Jak přítel Klučka maloval sv. Apolenu

 

 

Když, byste snad projevili nějakou sebemenší pochybnost o umělecké hodnotě obrazů malíře Klučky v jeho přítomnosti, počne vám vyprávět dlouhou historii o tom, jak jeho obrazy jsou tak živé a přirozené, že přesvědčí i němou tvář, řekne vám, že jest to svatá pravda a ta pravda že je jen jedna, a ta pravá historie zní asi takto:

On maloval kdysi portrét paní domácí ve svém ateliéru, staré dámy, která měla velkého psa, bernardina, jménem ,,Fox“. Maloval ji v životní velikosti, jak sedí v křesle, majíc složeny ruce na klíně.

Jednoho dne, když obraz paní domácí byl již celkem hotov a ona odešla, přiběhl nahoru Fox, a vida obraz, běžel, vrtě ohonem a vydávaje radostný štěkot, k němu, a lízal ruce paní domácí, složené v klín, domnívaje se, že má před sebou svou velitelku živou, a teprve když svým drsným jazykem slízal všechnu barvu olejovou, poznal svůj omyl, svěsil ohon mezi nohy a vrče odplížil se.

A když byste i poté projevili jakousi pochybnost, vypravuje vám, jak tu samou paní domácí překvapil. Namaloval Foxe na plátno, a když jednou paní domácí šla ho upomínat o činži, tu on ten obraz postavil tak, že jí padl do očí. -

„Fox, Foxičku,“ volala paní domácí na obraz, „pojď sem, pojď ke mně, nu pojď, neboj se, Foxi, ale Foxičku, copak se mě bojíš, darebáku, že přinesu důtky, v cizím bytě se rozloží do kouta, Foxi.“

Podobných historek, kdy zvířata i lidé byli na omylu před jeho díly, mohl by vám vyprávět spoustu a v očích vašich, přesvědčí-li vás, zastupuje slavného Appela, malíře z historie známého, který namaloval třešně, a ptáci přilétali a zobali je. Jméno onoho málem bych byl zapomněl, ale jméno Klučky nezapomenu nikdy, neboť jsou zprávy o jeho činnosti a cestách, které podnikl v průvodu svého přítele, který vyprávěl mně následující:

Jednoho dne na svých cestách po Moravě přišli jsme do vesnice mezi lesy na Valašsku.

Cestovali jsme tím obdivuhodným způsobem, ku kterému jest třeba málo peněz, hodně výmluvnosti a neobyčejné chladnokrevnosti. Dát se totiž pozvat na fary, na statky, k učitelům, advokátům a podobně.

Věrni této své zásadě přišli jsme na faru, kde shledali jsme příjemného starého pána, kuchařku v nejlepších letech a uvítání ne zrovna nejlepšího, neboť pan farář měl plné ruce práce s revidováním účtů. Opravili totiž kostel. Krajina se nám zamlouvala a hodlali jsme se delší dobu zdržet na faře, což se samo sebou rozumělo. A tu Klučka měl ten nešťastný nápad, že při večeři počal mluvit o tom, že bychom mohli podívat se ráno do kostela, neboť prý velmi pečujeme o to, aby staré kostelní obrazy byly v pořádku, a že neopomeneme nikde nabídnouti nezištně svých služeb, kde by bylo třeba opravy obrazů. -

Tou svou řečí získali jsme si rázem sympatií pana faráře, který dal přinést láhev vína a mile s námi hovořil o kostelních obrazech.

Klučka mu toho napovídal, až se mně zatočila hlava. Marně jsem ho pod stolem upozorňoval, aby se mírnil v lhaní, vykládal klidně, jak jsme ve Strážnici vymalovali celý kostel, úplně nezištně, jen ku cti a slávě boží...

