Jak člověk bydlil a bydlí

 

 

Nelze obsáhnout slovy, jaké velké převraty prodělaly stavby lidských obydlí od první chatrče v pravěku až po naše dny, kdy týčí se k nebi třiceti i vícepatrové domy v New Yorku, mrakodrapy. A přece při všech těch nejrůznějších formách hledati sluší tři základní požadavky, a ty jsou od pradávných dob až na naše stejné a totožné. Obydlí má vrchem chránit před lijáky a žárem slunečním, ze stran pak má chránit proti větru, zimě a nepříteli, a zespodu má chránit před nepříjemnostmi matky země, jako před tekoucí vodou, vlhkostí půdy a různým hmyzem apod.

Za nejstarší obydlí sloužily jeskyně a obydlí vtesaná do skal, o kterých jsme se zmínili v předešlém čísle a provázeli vyobrazením takového města troglodytů. Tam nalézáme památky z nejstarší doby kamenné. Kde pak skal nebylo, tam primitivní člověk své obydlí stavěl přímo v zemi, a tak činili lidé i v dobách pozdějších, v době bronzové.

I římští spisovatelé zmiňují se, že staří Germáni bydlili v obydlích zpola zapuštěných v zemi. Vykopaná země byla jakousi ochrannou zdí. Strop byl zhotoven z větví, mechu a hlíny a později z rovných dřev, která kladli přes vyházenou do kruhu zem. Po celé zeměkouli ještě podnes shledáváme se s podobným typem obydlí, kdy jest zbudováno hluboko v zemi, zejména v krajinách severních.

Podobného druhu jsou i obydlí Eskymáků ze sněhu, hluboko zapuštěná do ledu. Obdivuhodná podzemní obydlí vidět v okolí Maňarského jezera, jihovýchodně od Kilimandžára v Africe. V podzemních obydlích, uměle vyhrabaných v zemi, chovají i dobytek.

Afričtí cestovatelé líčí celá města pod zemí, kdy nepozorovali vůbec, že by krajina byla obydlena, až najednou přímo ze země vyrazily na ně tlupy domorodců.

Jiné původní, prastaré formy lidských obydlí byly mnohem vzdušnější a přívětivější. Takové tvary zachovaly se doposud mezi Křováky v Jižní Africe. Jsou to jejich „bosjesy“. Vypadají jako z roští spletené hlídačské boudy na venkově. Nebyly to vlastně chatrče v pravém slova smyslu, neboť neměly stěn, teprve později byly vynalezeny rovné, přímé stěny, patrně z násypu kolem takových chatrčí vzniklé. Byly to stěny hliněné. Ačkoliv tento vynález zdá se být lehkým, nestal se přesto všeobecným majetkem lidstva.

Jest doposud mnoho národů, kteří nemají rovných stěn, jako kupříkladu Australci.

Jak vypadaly původně chatrče, o tom jsme již se zmínili u Křováků. Podobně boudy trpasličích národů ve středu Afriky, v pralesích, jsou vzorem nejstaršího principu takových staveb. Ovšem používání větví a jiného materiálu rostlinného původu má hlavní sídlo v tropech. Na severu, kupříkladu ve stepích Sibiře, kde není stromů, domorodci z chlupů sobů a kožešin různých zvířat slepují své chatrče.

Přitom nezměnil se pravěký tvar těchto obydlí. Stan beduína, sněhová bouda Eskymáků, jurty asiatských stěhovavých národů představují nezměněné praformy.

Pokrok znamenitý udělalo prehistorické lidstvo, když počalo stavět své kolové stavby. Celá malajská rasa jimi vynikala. V Asii lze sledovat stopy kolových staveb od Kavkazu až po Zadní Indii. V Africe vidět jejich stopy v jižním poříčí Konga, na Malgarasi a Rovumě ve východní Africe, na Bílém Nilu a v Benui.

V Americe jméno státu Venezuela poukazuje svým původem na.kolové stavby. Toto jméno vymyslil si objevitel toho města, Hojeda, nazvav je, když mu připomnělo svým způsobem staveb na Benátky (Venecii), taktéž vystavěné na kůlech, malými Benátkami, španělsky zdrobněle Venezuela.

Též staré město Mexiko bylo vystavěno na kůlech, dílem na plujících ostrovech, sestavených z obrovských vorů, pokrytých prstí. Tam staří Mayové měli dokonce své sady. To připomíná na podivuhodné styky těchto vysoce kulturních praobyvatelů Ameriky s Číňany, kteří dodnes na řekách, jako Jang-c'-tiang a jiných, ku nemalému údivu cestovatele zřizují velké plující ostrovy s celými městy.

Nejzajímavějšími však a pro jejich řídkost velice vzácnými jsou obydlí afrického nárůdku gaberijského v území jezera Čadského. Obrázek na str. 4., znázorňující obydlí takové, bude jistě každého zajímat.

Jest to zbytek obydlí, jakých lidstvo jistě používalo v dobách pradávných. Že se neuchovalo nic z těch starých obydlí až na naše časy, jest nabíledni. Příroda zničila je bouřemi.

Dnešní obydlí některých kmenů afrických, zrobená na stromech, jsou již pohodlnější. Afričtí cestovatelé, kteří první o nich zprávu podali, jako Nachtigal, vyprávějí, že na stromech, kde se příslušníci těch divokých černošských kmenů zařídili zcela pohodlně, chovají i různé druhy drobných zvířat. V mohutně rozvětvených, obrovských korunách bavlníkového stromu obývají celé rody. Mají své chatrče lidově řečeno v prvním, druhém i třetím poschodí. Pomocí žebříků z lan spouští se dolů, na noc pak vytahují žebříky, stejně

I když hrozí nebezpečí, neboť zde ve střední Africe výpravy jednoho kmene na druhý jsou na denním pořádku.

Náš obrázek, který jest reprodukcí náčrtku zmíněného slavného cestovatele G. Nachtigala, ukazuje podobný zápas. Jde o otrokářskou výpravu panovníka černošské říše bagirmské proti obyvatelům stromů, Gaberiům v zemi Logoně. Jsou tyto vísky ve stromech takřka nedobytnými pevnostmi. Vysvětluje nám to též význam a účel těchto staveb, snaha být co nejvíce chráněn před nepřítelem. Lidstvo tedy dlouho přemýšlelo, než dospělo k moderní formě svého obydlí. A musilo jistě přejít tisíce a tisíce let, než z jeskyň se přestěhovalo do mrakodrapů.