Edisonovy zkušenosti z Čech

 

 

Slavný americký vynálezce Edison, který na svých cestách Evropou navštívil Království české a Prahu, byl mi vždy sympatickým pro svoje geniální schopnosti, a dnes vidím, že jest nejen výtečný vynálezce, ale i dobrý pozorovatel okolí, že mu neujde nic a že právě jeho pozorovací talent ze všech zemí, jimiž v Evropě projel, nejvíce vynikl v Čechách a hlavně v Praze.

Z geniálního vynálezce stal se neméně geniální žurnalista, který užil všech darů ducha k tomu, aby své nastřádané zkušenosti z cest snesl ve velice úchvatný článek o Čechách, ve kterém jasně se rozhovořil do nejmenších podrobností o všech věcech, které učinily na něho tak nesmazatelný a hluboký dojem. Článek ten zní:

„Pokud se týče střední Evropy, vmysleme se v situaci této pevniny, od které jsme odděleni oním velkým mořem, tuším Tichým oceánem. Nesmíme se proto domnívali, že celá evropská pevnina jest střední Evropou. Střední Evropou můžeme nazvati právě jen tu část evropské pevniny, která jest v samotném středu velkých zemí a států. Ve středu střední Evropy, kteréžto pojmenování jest velice přiléhavé, jest jakási kotlina, nesmírně široká a dlouhá, ohraničená, jak mně bylo řečeno, pravidelnými náspy, pečlivě osázenými jehličnatými stromy. Náspy jsou na straně západní a jmenují se, jak jsem vypátral, Šumava, na straně severo-východní pak Krkonoše, což jest dle všeho obvyklé pojmenování severu a západu. Velmi jsem se podivil, že i v této obrovské kotlině nalezl jsem vlaky, kterými lze projeti kříž na kříž oním obdivuhodným údolím zvaným Čechy čili též Vltava, jak jinak říkají. - Slovo Vltava znamená též vodu v onom jazyku, kterému nikdo z Angličanů a Američanů nerozumí, přestože mnoho vystěhovalců amerických vrací se občas do Čech, ale jak jsem se dozvěděl, nepodařilo se jim dosud zavěsti v Čechách anglické školy. Díky však přistěhovalcům americkým panuje v Čechách jistý blahobyt, takže kolem silnic vidíme vysázeny švestky, taktéž i jablka a hrušky, které jsou, jak se zdá, hlavní poživatinou obyvatelstva. Abych nyní vysvětlil, co jest to silnice, musím podotknouti, že jest to cesta ohraničená po obou stranách takzvanými příkopy, jamami, do nichž pilnou rukou stále přilévá se voda, aby se zúrodnila okolní česká pole. V Čechách nalezl jsem, což mne velice překvapilo, nejen pole, nýbrž i luka. Luka jsou větší prostory pokryté zelenou travou, z níž, jak jsem se dozvěděl, zvláštní metodou dobývá se seno. Zdokonalením této metody hodlám se co nejdříve zabývati. Velice zajímavým zjevem jsou v Čechách zvířata čtyřnohá, s krátkými rohy na hlavě, kteráž, jak mi můj průvodce řekl, nazývají se všeobecně kravami. Z těchto zvířat dobývá se chemickým procesem látka připomínající svou chutí a barvou margarín. Tato náhražka margarínu sluje ‚máslo‘.

Bylo mi dále řečeno, že kromě krav chovají se v Čechách i jiná zvířata ve velkém. Jsou to hlavně volové. Mnohem nižší druh volů slově tele. Velice jsem se podivil též jiným zvířatům, která slouží k výrobě jiné náhražky umělých tuků, a to k výrobě sádla, zvaného ,sádlo vepřové‘, ačkoliv zvířata ona nazývají všude po Čechách prasaty. Z jiných druhů dobytčat chovají se zvláštní zvířata žijící ve vodě ve stavu polodivokém; tyto nazývají kapry a jsou hlavní potravou chudého lidu, neboť vytáhne-li se takové dobytče z vody, pojde, takže než doroste, musí se stále polévat vodou.

Toto jest ovšem potěšitelný fakt, neboť v Čechách jest hojně vody. Ale nápadné mi jest, že dosud se je nepodařilo zkrotit, a můj průvodce mi nedovedl zodpověděti tuto otázku. Velice mne potěšilo, že nalezl jsem v této podivné zemi rostlinu čistě americkou, totiž brambory. Přivezli ji patrně američtí vystěhovalci, když u nás ve Spojených státech zbohatli.

Požívání brambor děje se týmž způsobem jako u nás v Americe, že se totiž brambory nasázejí do země, a když uzrají, vyperou se a uvaří. V zámožnějších rodinách se i pekou. Podivně na mne působilo, že voda v Čechách jest téhož chemického složení jako v Americe. Jest to čirá, jasná tekutina, prýštící všude ze zdí a ze země měrou tak hojnou, že i chuďas může se v ní za laciný peníz vykoupat.

Poslední den věnoval jsem velkému městu uprostřed oné kotliny, kteréž nazývá se Praha, ačkoliv se mu též lidově říká Caputregni. Na ulicích vidět jistou zámožnost, která opět svědčí, jak vystěhovalci američtí dovedli toto město zvelebit. Domy jsou nízké a jediný mrakoškrab vypíná se nad městem za velkým rybníkem s ostrovy a mosty a nazývá se Hradčany. Na druhé straně buduje se nový mrakoškrab zvaný Petřín. Obyvatelstvo chodí i ve všední den ve svátečních šatech. Jak jsem již řekl, jest v Caputregni též několik mostů kamenných, pocházejících z doby kamenné, a jiné mosty z doby železné. Obyvatelstvo má svou vlastní vzdělanost a vydává i svůj list. Pleti jest bílé a viděl jsem též jako zvláštnost několik jednonohých. Prahou samou, což mne nesmírně překvapilo, projíždí elektrická tramvaj, přinesená sem patrně Američany. Ženy tohoto národa šatí se zcela pravidelně a vycházejí málokdy prostovlasé na ulici. Většina obyvatelstva Prahy živí se uhlířstvím.“

Děkuji tímto slavnému Edisonovi jménem celého českého národa za poutavý článek, který jest jistě výbornou informační pomůckou a svědčí o jeho neobyčejné bystrosti duševní.