Když pan farář odešel na okamžik, aby přinesl novou láhev vína, použil jsem jeho nepřítomnosti, abych Klučkovi stručně vyložil, že nás svým žvaněním uvrhne do velké nepříjemnosti. Což když panu faráři napadne, že bychom mohli mu namalovat nějaký obraz světců. Malujeme děti, baby, dědky, ale svaté jsme ještě nemalovali, tak proč pořád žvaní o obrazech svatých. -

„Doufám,“ řekl Klučka, „že se to nestane, a kdyby seslal Bůh na nás tuto pohromu, oddáme se do jeho vůle a namalujem toho nějakého světce.“

Mluvil zbožně, jak se patří pro hosty na faře.

Pan farář vrátil se s vínem, a když nám nalil, tvářil se jako člověk, který jen za tím účelem odejde na chvíli ven, aby si dobře rozmyslil, co potom řekne.

„Ad salutem, domini,“ pravil, ťukaje si s námi, „jsem vskutku rád, že přišli jste na mou faru...“

Zamlčel se a pak pokračoval: „Zprvu přijal jsem vás, pánové, trochu chladně, neboť, abych upřímně řekl, nedůvěřoval jsem vám jako malířům. Malíře považoval jsem vždy za lehkomyslné lidi, za umělce, kteří malují dívky, jak bych to řekl. Dívky bez šatů. Byl jsem tomu povděčen, že vyvedli jste mě z klamu. Máte pravdu, že nejslavnější malíři malovali svaté obrazy. Co maloval Leonardo da Vinci a jiní? Světce a světice boží...“

Zamlčel se a pak řekl po chvíli trapného mlčení pro nás:

„Mám k vám, pánové, malou prosbu, prosbu věřícího k věřícím. Kostelík náš jest dosti zajímavý svými obrazy, všechny obrazy jsou v pořádku, jen obraz sv. panny Apoleny nemá hlavy. Byli byste, pánové, tak laskaví a namalovali sv. Apoleně hlavu? Lid zdejší je vytrhován ze své pobožnosti, když vidí na stěně viset obraz bez hlavy.“

,,S největší radostí,“ ozval se Klučka, zatím co jsem ho nemilosrdně štípal do nohy, „namalujeme sv. Apolenu a posloužíme tak zájmům církve.“

„Sv. Apolena,“ pravil pan farář, „trpěla léta Páně 252 za císaře Decia.“

„Kdyby bylo veledůstojnému panu faráři libo,“ ozval se Klučka, „namalovali bychom i císaře Decia.“

Podíval jsem se na pana faráře, který pravil: „Myslím, že císař Decius na tom obraze je. - Sv. Apolenu nutili, aby modlám činila poklonu, a když však ona je potupila, tu bezcitní katané vybili jí všechny zuby a nakonec ji hodili do ohně a duše její svatá do nebe k věčné mučednické koruně se vznesla. Sv. Apolena je, jak vám zajisté, pánové, známo, patronkou a orodovnicí všech těch, kterým bolí zuby. A to právě je to, nač kladu důraz. Lid zdejší má rád obrazy, na kterých muka světců drasticky jsou znázorněna. Jak se budou věřící radovati, až uvidí sv. Apolenu s výrazem hrozné bolesti v obličeji. A tu, prosím vás, pánové, když již prokážete tu křesťanskou službu k okrášlení chrámu, namalujte sv. panně Apoleně obličej zkřivený bolestí. Kdyby se taková světice líbezně usmívala, tu by se lid tak zbožně k ní nemodlil.“ - Slíbili jsme to.

V pokoji, který byl nám vykázán, pozdě do noci ozýval se náš tlumený hovor. -

,,To by bylo zle,“ kasal se Klučka, „abych já, který namaloval Foxe, který popletl paní domácí, který namaloval paní domácí a spletl toho bernardina, nenamaloval hlavu sv. panny Apoleny, které mučitelé vytloukli všechny zuby a do jejího obličeje nevložil výraz strašného utrpení, jaký mají asi všichni, co jdou k Milosrdným, nebo na zubní ambulatorium dát si vytrhat zuby.

