříž do kůry. Byli ti staří Sikulové dobrými křesťany. Když někoho zabili, pochovali ho a jeho památku tak uctili.

Říká starý Hazár: „Ach, co jsem já hrobečků sekyrkou vykopal a co křížů vyřezal do staré kůry. Poslední, když jsme podřezali toho pocestného s bílým vousem. Byl to žid, ať aspoň spí pod křížem.“

„Rys chrčí též jako podřezaný,“ vypravuje Hazár, „krev takovému chlapíkovi kloktá v ústech a vzduch mu jde ranou do krku a on křičet nemůže. Jen se tak divně dívají jeho oči. Inu, ztratil jsi život. Ale rys že tak chrčívá, to je zlé znamení. Někomu se něco stane z obce.“

Pak objevili ještě jednoho rysa u vsi, byla to samička, družka předešlého. Chrčela, když šli kolem ze vsi za stopou medvěda do Chladné doliny a v zoufalství číhala na stromě na něco živého. Sestřelili ji a chtěli se vrátit.

Tövöl řekl, že když nepůjdou, že půjde se synem Ďulou sám po medvědovi. A šli. V údolí Maharádu padly pak čtyři výstřely. Zahučely v lesích, až na druhé straně Kobylího dolu dali se psi u ohrady s ovcemi do štěkotu.

A v noci vrátil se Tövöl sám bez syna, neboť přihodilo se mu, že místo na medvěda narazil na četnickou hlídku. Říkal, že syn vystřelil první po četnících a pak později to změnil v ten smysl, že mu jen tak ze žertu řekl: „Synáčku, zaměř si tak drobátko na ty pány.“ A on, ubohý Ďula, tak učinil. Když ho četníci zastřelili, ani neměl času odtáhnout ho někam a přikrýt kamením, aby ho vlci neroznesli.

Tövöl nenaříkal. Jeho oči dívaly se beze všeho vzrušení kolem. Vykládal o ztrátě syna se stejným klidem, jako když předešle vyprávěl, že říkal svému nejlepšímu psovi večer: „Rušvo, kam chceš v noci, sežerou tě vlci, sežerou, Rušvo. A vida, sežrali ho.“

Jen když uléhal na své lože z kožešin u ohniště chatrče, řekl, zabaluje se i do houně synovy: „Už ji, Ďulo, nepotřebuješ. Počkejme však do jara.“ A spal tvrdě.

Dlouho se nic nedělo. Sněhy sešly. Zágyamorošští zachovávali klid. Vlci potloukali se již opět v rákosinách u Tisy a medvědi zašli do hvozdů a trhali králíky za pěkných jarních dnů.

Už byla v údolí Maharádu střecha postavena na nové stanici četnické a pak přišla zpráva, že prý našli v maharádském potoce lebku mladého Tövöla. Búzáši, dřevorubec, koupil ji za láhev pálenky od jiného druha a přinesl nahoru do hor, kde ji prodal za opasek starému Tövölovi.

„Vidíš, Ďulo,“ řekl starý Tövöl, nastrčiv lebku na synovu hůl se sekyrkou do rohu jizby, „neříkal jsem, že se shledáme na jaře? Nyní však, synáčku, odpusť, mám dnes nějakou pěknou práci.“

A v noci v údolí Maharádu nemusili si četníci svítit při přechodu přes kameny potoka. Přisámbohu, nemusili! Hezky jim posvítila na cestu hořící nová četnická stanice.

Když bylo to oznámeno četnickému rytmistrovi Tetlenovi v Nagy-Bányi, tu vypravuje dodnes obchodník s kůžemi, bydlící naproti četnickému velitelství, že Tetlen běhal s vytasenou šavlí po chodníku před budovou a řval: „Tövöl, Tövöl!“ Pak počal sekat do vrat velitelství a rozehnal se i na obchodníka, přeběhl zpět, vrazil do dveří strážnice a strhl ze stěny pušku a vběhl do věznice. „Klíče!“ zařval a otevřel celu, kde ležel na pryčně nějaký rváč. Toho chtěl zastřelit a pak najednou odhodil pušku, vyběhl z věznice a v kanceláři hodil kalamářem po strážmistrovi a zlostí se dal do pláče.

„Korvány,“ křičel na strážmistra, „všichni na lov. Uvidíme, kdo ze Zágyamorošských bude na podzim udit ovčí sýr. Tak co koukáte, lenoši?“

Rytmistr Tetlen vyrazil první ze strážnice a hnal se do hor. Mohutné se hory v dáli modraly a mlčely, jako by opovrhovaly hloupým Tetlenem. Za Maharádem na šikmé cestě řekl Tetlen již v samotném hvozdu: „Víte co, Korvány? Jděte s muži po staré cestě na Zágyamoroš a já tudy půjdu sám a nadeběhnu vám je. Az eb adadta, ať to dal pes! Bude to tanec!“

Když uteče z ohrad zágyamorošských ovce, tu chytají ji puvörükem. To je provaz s kličkou opatřenou dvěma kameny. Otočí se ovci kolem krku a sláva ti, puvörüku, jak zpívají po sikulských horách:

Kdyby mně uteklo i mé děvče s copy

puvörük ovečku zpět mi dá...

Puvörükem chytají se tedy uprchlé ovce, milenky a ještě jedna věc.

Rytmistři vyřítivší se do hor.

Rytmistr Tetlen vpadl do Zágyamoroše a na návsi vystřílel všechny patrony z revolveru a netrefil nikoho. Tövöl pravil, aby sousedé dali pokoj, že si ho sám vezme na starost a když rytmistr, nevida posilu, která zatím bloudila po hvozdech, dal se na útěk, Tövöl za ním s puvörükem. Za vsí mezi lesy, které obklopovaly dědinu, hodil mu puvörük na krk se slovy: „Jak se račte upamatovat, máme spolu něco vyrovnávat!“ A poloudušeného táhl do nějaké úžlabiny a zdálo se, že něco hledá. Hledal mraveniště. Přitom stále mluvil vlídně s rytmistrem: „Inu, velkomožný pane, nikdy jste si neráčil pomyslit, že skončíte v mraveništi. Zde vás nenajdou, jakáž pomoc. Nyní vás omráčím s vaším dovolením sekyrkou, abych vás mohl za nohy pověsit hlavou dolů do mraveniště.“

Ozvala se dunivá rána a Tövöl se počal potit, neboť omráčený rytmistr byl těžký a dalo mu to mnoho práce, než ho za nohy pověsil nad velké mraveniště. Hlavu měl polozahrabanou v mraveništi, černí mravenci lezli mu do nosu, do úst, lezli již po šatech, pobíhali bojovně a Tövöl udělal tři kroky dozadu a usmál se přívětivě:

„Ještě jsem vám dlužen, vaše blahorodí, zlatník, víte, ten, který jste mi dal, když se zlomilo dvacet spasitelů. Vracím vám ho, jak vidíte, i s úroky.“

Tövöl sáhl do opasku a hodil na vrchol mraveniště zlatník ke hlavě rytmistra. Zlatník byl v okamžiku pln černých mravenců. Tövöl šel ke stromu, na který pověsil hlavou dolů rytmistra a nožem vyryl kříž do kůry stromu a šel pomalu na rumunskou stranu.