Indiánská povídka

 

 

Profesor Vavroušek nezabýval se studiem nářečí československých, ta mu byla příliš blízka, on vrhl se na studium jazyků indiánských. Pobyl dlouhá léta mezi Indiány na západě Severních států i mezi Indiány v Mexiku, kde studoval z nápisů na památkách staroamerických starou aztéčtinu.

Pak odešel na jih za průplav Panamský, kde ve všech republikách staral se o Indiány a jejich řeč.

Mluvil plynně i starým nářečím Nutatlesků, hovořil rychle nářečím Kepthelexeskuleským, kteréž proslulo 27 pády a zvláštností gramatickou, že skloňování není tam nic jiného než opakování kmene. Kupříkladu otec jmenuje se ar, 2. pád otce arar, 3. pád otci ararar, 4. pád otce arararar, 5. pád ararararar, 6. pád arararararar, 7. pád ararararararar atd Tato ukázka prozatím jistě stačí.

Jeden hoch indiánský z kmene Kepthelexeskulesků řekl profesorovi Vavrouškovi kdysi, že: „Pokud se týče otce, matky a bratří, ti že nejsou doma, že však může mluvit se sestrou.“ „Pokud se týče“ začal plynně mluvit v 10 hodin ráno a „se sestrou“, to dokončil tu větu až ve 4 hodiny odpůldne.

Profesor Vavroušek však tvrdí, že kepthelexeskuleština jest ještě velmi lehká řeč oproti nářečím Bororů; tito mluví velmi komplikovaně. Každý mluví, co chce a co mu napadne. Skládá si a vymýšlí slova, jaká chce. Naštěstí to není velký národ. Bororů je asi 40 000 duší a jen pro slovo „ryba“ mají 38 000 názvů. Jediné slovo jest jim společné: „godadlasko“, a to nikdo neví, co znamená.

Profesor Vavroušek naučil se též tasimánsky od Indiánů

Kičichů, a když přišel k Tasimánům, naučil se od nich řeči Kičichů.

Vysvětluje to tak, že kdysi Kičichové zvítězili nad Tasimány a přejali jejich řeč. Pak Tasimánové zvítězili nad Kičichy a přejali řeč kičichskou.

„Vůbec,“ praví v úvodu ku své srovnávací mluvnici jazyků indiánských, „poměry jazykové v krajinách středního toku řeky Amazonky jsou takové, že si jednotlivci nerozumí, z čehož povstávají velké válečné výpravy. Musím míti za to, že se jednotlivci zabíjejí mezi sebou kvůli špatné výslovnosti.“

Profesor Vavroušek považoval Indiány za lidi, kteří se nestarají o nic jiného než o jazykozpytné hádanky.

Čím dál pronikal do středu Ameriky Jižní mezi ty různé indiánské nárůdky, tím více shromaždoval materiálu pro svá studia jazykozpytná a tím více sám pletl si jednotlivá nářečí. A když jednoho dne setkal se s Indiány z kmene Chechulů, chtěl jim říct chechulsky: „Buďte pozdraveni!“ Ale místo toho řekl jim „Ichtnaremh!“ Dodnes si nemůže profesor Vavroušek vzpomenout, z jakého nářečí to bylo nebo co to vlastně znamenalo. Muselo to být však něco nehorázně sprostého, čím je pozdravil, poněvadž ho na místě skalpovali.

Když se uzdravil, hodlal se odebrati dolů k Šamaloským Indiánům, kteří však ho odradili tím, poněvadž měli podobně jako Kepthelexeskuleskové zvyk skloňovati podstatná jména opakovacím systémem. Pán se tam jmenuje rach. „Ó, pane!“ je pátý pád. Tak volali na něho: „Rachrachrachrachrach!!“

Toho chrochtání se zalekl a odjel do Evropy, aby z bohatého materiálu jazykozpytného sestavil nová srovnání.

V Hamburku se zdržel na své cestě do Prahy a v jednom obchodě s papoušky a exotickými zvířaty upoutal jeho pozornost papoušek druhu „arara“, jeden z oněch papoušků, kteří žijí prý i čtyři sta let. On znal domov těch papoušků v pralesích Jižní Ameriky i ochočené papoušky v chatrčích domorodých Indiánů. A papouškové, ti volali na něho: „Rachrach-rachrachrach! Ó, pane!“

Tenhle papoušek, který tak zajímal pana profesora, mlčel zarytě. Čechral si klidně a vážně peří, ani se nehoupal, jen tak majestátně hleděl kolem sebe.

Profesor Vavroušek vzpomněl si, že slýchal u Indiánů v různých oblastech poříčí veletoku amazonského, že takoví papouškové, kteří nic nemluví, jsou staří sta let a že pamatují dávno vyhynulé jazyky národů indiánských. Papouškové takoví nemluví prý než jednou za rok a tu bolně naříkají nad ztrátou své svobody v řeči dávno již mrtvé.

„Za pokus to s ním stojí,“ pomyslil si pan profesor, „kdoví, co mně neřekne, co by vedlo právě na stopu nějaké řeči indiánské a k jejíž rozluštění došel bych na základě srovnávacího jazykozpytu. Možná, že pak by se mně podařilo rozluštit nápisy na palácích starých Inků ve Verachuzu.

Odvezl si tedy papouška do Prahy a zaznamenal si pečlivě, jak se papoušek chová. Tak si poznamenal: 8.-7. 1912 mlčí, 9.-8. 1912 mlčí, 15.-8. 1912 mlčí, 17.-9. 1912 mlčí, a tak dále stále, pak dělal pod „mlčí“ dvě čárky, až dopáleně 22.-3. 1913 napsal: „Drží hubu.“

V té době profesor Vavroušek jednou na ulici byl nepřekonatelným pudem veden, aby oslovil indiánským nářečím kepthelexeskuleským strážníka, konajícího službu na Václavském náměstí.

Přišel k němu a řekl: „Bobobobokororomazovazo.“

Když se na strážnici trochu uklidnil, přišli si pro něho příbuzní a profesor Vavroušek odjel na zotavenou na venek na dva měsíce, když byl požádal domovnici, aby bděla nad jeho papouškem Arara.

Když přijel, tu papoušek choval se úplně apaticky a teprve druhý den k jeho překvapení počal mluvit a křičet, což si pan profesor přesně zaznamenal: „Jakpa - xemátedne - sjehez - kitipacho - lku.“

„Hle,“ řekl si pan profesor, „toť řeč jistě vymřelá, kterou můj Arara mluví. Připomíná mně iztnahelštinu, čokolštinu a jazyk monlezůmův, jazyky Indiánů mexikánských.

A papoušek spustil znova: „Jakpa - xemátedne - sjehez - kitipacho - lku.“

Ve dveřích se objevila domovnice: „Dají mu, pane profesore, kousek cukru, on škytá!“ A než se vzpamatoval, dala mu domovnice sama cukr a papoušek, když cukr dostal, vzal ho do drápků a vesele poskočil. Když pak cukr snědl, rozčepejřil se pyšně a počal křičet: „Jakpak se máte? Dnes je hezky ! Ty pacholku.“

„Líbej dovolit,“ řekla domovnice, „to ho naučil, co byli, milostpane, pryč, můj muž.“

Ale profesor Vavroušek neodpovídal. Vyplázl jazyk, svalil se z židle a jeho překvapená duše letěla do věčných lovišť.