Hej, Marko!

 

 

Na srázech nad údolím svatého Jana rozhostilo se večerní ticho. Svišťové, kterých zde z celého ďumbírského pásma bylo nejvíc, přestali hvízdat, draví ptáci horští usadili se v rozsedlinách bílých skal a dřímali nad propastí; několik koz, které se zde ještě před chvílí pásly, přivábeny štěkotem hlídacího psa, vyšplhaly se rychle se srázů na planinu a běžely směrem, kde stál košiar bači Hronka.

Valaši vehnali stádo ovcí a přibylé kozy do ohrady a vešli do koliby.

V nízké, ze dřeva sroubené kolibě plál a praskal oheň, nad kterým se v kotli vařila žinčice.

Stmívalo se rychle. Teplo jarního dne ustoupilo chladnu noci, a když vítr vehnal do koliby proud chladného vzduchu, všichni poposedali k ohni.

Bača Hronek ležel na ovčím kožichu a házel do ohně kusy uschlé kosodřeviny, jejíž štiplavý dým naplnil zanedlouho celý prostor mrakem, takže nebylo lze rozeznati po stěnách rozvěšené sváteční širáky, bité opasky, črpáky, ze dřeva vyřezávané nádoby.

Žinčice v kotli byla ve varu, kypěla.

Valaši nabrali si ji do črpáků, jeden podali bačovi a pili vařící.

Když se nasytili, vytáhli z opasků malé dýmky, nacpali tabákem a vložili je do ohně, aby se zapekly. Když vycházel dým troubelem, pobitým mosazným plechem, vyňali je z ohně, opatrně vyfoukli napřed dým a kouřili.

Natáhli se po příkladu bačově na ovčí kožichy.

„Dnes je na Ďumbíru málo sněhu,“ řekl bača Hronek, dýmaje ze zapekačky.

„Málo,“ odpověděl mladší valach Jano.

„Na Děreši je ho ještě trochu,“ řekl starší valach Jurčík.

„Tráva už rychle roste,“ prohodil bača.

„Mech kvete,“ pravil Jurčík.

„Přilož na oheň,“ vybízel bača, „a ty, Jano, spi nyní s pomocí boží, ráno půjdeš dolů do Valašky pro sůl. Ovce již skoro nemají.“

Nebylo třeba vybídnutí, aby Jano usnul. Beztoho již trochu klímal. Unavil se dnes znamenitě. Dvakráte vylezl dnes na Vysoký Ďumbír, aby se podíval, kde leží ves Valaška. Ráno bylo celé údolí Hronu naplněno mlhami. Sestoupil proto, aby po poledni vylezl znovu. Po poledni uviděl Jano konečně Valašku hluboko dole pod lesy, a když se okolo čtvrté hodiny mlhy ještě lépe rozptýlily, rozeznal jeho bystrý zrak na konci vsi u řeky malý domek. Na tento domek díval se dobré dvě hodiny. V domku žila jeho Marka.

Jano nyní spal na ovčím kožichu tak tvrdě, že mu bača musil posunout nohy od ohně, sice by se mu opánky spálily.

Za chvíli spali ve výši přes půl druhého tisíce metrů tři spokojení lidé.

Tichou nocí na horách ozývalo se jen chvílemi bečení ovcí v košiáru za kolíbou a štěkot ovčáckých psů.

Ráno budil bača Jana. Trvalo to dost dlouho, než ho probudil, ale jakmile mu řekl, že má jít dolů do Valašky pro ovčí sůl, Jano vyskočil.

„Koupíš jí dvacet liber,“ pravil k Janovi, „pozdravíš starého Míšu, že jsme všichni zdrávi, nikde se neopiješ a u Marky se dlouho nezdržíš.“

Jano snědl rychle kousek tvrdého chleba, vzal si valašku do ruky a šel.

