Dobrodružství Václava Pejse

Historie silvestrovská

 

Dne třicátého prvního prosince, tedy na sv. Silvestra, odbýval První spolek abstinentů valnou hromadu. Den tento ustanoven byl - na návrh samého předsedy pana Václava Pejse - proto, aby demonstroval proti šílenému řádění kořalečního moru, jenž v tento den dosahuje netušených rozmění.

„Pravíme-li kořalečního moru, máme výslovně na mysli i tak zvané mírné pijáky piva a vína - neboť nenalézáme rozdílu mezi člověkem (možno-li tak nazvati podobné individuum) pijícím svých pár sklenic piva, jež obsahuje průměrných 35 cm3 absolutního alkoholu v litru - a mezi tím, jenž pije „šedou“ nebo mogador. Naopak, takový člověk nám více imponuje a je nám milejší, neboť se ke své slabosti zná a za ni se nestydí.“

Tak stálo v protokolu valné hromady, o které se šíře zmiňovali nechceme. Řekneme jen, že rezultát všeho jednání byl: mnoho vody. A přikročíme ke své historii.

*

První noviny, jež vyšly v novém roce, přinesly mimo dlouhý referát o valné hromadě abstinentů i následující lokálku :

Podivuhodné. Včera k ránu našla policejní hlídka v Xské ulici ležeti na zemi slušně oděného opilého muže. Jata milosrdenstvím, ujala se ho a chtěla ho dopraviti na komisařství. Ale opilec se zoufale bránil, takže bylo nutno přivolati vozík s obecní truhlou, ve které byl konečně odklizen. Vzhledem k tomu, že stalo se to na Silvestra, nebylo by na celé příhodě vlastně ani nic podivuhodného, kdyby - krátce: v občanu namol zpitém agnoskován byl předseda Prvního spolku abstinentů pan Václav Pejs, jehož plamennou řeč, pronesenou na valné hromadě jmenované korporace, přinášíme na jiném místě. Protože se pan Václav Pejs dopustil i urážky stráže a veřejného násilí (utrhl jednomu z policistů knoflík od pláště), bude pohnán před soud.

*

Tato lokálka způsobila ve všem vzdělaném světě pravou revoluci. Nešťastný pán vydán byl všanc všeobecnému posměchu. Noviny psaly o něm pod značkami: Starý šíbal, Pokrytecký partyka, Vlk v ovčí kůži. Vypisovaly jeho pouť po valné hromadě abstinentů. Mluvilo se o padesáti sklenicích piva, nečítaje v to koňaky, punče atd. atd.

Faktum je, že když byl propuštěn na svobodu, zavřela před ním manželka dvéře a jeho vlastnoruční děti naň pokřikovaly. Uštván vrátil se do vězení.

A k redaktoru, který ho navštívil, prohlásil, že se chce dočkati spravedlnosti v kriminále.

„Jediné, co pravím, je: Jsem nevinen!“ dodal.

„A rvačka s policisty?“ namítal žurnalista.

„Byla spáchána v úplném opojení alkoholovém.“

„Nuže?“

„Jsem nevinen - pravím. Ostatní se dozví svět v přelíčení. Dnes řeknu jen, že jsem obětí.“

„Alkoholu!“ zavtipkoval redaktor.

„Ano!“ řekl klidně pan Pejs. A dal se s redaktorem do rozhovoru o novém pojednání „Alkohol-ďábel“, které ve vězení psal.

„Tomu si rozuměj, kdo můžeš,“ stálo v následujícím čísle žurnálu. „Násilí spáchal dle vlastních slov v úplném opojení alkoholem, jest obětí alkoholu - a jest úplně nevinen! Dle našeho mínění jest stižen poruchou mysli (vyskytující se zhusta u silných pijanů), a sice „stihomamem“. Myslíme, že bude osvobozen a internován v léčebném ústavě.

Tak se také všeobecně soudilo. Na členy abstinentního spolku hledělo se veskrze jako na tajné alkoholiky a všeobecným míněním bylo, že už dávno tu nebyl tak pěkný skandálek. Jenom advokát obviněného se usmíval. - „Pomalu, pánové, pomalu,“ říkal. V následujících dnech se zjistilo, že zprávy o hýření byly vymyšleny. Ale zbýval přece ještě fakt, že byl pan Pejs viděn, jak se vedl pod pažím se starým Houžvičkou, pijanem z povolání. Oba se značně motali. Tím se stala záležitost ještě spletitější. - Jak se stalo, že president ligy protialkoholové vedl se ruku v ruce s prvním pijanem v městě? Kde se president ligy tak nadrátoval, že nemohl stati na nohou?

