Hlasy listů o spalování mrtvol

 

 

Čech píše: „Profesor Masaryk, autor výroku, že katolická církev jest jediným a největším nepřítelem lidstva vůbec a zvláště českého národa, prohlašuje, že se dá spálit. Od toho muže jsme nic jiného nečekali a čekat nemohli, ale tuto drzost mohl si odpustit inspektor banky „Slavie“ Šubrt, který právě zemřel v Opočně. Byl spálen v Sasku. Takové úředníky má banka „Slavie“. A ti pojišťují i nás katolíky, kteří jsme byli vždy proti spalování mrtvol, neboť spalovat mrtvoly jest vždy známkou pohanství a nekřesťanského ducha. Prach jsi a v prach se obrátíš, praví Písmo, a od toho neopustíme ani za jakéhokoliv režimu, neboť to znamená, že proměna těla v prach, jak z bible lze seznat, jest dovolena jedině ve hrobě a nikoliv v nějakém jiném přístroji. Jak by to dopadalo u posledního soudu? Kde by bylo možno zmrtvýchvstání, když člověka odvezou do Saska a bydlí vlastně v Praze. My jsme byli vždy pro to, že oheň může od duševní zkázy ochránit jen živé tělo, nikoliv mrtvé, a dle toho jsme také postupovali, rozlišujíce upřímné katolíky od kacířů. Spalováním živých kacířů bylo docíleno toho, že právě ti, kteří byli vlažni ve víře, stali se upřímnými katolíky, neboť měli na paměti, že ono upálení zaživa jest jen malým trestem proti ohni pekelnému, což bylo v našich intencích. Jestli jsme opíkali kacíře na hranicích a mluvíme to otevřeně, činili jsme tak jen právě z toho důvodu, aby se jejich duše očistily od věčného trápení. Což by to bylo plátno, kdyby tělo zůstalo, ale duše šla vstříc věčným mukám. Když vzplály hranice, tu oheň považovali jsme vždy za oběť očistnou, a všichni ti, kteří zúčastnili se autodafé, byli účastnými velkých odpustků.

Toť naše stanovisko, a pravíme otevřeně, že každý z těch, kteří se nyní dávají upálit po smrti, nejen tělo, ale i duši ničí a že jest velice smutné, že právě rakouská justice neponechává našim kněžím možnost, aby ti, kteří po smrti se chtí dát upálit, nebyli ještě před smrtí předáni církevnímu soudu, který by zaživa jejich těla očistil obětí zápalnou na hranicích.

Víme jen tolik, že pak stát náš není katolickým, za jaký se prohlašuje a že nám nezbývá nic jiného než prokletí všech těch, kteří se chtí dát po smrti spálit. Víme, že tím vzbudíme polemiku mezi volnomyšlenkáři a námi. Ale budiž konečně mezi námi jasno, a proto podpisujeme ještě jednou: „Nikdy ne po smrti, ale zaživa! Ano, zaživa, páni volnomyšlenkáři!’’

Čas píše: V těchto dnech dal se spálit v Gothě upřímný stoupenec strany pokrokové Palička, oficiál ve výslužbě. S ním odchází poslední stoupenec strany pokrokové v Poličce. Jak jsme se dozvěděli, bude jeho popelem posypána česká půda, aby naše hnutí se zúrodnilo. Podotýkáme dále, že náš spálený stoupenec žil v úzkém styku s naším básníkem Macharem a s redaktorem Herbenem, který byl tak rozlítostněn, že se polil petrolejem, aby následoval svého přítele. Bylo mu v tom zabráněno a petrolej odnesen do naší redakce, kde najde svého upotřebení. Podotýkáme dále, že zesnulý správně platil předplatné a že jeho úmrtím vznikla velká ztráta ve vydávání listu,takže od i. května jsme nuceni zvýšit předplatné o 40 hal. na měsíc.

Právo Lidu (Večerník). Přinášíme na titulní straně obrázek krematoria v Gothě v Sasku. Sasko jest zemí, kde vzrůst sociální demokracie jest neobyčejný, což nemůže popříti ani České slovo. A v této zemi máme krematorium, na jehož zbudování pracovalo 182 sociálnědemokratických zedníků. Tito všichni s chutí chopili se práce a znali se v té době s naším americkým soudruhem Hlaváčkem, s kterým se jeden setkal v Chicagu. Centralisti se ovšem vyhýbají od té doby krematoriu v Gothě a jsme žádostiví, kdy konečně uznají naše odborové organisace.

Časopis Zdraví lidu přináší od dr. Zahoře tuto úvahu: Nejkrásnějším okamžikem v lidském životě jest ten moment, když naši mrtvolu vezou do Gothy ku spálení.

Národní listy: Otázka spalování mrtvol dosáhla velkého stadia. O tom jsme nepochybovali, stejně jako jsme předvídali leccos. Není však naprosto pravdou, že rodina Horstova zamýšlí dát spálit ředitele Assecurazioni Generali pana Horsta, po tom, co se nyní děje. Vyvracíme to s největší rozhodností a upozorňujeme, že Assecurazioni Generali je jediný ryze český ústav.

České slovo: Nikdy jsme netvrdili, že ředitel Assecurazioni Generali dá se spálit v Gothě po své smrti, neboť má toho již zaživa dost. Právě si spálil prsty!