Jak se stal Milan Špatina atheistou

 

 

Když přijel Milan Špatina z Moravy do Prahy studovat práva, věřil ještě v Pána Boha, dílem proto, že byl z Moravy, a dílem proto, poněvadž měl strýce farářem nedaleko Radhoště. Tento strýc, než mu při loučení vtiskl do ruky stokorunu, řekl k němu na nádraží: „Tož, Milane, řekni: „Já sú katolické křesťan.“ „Já sú katolické křesťan,“ odpověděl Špatina, maje radost, že takové veřejné vyznání víry pomůže mu ku stu korunám. „Já sú katolické křesťan,“ opakoval ještě jednou, „a s pohany v království nepovedu žádné šplechty.“

Strýc ho objal a přidal ke stu korunám nových dvacet korun. „Já sú katolické křesťan,“ znovu opakoval Špatina, „a pohanům v království ruce vykrútím.“ Po tomto prohlášení nedostal nového přídavku a strýc starostlivě odvedl Milana do vozu, neboť pozoroval, že vypité víno má ukrutný vliv na jeho náboženské přesvědčení.

Když Špatina dlel v Praze již nějaký týden, nijak nebyl zvrácen ve svém náboženském smýšlení. Dokonce chodíval kolem kostela, namlouvaje si v duchu, že tak vykonává všechny obřady, které věřícímu jsou předepsány.

„Tož, já sú tělem na ulici a duchem v kostele,“ odůvodňoval své vycházky a litovával své krajany v Praze, kteří dle jeho mínění jsou pohany.

Vedl s nimi vášnivé pře o náboženství a v hostinci velice často odsedával si od nich se slovy: „Tož já s pohany nesedím, já sú katolické křesťan.“

Aby pak mohl se s nimi hádat o náboženství, chodíval s nimi do hospody velice často a utrácel pomalu strýcův příspěvek na měsíc.

Kolem dvacátého čtvrtého s hrůzou konstatoval, že po včerejší návštěvě ,,U Fleků“ zbylo mu jen pět haléřů.

„Vypůjčím se,“ rozhodl a šel k několika krajanům. Krajané uvítali ho velmi vážně. „Tož, vidíš, Špatino, včil jsme ti dobří a jindá u tebe pohani. My ti půjčíme, Špatino, těch pár renských do prvního, tož ale musíš se před námi rouhat. Rouhej se!“

Ubohý Špatina prosil, aby to na něm nežádali, že je katolické křesťan a že se rouhat nemůže.

„Tak renských nedostaneš, jen se rouhej, a dobře, pak půjdeme na nějaký litřík ‚správného’ piva.“

Vida nezbytí, prosil nešťastník, aby mu dovolili prohlásit, že se bude rouhat jen podmínečně.

Pohani na to nepřistoupili a trvali na tom, že se musí rouhat bezpodmínečně, jinak žádné renské a žádné správné pivo.

Špatina tedy je prosil, aby než se začne rouhat, dovolili mu pronést: „Já sú katolické křesťan, pohani!“

Po kratší debatě byl mu povolen tento ústupek, Špatina posadil se na židli a strašlivě se rouhal, při čemž se neméně strašlivě potil.

Pohani nechali ho rouhat se půl hodiny a pak mu zapůjčili žádaný obnos a šli s ním na správné pivo.

Druhý den ráno rozleželo se ubožákovi v hlavě, co provedl, i šel do kostela kát se ze svého hříchu. „Tož, pane bože, šak jsi viděl,“ naříkal u vchodu, „už aj jsem zapomněl ‚Otčenáš, jenž jsi,’ rouhal jsem se, a ba ani pohanům ruce nevykrútil. Pane Bože, smiluj se nad mou duší, tož se navrátím do lůna církve.“

Po této modlitbě vyšel z kostela, jsa velmi rád, jak se v kostele hezky vyjádřil, aby pak hříšné renské mu kapsu netížily a nepřipomínaly mu jeho rouhání, propil ten Jidášův groš hezky zčerstva.

Pak se na tři dny do prvního odřekl světa a počal studovat ke kolokviu.

Prvního přišly peníze od strýce zároveň s dopisem, ve kterém byl Milan žádán, aby každý večer řekl si na posteli hlasitě: „Já sú katolické křesťan.“

Špatina okamžitě odepsal, že děkuje za peníze a že i v podivných případech vždy říká, že je katolické křesťan, kterým je dosud, ačkoliv v Praze stali se i jeho kolegové z markrabství pohany.

