Doplňky ku programu české strany křesťanskosociální

 

 

Podávám zde návrh některých bodů programu, jež doposud nová česká strana křesťansko-sociální do celkového programu nezařadila a doufám, že při nejbližším sjezdu strany bude o těchto návrzích debatováno. Již dnes by měli předáci české strany křesťansko-sociální rokovati o těchto bodech, aby nepřišli před sjezd strany s materiálem náležitě nezpracovaným.

První návrh zní:

1. Boj české strany křesťansko-sociální proti nestoudnostem psů doma i na ulici.

Jako strana katolická, hájící mravnost obecnou, zaujímá česká strana křesťansko-sociální ostré stanovisko vůči nestoudným psům, provádějícím po ulicích pravé orgie, často i před vraty školních budov před osmou hodinou, kdy nejvíce nevinné mládeže chodí do školy. Podobně se psi nestoudně chovají i v hodinách, kdy žactvo škol obecných, měšťanských i středních opouští budovy školní. Psi provádějí nestoudnosti v každé hodině denní, při větší i menší frekvenci, ba i před kostely. Pohled na tento zlořád, ohrožující mravnost školní mládeže, která, jak zpozorováno, se zájmem se dívá na podobné případy, je s to zničiti všechna mravná naučení, vštěpovaná mládeži ve školách, takže jest obava, aby mládež neučila se pohlavním zvrhlostem. Styky psů mezi sebou nejeví nikdy dovolený ráz platonismu a proto česká strana křesťansko-sociální musí rázně zasaditi se o to, aby více podobné případy, ohrožující mravnost města, se neopakovaly. Za tím účelem nechť z předáků české strany křesťansko-sociální sestavena jest komise, která by byla v permanenci na ulici a rozháněla všude slovy i skutky psy páchající nestoudnosti a přítomným pozorovatelům vysvětlila současné zásady české strany křesťansko-sociální.

Pokud se pak týče boje proti nestoudnostem psů doma, budiž na to pamatováno, že v určitých dobách se feny běhají. V té době budiž taková fena vyloučena z každé katolické domácnosti a pakli by bylo pozorováno, že na ulici podlehla všetečné nestoudnosti psů, budiž bez milosti odevzdána pohodnému k utracení. Jestliže by některý člen české strany křesťansko-sociální, třebas nevědomky, nechal připustiti psa k feně nebo naopak, budiž vyloučen ze strany a společensky bojkotován do té doby, pokud nedokáže, že svou výmluvností přemluvil psa, aby nestoudnosti zanechal.

Nejlépe by bylo, aby členové české strany křesťansko-sociální chovali doma jen psy vykleštěné. Za tím účelem nechť některý z předáků vyučí se tomu řemeslu a se zbožnou myslí chodí od člena strany k druhému a všude, kde psy chovají, ať je s čistým srdcem vyklestí. Katecheti nechť sami ve školách zmiňují se o nestoudnostech psů a budiž pozorování podobných případů pojato do zpovědního zrcadla pro žactvo obecných, měšťanských i středních škol.

Poslanci české strany křesťansko-sociální nechť postarají se o vydání zákona, který by majitele nestoudných psů stíhal pro přestupky proti mravopočestnosti. Strana česká křesťansko-sociální, eventuelně její tiskový výbor, nechť vydá brožuru, která by náležitě tuto otázku osvětlila.

2. Boj české strany křesťansko-sociální proti veřejným záchodkům na ulicích.

Jako strana katolická nechť se postaví strana křesťansko-sociální proti veřejným záchodkům. Jisto je totiž, že pohled na podobnou budovu ruší člověka z pravé zbožnosti a samo slovo „záchodek“ je s to přivésti katolického občana do světského vzrušení.

Pročež česká strana křesťansko-sociální přičiní se, aby všechny záchodky veřejné byly zbudovány pod zemí, a to jedině pro úkony členstva strany a přístup k nim dovolen jen členům strany. Kromě toho budiž škrtnuto z označení slovo „veřejný“, aby nikdo nemohl ztotožňovat ona místa s pojmem „veřejný dům“ čili nevěstinec. Stoupencům strany na venkově budiž při každé příležitosti připamatováno, aby v Praze nenavštěvovali jiných podzemních záchodků, leč ony, jichž majitelé odvádějí část zisku tiskovému výboru.

3. Návrh na zřízení druhé české katolické university.

Jako strana, jíž záleží na vzdělání lidu, obrací se česká strana křesťansko-sociální ostře proti zřízení druhé české university na Moravě, pokud nebude míti záruku, že ona universita bude katolickou. Na této universitě nechť se vyučuje pouze, třem předmětům: teologii, filosofii církevních Otců a aramejštině. Katolická universita nechť ostře se postaví proti fyzice, matematice a vědám přírodním. Na universitu katolickou buďtež přijímány jen děti vychodivší pátou třídu obecnou v některé klášterní škole.

Vojtěch Kapristán z Hellenhofferů, děkan v. v.