Hymna vytrvalosti

 

 

Mám přítele, který každý večer hlasem rozrušeným vypravuje o svém krejčím. Zjev ten bývá dosti častým v našem českém životě, ale nikdy není provázen tak podivnými okolnostmi jako v tomto případě. Připouštím, že můj přítel dopustil se té neopatrnosti, že si dal šít šaty; proč však má za to trpět den ode dne?

Bývá to velmi smutné, když každodenně musí si chtěj nechtěj vzpomenout na rajské časy divochů v Africe, kteří nenosí šatů. Trpkou jest pro něho i vzpomínka na praotce Adama, o kterém se vyjádřil, že by jeho krejčí pan Berger stejně mu říkal: „Nedožeňte mne k nejhoršímu, vy byste zůstal dlužen i za fíkový list.“

Pronásledovala mého přítele tato myšlenka tak, že se mně svěřil, že opravdu se mu někdy v noci zdá, že je v ráji a že si dal od svého pana Bergra utrhnout fíkový list.

Před čtrnácti dny přišel velmi rozčilen a zdrceně posadil se za stůl. Smutným hlasem, takže zdálo se, že již každou chvíli dá se do pláče, sděloval, že přišly již na řadu dopisy od jeho krejčího. Ze se tedy nespokojil jen tím, pravidelně každého dne zvonit mu na dvéře, strhávat fingované nápisy, připevněné na nich, oznamující, že můj přítel odcestoval.

„Nestačilo mu,“ naříkal nešťastný mladý muž, „že mne trápil každého dne, neboť on se tam vždy přece dostal, když vzbouřil celý dům mlácením a kopáním do mých dveří. Správcová domu, sousedi zúčastňovali se pravidelně těch brilantních útoků, kopali, mlátili, tloukli, bouchali do dveří a volali: ,Pusťte tam přece toho pána, vždyť dělá rámus, že je to k nevydržení, kdopak to má poslouchat. U všech čertů, tak otevřte!’

Jindy opět přicházel úlisně. Zjistil jsem, že podplatil listonoše korunou, aby mu svěřil, jak to má s tím zvoněním se mnou smluveno. Zazvonil tedy jako listonoš čtyřikrát a já se vzdal bez odporu, zaskočen tak hnusně lstivým způsobem. Měnil jsem tedy systém. Listonoš musel zvonit šestkrát, posluhovačka osmkrát. Vyzkoumal i to a zrádně mne napadl zvoněním. Pakli však nejde otevřít, tu pobouří celý dům, že jest nutno můj byt otevřít, že jsem včera byl v tak stísněné náladě, takže se dá předpokládat s určitostí, že jsem si něco udělal. Zavolají tedy zámečníka, byt otevřou za asistence policejní stráže a naleznou mne v posteli velmi ustrašeného, neboť nepochyboval jsem nikdy, že budu muset zaplatit zámečníkovi za otevření. Třikrát přitom byl porouchán zámek, který jsem musel též zaplatit, nemluvě ani o tom, že mně bývá přitom ještě sousedy spíláno, že si z nich tropím žerty a že jsem se nezabil. Správce domu říká, že by to rád viděl, aby se to konečně stalo, a pohádal se kvůli tomu s panem Bergrem, který křičel: ,Ten muž musí zůstat naživu, aby splnil své závazky.’ Věřte, že je to hrozné, neboť celou noc nespím strachy, jak ráno se opět objeví můj krejčí a s čím novým na mne bude působit. Předevčírem, když ke mně přišel, řekl: ‚Nemyslete si, že chci snad od vás peníze. Nežádám od vás ničeho než charakter.’ Přál bych si, aby byl na mne hrubý, aby používal sprostých, surových výrazů. Místo toho však jest jemný ve svém vyjadřování a dnes, když se opět dostavil, pravil: ‚Velice toho lituji, že musím vždy dělat hluk, než vás vzbudím. Přál bych si, abyste byl již vždy vzhůru, když přijdu, abyste též zanechal takových divných žertů jako dnes, kdy našel jsem na dveřích napsáno: »Zvoňte devětsetkrát.« Nevěděl jsem určitě, zdali zvoním po 870krát, proto jsem začal poznovu. Jdu vám říct, že potom nanovo při 562. zvonění vypověděl zvonek službu a že musíte nasypat novou sůl salmiakovou do článku. Přišel jsem vám říct, že jsem vám též dnes psal. Myslel jsem na vás i v noci, sedl jsem si a napsal vám psaní.’

