Hlasy časopisů o česko-německé smiřovací akci

 

 

Dr. Panýrek v Národní politice v Zdravotní hlídce:…

Ovšemže člověku nervóznímu jest třeba též klidu politického. Míním tím, aby člověk nervózní, byť ta jeho nervóza pocházela z čehokoliv, nejen nezúčastnil se jakékoliv politické akce, aby konečně nepropuklo u něho skutečné šílenství, jako se to stalo loni na Moravě, kde rozčílený jeden politizující občan druhého probodl, nýbrž člověk trpící nervózou měl by konečně číst, že smiřovací akce česko-německá rozřešena byla ve prospěch národa, jehož jest český občan neurastenik členem.

Nesmíme zapomínati, že nynější protahování česko-německých dohod může a musí v jistém směru působiti na člověka nervózního neblaze, zejména přidruží-li se k tomu nyní na podzim zánět nosních sliznic, zvaný populárně rýmou, o jejíž ošetření zpravím čtenáře Národní politiky v příštím čísle. Prozatím doporučuji hojné pití čaje, pokud možno vřelého, jak jsem poznamenal již v č. 207 Národní politiky před dvěma léty a pak doporučuji takzvané vypocení v peřinách, o čemž bližší podal jsem v č. 196 v Národní politice před pěti léty.

Yvonna v Národní politice ve fejetonu pod pseudonymem Jaroslav Bé…:

Baron Gautsch odeslal před několika dny přípis zástupcům českých a německých poslanců, ve kterém se jich táže, byli-li by ochotni zúčastniti se česko-německých konferencí ve Vídni.

Myslím, že tato prozíravost barona Gautsche je prozíravostí maloměstské švadleny, která nikdy nečtla módní hlídku a neví, co se nosí. Že Němci potrvají na svém vyděračském stanovisku, jsem jist, neboť nemohou chovat větší úcty k Čechům v poslední době, kdy pan Hašler přirovnával Yvonnu k Steinheillové a Tarnovské. V Německu by se žádný sebecyničtější zpěvák kabaretní neodvážil urážet zasloužilé ženy o národ, ty ženy, které svým důvtipem staly se miláčky tisíců a tisíců lidí a čtenářů Národní politiky.

Mohou míti Němci úctu k Čechům, když muž, známý ve společnosti, uráží veřejně zasloužilou českou ženu? Ostatně Vídeň jest právě nejnevýhodnějším místem pro česko-německé konference. Vídeňačky chtěly mít svou vlastní módu a snaží se emancipovati od pařížských mód a proto my musíme žádat od svých žen něco podobného a jedinou odpovědí na vídeňské vládní pikle o roztržení českého království, o jakém sní všeněmci, budiž národní kroj, ve kterém naše spanilé dámy zdůrazní, že jsme my zde doma a že nejvhodnějším místem ku konferencím není Vídeň, nýbrž Praha.

Čech:

Člověk stvořen a k tomu určen jest, aby zde na zemi Boha, Pána a Tvůrce svého poznával, ctil, miloval, jemu sloužil, po smrti pak věčně s ním byl spojen. Toť jeho nadpřirozené povolání, zčásti pak ukazuje mu cestu, aby povolání svého došel rozum, svobodná vůle; toto však neohlašuje mu vše, čehož mu věděti třeba, aby nadpřirozeného cíle dosáhl, i bylo tudíž třeba, aby Bůh sám člověku bezprostředně se poznati dal a jemu cestu k nadpřirozenému cíli vedoucí bezpečně naznačil. A s touto vroucí prosbou vstupuje katolický lid český do nového stadia česko-německého vyjednávání.

Ale slyš, lide katolický, tys vyloučen z oficielního jednání, neboť při posledních volbách spojili se všichni odpůrci kříže proti tobě a ty nemáš poslance. Tím ovšem nesmíš oficielně zúčastniti se vyjednávání, ale doufej, že Bůh uděluje každému dostatečně milosti své tolik, co sám ráčí a jak se toho kdo schopným učiní. Každý poslanec má v sobě hřivnu svěřenou, kdo dobře užívá milosti boží, nabývá ji hojněji, a kdo ji zanedbává, přichází o ni docela.

A nyní uvažte, čeští katolíci, že mezi těmi, kdož vyjednávají o česko-německou dohodu, nachází se jeden český poslanec, který hřivnu, od Boha mu danou, promarnil s lehkými ženštinami. Jak dohoda dopadne, jest nabíledni a slepota, kterou raní pak Bůh tyto podařené zástupce, bude jen částí oněch trestů, kterými nejdokonalejší Stvořitel trestá ty, kteří by chtěli, aby kříž byl odstraněn ze škol a mládež vychovávána v duchu socialisticko-židovském.

Čas:

Náš velký básník Machar uveřejní v nejbližších dnech ve fejetonu našeho časopisu řadu satirických epigramů na česko-německou dohodu. Podotýkáme, že básník jest již úplně zdráv a že mu zmizel otok z palce pravé nohy, který byl způsoben otlačením. Jest čas upozorniti obuvnické kruhy na šlendrián, který panuje ve velkoobchodech s takzvaným továrnickým výrobkem, kdy i inteligent a příslušník naší strany není jist, že se nestane obětí takového šlendriánu, jakým se stal náš velký básník.

Právo lidu:

Nebudeme svým čtenářům otloukat o hlavu starou pohádku o česko-německých smiřovačkách, ale spíše musíme každého soudruha upozorniti na štvaní národních sociálů proti našemu orgánu. Národní sociálové doposud se s Němci nedohodli, čehož vinen jest též hlavně jistý Půlpán, redaktor Lidu a Mladých proudů. Upozorňujeme spolky, že Právo lidu má svou vlastní tiskárnu v Lidovém domě, kde vkusně se provádějí pozvánky na prasečí hody. Tiskárna naše nachází se v samé blízkosti Venkova, tohoto podařeného orgánu agrárních otrokářů, takže budeme míti příležitost bedlivě stopovat činnost jednotlivých reprezentantů těchto podařených dobytkářů. V nejbližších číslech počneme již uveřejňovati celou řadu skandálních historek ze života redaktorů Venkova, nač své čtenáře důrazně upozorňujeme.