Bylo temno. Ranní mlha pokrývala vše. Nikde nebylo znát nijakých ostrých obrysů, dle kterých by se mohl říditi, ale Janovi to nevadilo. Znal cestu tak dobře, že by se zavázanýma očima sešel v největší nepohodě dolů do údolí. Všude bylo šedivo a tma. Když přišel na Priehybu, prorážely již matně skrze mlhu paprsky vycházejícího slunce. Byly fialové. Když ranní vítr rozehnal trochu mlhy, zjevila se za skalisky rudá koule sluneční. Zdála se být tak blízko, že by člověk jí rukou dosáhl.

Jano vyhodil valašku do výše. „Hej, boží slunce,“ volal na počest vycházejícímu slunci.

Mlha náhle ustupovala. Zdálo se, že teče a běží do údolí a do černých lesů.

Slunce se zmenšovalo a vystupovalo výš. Ranní jasno přišlo náhle.

Před chvílí nebylo před sebe vidět ani kroku, a nyní zjevilo se vše, pole i skály, tak jasně a ostře. Bylo vidět Malý i Velký Ďumbír, na levé straně kamenitý, mechem porostlý Dereš, dále Priehyba, Leskovec, všechny ty vrchy a skály vyvstaly náhle, jako by vyrostly z šedivé, vlhké mlhy.

Větve kosodřeviny leskly se na všech stranách a zbytky sněhu v rozsedlinách Děreše třpytily se, až Janovi vnutily slzy do očí.

Jano spouštěl se pod Priehybu stezkou mezi kosodřevinou a smál se.

„Hej, Marko, překvapím tě,“ myslil si pln radosti. „Od začátku jara, kdy jsme se zde usadili na salaši, jsem tě neviděl.“

Několik plachých svišťů, vyrušených jeho krokem, zahvízdalo a skrylo se v děrách.

Jano se dal do zpěvu. Lesy odpovídaly na jeho zpěv ozvěnou.

Jano přestal zpívat a křičel do lesů: „Hej, Marko!“

Černé lesy odpovídaly: „Hej, Marko!“

„Hej, Jano!“ křičel poznovu. Z černých lesů ozvalo se burácením: „Hej, Jano!?“

Pláně kosodřeviny zmizely a na místě nich počaly se objevovat zakrslé sosny a borovice.

Jano se smál, vesel v srdci, že uvidí svou Marku, a spouštěl se dále dolů.

Všude hrčely jarní vody a chladný vítr ranní ustupoval teplému, jarnímu.

Les stával se vyšším a hustším, objevovala se i zpráchnivělá dřeva padlých stromů, z nichž vyrážely mladé stonky nových stromů. „Za tři hodiny jsem u Marky,“ řekl si Jano, dívaje se na slunce, a znovu volal do lesů: „Hej, Marko!“

*

Bača Hronek měl rád pořádek, proto, když se Jano večer nevrátil se solí z Valašky, řekl k Jurčíkovi: „Já to vždy říkal, že nikdy z Jana nebude pořádný juhas. Pošlu ho pro sůl, a on nejde, ovce nemají co lízat.“

Když se Jano nevrátil ani druhého dne večer, pravil bača k staršímu valachovi: „Janovi se stalo nějaké neštěstí.“

*

Janovi se nestalo žádné neštěstí. Když přišel po onom krásném jitru do Valašky, šel přímo navštívit Marku.

Starému Míšovi, otci Marky, utopil se před týdnem v rozvodněném Hronu čeledín a velmi těžko jest za dnešních poměrů v Pohroní získat dobrou pracovní sílu.

Jano zapomněl úplně, že má koupit pro baču dvacet liber soli, a zůstal u starého Míši.

Starý Dereš a celé pásmo ďumbírské čeká dodnes marně, až uvidí valacha Jana, nesoucího sůl pro ovce, a bača Hronek chodívá nyní, aby se uvaroval podobných případů, sám do Valašky pro sůl.

Hej, Marko!