Důlní katastrofa

 

 

Samo sebou se rozumí, že paní Stallová přijala na se protektorát nad slavností ve prospěch rodin po hornících, kteří zahynuli v dole jejího muže. Choť majitele dolů Mühle bude mít báječnou zlost, že se voda neprovalila do některého z jeho dolů, pak by protektorát slavnosti připadl jí. Ale aby neřekla, dá ji paní Stallová zvolit do výboru slavnosti, nebo jí dá prodávat květiny, ale ne, to přenechá své dceři a obleče ji tak nádherně, aby jí to ostatní dámy záviděly.

Celkem ji mrzelo, že zahynuli jen čtyři horníci, jaká by to byla slavnost a sláva, kdyby katastrofa byla větší. Ale co všechno platno, zaplať pánbůh i za ty čtyry opuštěné rodiny.

Předně hlavní věcí je nádherná róba. Musí se representovat jako protektorka. Dá si šaty ušít ve Vídni. Potom musí si objednat migrénové kolíčky, neboť bude to schůzí. Dobře, že na všechno myslí. Schůze budou se konat v jejich domě. Může pro zúčastněné dámy uspořádat domácí ples. A ještě jedna výtečná myšlénka: Po slavnosti uspořádá menší banket pro pány a dámy výboru. Pozve také ředitele dolů svého muže. Ale nač menší banket? To by nějak její přítelkyně ohrnovaly nosy. Udělá pořádný banket, aby se o něm se závistí mluvilo. Bude to stát ovšem peníze, ale promluví s mužem, aby se pokusil o zvýšení cen uhlí.

Paní Stallová promluvila o tom se svým mužem.

„Zajisté, drahoušku,“ řekl s úsměvem pan Stall, „kdyby tě šaty měly stát třebas tisíc zlatých, dostaneš je. Musíme přece něco udělat pro ty ubohé rodiny ...“

II

Tedy zahynuli čtyři horníci. Ženy a děti stály po tři dny a noci u dolů, než vytáhli jejich nabubřené mrtvoly. Za deset minut měli vyfárat z dolů a vrátit se domů k rodině, když provalila se voda. Zahynuli v těch hrozných bludištích tmy a potu jako myši, když voda zaplaví na lukách jejich podzemní skrýše.

Utopili se, zatím co jejich ženy připravovaly pro ně večeři.

A když je vynesli z dolů, tu jejich ženy a děti neplakaly. Neměly slzí. Vyplakaly všechny slzy za ty nekonečně dlouhé tři dny naděje a zoufalství. Ale těm, kteří se s nimi objevili na denním světle, ukáply slzy.

Tu prodrala se k nim žena jednoho z těch, kteří se utopili: „Františku, náš Karel říká už ,tata, mama’.“ A na rukou nesla klučinu, který se udiveně díval na ta plátnem přikrytá těla, a ukazuje ručkou na jedno, křičel radostně: „Tata, táta!“

Pak přišel četnický strážmistr a odvedl ji, volaje: „Vy nebýt zde, vy jít tomů, vy mu nepomoct.“

Četníci! Je to zvláštní, že na upokojení pozůstalých při důlních katastrofách pošlou se vždy četníci. Je-li katastrofa větší, pak se pošle vojsko. Telegramy úřední bývají zpravidla stručné: „Zahynulo osmdesát lidí, pošlete dvě setniny.“ Tedy na jednu mrtvolu dva vojáky. V tomto případě dělalo pořádek nad mrtvolami čtyř čtyřicet četníků. Strážmistr zíval nudou. Cekal srocení, výhružné výkřiky a zklamal se. Poslední svou naději skládal do pohřbu ...

III

A což duchovní útěcha není nic? Farář umínil si, že potěší pozůstalé rodiny. Ale který farář ve zněmčeném území zná česky. A kdyby i znal? Co je z těch rodin dnes? Žebráci. Ostatně to byli socialisti. Pošle tam Čecha kaplana.

Kaplan šel nerad. Považoval takovou útěchu za komedii.

Ale jakáž pomoc. Člověk se musí přetvařovat. Ale nepůjde tam. Nešlo by mu to od srdce. Pošle tam mladšího kaplana. Ten to myslí dosud vážně.