Maje peníze, splatil „pohanům“ dluhy a chodíval s nimi na „správné pivo“, obhajuje vášnivě náboženství a pronášeje příšerné posudky a mínění o posmrtném životě pohanů, dokládaje se svatým svým patronem, že se nikdy rouhat více nebude. A rouhal se k poslednímu zas...

Zas šel se dlužit peníze k pohanům. Nevedli s ním mnoho řečí, jen mu krajan medik řekl: „Špatino, rouhej se!“

Nebyl mu povolen žádný ústupek a žádné prohlášení.

Špatina se tedy bezpodmínečně rouhal za pár renských. Jen když měl peníze v kapse, prohlásil: „A přece sú katolické křesťan...“

„Tož víš, co jsi,“ řekli k němu „pohani“, „mizerné Jidáš jsi.“ A do prvního Špatina vedl život Jidáše a po prvním život věřícího...

*

Špatina měl dělat kolokvium z římského práva. Zasvětil tedy čtrnáct dní vědě a rozjímání. Nešťastnou náhodou doba, kdy měl dělat kolokvium, byla ustanovena před prvním. Špatina projevoval obavy, že nenapije-li se před kolokviem správného piva, zkoušku neudělá. „Správné“ pivo dle jeho mínění a potvrzování zkušených studentů, žel bohu „pohanů“, zahání trému.

Ale Miloš Špatina nikdy před prvním peníze neměl. Tož tedy den před kolokviem vydal se na trnitou pouť k „pohanům“, vypůjčit si od nich nějaké peníze na to „správné“ pivo.

Uvítali ho s hurónským řevem. „Špatina ide se rouhat!“

Špatina zavrtěl hlavou: „Já se rouhat nebudem, já nejsú už včil Jidáš, abych prodal za pár renských svatý křest, ale chlapci milí, krajani, podporujte mne a půjčte mně nějaké peníze, šak zítra dělám kolokvium.“

Vyložili mu stručně, že bez rouhání není žádná půjčka možná, aby jen prohlásil, že ve faráře nevěří.

Odmítl. Položili tedy před něho pětikorunu, a zatímco dva mu drželi ruce, aby se jí nemohl zmocnit, ostatní ho přemlouvali, aby se jen rouhal, že pětikoruna je jeho.

Zavrtěl hlavou. „Víte, tož já bych zítra kolokvium neudělal, kdybych se rouhal, jako katolické křesťan, které dělá zkúšku, nesmím se rouhat a nebudu.“

Položili tedy před něho ještě jednu pětikorunu a říkali, že půjdou ku Flekům, aby se tedy rouhal farářům a chválil lotra Dismase. Vydržel ta muka a řekl: „Tož, pohani, půjdu raději do kostela.“

Nabídli mu, že ho doprovodí. Byl tomu rád, neboť doufal, že se obměkčí na cestě a bez jeho rouhání a chválení lotra Dismase zapůjčí mu peníze.

Pohané nedali se však ani na cestě obměkčit. Doprovodili ho až ke kostelu a čekali, až ukončí svou pobožnost.

Čekali hezkou chvíli, neboť Špatina modlil se vroucně, aby Hospodin způsobil zdar zítřejší jeho zkoušky a napravil tvrdá srdce „pohanských“ krajanů.

Když vyšel z kostela, řekli mu, že půjdou k Flekům, aby šel s nimi, že mu půjčí peníze a že se může bezpodmínečně rouhat, že jsou ochotni také před rouháním vyslechnout jeho prohlášení.

Špatina zůstal však věrným katolickým křesťanem. Nadal jim zle a šel domů, kdež pilně celý den a dlouho do noci studoval. A nežli usnul, třikrát hlasitě prohlásil: „Já sú věrné katolické křesťan.“ Ráno šel kolem kostela, ačkoliv si zašel. Činil tak z piety.

*

O poledni vrazil Milan Špatina celý červený do hostince, kam chodíval s „pohany“ na oběd.

„Chlapci,“ křičel k pohanům, „já se rouhám, já kolokvium neudělal, já sú atheista.“

Po těchto slovech rouhal se Panně orleánské, farářům, a chválil lotra Dismase.

A na prvního z peněz strýčka faráře předplatil si „Zář“.