Jak se loučil podivně se starým rokem 1728 starý sir Archibald

 

 

Rozhraní hrabství Westmorland a Durham, tam, kde na mírném návrší jest rozvodí říčky Eidenu a potoka micletonského na bídné cestě k Applebey, vypínal se zámek Thorburnů. Celkem vzato již slovo „vypínal se“ jest velkou nadsázkou a ještě větší vědomou lež spáchal každý v okolí, když řekl slovo zámek. Bylo to vlastně tak, že podivné rozvaliny, z nichž zůstala jedna věž k obývání, zakryty byly starými duby a borovicemi. Ale sir Archibald Thorburn přece jen drze se svým sluhou tvrdil, že se jeho zámek vypíná.

Když pak mu nadhodili tu a tam, že ta stará barabizna je pochována pod větvemi dubů, volal, že u královského soudu v Leedsu dokáže před celým tribunálem, že pod těmi duby skládal bard ve třináctém století romanci o králi Hornovi.

Po celém kraji bylo známo, že kvůli tomu rozbil také svou hůl o hlavu správce královských statků z Wolsinghaanu a známo bylo též, že o té holi tvrdil, že ji dostal od krále Karla II., když týž po restauraci roku 1680 jel upokojovat divoké Skoty na severu s velkou sebrankou lidí z Pembroku, Cardinaugu Derbingenu a hrabství cheisterského, o kterých se zpívalo:

Pembrok vždy první byl, kde loupili a kradli,

a všude hořelo, kam z Cardinaugu vpadli.

A všude křičeli: „Již utíkejte jen, za námi táhnou z hrabství

i Cheister, Carnargon, Derbingen.

Sir Archibald Thorburn sám o sobě tvrdil, že je z Derbingenu, a myslel, že tím nažene strachu svému okolí a svým sedlákům ve vesnici pod svým sídlem. Někdy poslal-svého sluhu Filetta k rychtáři, aby okamžitě přišel nahoru na hrad. Slovo hrad pronášel sluha Filett tam dole ve vesnici s velkou uctivostí. Rychtář chodil rád. Věděl, že se dobře pobaví, neboť Thorburn hrozil mu vždy, že ho dá pověsit na dubě, pod kterým psal Cromwell výhružný dopis královně Alžbětě. Pak ukázal mu onu půl hole a křičel: „Čichni si, directory, toť památka po Karlu II. Filette, dej mu s ní jednu přes záda!“

Filett vážně uhodil directory Gnuse přes záda tou slavnou holí, kterou kdysi vlastnoručně svému pánovi zhotovil z kořene jednoho jalovce na protější stráni.

„Děkuji, milostpane,“ pravil rychtář, „vím, co si přejete, potřebujete do špižírny placky a slaninu.“

„Filette,“ křičel nato sir Archibald Thorburn, vytahuje starý kord s ulomeným hrotem, „mám toho psa puritánského probodnout tímto slavným kordem, kterým moji předkové vyhnali Normany ze zálivu Carnarvonského?“

„Jen ho nechte,“ slavnostně odpovídal Filett, „jen ho nechte, milostpane, budete toho kordu potřebovat k jinému, vážnějšímu účelu.“

To bylo pravda, neboť na něm pekli jako na rožni divoké lesní králíky nad ohněm rozbitého krbu v jedné světnici věže, kde také přišel ten kord kdysi o svůj hrot.

„Dobrá, na tvou prosbu ho tedy nechám naživu,“ říkal sir Archibald, „ale za trest za svou drzost musíš, pse puritánský, Gnusi directory, celého vepře přinést na zámek, nejen kus slaniny, jinak se budeš houpat. Nejlepší by ovšem bylo, kdybych vás dal všechny ve vesnici pověsit, abyste pamatovali, že sir Archibald Thorburn je z Derbingenu.“ „Z Derbingenu,“ vždy starý pán zařval.

Rychtář zmizel, sir Archibald vzal dudy, posadil se na velkou dubovou lavici, na které spával, a řekl: „Zpívej, Filette.“ Stiskl dudy a Filett zpíval hrozným hlasem:

Pembrok vždy první byl, kde loupili a kradli,

a všude hořelo, kam z Cardinaugu vpadli,

a všude křičeli: Již utíkejte jen!

Za námi táhnou z hrabství Cheister, Carnargon, Derbingen.

Za námi táhnou z hrabství

Cheister, Carnargon, Derbingen.


Pak se oblékli a šli vyjídat bohaté sousedy šlechtice, ti oba chudáci, kteří jaktěživi neublížili ani kuřeti, jen těm hojně zásobeným sklepům u sousedů.

