Jak havran krkavec stal se učitelem

 

 

Tam naproti, kde mezi skalinami bystřina šumí a žene své proudy do Severního moře, stojí v úzké rozsedlině stará borovice. Její kmen byl seschlý, její koruna uvadlá, lišejníkem obrostlé bílé větve rozsochatě vztyčovaly se k obloze. Dole válela se voda po bílém písku a s mocným příbojem a mluvou vln narážela na kameny a vyhazovala stříbrné kapky na zem a valila se opět dál. Po obloze hnaly se černé mraky, modrošedé a těžké. Obloha byla zelenavá a těžké kapky bily do kamení, holého a černého, které se zde povalovalo. A tam naproti tyčí se Čertova stěna se svými srázy, spadajícími přímo a ostře do moře. Panovaly dusné dny a vedra rozproudila divoce krev zvěře. Tajemná stísněnost panovala ve skalních rozsedlinách. Obloha zářila jako žhavá, a když dešťové kapky padaly na kamení, tu proměňovaly se v páry táhnoucí se jako mlhy podzimu. Bylo to krátké, krásné léto polárních krajin A tu starý havran krkavec objevil se nad mořem, zamával křidly a posadil se na vrchol staré borovice. Zde sedával každého večera. Ještě když borovice byla zelená, ještě když její větve byly ohebné a jemné a než ještě křoviny vroubily pobřeží moře, sedával zde každého večera. To bylo jeho právo, navykl mu mnoho a mnoho let. Jest starý, ctihodný a strašně hrubý. To je již známkou černých havranů.

Havran krkavec čechral si zobákem peří, otřásl se, zaklepal zobákem, poskočil na větvi, dva skoky nalevo, dva napravo, načepejřil peří na krku, otevřel zobák, zlomyslně zasvítil očima a řekl: „Krák!“ To nebylo žádným lichocením, neboť to znamená v řeči krkavců nadávku. Právě totiž přilétl jiný pták a skromně posadil se na dolejší větev.

„Hle, copak tu chcete, odkud přicházíte a co jste zač?“

„Co chcete ode mne? Jsem lesní káně, a když celý den jsem nic nejedl, pak ...“

„Nu, není snad tak zle, drahý pane, jsem také hladový, ale tam za tou skalou leží mršina. Směl bych vám kousek nabídnout? Není sice mým zvykem se s někým dělit, je-li vám však libo?“

„Fuj!“ řeklo lesní káně, „jím jen čerstvé maso.“

Tu seděli oba a přemýšleli zasmušile o černém osudu. Ano, v zimě, tu věděl havran krkavec, kde co k jídlu, a odletěl do vesnic, kde bydlí lidé. Tam našlo se lecjaké dobré sousto, mnoho bylo tam odpadků a leckdys pěkný kousek zahynuvšího dobytčete.

„Řekněte mně,“ tázal se havran krkavec svého druha, „kde vlastně se zdržujete v zimě?“

„Já? Odletím na jih, kde není sněhu, kde jest teplo, kde lidé se procházejí mezi bílými vesnicemi s červenými střechami. Tam je vždy dost myší. Ale podívejte se, pane krkavče, celé léto musím zde zůstat, poněvadž si tak přeje má manželka.“

„Cože,“ řekl černý havran krkavec, „vy jste měl ženu? Lituji, já měl kdysi také jednu. Teď jsem však starý a zcela samostatný. Víte co, dám vám návrh, poletíme tam, kde bydlí lidé a kde jsou červené střechy a bílé domy. Já také rád vidím něco pestrého. Kromě toho znám již od mládí řeč těch lidí.“

Když slunce zapadlo a nad mořem mlha se počala vznášet, řekli si navzájem „dobrou noc“ a v radostném očekávání jitra strčili si hlavy pod křídla a spali.

Když slunce vzešlo, krahujci křičeli v bažinách a ryby vymršťovaly se z vody, tu prokoukl havran krkavec zpod křídel, zívl, přimhouřil levé oko a řekl: „Hle, příteli, už je čas, ukáži ti krásy světa, a poněvadž jsi již vyspalý a necítíš únavy, můžeme vyrazit. Ukážu ti, jak tam v tundře lidé obývají malé nízké chatrče, kde se pasou stáda sobů a kde před obydlím leží vysoké vrstvy smetí. Víš, tam lidé házejí všechny odpadky.“

Poslyš, starý příteli,“ řeklo lesní káně, „zdá se, že jsi zapomněl, cos mně včera navrhl, že mně chceš ukázat hlavně lidi.“

Tedy dobrá,“ zabručel havran krkavec, „poletíme!“

A letěli přes kopce, přes vrchy, v teplých paprscích slunce, přes řeky, jezera a údolí, až přestaly lesy a vidět bylo brázdu vedle brázdy a ploty ležely kolem malých vesnic. Uprostřed vesnice spustil se havran krkavec na starou lípu.

„Proboha,“ pravilo lesní káně, „oni tě zabijou, ani nevíš, jak jsou sprostí.“

„Neboj se, byl jsem již jednou v této vesnici,“ řekl havran krkavec, „nedaleko odtud žil jsem již za svého mládí!“

Lesní káně úzkostlivě posadilo se vedle svého druha.

A hleďme, tu jde ke studni Marie Ivanovna. Okov skřípe, voda šplouchá, a ona těžce oddychujíc posadí se na okraj studny.

