Hudební talent

 

 

V oné rodině byl jsem rád vídán, a to z následujících důvodů:

1. Choval jsem se velmi uctivě a mluvil tak učeně, že i jejich služka stala se bystřejší.

2. Nikdy jsem nechtěl ničeho k jídlu a pil pouhou čistou vodu.

3. Ačkoliv jsem chodil na návštěvu skoro každý den, zůstaly židle a ostatní nábytek neporušeny.

4. Kouřil jsem toliko vlastní doutníky a nenosil nikdy s sebou dýmku jako pan X., který dříve je navštěvoval.

5. Pomáhal jsem mladším členům rodiny pracovat školní úkoly.

Dnes se divím, proč jsem vydržel tak dlouho chodit, na návštěvy, a shledávám, že toho příčinou byla slečna Hermína, která vynikala nad ostatní své sestry jemným chováním, krásou a pak hlavně tím, že jsem byl jí sympatickým. Její sympatie ke mně záležela v tom, že jsem jednoho dne mezi hovorem se prozradil, že nemám hudebního sluchu.

Trpíme-li stejným nedostatkem, pravidelně sympatizujeme s podobným nešťastníkem.

„Nerozeznám a od d,“ pravil jsem k ní jednou, „vysoké tóny od nízkých a zpívám čtyři sta písní na jednu notu.“

„Tomu se dá odpomoci,“ pravila slečna Hermína trochu se zardívajíc. „Já jsem též kdysi nerozeznávala nižší tóny od vyšších, ale dnes mohu říci, že mám již vytříbený sluch pro všechny možné tóny. K tomu jsem dospěla cvičením, zpěvem, nasloucháním hry na klavír, na housle a podobně.“

„Pokud se týče zpěvu,“ řekl jsem, „schází mně hlas. Dal jsem se kdysi zapsat do pěveckého spolku, a když sbormistr zkoušel můj hlas, prosil mne, by mne mohl představit nějaké učené korporaci, neboť shledal, že zvuky, které jsem vyrazil, namáhaje se zazpívat a, byly tak odlišné od lidských zvuků, že ...“

„Vy jste čtverák,“ smála se slečna Hermína, „zítra vás budu zkoušet. Zaopatřím si citeru a budu vás cvičit. Na citeru umím hrát.“

Následující den byl slavný. V salónu na stole ležela citera.

„Jak se vám líbí?“ ptala se slečna Hermína.

„Vypadá křiklavě,“ odpověděl jsem, „a je na ní mnoho strun, nemám rád přepych.“

„To musí být,“ odpověděla slečna, „zde ty z kovu jsou hlavní a ostatní jsou akordní.“

„Jsou ze sušených střev,“ odvětil jsem suše, poněvadž citera nevzbuzovala mou důvěru.

„Už mlčel (řekla mně »mlčel«!) a poslouchejte nyní, to jest e.“

„Prosím vás, co to máte na palci?“ ptal jsem se. „To jest prstýnek k citeře, tím se přejíždí přes hlavní struny.“

„Hm,“ zabručel jsem.

„Výborně, dobře jste vzal e,“ divila se slečna, „nyní vezmeme d.“

„D nechápu,“ pravil jsem po dlouhých a marných pokusech, když jsem pozoroval, že naproti se otvírají okna, a přece jsem psal do jednoho krajinského listu hudební referáty.

„Myslím, že citera není správně naladěna,“ pokračoval jsem, „musíte ji naladit. Čímpak se ladí?“

„Tímto klíčem!“

Nyní nastalo ladění. » A, b, c, d, e, « znělo pokojem, »a, c, d, a, b, c, a, c, d. « Tak to trvalo přes půl hodiny.

Po půl hodině praskla struna a, d, e a ku konci hodiny popraskaly struny akordní.

„Myslím, že máte hudební sluch a talent,“ pravila slečna Hermína, když jsem odcházel, „jen ho ve vás probudit, a nezapomeňte koupit nové struny hlavní a akordní.“

Druhého dne kupoval jsem struny. Zkoušel jsem, zdali vydrží ladění. „Vy máte sílu,“ divil se majitel obchodu, když jsem přetrhl tři.

Předvídaje možné nehody, koupil jsem každého druhu čtyři kusy a šel cvičit svůj hudební sluch.

„Mně se o vás zdálo,“ vítala mne slečna Hermína, „vystupoval jste jako virtuos.“

„Předně zavřeme okna,“ řekl jsem, „a pak začneme cvičení. Pokud se týče toho virtuosa, co není, může být.“

Přidělávání strun k citeře jest velmi zajímavá práce, zejména pomáhá-li vám tak hezká slečna jako Hermína.

Oba byli jsme nad citerou nakloněni, že se tváře naše dotýkaly. V románech se tomu říká intimní okamžik.

„Co si nyní myslíte?“ šeptala mi slečna Hermína do ucha.

„Právě přemýšlím,“ odpověděl jsem, „že citera jest velmi složitý nástroj.“

„Ovšem,“ řekla slečna trochu zklamaně.