„Celá aféra nabývá příchuti senzace,“ psaly noviny. „Jest jisto, že rozluštění bude pamětihodné.

A konečně den před přelíčením se rozneslo, že pan Pejs vede za svědka své nevinnosti samého Houžvičku.

„Zde dříme tajemství,“ psaly noviny. „Vše mlčí - mlčí státní návladní, mlčí obhájce, mlčí i Houžvička, který až do soudního přelíčení nalézá se v dobrovolné vazbě u advokáta páně Pejsova. Opakujeme: zde dříme tajemství. Zítra odhalena bude rouška a pan Pejs - dle slov advokáta - vrácen lidské společnosti.“

*

V předvečer soudu byly hospody plny. Lidé se hádali o tom, co se vlastně stalo. Pronášeny nejšílenější domněnky. Na mnoha místech se lidé v hádce porvali.

A druhého dne panovala u budovy soudní nebezpečná tlačenice.

Do soudní síně se arci dostaly jen nejvznešenější dámy města a za hrobového ticha, rušeného jen šňupáním soudců, dán byl pokyn přivésti obžalovaného. Pan Václav Pejs vešel za všeobecného pohnutí. Vešel vážně, důstojně. Velebný klid ležel na jeho tváři a krok jeho byl pevný. Přibledlá barva tváří - následky to utrpení - zvyšovala interesantnost chvíle.

Přelíčení začalo.

Odbyty generálie. Přečtena žaloba. „Obžalovaný, přiznáváte se?“

„Přiznávám se, slavný soude.“

„A čím vysvětlujete své jednání, nedůstojné občana ctícího zákon, ztělesněný v osobách ho vykonávajících?“

„Byl jsem v absolutním opojení alkoholem, slavný soude. „Jinými slovy: byl jste namol.“

(Slyšte! Slyšte! Pohnutí. Vřava. Obhájce prudce gestikuluje a cosi volá. Předseda hrozí vyklizením soudní síně.)

„Pa-ne před-se-do! rrač-te vyss-lech-nou-ti pa-na Houž-vi-čku!“ Obhájce až ochraptěl, jak ta slova křičel. Ale vzápětí rozhostilo se po sále ticho.

„Ať předstoupí,“ řekl předseda.

Obecenstvo přešlapovalo netrpělivě sem tam. „Teď to přijde!“ šeptaly si dámy a do sálu vstoupil volaný pán. Rázem ovanul přítomné pronikavý odér špiritusu.

„Otevřte okna,“ volal předseda. A několik dam omdlelo. Nastal poplach.

A tu povstal vážně pan Václav Pejs a zahovořil: „Po dvanácté hodině, když skončena byla památná valná hromada naší ligy, jejímž presidentem mám tu čest býti, ubíral jsem se domů. A tu setkal jsem se s tímto mužem, jenž onemocněl prudkou otravou lihovou. Jsem odpůrcem alkoholu - ale jsem humanista. Vzal jsem ho pod paží, hodlaje ho odvésti domů. Následující historii znáte. Je krátká. Ve čtvrt na jednu jsem již spal na policejním komisařství spánek spravedlivých. - Ano - spánek spravedlivých!“ řekl povýšeným hlasem. „A nyní nechť slavný soud vynese rozsudek!“

Ale se slavným soudem se děly divné věci. –

„Jdou, oni jeden taškáři! Proč nám to neřekli hned?“ volal předseda, a sejmuv čepici, schumlal ji a hodil ji rozpustile na obžalovaného. „Jdou, ať jich nevidím!“

A státní návladní povstav prohlásil těžkomyslně, že odvolává žalobu, a potácel se ven, tiskna šátek křečovitě na ústa.

Jen pan Houžvička, mžouraje vesele očkama, zachoval klid.

„Já bych prosil svědečné, milostpane,“ povídal usmívaje se.

Ale soudní sluha, otylý a červenonosý, popadl ho za šosy a vlekl ho ze soudní síně.