Furor teutonicus

Čínská historie

 

I

Od té doby, kdy Němci vtáhli do Pekingu a hospodařili tam svým pověstným způsobem, i klidná země čínská Se-čuen, ačkoli hodně daleko od působiště nositelů německé kultury, přece nebyla ušetřena jejího blahodárného vlivu.

Skoro v každém městě krásné země se-čuenské docházelo denně k pranicím, neboť na školách, které zřídili mandaríni, přísahající na německou kulturu, učilo se přírodopisu v tom smyslu, že bambus je užitečnou rostlinou jen proto, poněvadž lze jím vytloukati domy nepřátel kultury velkoněmecké a spolu kreslit modřiny a jizvy na těle těch, kdož ve své pravé čínské zabedněnosti nechápou dobrodiní, které copatým synům říše středu ráčili přinésti pan hrabě Waldersse.

Kultura v zemi se-čuenské utěšeně se vzmáhala. Potkal-lis Číňana, jemuž scházelo jedno oko, nebo měl-li vyraženy všechny zuby, mohl jsi být jist, že byl to jen přirozený důsledek výchovy velkoněmecké.

Ještě před padesáti lety snášeli se obyvatelé se-čuenští s celým světem, potkal-li soused souseda, pozdravil jej uctivým: „Hvězda štěstí provázej vás“ a šel svou cestou. Od té doby však, kdy známo bylo řízné vystupování vojů maršálových v hlavním městě veleříše copatých synů, pokládala by jistá část lidí v Se-čuenu za hotovou urážku důstojnosti lidské, kdyby někdo zdravil svého bývalého souseda oním vodnatým: „Hvězda štěstí“ a tak dále. Naopak za projev osobní statečnosti a za jediný prostředek k docíleni imponujícího zjevu považováno pouze vykřiknouti z plna hrdla „Heil“ nebo „Wacker“ a udeřiti souseda co možno tlustým bambusem.

Sečuenské děti hrály si dříve s draky, kaménky, dřívky a podobnými hračkami, které svým mírumilovným rázem budily nyní všeobecné opovržení přátel kultury velkoněmecké. I připadla nějaká důmyslná hlava na to, aby již útlým duším vštěpovány byly vznešené zásady velkoněmecké a tak jistá část obyvatelů se-čuenských pořídila si zvláštní sdružení mládeže, zvané Kna-ben-hor-ty, jejichžto malí členové dovedli nejen obratně zacházeti s bambusem, ale i s nástroji daleko nebezpečnějšími.

Výsledek toho byl, že chov slepic v celém kraji byl vážně ohrožen a že pobité trupy různých užitečných domácích zvířat dávaly tušiti, jak velkolepě budou jednou stateční mladí obráncové řáditi v řadách nepřátel a snad i přátel.

Ještě před několika lety mohl jsi klidně procházeti se ulicemi se-čuenských měst a spatřil jsi jen klidně visící copy, nyní však šlehají copy dříve klidných Číňanů jako hadi a běda ti, jestliže jen jediným pohledem dáš najevo, že nesouhlasíš s velkolepými myšlenkami, které víří v těch copatých hlavách.

A což teprve v shromážděních veřejných! Několik mandarínů se-čuenských bylo tak pevně přesvědčeno, že určeni jsou k tomu, aby aspoň nad čtyřmi sty miliony copatých krajanů vládli, že byli odhodláni ukřičeti každého, kdo by jen z daleka pronesl pochybnost o správnosti tohoto geniálního názoru...

A jelikož Čína má bohatou literaturu, našli se i učení mandaríni, kteří tuto novou národní ctnost čínskou okřtili vědecky: „Furor teutonicus“ a prohlásili, že jen ona je základem vší výchovy, státovědy, náboženství, politiky a tak dále ve všech širých krajích říše středu.

Veškeré řeči těchto hlasatelů nového směru začínaly jen ku chvále „furoru teutonského“ a končívaly zpravidla neurčitým chrápáním v pozici málo úhledné, zaviněné přílišným požitkem nápojů opojných, jimiž bylo potřebí uměle osvěžovati onu ctnost, by nepovadla.

II

Ale k nemalému zármutku těchto všech výtečníků našlo se velké množství Číňanů, kteří vážně pochybovali o tam, že v nový kurs přinese žádoucí slávu, velikost a rozkvět říše středu. Obchod vázl, nouze a nespokojenost rostla a lid reptal.