A tak zaklepal odpůldne, dvě hodiny po vynesení mrtvol z dolů, u jedné z vdov mladší kaplan.

Pozdravil a posadil se. Cítil upřímnou soustrast, a proto chvíli mlčel a pak řekl: „Pánbůh dal, Pánbůh vzal, budiž jméno Páně pochváleno.“

Vdova seděla na posteli a plakala.

Kaplan se vzmužil: „Co je vám pláč pláten, milá paní? Dnes člověk ještě jest a zítra ho není více. Kterak šťastný a prozřetelný jest člověk, který v životě snaží se být takovým, jakým sobě žádá býti po smrti.“

Kaplan se rozohnil. Pět sirotků dívalo se na něho vyjeveně. Pohladil nejbližšího a pokračoval se zanícením: „Člověk nemá spoléhat ani na přátele, ani na příbuzné, nýbrž nemá odkládati na budoucí časy se svým spasením, neboť na člověka dříve lidé zapomenou, nežli si myslí.“

„Nikdy na něho nezapomenu,“ namítla vdova.

Kaplan udělal nevrlý posuněk. Proč mu skáče do řeči? „Když člověku sejde z očí, sejde také z mysli,“ řekl důrazně. „Srdce lidské jest tak tupé a tvrdé, že ono pouze na přítomnost myslí a víc nehledí na věci budoucí. Každý má se při každém skutku a myšlení tak chovat, jako by dnes ještě měl umřít. Kdyby člověk dobré svědomí měl, smrti by se mnoho nestrachoval. Lépe by bylo hříchů se varovat nežli se příliš bát smrti. A jestli dnes připraven nejsi, jak budeš zítra? Zítřejší den je velmi nejistý a nevíš, dočkáš-li se dne zítřejšího.“

Kaplan se ještě víc rozohnil, vstal z lavice a počal hřímat: „Co je platno dlouho býti živu, když se tak málo polepšujeme? Ach! Dlouhý život nepolepšuje vždy člověka, ale častokráte jeho viny množí.“

Uhodil pěstí do stolu jako do kazatelny: „Kéž bychom alespoň jediný den dobře byli živi na tomto světě. Ale ne, my ne, my -“

Rozkřikl se, až venku počali se stavět lidi:

„My se nepolepšujeme. Je-li strašné umřít, ještě strašnější je být déle živ ve hříších. Blahoslavený, kdo hodinu smrti své stále před sebou má a každodenně k smrti se chystá. Budiž vždy připraven, aby smrt tebe nezastihla nepřipraveného. Až poslední ona hodinka nastane, daleko jinak počneš smýšleti o celém svém životě minulém a velice budeš pykati, žes v dobrém byl tak nedbalý. A proto běda těm, kteří na smrt nemyslí ...“

Kaplan vzal klobouk a vyšel dopáleně ze dveří.

Před domkem stál zástup lidu. „Ubohá vdova, velebný pane,“ řekl jeden z nich, „neví, co bude zítra jíst s dětmi.“

„Postarám se, aby mrtvola byla vykropena zadarmo,“ řekl soustrastně kaplan a odcházel odtud s vědomím, že vykonal záslužný skutek, navštíviv vdovu. Ostatní tři nešel již potěšit. Při prvním udělení útěchy vyschlo mu v krku ...

IV

Pohřeb konal se klidně. Strážmistr se zklamal. Za čtrnáct dní konala se slavnost ve prospěch vdov po hornících pod protektorátem paní Stallové. Její róba stála dvanáct set korun. Při slavnosti hrála vojenská hudba, to stálo tři sta. Pak byl banket, ten stál pět set zlatých. Tři sta a pět set je osm set, mimořádné výlohy, jako ohňostroj a podobně, osmdesát, to je osm set osmdesát zlatých, příjem byl devět set dva zlaté, zbylo tedy čistého výnosu dvaadvacet zlatých, kterýžto obnos byl také spravedlivě rozdělen panem okresním hejtmanem čtyřem vdovám. Dostala každá pět korun padesát halířů za zabitého muže. Bylo to hnedle jako z ručky do ručky. Tady je prosím mrtvola a tady je 5 K 50 halířů ...