„Přeji ti stálého zdraví, Marie Ivanovno, jak se daří?“

„A tobě jak se vede, Taťáno Michajlovno?“

Obě ženy posadily se ke studni a jaly se hovořit a smát na celé kolo. A Marie Ivanovna vykládá Taťáně, jak špatný je Trofim, opilec a darebák, a jak bije svou ženu. A pak vypravuje Taťána Marii všelicos o Afanasijovi, bohatém sedlákovi. Samo sebou se rozumí, že nic dobrého, jen všechno špatné. A přitom se ženy neustále smějí.

„Krak!“ řekl starý havran krkavec. „Vidíš, káně! Jsou dnes stejně zlí jako dřív. Když tam vzadu u jezera ještě nebyly vysázeny vrby a když jsem byl ještě mladý nezkušený krkavec, tu žil jsem u lidí. A právě jako dnes jeden mluvil o druhém, ale tak, aby to ten neslyšel.“

„Ano,“ pravilo lesní káně, „kdybych byl tak chytrý jako ty a rozuměl lidské řeči, lítal bych zajisté rád do vesnic, ale musel bych být také tebou. Já hledám jen myši.“

„Vem tě ďas s tvými myšmi! Jsem raději tam, kde křivá borovice dívá se na Čertovu stěnu, kde voda hučí a vrcholky stromů šumí, neboť, milý příteli, kde jsou lidé, tam není nikdy dobře. My jeden druhého neklameme, lidé však tak činí. Právě řekla Taťána k Marii: .Proboha, nepovídej jen dál, že jsem ti to vypravovala.' „

„Fuj,“ pravilo káně, „a jsou ke všemu ještě zbabělí. Ano, krkavče, ty máš pravdu, musí to být praví darebáci. Ale leťme dál a slyšme ostatní.“

A opět letěli přes lesy, jezera, louku a potok, až přišli k domku v lese. Tam přede dveřmi hrály si děti v písku a jeden z klučinů, divokého vzezření, výskal, křičel, smál se a běžel za motýlem, který poletoval z květiny na květinu před domem. Konečně hodil na něj svou čepici. Tu však jiný klučina sem přiběhl a došlo k pusté rvačce.

„To jest můj motýl,“ pravil šťastný lovec.

„Ale chytil jsi ho do mé čepice!“ řekl druhý. A hoši dali se do křížku, nařezali si a mlátili se pěstí do obličeje, škrábali a nadávali. Motýl zatím uletěl.

„Hanba,“ pravilo lesní káně, které nepotřebovalo rozumět lidské řeči, aby pochopilo, že havran krkavec měl pravdu.

„Hehe,“ usmál se starý krkavec, „vidíš teď dobře, jací jsou ... Žádný nepřeje nikomu nic, ale já, starý havran krkavec, nabídl jsem ti včera dobrovolně starou zdechlinu, která tam páchla za skalinami ...“

Káně mělo sice velký hlad, ale přece vzpomnělo si s hrůzou na nabídku starého krkavce. Zavrtělo smutně hlavou a řeklo: „Děkuji vám, pane krkavče, za tuto nezištnou nabídku.“

„Jak to? Nejsem skutečně tak zlý. Ukáži ti toho ještě víc, pak uvidíš, jak jsou lidé špatní, a budeš vděčným starému krkavci, který ti nabídl kousek ze svého pokrmu.“

Letěli dál a opět přišli na vesnici a viděli, že tam nějaký kramář nechal svůj krámek otevřený. Havran krkavec usmál se a pomyslil si: „Teď to přijde!“ A skutečně! Zrzavý Vasiljo plíží se ke krámku a zřetelně viděli oba ptáci, jak kolem sebe bázlivě hledí, jak vytahuje zásuvky ze stolu, jak do nich hrábne, obsah vysype do své kapsy a rychle krámek opustí a venku jde kolem, jako by se nic nestalo.

„Copak to dělá?“ optalo se káně.

Inu, zlatý hochu,“ řekl havran krkavec, „krade. Vidíš, tací jsou lidé.“

Tu zesmutnělo lesní káně a řeklo ku krkavci:

„Pojď, poletíme nazpět do lesa ku Čertově stěně. Chytím si tam myš a ty sníš tu mršinu.“

A opět letěli přes pole, lesy, hory a údolí, a poněvadž byli unaveni, spustili se na srázné pole, kam vlétli na strom.

Havran krkavec pozoroval vrcholky stromů, těšil se z krásného večerního slunce a nad tím, že není tak špatný jako lidé a tak nezkušený jako lesní káně. Káně hledělo však na brázdy, neboť tam cosi se pohybovalo, pískalo a típalo. A již zamáchalo křídly a spustilo se z větve. A pak drželo mezi pařáty něco malého, cukajícího se, co úzkostlivě pískalo, a počalo to polykat.

Tu zajiskřily havranu krkavci oči a on snesl se z větve a již s ostrým křikem vrhl se na káně: „Dej sem to sousto!“

Avšak káně postavilo se na odpor, klovalo, prskalo a křičelo: „Kde je tvá morálka, krkavče?“

„Hej,“ řekl havran, polykaje myš - „morálka jest jen pro hloupé a pro ty, kteří se jí nechají zajmout. Ty však pamatuj: Ne vždy jest ten, který ti ukazuje, jak špatní jsou ti ostatní, dobrým, a není prost špatností ten, kdo tupí sprostotu ostatních. Pamatuj si to, mladý muži, nestěžuj si a slyš ještě jednou mou poslední radu: Chceš-li, aby ti nikdo neubližoval, zůstaň sám, nevěř nikomu, i kdyby to byl starý poctivec, jako jsem já, havran krkavec!“

Smutně odletělo lesní káně odtud a myslilo si pro sebe: „Ano, když se nejedná o jídlo, jsou všichni dobří a šlechetní - hlad dělá však i z těch nejlepších zloděje, lupiče a podvodníky.“