Dr. Fr. Soukup

 

 

 Dr. Soukup honosí se staročeským jménem. „Buď mým soukupem,“ znamenalo ve středověku „buď mým smlouvačem“. Německy jmenuje se dr. Fr. Soukup Dr. Franz Unterhändler, Urheber. Slovo Soukup jest prastaré a znamená v novější době makléra, senzála, vyjednavatele. Ostatně o tom viz v Naučném slovníku pod hesly agent a burza.

Dr. Fr. Soukup narodil se roku 1871 v Kamenné Lhotě u Uhlířských Janovic. Že tyto dvě okolnosti měly na jeho další život velký vliv, sezná každý, kdo slyšel dr. Fr. Soukupa řečnit, neb četl jeho úvodníky. V obou případech slyšíte a vidíte muže, který ještě z dob dětských pamatuje, díky své výborné paměti, všechny nadávky, které vnímavá jeho duše zachytila v Kamenné Lhotě a v Uhlířských Janovicích.

Zapamatoval si bojovná volání při posvícení svatohavelském v Kamenné Lhotě, vzpomene si přečasto na chasníky z rodné vsi, kdy vraceli se s proklínáním ze svatováclavského posvícení z Uhlířských Janovic. A všechny ty rázné výrazy náhle připadnou mu na mysl, dr. Fr. Soukup zří v duchu rodné chaloupky, pole, lesy, zří venkovský taneční sál, vidí zdvihati se starodávné židle v šenkovně, zří oblouky, které tvoří dopadající bílé džbánky na hlavy chasníků, - z úst zazní mu rázné zaklení, zadumá se a skončí úvodník slovy: „Pacholství této pakáže prozrazuje zhovadilost lotrů a politické svinstvo!“

Jsou to silná slova, neodvolatelná a závažná. Vzpomínky na domov letí úvodníkem. Vidíte vysoukané rukávy řezníka na porážce. Máte dojem, že někde někoho zmlátili, ale nechápete kde. To vše vybaví se vám z mysli při čtení politických článků dr. Soukupa.

Že k této dokonalosti nedospěl dr. Fr. Soukup najednou, jest nabíledni. Prošla napřed léta blaženého dětství, kdy čítal malý Soukup dychtivě indiánské povídky o běloších a rudoších a toužil ve snění po skalpech. Není pochyby, že indiánské povídky měly také vliv na jeho pozdější politický život. Dodnes zná vypravovat o statečných zápasech Šošonů, Dakotů, Apačů a Krkavčích Indiánů. A celou historii těchto válečných kmenů vykládá vám, aniž toho pozorujete, posuňky.

Řeční proti agrárníkům, slyšíte ho mluviti o celních šraňcích a současně rozmachy ruky, svíráním pěstí, gesty, údery do stolu, svíjením těla hovoří k vám nepozorovaně o zápasech a zvycích a bojích Krkavčích Indiánů, napodobí tanec Šošonů a vykřikne... zavolá do davu česky, ale vy cítíte v přízvuku neznámé hlasy pralesa, zdá se vám, jako by bizoni se řítili k Medvědí řece, aby se napili.

A vtom již vidíte, že dr. Soukup rychle polyká sklenici vody a poznovu zahřmí. Hlas se ztrácí v šumu davu. (Bizoni táhnou od Medvědí řeky.) Dr. Soukup udeří pěstí do stolu. (Šošoni válí balvany na tábor Dakotů.) Dr. Soukup hladí se za bradu. (Kouzelník Dakoťanů předvídá Šošonům zkázu.) A nový úder do stolu pěstí, druhý, třetí v rytmickém souladu, ráz na ráz! (Šošoni skalpovali náčelníka Dakoťanů.)

