Hrdinské potýkání 40 mučedníků kapadockých — čili Co zkoušejí voličové katolickonárodní

Jak za 200 let bude psát „Svatý Vojtěch“ o nynějších volbách.

 

Když Lucinius, východních krajin císař, bezbožné vyřčení vydal, aby Krista Pána dokonce nikdo nevyznával, Agicolausovi, nařízenému správci a starostovi, ukrutnému a divokému člověku vyřízení tohoto svého vyřčení poručil. Bylo pak toho času v kapadocké krajině čtyřicet národních katolíků, kteří Pánu Bohu v jednom tovaryšstvu pobožně sloužili. Tyto všechny zjímav, dotyčný starosta a ferrerovec jim poručil, aby se ďáblům klaněli, jim obětovali a volili nevěrce a protiklerikála.

I řekl jim: „Nepotracujte, milí mládenci, tento spanilý věk a vašeho těla znamenitou sílu, kterou jste často v hospodě nad nepřáteli slavného vítězství obdrželi. Vizte, abyste vaši slávu, kterou jste prostředkem vašich hrdinských skutků dostali, prostředkem nějakého pohanění neposkvrnili. Hle, ještě k důstojenství přijdete, nebudete-li Šachla voliti!“

Nato jsou jemu svatí mučedníci odpověděli: ,,My tebe nikoliv poslušní nebudeme. A jestli jsme někdy, bojujíce v hospodě vítězství, jak sám díš, obdrželi, tím více se nyní sluší, abychom Šachla volili.“

Starosta a ferrerovec uslyšev tuto jejich řeč, hned je do žaláře uvrci rozkázal, v němžto oni jednomyslně Šachla chválíce, nočního času jsou hlas s nebe uslyšeli: „Dobrý jest váš počátek, ale ten věčnou korunu dostane, kdo do konce života svého při Šachlovi vytrvá a setrvá.“

Tento hlas spasitedlný je strachem přestrašil, nímžto oni vzbuzeni jsouce, ostatek té noci na modlitbách jsou strávili. Ranního času starosta velikým počtem přátel ferrerovců obklíčen jsa, rozkázal je k sobě přivésti a je velmi lahodnými a od ďábla samého navrženými slovy od jejich předsevzetí odtrhnouti usiloval: „Proč medle Šachla voliti chcete a proč ne nikoliv našeho kandidáta?“

Odpověděli jsou mu na to: „Jsi sedlský pochlebník!“

Po tomto promluvení starosta rozhněvav se přenáramně, hned je svázané do vězení táhnouti poručil. Když jsou již tito Šachlovi voliči sedm dní napořád v žaláři zůstali, starosta kázal je k sobě přivésti a hned jich stálost připovídáním znamenitých darů pokoušeti usiloval. Ale nemoha ani dary, ani připovídkami jejich silnou mysl oslabiti a od Šachla odvrátiti, zuřivým obličejem velkými mukami jim hrozil. A toto také doložil: „Odejměte jim kalhoty!“ Na to řekli oni: „Odejměte také těla, neb nic se nám horší stati nemůže - neboť což jest volič Šachlův bez kalhot?“

Tímto tak smělým hlasem starosta popuzen, ústa jejich kamením ztlouci rozkázal. Biřicové, chtějíce s velkou rychlostí poručení jeho vykonati, božským řízením sami jsou se mezi sebou škaredě potloukli. Uzřev to starosta, chopiv kámen, na jednoho voliče Šachlova hoditi usiloval, ale zatím samého starostu ten kámen v ústa udeřil.

Co jsou měli ďábelští nevěrci činiti, když jsou viděli, že jsou se všecka trápení na jejich hlavy obracela, kterýmikoliv jsou chtěli mučedníky Šachlovy trápiti?

Starosta rozhněvav se náramně, aby se lid více jemu neposmíval, hned je zase do vězení vsaditi poručil, a poradiv se se svými voliči, co by s nimi dělati měl, na tom se s nimi snesl, aby všichni svázaní a nazí do rybníku vstrčeni jsouce, v něm umořeni byli. A hle - o dvanácté hodině noční slunečním horkem v té chladné noci tak občerstveni byli, že jsou potomně žádné těžkosti necítili. Potomně protikandidát Šachlův, přišed ráno, když čerstvé a veselé, volající: „Volte Šachla,“ jich nalezl, poručil, aby jejich hnátové zlámáni byli. Na čemž dokonali, ale i při lámání hnátovém volajíce: „Volte Šachla!“

Aby pak žádná památka po nich nezbyla, poručil starosta, aby jejich ostatkové v řece potopeny byly. Ale oni netoliko potopeni nebyli, nýbrž řízením božím všech 40 mrtvol přelámaných odvolilo Šachla.

Pro jejich poctivost svatý Gaudencius, brixiánský biskup, nestyděl se do Kapadocie putovati, aby s jich ostatky svůj kostel ozdobiti mohl, aby voličové katolickonárodní tam ta těla viděli, kteří jsou sobě více všech těžkostí pro jméno Šachlovo vážili nežli rozkoší tohoto světa.