Proto sjeli se mandaríni, by poradili se, jak čeliti bídě a mizérii, která stále více zachvacovala i nejkrásnější kraje říše. Ale na všech těchto schůzích bylo jen oznamováno, že je potřebí tolika a tolika milionů sapek (čínských penízů) a že není ještě jisto, zdali se za ně něco kloudného pořídí. Nyní však mandaríni, přísahající na novou kulturu teutonskou, zařvali v shromáždění mandarínů: „Jsme utiskováni!“

Výsledek těchto slov byl strašný. Předsedající mandarín skácel se se židle a když mu někteří rozumnější mandaríni domlouvali, aby se nebál, vyjektal: „Ano, pánové, jste utiskování.“

Několik mandarínů řeklo, že je to blbost, vrchní mandarín chtěl jim skoro dáti za pravdu, ale včas vzpamatovav se, pravil pomalu: „Ale, pánové, možná, že je to blbost, nemohu si však pomoci. Pohleďte zde na některé svoje vynikající časopisy, tuto pýchu národa čínského, čí jest tato tvář zde zobrazena?“

„Tvoje tvář, milá jak vycházející slunce, ó náš otče a matko!“ (to je totiž oficiální titul mandarínů) odvětili ostatní tři nižší mandaríni. „Klaníme se tvým licousům a copu tvému a chystáme ti pocty, podobné jako tvému vznešenému předchůdci.“

„Tak buďte zticha, drazí moji a nechte ony vážné mandaríny, přívržence velkého němectví, ještě trochu hlučeti. Je to bez odporu krásné a prospěšné celé Číně.“

Mandaríni byli sice jako opařeni, ale nakonec se s tím smířili, když vysokoblahorodý mandarín řekl, že každý pravý Číňan líbá ruku, ať je mu to milo čili nic.

III

Zdálo se opravdu, že nic nezastaví vítězný postup nové ctnosti čínské, „furoru teutonského“. Několik dní nato, když se všech stran docházely zprávy, že bambus celé Číny nestačí na modřiny a rány, jimiž vyznavači oné vznešené myšlenky okrašlují zevnějšky svých trpělivých bližních, konala se jiná schůze mandarínů, do níž dostavili se oni hrdinové s novým geniálním nápadem.

Bylo všeobecně známo, že celé kraje čínské jsou ve stavu velice neutěšeném, bída a hlad byly stálými hosty v národě, jehož valná většina nevěděla, bude-li zítra míti k obědu hrstku rýže. Avšak nesnášelo by se s vysokými záměry teutonských mandarínů, by takovýmto malichernostem věnovali pozornost a zvláště nepřáli si rozhodně, by prostým Číňanům bylo dovoleno vyslati svoje zástupce v poradu mandarínskou, aby tam přednesli stesky národa.

Nešťastnou náhodou stalo se, že právě vbrzku měl býti podán návrh podobný, jímž se všem Číňanům povolovali zástupci.

Sotvaže nejvyšší mandarín otevřel ústa svá, ozvala se z řad vyznavačů teutonství nejnovější hromová hymna:

„Ex, ex, ex, bsekekekex!“

Nejvyšší mandarín koprněl nad těmito velebnými zvuky. Byly silné i pro jeho uši. Odvážil se ku skromné poznámce, že takovými zvuky neměla by býti hanobena řeč čínská, ale slova jeho zanikla ve všeobecné vřavě.

Když dozněly poslední tóny velebné té hymny, zastrčil každý ze řvoucích a povykujících mandarínů několik tisíc penízů do opasku jako řádnou odměnu za zdařilou tuto schůzi a ubíral se klidně k domácímu krbu.

IV

Kdyby se objevily v některých letopisech evropských taková strašlivá bláznovství a darebné podvádění a okrádání milionů pilných pracovníků, kdyby, pravím, v konstitučním životě některého státu objevilo se tolik drzých provokatérů, jistě by jim žádný národ nedal ani jediné sapeky a vysadil je bez milosti za dveře.

„Ale, polituj spravedlivé nebe! Národ Konfuciův a Laotseův, národ mudrců nemá dosti odvahy vysadit tyto ničemné, bláznivé křiklouny, zacpat jim ústa a odkázat je k poctivé práci! Týž národ, který rozdává štědrou rukou těmto velkovýrobcům největších pitomostí a ostud, hrdlí se o sapeku, má-li ji dáti na provedení děl největších básníků a mudrců Číny!“

Takto trpce hořekoval čínský letopisec, z něhož jsem vyňal tuto ryze čínskou historii o „teutonském furoru“, zavlečeném do Číny. Od nějaké doby však nemám z Číny žádných zpráv. Možná však, že se už tam se svými mandaríny vypořádali.