Zde jest to psaní,“ vzdychl přítel. Psaní bylo psáno bez pravopisných chyb. „Ctěný pane,“ píše pan Berger, „vzpomínám právě na vás, neboť zvykl jsem si myslet za těch sedm měsíců, kdy každého dne jsem nucen vás navštívit, jedině na váš případ. Jsem velmi vytrvalý již od mládí a upozorňuji vás, že jsem jednou došel pěšky z Pradědu do Opavy za den, což je 78 kilometrů. Když jsem vám před šesti měsíci dodal šaty, nedomníval jsem se, že dodáním šatů měl by být porušen přátelský poměr mezi mnou a mezi vámi. Dnes však leží mezi námi jedny kalhoty, vesta a sako. Vím, že vy též na nic jiného nemyslíte, a zapřísahám vás, vraťte mně i sobě duševní klid a nedožeňte mne k tomu nejhoršímu. Váš Josef Berger.“

Radil jsem mu, aby si z toho nic nedělal, poněvadž v kriminalistice doposud neudal se žádný případ, aby krejčí zavraždil svého zákazníka. Naopak vím jeden krásný příklad vyvinutého citu krejčího. V Magdeburce měl být sťat jeden občan a tamější krejčí Mulbach podal žádost k císaři, aby byla delikventovi dána milost, že je mu dlužen ještě za zimník.

Přítel byl tak rozrušen, že se ptal, jak to dopadlo, a když jsem řekl, že dobře, zakoktal: „To je opravdu hrozné.“

Neviděl jsem nikdy tak ztrápeného člověka, jak vyhlížel přítel, když druhého dne večer opět přišel. „Vím již,“ pravil zlomeně, „co znamená to:

,Nedožeňte mne k nejhoršímu.’ Ráno jsem byl nucen opět ho přijat a tu on řekl: ‚Poněvadž jste dodnes nezaplatil činži, obával jsem se, že se vystěhujete a že se mně ztratíte z obzoru. Zaplatil jsem tedy činži za vás a mám tedy klíč od vašeho bytu. Odpadne proto každé zvonění a mlácení na dveře. Budete moci klidně spát, já si pěkně otevřu, vzbudím vás a hezky si pohovoříme o tom, co je mezi námi.’ “

Můj přítel se dal do pláče, že má halucinace v noci. Vidí plížit se svého krejčího ke své posteli a slyší stále onu větu: „Nedožeňte mne k nejhoršímu.“ „Teď,“ řekl plačtivě, „už tomu rozumím, co tím mínil, je to hrozný člověk. Zkoušel jsem všemožné, abych se mu ubránil. Tak jsem kupříkladu chodil po pokoji se starou verndlovkou, otvíral jsem a zavíral závěr proti němu, on však seděl dál na židli zcela klidně a mluvil svým jemným hlasem: ,Nechte toho, pane Čejko, mohl byste se zastřelit, a tím byste teprve nemohl dostát svým povinnostem.’ Mluvím s ním často o tom, že jednoho mého přítele pronásledoval obuvník tak dlouho, až se oběsil. Hádá se se mnou. že to není pravda, že jsou jistě jiné věci v tom a že toho mého přítele znal. Ovšemže jsem si toho sebevraha vymyslil, ale on hledí mne všemožným způsobem upokojit. Jindy opět přijde a přinese s sebou lahvičku koňaku a napřed spustí již ve dveřích: ,Tak jakpak se máte, co je s vámi?’ Vidí, že blednu, počne se třást a podává mně koňak vybízeje mne, abych se napil, že mně to udělá dobře a že to tak nemyslel. ‚Nepřicházím vás upomínat, jdu vám jen říct, že jsem to včera večer všechno spočítal a že mám přes třináct tisíc mezi lidmi, bůh zachraň, abych vás šel upomínat.’ “

