Jak dříve "ošetřovali" duševně choré

 

 

Náš článek jest jakýmsi přehledem o tom, jak dříve starali se o ty, kterým měli vlastně věnovat péči největší, totiž o lidi duševně choré. Mnoho, ba přemnoho utrpení museli snášet ti nešťastníci, než věda a lidskost zbavila je jejich okovů a vysvobodila je z hrozných žalářů, do kterých surová nevědomost našich předků je uvrhla. Dlouho to trvalo, než bylo poskytnuto skutečné ošetření těmto nebožákům a než lékařství počalo si bedlivěji všímat chorob duševních.

Za všech časů bylo hojnost duševně chorých, ačkoliv musíme přiznat, že dnešní náš kulturní život způsobil, že duševní choroby se více rozmohly.

Již v bibli jest zmínka o tom, že Nabuchodonozor byl šíleným. Jedl trávu, vzdálil se lidské společnosti a potuloval se venku. Jeho vlas a vous dosáhl neobyčejné délky a jeho nehty podobaly se drápům. Později se uzdravil. Král Saul trpěl zuřivostí a melancholií. Stal se příčetnějším, když mu hrál David na harfu. Ze skutečně zuřil, víme z toho, o čem v bibli děje se zmínka. Jak totiž před jeho zuřivostí musel prchnout jeho miláček David. Aby pak nebyl poznán od krále Achise a vydán Saulovi, dělal též choromyslného. Padal na zem, pokálel dvéře a sliny mu tekly z úst. A tu Achis řekl ku svým sluhům: „Viděli jste, že tento muž není příčetný, proč jste ho ke mně přivedli? Ať jest vyprovozen z domu!“

Znali tedy již, jak se jeví určité duševní choroby, ale o nějakém léčení jich nebylo v bibli zmínky.

V pověstech starých Řeků, v celé jejich mytologii hraje šílenství též význačnou roli. Herkules, Oidipus, Juno, Ajax, Athamas byli bohy potrestáni šílenstvím. Dcery krále Prótea domnívaly se ve své choromyslnosti, že jsou kravami.

Z historické pak doby řeckého středověku známe některé lékaře, kteří zabývali se léčením duševních chorob, kupříkladu Hippokrates. Tento lékař, žijící roku 460-377 před Kristem, popsal ve svých listech některé duševní choroby, kupříkladu psal: „Když zmocní se někoho bázeň a zármutek, jest to známka melancholie.“ Dále: „Nespavost, spojená s cukáním těla, jest též známkou duševní choroby.“ - Mluví též o duševní chorobě, povstalé ze žloutenky.

Staří Římané zprvu považovali choromyslné za osoby posvátné. Později však choromyslné hromadně zavírali do domů duševně chorých.

Ve 3. století po Kristu Caelius Aurelianus podává návrh, aby šílení byli léčeni hudbou a vínem. Vůbec starověk vykazuje mnoho případů, že lékaři snažili se duševně choré vyléčit.

Ve středověku však nastal obrat. O lékařském ošetřování šílených nebylo ani řeči. Pověrčivý středověk povětšině předpokládal, že duševně choří jsou ďáblem posedlí a že třeba ďábla z nich vypudit různým otřásáním, násilným točením nešťastníků. Jaké přístroje byly vymýšleny!

Nejlépe o tom mluví řada obrázků, kterou náš článek provázíme. Různé přístroje na točení nešťastníků, připomínající nebozez, nebo velký buben, pracovaly na vyhnání ďáblů z jejich těl.

Blázni byli zavíráni do nejhorších děr. Nebylo blázinců v našem slova smyslu. Ve Valencii roku 1409 všechny blázny vyvedli do stodoly za městem a tam je v ní upálili. Totéž učinili v Seville roku 1436, a v Zaragoze roku 1429 bylo hromadně přes 200 šílenců ubičováno královskými vojáky. Byl to boj středověku proti ďáblu.

Teprve ku konci 15. století zdálo se, že choromyslným kyne lepší osud. Byly zřizovány ve Střední Evropě pro ně ústavy, které však staly se vlastně jen velkými mučírnami. Mrskání bylo na denním pořádku. Blázny sice nezabíjeli, ale pomalu za hrozných útrap týrali k smrti. Jako zločince ukovali je na řetěz. Leželi na slámě a teplé stravy vůbec nedostávali, jen chléb a vodu. Jediným lékem byla pro ně oslí krev, dle názoru tehdejších lékařů, neboť prý: „Klid osla působí na zuřivost jejich.“

A opět ty hrůzné přístroje, které tehdejší lidstvo si vymyslilo. Lékař Leppler v Stralsundu vynašel roku 1650 zvláštní přístroj na léčení melancholie. Blázni musili chodit po žebříku, jehož příčky náhle povolily a oni spadli do velké kádě s vodou.

Ku konci toho století počali bláznům dávat teplou stravu a na noc je ukovali tak, aby ani neleželi, ani neseděli. Jest to tak strašná kapitola o ukrutnosti lidské povahy, že trudno o ní psát. Teprve ku konci století osmnáctého psychiatrie dopracovala se k jakémusi vědeckému základu, a tu osud choromyslných zlepšil se trochu. Bylo zakázáno je týrat k smrti, ale systémy léčebné byly stejně hrozné. V zimě je nahé polévali vodou, voda jim kapala po měsíce na hlavu a prováděny byly s nimi různé manipulace.

A toto mučení trvalo až do roku 1793, kdy ve Francii sňali pouta s rukou a nohou duševně chorých a místo věznic začali pro ně zřizovat ústavy léčebné.

V Anglii pak osvoboditelem vězněných těch ubožáků stal se William Tuke, který sám vlastním nákladem zřídil pro ně blázinec. Můžeme říci, že William Tuke byl vlastně zakladatelem moderních blázinců naší doby.