Druhé kázání faráře Douděry po čas volebního ruchu

 

 

Drazí v Kristu! Pamatujete se na mé poslední kázání, kteréž jsem kázal vám, které jste i přijali, v němž i stojíte a skrze které spaseni budete. Političtí nepřátelé mezitím rozhodili mezi vás letáky, kde mluví se proti katolicko-národním voličům, proti vám, drazí v Kristu, kteří znáte evangelium sv. Lukáše: Milovati budeš stranu katolickonárodní z celého srdce svého, z celé duše své a ze vší síly své, i ze vší mysli své, a kandidáta Myslivce jako sebe samého. Vždyť i ten milosrdný Samaritán, naleznuv člověka lotry zraněného, byl členem strany katolickonárodní. A přistoupě, ovázal rány jeho, naliv oleje a vína a vloživ jej na hovado své, vedl do hospody a péči o něj měl. A proč tak učinil? Poněvadž onen člověk lotry zraněný byl také organisovaný ve straně katolickonárodní a pro své smýšlení politické na cestě z Jericha do Jeruzaléma národními socialisty oloupen.

Drazí v Kristu! Toto stojí psáno v epištole k Efezským, verš 15.-24.: Viztež, kterak byste opatrně chodili, ne jako nemoudří, ale jako moudří; vykupujíce čas, neboť dnové zlí jsou. Protož nebývejte neopatrni, ale rozumějící, a na svůj volební lístek napište jen kandidáta strany katolickonárodní, což jest vůle boží! Naplněni buďte duchem svatým a mluvte mezi svými známými jen o Myslivcovi, zpívajíce a plesajíce o něm v bázni Kristově. Oblecte se v odění boží, abyste mohli stati proti úkladům politických nepřátel, kteří nazváni jsou ve verši 12. „duchovní zlostí“ v povětří.

Pročež vezměte býkovce víry, abyste mohli odolati v den zlý, a majíce podpásaná bedra svá pravdou a nohy majíce obuté v evangelium pokoje, vyžeňte ze svých obcí agitátory samotného Belzebuba.

Neníť vždy v moci člověka cesta jeho. I člověk v zuření upadá, a tu svažte zuřivce, neboť co svázáno na zemi, bude svázáno i na nebi, a odevzdejte je do rukou soudce lidského s prospěšným tvrzením, že Bohu se rouhali a kradli.

Kdež jsou, drazí v Kristu, ti naši dobří staří katolíci, kteří odpočívají již v chladné zemi?

Kdež jsou, tážete se, ti, kteří by nám stáli po boku v tomto krutém volebním boji?

Oni žijí v nás, ve svých dětech a s námi také půjdou volit, a vyreklamoval jsem pomocí boží tyto naše mrtvé předky: „Jana Mazance, Adama Heidlera, Václava Kapouna, Kašpara Svojkovce, Zachariáše Chalibu, Tomáše Ropalu, Pavla Makovce, Karla Topinku, Mikuláše Tětavku a Adolfa Nejtečka“.

A všichni ti, drazí v Kristu, půjdou s námi volit proti luteránům a kalvínům a pikhartům, kteří na Hradě pražském z paláce z jich Milosti hned tři pány sházeli z oken dolů na potupu proti císaři římskému a všemu rakouskému domu.

Neboť co čekati můžete od našich politických protivníků, o nichž psáno jest již v epištole k Filipinským, že jsou nepřátelé kříže Kristova a jichžto konec jest zahynutí a kteří stojí o zemské věci a ani kostelním svátostem neodpouštějí. Ruku na srdce, drazí v Kristu, pravím vám, že nepřestávám se modliti za vás a žádati, abyste byli naplněni známostí vůle jeho a volili Myslivce ve vší moudrosti a rozumnosti duchovní a vší trpělivosti bránili nepřátelům našeho kandidáta zúčastniti se voleb, neboť když nad vrahy církve ani nejmilosrdnější Bůh se neslituje, co máme činiti my, lidé křehcí a slabí. A proto přijďte dnes všichni odpůldne do Třebovky na voličskou schůzi, kde bude řečnit protikandidát dra Myslivce a tam stane se, že Bůh zvolá mými ústy k vám: „Bij!“ A vy budete biti, abyste vytrhnuti byli z moci temnosti, neboť zvítězí-li náš odpůrce, tu hned po soužení těch dnů slunce se zatmí a celá země plakati bude naci pádem Myslivce.

*

Měsíc nedá světla svého a hvězdy budou padati s nebe a moci nebeské budou se pohybovati a tehdáž po propadnutí dr. Myslivce budou kvíleti všechna pokolení země. A vy, kteří jste dosti pro Myslivce nepracovali, budete souženi a trápeni.

A vy veřejně musíte Myslivce chváliti, neboť ústy se děje vyznání ku spasení, a přijde-li někdo a řekne-li vám: Nevolte Myslivce, tu vypuďte ho z domu svého a rcete mu: „Hovado, odejdi!“ Neboť praví Písmo: „Všeliký, kdož věří v Myslivce, nebude zahanben, každý zajisté, kdož ho vyzývati bude, spasen bude.“ Nedejte se, drazí v Kristu, svésti cizím a rozličným učením. Náš kandidát zajisté vám poví, že nejen slovem božím živ jest člověk, a tu můžete směle slíbiti za každý hlas dvě koruny, abyste i na nebesích korunováni byli slávou boží. A na dobročinnost nezapomínejte, neboť takovými oběťmi zasluhován bývá náš kandidát.

Aby pak mnozí nebyli vlažní ve víře, poskytněte jim nápoje a rcete k nim: „Vejdiž v radost pána svého!“ a dejte jim napít, aby byli vzděláni na základně apoštolském a prorockém, kdež jest nejhlubší uhelný kámen sám Myslivec, na němž všechno stavení vzdělané roste v chrám svatý v Pánu. Neboť dr. Myslivec poslal anděla svého, totiž mne, abych mu připravil cestu před tváří vaší. I modlil jsem se: ..Ty, Pane, který znáš srdce všech, ukažiš, kterého jsi vyvolil k apoštolství.“ I padl los v sekretariátu strany katolicko-národní na dra Myslivce, i přičten jest k jedenácti apoštolům.

Proto Bůh tak miloval svět, že Myslivce nám dal, aby kdož věří v něj, nezahynul, ale měl život věčný.

Amen, pravím vám, že když zvolen bude dr. Myslivec, tu každý z vás bude moci pít, co bude chtít, aby radovalo se každé stvoření lidské.

Drazí v Kristu! Proto všichni dnes odpůldne do Třebovky na voličskou schůzi a zlé věci čiňte nepřátelům víry, aby kdož unikne z rukou vašich, mohl chváliti jméno Páně a zvolati: A vysvobodil jsi mne ze zahynutí a vytrhl jsi mne z času zlého, proto dobro činiti budu jménu tvému.

A proto, drazí v Kristu! Řežte je pro slávu boží! Amen!