Historie prasete Xavera

 

 

Prase Xaver bylo krmeno melasovými krmivy. Jméno Xaver dala mu správa panství ku poctě vládního rady prof. Xavera Kellnera v Mockeru, jednoho z předních autorit na poli nauky o krmení, kterýžto slavný učenec pronesl duchaplnou větu: „Při okolnosti, že účinky melasy po všestranné mé zkušenosti jsou tak velkolepé, nezaslouží žádné jiné krmivo takového povšimnutí, jako tento domácí prostředek.“

Praseti Xaverovi šlo také náležitě k duhu. Tloustlo den ode dne a filosofovalo v nádherném chlívku o světských rozkošech, když tak ponořilo svůj rypák do melasového krmiva a zapilo dobrým mlékem. Časem přicházel ho navštívit jeho majitel hrabě Ramm a říkal mu: „Půjdete na výstavu, hochu. Jezte řádně, ať mně neuděláte hanbu.“ Někdy přicházela také paní hraběnka a volala se zářícími zraky: „Ach, jak je veliký a statný můj drahý Xaver.“ A při odchodu volali oba: „Dobrou noc, příteli, spěte sladce!“ A prase Xaver mžouralo očima za odcházejícími něhyplně a chrochtalo tak krásně, že hraběnka pronesla k svému choti: „Když slyším našeho Xavera, tu počínám věřit ve stěhování duší.“

Přicházeli také pozvaní hosté, kteří divili se francouzsky, německy, anglicky ctihodnému praseti a fotografovali si ho na památku.

Bylo růžové jako vykoupané pacholátko a kol krku mělo obrovskou sametovou stužku vždy koketně uvázanou.

A gentlemani, aristokraté, přátelé hraběte říkali s přesvědčením: „Milý hrabě, rozhodně dostane Váš Xaver první cenu na výstavě.“ Když byly narozeniny paní hraběnky, tu mezi jinými dary věnoval jí něžný manžel Xavera. Bylo tedy její, jen její úplně, navždy. A kvůli praseti dostal hrabě tak ohnivou hubičku, jako by to byla krásná divoká svině a ne klidné, tlusté, flegmatické prase.

Jakmile se stalo majetkem hraběnčiným, byla učiněna ještě větší zdravotní opatření ku jeho zdraví. Bylo převedeno do zvláštní místnosti, jejíž vydatný obsah vzduchu byl předem bezpečně zjištěn. Mělo své lázně, svůj splachovací záchod, zařízený se vkusem vlastním hraběcímu rodu. Všude byly rozvěšeny teploměry a šafář Martin dostal rozkaz změřit teploměrem teplotu vody a mléka, určeného k napojení Xavera. Stupeň teploty byl přesně předepsán zvěrolékařem. Není možno připouštět, aby vznešené prase nachladilo si žaludek, mohlo by dostat vleklý žaludeční katar, dívalo by se smutně a hraběnka by tolik plakala.

Šafář Martin měřil tedy teplotu nápojů, dával je po případě chladit nebo přihřávat.

Konečně zavedli praseti elektrické osvětlení a naučili je spát na žíněnkách, ovšem desinfikovaných. Prase Xaver přijímalo to vše blahosklonně a tloustlo den ode dne. Jednoho dne přišla svého miláčka navštívit paní hraběnka s chotěm. Xaver právě pil dobrou studničnou vodu, jejíž bakteriologický rozbor vykazoval nulku procent škodlivých bakterií, za to chemický rozbor něco zdravého kysličníku železitého ve spojení s kyselinou uhličitou (velmi důležité pro prase).

Hrabě podle zvyku vložil teploměr do vody a nechtěl věřit svým očím. Teplota vody místo předepsaných 8 stupňů Celsia 7 a půl stupňů! Hraběnka zbledla. To není možné, leda by ten ničema šafář nezměřil teplotu.

Spojeným úsilím odtrhli oba Xavera od vody, vyloživše mu, že by si mohl zastudit vnitřnosti. Nato přikryli nádobu víkem a rozčíleni vrazili do bytu šafáře.