Byl jsem přinucen přítelem Čejkou, abych šel mu pomoci uvítat jeho krejčího. Na mou otázku, jak si to vlastně představuje, odpověděl, že by mu bylo velice milé, kdybych použil trošku, drobátko sprosťáctví vůči jeho hostu.

Z toho jsem viděl, že jest přítel Čejka již tou celou aférou úplně ubit, a navrhl jsem mu, aby raději simuloval šíleného, až přijde pan Berger.

„Máte úplně pravdu,“ souhlasil, „nemám již beztak daleko k tomu. Od té doby, co má klíč od mého bytu, je tam několikrát za den podívat se, co dělám. Nejhroznější je to jeho vážné a lítostivé; ,Tak, pane Čejko, copak je s vámi?’ “ „Víte, příteli,“ vysvětloval jsem mu, „až přijde pan Berger, odpovídejte zmateně na jeho i mé otázky.“

Okolo desáté hodiny zarachotil klíč ve dveřích bytu pana Čejky a měli jsme tu čest uvítat pana Bergra. Všiml jsem si jeho plachého vzezření, když uviděl neznámou osobu v bytě. Přítel Čejka seděl u okna a teskně se díval před sebe, pak řekl, jako kdyby mluvil ze sna: „Proč to nařídil Karel Čtvrtý - myslím, že Vinohradům říkali Mělník.“

Pan Berger podíval se na mne tázavě, a mezitím řekl Čejka temným hlasem ke mně: „Prosím vás, tetičko, ukažte panu řediteli plynárny, že vodovod je v pořádku.“

Pan Berger přistoupil kupředu a pravil uděšeně: „To jsem přece já, pane Čejko, Berger, Josef Berger, víte přece ty kalhoty, vesta a sako.“ „Ach,“ zvolal Čejka, „vás vyslala vláda holandská, van Dycku? Řekněte vaší královně, že možno dobývat rádium ze starých dvouzlatníků.“

„Ale pane Čejko.“ „Care Ivane,“ vlídně pravil Čejka, „postavím v Rusku kostelíček a černou slepici naučíme plavat. Ostatně ať odejdou všichni velkovezírové od Panamského průplavu. Plody chleboňů budeme křížit s banány a opice posadíme do aeroplánů.“

Odvedl jsem bledého pana Bergera stranou a řekl, aby se nelekal, že tu již byl lékař, který konstatoval, že jedná se o akutní pomatenost. „Zítra zapadnou nad mým přítelem navždy vrata sanatoria.“

Pan Berger posadil se na postel a zavzlykal, zatímco přítel Čejka chodil po pokoji a říkal s úsměvem: „Dejte levhartům oboječek, pusťte je na procházku, ať nám přinesou penízky.“

Pan Berger náhle vstal a řekl k Čejkovi: „Nejsem Berger, jsem stavitel Novák. Vystavěl jsem mosty přes Středozemní moře. Stavěl jsem také na Sicílii zemětřesení.“ Pak si sedl na zem a počal ťukat prstem na podlahu, přičemž křičel: „Zde vrtejte studnu, zde jsou Karlovy Vary.“

Počalo nám být z toho úzko a přítel Čejka shýbl se k panu Bergrovi a řekl k němu ulekaně: „Ale pane Bergře, to já jen tak, chtěl jsem vás postrašit.“

A pan Berger, vstávaje se země, řekl hrozným hlasem: „A já vás také, pane Čejko.“

Co se pak mezi nimi událo, nevím, neboť jsem rychle utekl z nešťastného bytu. Jen následujícího dne mně hlásil Čejka velmi rozpačitě, že panu Bergrovi zaplatil.