Tenkrát se po dlouhé době zas ve staré Anglii dobře žilo na sídlech šlechty. Od roku 1660, kdy Karlem II. bylo království opět obnoveno, změnila se fysiognomie Angličanů. Puritanismus zmizel z denního pořádku. Náboženská nesnášenlivost pozbyla ostří a počalo se žít vesele. Zádum-čivost zmizela a všichni královští sousedé si velice libovali, že silnice jsou bezpečny.

Sir Archibald Thorburn s Filettem nejlépe dovedli ocenit takovou změnu.

Sklepy byly zas plny, jídla všude hojnost a Thorburna měli rádi pro jeho lhavost ve všech hrabstvích v okolí.

28. prosince roku 1728 byl sir Archibald Thorburn ve velmi dobré náladě.

Seděl na hradě svého přítele Barnarda v Consettu a popíjel z velkých konvic staré víno a poslouchal debaty hostů o tom, jak užijí přechodu roku, kteráž slavnost tenkrát po dlouhé době opět počala se měnit ve chvíle bujného veselí.

Bylo usneseno, že hosté pojedou k hraběti z Alston-Mooru oslavit přechod z roku 1728 do roku 1729.

Nálada byla tak veselá, že sir Archibald Thorburn se opil.

V takové chvíli zdvojnásobil vždy své chvástání. Řekli mu, že je baba, načež rozhorleně opustil sir Archibald se sluhou Filettem hrad, když vyzval všechny na souboj.

Jeli domů mlčky. Když přijeli, poručil Filettovi, aby zpíval, ale jen o tom ten verš:

Za námi táhnou z hrabství

Cheister, Carnargon, Derbingen.


Když Filett přezpíval, řekl sir Archibald: ,,My je přepadnem, až pojedou k tomu hraběti z Alston-Mooru, který ještě nikoho neskolil.“

Dobrý sir Archibald také ne.

Ráno řekl k Filettovi. „Uvidíme, kdo je baba. Přines sem ten starý plášť!“ Když Filett plášť přinesl, poručil mu sir Archibald, aby z límce udělal dvě škrabošky.

V noci z 31. prosince roku 1728 na 1. leden, kterým počínal rok 1729, se sluhou Filettem čekal u lesa ve sněhu dobrý sir Archibald na kočár, kterým měl přítel Barnard z Consettu jet na Alston-Moor.

Když uslyšeli dupot koní, sir Thorburn seskočil s koně a nabil opatrně bambitku naslepo, aby nikomu neublížil.

„Uvidíš,“ řekl Filettovi, „kdo je baba - já nebo oni!

Pak vylezl na koně a oba vyjeli.

Sir Archibald Thorburn měl ve všem smůlu. Nikdo mu nevěřil, že by se mohl proslavit nějakým odvážným kouskem, až teď.

Ubohý sir Archibald vyrazil maskovaný se svým sluhou na kočár, ve kterém nejel jeho přítel Barnard z Consettu, ale královský komoří sir Edward White, vezoucí z Peurithu státní pokladnu do Darlingtonu, neboť utíkal před Skoty, kteří se opět vzbouřili za delší čas.

V kočáře měl s sebou čtyři vojáky a za ním cválala podél lesa eskorta.

Čert ví, kde sehnali provazy, ale sehnali je přece. Svázali úplně bez zápasu ubohého sira Archibalda Thorburna a jeho sluhu Filetta a vezli je vítězoslavně do Darlingtonu.

A pak je vozili po Anglii asi měsíc v klecích pro zločince, až je přivezli před královský tribunál v Londýně.

A tenkrát ponejprv usmálo se na sira Archibalda štěstí.

Místo lámání kolem odvezli ho se stále ubrečeným sluhou Filettem s ostatními galejníky na ostrov Man.

A za tichých nocí říkal sir Thorburnk Filettovi: „Zpívej, Filette!“ A Filette zpíval:

Pembrok vždy první byl, kde loupili a kradli,

a všude hořeli, kam z Cardinaugu vpadli,

a všude křičeli: „Již utíkejte jen,

za námi táhnou z hrabství

Cheister, Carnargon, Derbingen.


A když zas přišel Nový rok, tu sir Archibald Thorburn slavnostním hlasem pravil Filettovi: „Dnes je tomu právě rok, kdy jsme přepadli královskou pokladnu Jeho Veličenstva!“

Ubožák, již se vžil do toho, že je nejslavnější loupežník Anglie.

Filett dal se však vždy do hrozného pláče, neboť si vzpomínal na jemnou slaninu z vepřů severní Británie.