,,Měřils teplotu Xaverovy vody, ničemo!“ zahřměl hrabě na Martina. Martin ukázal na postel u okna. „Vaše milosti, stůně mně těžce chlapec, má horečku, musel jsem mu dát pít!“

,,Pah! Ptám se tě, měřils Xaverovy vody teplotu?“ „Zapomněl, hoch těžce churav, vaše milosti, podávám mu pít, hlava se točí.“

„Tak tedy tak,“ křičel rozčileně hrabě, „tedy tak plníš povinnosti, já nejsem snad tvůj pán, co, lumpe, ty si děláš, co chceš? Okamžitě seber svoje věci. Jsi na minutu propuštěn. Do večera ať jsi pryč, jinak tě dám vyhodit i s klukem.“

„Taková lůza,“ řekla ještě hraběnka.

A do večera zapíchl šafář Martin prase Xavera. Přivolaný zvěrolékař mohl konstatovati jenom smrt. Hraběnka div nezšílela lítostí a omdlela. Šafáře Martina spoutali četníci a nemocného vrahova syna vyhodili ze dvora.

V novinách objevily se pak zprávy: Čin zhovadilce. „Šafář Martin na dvoře hraběte Ramma, známého kavalíra, byl pro nedbalost propuštěn ze služby. Aby se pomstil, zapíchl vzácný exemplář vepře. Zhovadilec dopraven k soudu.

Proslýchá se, že je bez vyznání. Potvrdí-li se to, pak je to důkazem, že kdo nevěří v Boha, je schopen i té největší surovosti.“

Tři měsíce dlel Martin ve vyšetřovací vazbě, kde choval se zarputile a nechodil do kostela. Během vyšetřování vyšly najevo různé skvrny na jeho bývalém životě. Tak byl před patnácti lety trestán pro přečin shluknutí čtrnáctidenním vězením. Ničema se nechtěl rozejít, ačkoliv mu bylo do-mlouváno soudním vrchním inspektorem. To byl už zárodek jeho surové povahy. Pak podruhé byl trestán pro výkřik: „Vy chocholatí“ třídenním vězením. Opět důkaz zarputilé, mstivé povahy.

Veřejný žalobce také využitkoval všech těchto podrobností a hříchů obžalovaného. Poukázal bystře na zločinné pudy v celé minulosti a prohlásil, že je pevně přesvědčen, že kdyby místo prasete Xavera v okamžiku zločinné vášně padl obžalovanému do ruky hrabě, že by byl hraběte jako prase zapíchl. Obhájce měl těžkou práci. Minulost nebylo lze smazat a nemocné dítě, to je příliš romantická a za vlasy přitažená polehčující okolnost.

Zdrcující byl pohled na ubohou paní hraběnku, která jako svědkyně byla přítomna a při pohledu na stužku sametovou, ležící na stole před předsedou senátu, nemohla se zdržet pláče. „Poznávám,“ pravila na otázku předsedy, „poznávám ji, náležela mému drahému Xaverovi, jehož kosti jsou pochovány pod záhonem lilií na zámecké zahradě.“

Obžalovaný neprojeviv slova lítosti přiznal se a byl odsouzen na šest měsíců do těžkého žaláře pro zločin zlomyslného poškození cizího majetku. Ale to není všechno. Aby spravedlnosti bylo učiněno zadost, zemřel mu mezitím syn, neboť mlýny boží melou pomalu, ale jistě. A prase Xaver odpočívá tiše pod květy bílých lilií, uprostřed nichž stojí pomník s nápisem: „Zde spí náš Xaver, zabit rukou vraha Martina, odsouzeného na šest měsíců s šesti posty do těžkého žaláře. Pochován byl 8. května roku 1907 ve stáří 1 a půl roku. Budiž ti země lehkou.“

Hrabě Ramm dal si ze stužky nebožtíka prasete Xavera ušít kravatu a nosí ji ve výroční den vraždy šlechetného čuněte ...