Policejní komisař rozpouští schůzi. A vtom slyšíte již dr. Soukupa, vyzývajícího klidně posluchačstvo, aby se rozešlo a nedalo se vyprovokovat. Obdivujete nyní jeho klid, kterak napomínáním k rozchodu rozlušťuje otázku celních šraňků a tu teprve chápete, že je znamenitým právníkem, který nechce uvádět své klienty do nebezpečí.

Dr. Fr. Soukup jest tedy doktorem práv a jako právník přispíval zejména při posledních volbách do říšské rady cennými pokyny do Práva lidu v rubrice Právní rádce, z nichž jeden stůjž zde co malá ukázka jeho všestranné činnosti:

„Soudruhu K. v T. O straně státoprávní můžeš říci na schůzi, že třebas zapaluje stohy. Pro to tě podle zákona strana žalovati nemůže. O straně agrární můžeš říci na schůzi, že vraždí nepohodlné lidi, soudně tě pro to nemohou stíhati. Musíš však dbáti o to, abyste na schůzi měli většinu. S pozdravem redakce.“

Ovšem nežli si dr. Fr. Soukup získal podobných politických zkušeností, prodělal mnoho bojů a měnil často politické smýšlení. Zúčastnil se hnutí mládeže radikálně pokrokové, pracoval v redakci Nezávislých listů a Radikálních listů. Dále pracoval v Pelclových Rozhledech, stále čilý, neúnavný sběratel silných slov a zarážejících vět. V těch pohnutých dobách chodíval na hradby kde podle vzoru Démosthenova vkládal si pod jazyk kamínek, aby naučil se vyslovovati „r“, což se mu také roku 1896 podařilo. Od toho roku vrhl se tedy se svým zdokonaleným „r“ na hnutí dělnické a vydal spisek Proč se bijeme za všeobecné právo hlasovací.

Nepřátelé jeho tvrdili, že s touto otázkou zastavoval od roku 1894 až do roku 1896 kolemjdoucí chodce. Ať je tomu jakkoli, klade se mu do úst letošního roku tato věta: „Proto jsem se bil od roku 1894 za všeobecné právo hlasovací, abych ztratil na jaře roku 1909 diety. V Rakousku není spravedlnosti. Od roku 1894 snažil jsem se poctivě, aby mně byla má námaha odměněna a roku 1909, kdy zvykl jsem si po dosažení všeobecného práva hlasovacího hájiti za dvacet korun denně zájmy strany, vyrazí mně obstrukce dvacet korun z ruky. Jest to politické darebáctví prvého řádu, které musí odsouditi každý slušný člověk, jenž ví, co znamená pro nezámožného občana denní ztráta dvacetikoruny. Jest to políček zasazený spravedlnosti.“

Leží v tom celá tragika muže, který konečně dosáhl čestného místa v parlamentě. V době, kdy měl sklízeti ovoce své práce a hrdě prohlásiti lidu: „Já mám o dvacet korun denně v kapse více a vaše strana o jednoho poslance“ - politické zápletky zarazí vyplácení diet.

Že jako redaktor Práva lidu netajil se svým rozhořčením nad touto ranou osudu, je všeobecně známo. Užil-li přitom ve svých úvodnících výše zmíněných ostrých slov, dá se to omluviti za dnešní drahoty, tím spíše, že ona peněžitá ztráta postihla celý klub sociálně demokratických poslanců.

Je jistě smutným zjevem, domnívají-li se mnozí, že duševní stav dr. Soukupa není na základě oněch úvodníků v úplném pořádku. Lze sice po zaražení výplaty diet pozorovati na dr. Soukupovi jakousi ochablost a skleslost, duševní malátnost, ale jeho stav není nijak vážný, aby snad bylo nutno internovat jej v některém sanatoriu.

Přesto však voláme k vládě: „Vraťte diety dr. Soukupovi a zachráníte ho rodině i straně a budete v něm míti opět statečného obránce zájmů říše!“

Kéž vládě postačí toto upozornění! My pak upřímně blahopřejeme dr. Fr. Soukupovi k úplnému uzdravení.