„Ale ve vaší přítomnosti,“ pokračuji, „velmi příjemný.“

Když byly všechny struny umístěny, ladili jsme je.

„Koupím ladičku,“ pravil jsem, neboť dle tvrzení Hermíny (říkal jsem jí od toho dne prostě Hermína) přehodili jsme struny. „Koupím dvě ladičky,“ loučil jsem se s Hermínou.

Tu noc jsem nespal skoro vůbec. Každou chvíli probudil jsem se vlastním zpěvem. Zpíval jsem ze sna vysoké c, bral jsem v spánku a, d.

Následující dny byly pro mne nekonečným řetězem útrap.

Ačkoliv jsem hned druhého dne koupil dvě ladičky, nemohli jsme žádnou strunu citery naladit do patřičného tónu.

„Co myslíte, jest to a?“ tázala se mne Hermína, přejíždějíc po strunách.

„Myslím, že ne, buď jest to c, nebo d,“ odpovídal jsem. „Jest to d,“ vzdychala Hermína, „na c zní to příliš basově.“ „Co ti je?“ ptal se mne známý, „vypadáš velmi špatně.“ „Probouzím v sobě hudební talent,“ odvětil jsem hrdě. Tak to trvalo celý týden.

Nešťastná citera! Nedala mi spát. V noci připlížila se do mých snů. Někdy se mi zdálo, že já jsem citerou, že po mně přejíždějí ohromnými ocelovými prsteny, někdy se mi zdálo, že jsem akordní strunou, že mne ladí, já praskám. Bylo to strašné. A přece! O čtvrté hodině odpolední objevoval jsem se u rodičů Hermíny. Citera mne lákala, přitahovala zvláštní silou, či to byla Hermína?

Nadešlo pondělí. Přišel jsem k Hermíně, plakala.

„Jsem velmi ráda, že jste přišel,“ pravila ke mně, „dnes nebude se cvičit, poněvadž čekám návštěvu.

Znovu propukla v pláč.

„Proč pláčete?“ ptal jsem se znepokojen.

„Och, jest to strašné. Můj bratranec přijde sem, všichni se ho u nás bojí. Dělá vždy rámus pro nic za nic. Včera byl zde, když vy jste odešel, a tak mne rozčilil. Židli rozbil a urazil mne.“

„Nejlepší bude, když s ním rázně zatočím,“ řekl jsem klidně, „s vaším dovolením ho vyhodím.“

„Ráznost vždy na dámy účinkuje,“ myslil jsem si. Hermína přestala plakat.

„Jak jste hodný, dovolím vše, ale neubližujte mu, jest to můj bratranec.“

Za půl hodiny nastalo rozluštění celé této události. Do pokoje vrazil hřmotně bez pozdravu muž.

„Jest to váš bratranec?“ šeptal jsem Hermíně.

„Jest,“ odpověděla ustrašeně.

„Nu tak, Hermíno,“ křičel mladík ve dveřích.

Nežli mohl dále promluvit, chytil jsem ho za límec a vynesl z pokoje.

V předsíni se trochu bránil, ale nebylo mu to nic platno, neboť za chvíli jsem se vracel bez něho. Hermínin bratranec byl již dole pod schody v průjezdu. „Vyhodil jsem ho,“ řekl jsem stručně Hermíně.

„Och, jak jste hodný, jak jsem ráda,“ děkovala Hermína. „Považte si, ten nezdvořák! Vypůjčila jsem si od něho citeru a dnes si šel pro ni.“

Bodlo mne u srdce. Popadl jsem z věšáku svůj klobouk a řítil se z pokoje.

„Co to děláte?“ slyšel jsem za sebou hlas Hermíny. -

„Račte odpustit, stal se omyl, hrozný omyl,“ řekl jsem k bratranci, kterého jsem dostihl za rohem, upravujícího si toaletu, „vyhodil jsem vás toliko samého, račte se ještě vrátit!“

Mladík se vrátit nechtěl. Pročež ukončil jsem tuto záležitost způsobem radikálním. Vrátil jsem se k Hermíně, a nežli se ona z leknutí vzpamatovala, otevřel jsem okno.

„Probůh, neskákejte,“ řekla a omdlela.

Vzal jsem citeru a hodil ji dolů. Dnes se divím, že jsem mohl nabýt tolik duševní síly. Pak jsem probudil Hermínu z mdloby. Když byla při plném vědomí, pravila: „Jak jste hodný, že jste neskočil z okna, pochopuji sice, že vás můj bratranec rozčilil, ale neberte si to tak k srdci. Podejte mi citeru.“

Ubohá Hermína!

„Citera je pryč,“ řekl jsem jak možná příjemným hlasem, „s vaším dovolením jsem ji vyhodil za bratrancem.“ Hermína omdlela znova a já zmizel.

„Vypadáš mnohem lépe,“ řekl ke mně za nějaký den známý.

„Přestal jsem v sobě probouzet hudební talent,“ odpověděl jsem.

Ano, hudební talent!