Když bude nejhůř, píchnu se špendlíkem do svého kotlavého zubu, zub se mně rozbolí, postavím se před zrcadlo, oholím se, budu představovat sv. Apolenu a nakreslím se sám. A pak z té bolestné studie přenesu ten výraz na obraz světice boží do kostela.“

„To se ti lehce řekne,“ podotkl jsem, ušklíbaje se, „za ten tvůj pitomý nápad žvanit o tom, že malujeme kostely, zasloužil bys...“

„To mně nevyhrožuj,“ pravil klidně Klučka, „víš, kdo vynašel trakař?“

„To nevím.“

„Zkusil, a udělal trakař,“ řekl slavnostně Klučka, „já zkusím, a udělám sv. pannu Apolenu.“

*

To se mu lehce řeklo. Druhý den šli jsme prohlédnout si kostel a obraz bez hlavy. Visel nahoře, i sundali jsme ho pomocí žebříku a odnesli do vykázaného pokoje, který jsme proměnili na ateliér.

Dva dny jsme se měli dobře, dobře jedli, dobře pili, kouřili doutníky pana faráře a přemýšleli, jak máme namalovat ten bolestný výraz v obličeji světice.

Klučka zkusil, dělal studia, ale vždy se sv. Apolena tak příjemně usmívala, že jsem se nakazil smíchem a smál na plné kolo.

Třetí den večer prohodil nešťastník: „Kdybych jen našel zde někoho, koho bolí zuby, hned bych si ho ofotografoval a dle něho maloval. Darebák! Spal jsem u okna a tu on v noci otevřel dveře a okno, abych dostal bolení zubů. Naštěstí se tak nestalo.

I chodili jsme po vsi s fotografickým aparátem a hledali marně celý čtvrtý den nějakou oteklou tvář.

A pan farář při obědě vždy se tázal: „Nu a jak sv. Apolena?“

„Už jsem jí udělal vlasy,“ odpovídal Klučka, „obočí také má, a co nejdřív bude hotova. Dá to práce, aby člověk provedl excelentní a brilantní umělecký kousek.“

Pátý den opět marná sháňka po někom, komu bolí zuby.

„Tohle je ale zdravá krajina,“ durdil se Klučka.

Šestý den prosil mne v zájmu umění, abych si před jeho očima kleštěma vytrhl aspoň jeden zub, že mne vezme momentkou...

Nastal den sedmý. Ráno vyšel si Klučka ven, kteréžto ranní vycházky měly ten účel, že v kuchyni vyptal se slečny kuchařky, co budeme mít k obědu, vraceje se vždy pln radosti, že to a to, což úplně nás vždy odvádělo od myšlenek na nešťastnou sv. Apolenu. A tu toho sedmého dne vrátil se z kuchyně s okem zářícím.

„Husa s knedlíkem,“ volal jsem mu naproti.

„Hlupáku,“ křičel Klučka, „slečně kuchařce bolí zuby. Prochází se po zahrádce a hrozně se tváří. Honem aparát, ale rychle!“

*

Jakmile jsme měli fotografii trpící slečny kuchařky, obraz rychle pokračoval.

Výraz bolesti v obličeji byl dokonalý. Osmý den byl obraz hotov...

Postavili jsme ho k oknu a dívali se ode dveří, jak je pěkný...

Vtom otevrou se dveře a vejde pan farář. Rozhlíží se kolem, zadívá se na obraz a najednou za všeobecného ticha počal mluvit k obrazu: „Slečno Máry, pořád vás bolí zuby? A já vám přece už říkal, abyste si šla dát ten zub vytrhnout do Rožnova. Takhle nebude vám nikdy dělat dobrotu...“

*

„Když seznal svůj omyl,“ dokončuje tichým hlasem přítel pana Klučky, „proměnil se pan farář v pohana, neboť úplně se zapomněl a nekřesťansky zaklel. Uznali jsme za dobré sebrat svých pět švestek a zmizet. A když jsme byli za vsí, obrátil se Klučka klidně ke mně: „Tak vidíš, že jsem ti nelhal s tím Foxem. Když se pan farář zmýlil, proč by se nezmýlila taková hloupá bestie...“

Pan Klučka je druhý Appeles...